ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน
ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน โรงแรมทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน โรงแรม ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน โรงแรม ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน 5คืน ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน 2คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน

China Eastern Airlines
8วัน | 7คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ ทะเลสาบเทียนซาน

โรแมนติก..ซินเจียงตะวันตกช่วงสวยสุดๆ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ทุ่งลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง
“ เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ ณ มณฑลซินเจียง ฝั่งตะวันตก ทุ่งหญ้าภูเขาเขียวขจี ช่วงดอกไม้ผลิ อากาศแจ่มใส ดอกไม้ป่า และดอกลาเวนเดอร์งามสะพรั่ง เยือนมรกโลกทางธรรมชาติ UNESCO และสัมผัสวัฒนธรรมของชาวอุยกูร์ ”
*ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ จะมีเฉพาะกรุ๊ปเดินทางเดือนมิถุนายน ของทุกปี*

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

1. วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง

13.00 น. นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู.... เคาเตอร์สายการบินไซน่าอีสเทรินส์ 

15.55 น. เดินทางสู่เมืองคุนหมิง เที่ยวบิน MU742

17.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางฉุ่ย

ค่ำ           รับประทานอาหาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ..... หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

2.วันที่สอง บินภายในประเทศ - อูรุมฉี -เมืองคุยถุน

06.30 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

07.45 น. เดินทางสู่สนามบินคุนนหมิง เพื่อบินภายในประเทสู่เมืองอูรุมฉี

10.10 น. เดินทางสู่เมืองอูรุมฉี โดยสายการบินไชน่าอีสเทรินส์ เที่ยวบิน MU6835

14.55 น. ถึงท่าอากาศยานอูรุมฉี

เมืองอุรุมชี หรือ อูรูมชี หรือ อูรูมฉี ภาษามองโกล แปลว่า"ทุ่งหญ้าที่สวยงาม" เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอง ซินเจียงอุยกูร์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางเส้นทางสำคัญของทางสายไหมในยุคราชวงศ์ถัง ได้พัฒนาความเป็นศูนย์กลางทางด้านผู้นำทางวัฒนธรรมและทางการค้ายุคราชวงศ์ชิง ในคริสตศตวรรษที่ 19 ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรราว 3.5 ล้านคน 
 
อูรูมูฉี เป็นนครที่ใหญ่ที่สุดทางทิศตะวันตกของประเทศ ทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของแถบเอเชียกลางอีกด้วย ตามบันทึกของกินเนสบุ๊ค อ๊อฟเร็คคอร์ด อูรูมูฉี เป็นเมืองใหญ่ที่ห่างไกลจากทะเลมากที่สุดในโลก มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 1990  ในปัจจุบัน เป็นเมืองศูนย์กลางด้านคมนาคมภายในประเทศ ทั้งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการพาณิชย์
 
ชนเผ่าจู่ชิ เป็นชนเผ่าโบราณ ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นกลุ่มชนแรกในดินแดนแถบนี้ เป็นชนเผ่าเร่ร่อนด้านสันเขาทางเหนือของแนวเทือกเขาเทียนซาน ทั้งตั้งอยู่ใกล้เส้นทางสายไหมทางด้านทิศเหนือ พื้นที่ปัจจุบันถือเป็นเมืองเกิดใหม่ เดิมมิได้เรียกว่า "อุรุมชี" จนกระทั่งยุคสมัยของ "ดซุงการ์ คาร์เน็ท" ถิ่นฐานดั้งเดิมเรียกว่า ลุนไท ที่ตั้งอยู่ใกล้ราว 10 กิโลเมตรจากชานเมืองด้านใต้ของเมืองปัจจุบัน ลุนไทได้ถูกตั้งขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่างปีที่ 22  ของจักรพรรดิไท่ซง ราว ค.ศ.648
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสูเมืองคุยถุน ( 2.30 ชม.)

ค่ำ          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ..... หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว *ดีที่สุด

3.วันที่สาม เขตทุ่งหญ้าอีหลี – ทะเลสาบไซหลีมู่ ทะเลสาบประทานพร – ผ่านชมสะพานยักษ์กั๋วจือโกว - เมืองอี้หนิง

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         นำท่านเดินทางไปยังทะเลสาบไซหลีมู่ (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) ทะลเสาบไซหลีหมู่ อยู่ในเขตอีหลี 

เขตอีหลีดินแดนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ดินแดนแห้งทุ่งหญ้าตะวันตก” เขตอีหลี เป็นเขตที่ถือว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล แม่น้ำที่เกิดจากการละลายของภูเขาน้ำแข็ง ล่อเลี้ยงทุ่งหญ้า เหมาะกับการปศุสัตว์อย่างดี
ทัวร์ซินเจียง
 
ทัวร์ซินเจียง
 
ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมดอกไม้นานาพันธุ์ในทุ่งหญ้า แพะ แกะ และ วัว เต๊นท์ที่พักของชาวท้องถิ่น เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงาม หาชมได้ยาก เขตทุ่งหญ้าอีหลี คือส่วนหนึ่งในเส้นทางสายไหมที่มีสภาพอากาศที่เย็นที่สุด  อีหลียังเป็น 1 ใน 4 สถานที่ทุ่งหญ้ากลางเขาสูงของโลก ทุ่งหญ้าอีหลี นี้ยังเป็นแหล่งกำเนิด ของสุดยอดม้าในประวัติศาสตร์จีน เถิงคุนหลุน (ม้าที่ทะยานสู่เขาคุนหลุน), ลี่ซีจี๋(พิชิตตะวันตก) *คนไทยจะรู้จักกันแต่ “เซ็กเธาว์” ม้าของลิโป้ ในนิยาย สามก๊ก ก็มาจากเขตทุ่งหญ้าอีหลีแห่งนี้ 
เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย       นำท่านชมทะเลสาบไซลิมูหู (ทะเลสาบไซหลี่มู่ ทะเลสาบประทานพร) “Sayram ภาษาคาซัคสถานแปลว่า ประทานพร” ทะเลสาบชื่อดัง 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในซินเจียง และเป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของมณฑลซินเจียง
(1. UlungurLake 1,035 ตร.กม. / 2.Bosten Lake 1,000 ตร.กม. /3. Ebi Lake 500 ตร.กม. /4. Sayram Lake 458 ตร.กม. /5. ทะลาสาปคานาส 45 ตร.กม.)
ทัวร์ซินเจียง
 
ทัวร์ซินเจียง
 
ทะเลสาบไซหลี่มู่ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่บริสุทธิ์แห่งตะวันตก ดุจดังไข่มุกเม็ดงามที่ประดับบนเส้นทางสายไหม  สีน้ำฟ้าใสสวยงามมาก ทะเลสาบไซหลี่มู่เกิดจากการยุบตัวของเทือกเขาหิมาลัยเมื่อ 70 ล้านปีก่อน มีขนาดพื้นที่ 460 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาว 30 กิโลเมตร ความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกยาว 20 กิโลเมตร ทะเลสาบนี้ตั้งอยู่ที่ระดับ 2,073 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนลึกที่สุดของทะเลสาบอยู่ที่ 86 เมตร ถึงทะเลสาบ นำคณะถ่ายรูปภาพสวยๆ ตามจุดชมวิวต่างๆ
ทัวร์ซินเจียง
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองอี้หนิง หลังจากหลุดจากวิวทะเลสาบพัก 20 นาที ท่านจะผ่านสะพานยักษ์กั๋วจือโกว  สะพานยักษ์กั๋วจือโกว สร้างระหว่างหุบเขาสูง เป็นการสร้างสะพานสายเคเบิ้ลที่มีขนาดใหญ่ และมีความสูงเสียดฟ้าแห่งหนึ่งของโลก ด้วยถนน 4 เลนผ่านหุบเขาทุ่งหญ้าสูง โดยเสาของสะพานสูงถึง 215 เมตร
ทัวร์ซินเจียง
 
ทัวร์ซินเจียง
สิ่งที่น่าภูมิใจ และอัศจรรย์ใจคือความสามารถของวิศวกร  ที่ได้สร้างสะพานโค้งที่วนรอบตัวเองขนาดใหญ่ โดยใช้ความยาวเพียง 40 กม. ผ่านภูเขาสูงชั้น แม่น้ำ รวมทั้งบ่อน้ำมัน เชื่อมต่ออุโมงค์ที่โค้ง เพื่อต้องการลดระดับความสูงของถนนจาก 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ บริเวณทะเลสาบไซลิมู ให้ลดเหลือ 800 เมตร ณ เมืองลูเกากูเซิ้น 
“ปัจจุบัน.รถบัสไม่สามารถจอดชมวิวสะพานยักษ์กั๋วจือโกว ได้ จะผ่านชมเท่านั้นโดยรถจะชะลอความเร็ว ให้ท่านได้ถ่ายภาพบนรถ”

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอี้หนิง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองอี้หนิง ในอดีตถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณใกล้ชายแดนประเทศคาซัคสถาน ประกอบด้วยชนเผ่ากว่า 37 ชนเผ่า ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจาชนเผ่าคาซัค ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการรวบรวมวัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรมภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของจีน
 
ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
เข้าสู่ที่พัก..... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
4. วันที่สี่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  - หมู่บ้านคาจ้านฉี -นั่งรถม้าชมหมู่บ้านคาจ้านฉี - เมืองเติร์ก

07.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า          นำท่านชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เขตทุ่งหญ้าอีหลี  ได้รับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang แหล่งผลิตและปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน เนื่องจากมีอากาศที่มีความคล้ายคลึงกับเมืองโพรวองส์ของฝรั่งเศสมากที่สุด

ดอกลาเวนเดอร์ (Lavandula) เป็นสกุลของพืชดอก ประกอบไปด้วยพืช 39 ชนิด ในวงศ์มินต์ (Lamiaceae) เป็นพืชพื้นเมืองในยุคโบราณซึ่งถูกค้นพบจากเคปเวิร์ดและหมู่เกาะคานารี ทางตอนใต้ของยุโรปข้ามไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกา, เมดิเตอร์เรเนียน, เอเชียตะวันตกเฉียงใต้จรดไปอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ 

ทัวร์ซินเจียง

ทัวร์ซินเจียง

ชาวจีนเรียกดอกลาเวนเดอร์นี้ว่า “ซวินอีเฉ่า” ลาเวนเดอร์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางกับสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย และเชื่อว่าลาเวนเดอร์สามารถบรรเทาแมลงกัด, แผลไหม้ และอาการปวดหัวได้ นอกจากนี้ ช่อลาเวนเดอร์ยังสามารถขับไล่แมลง ดอกและเมล็ดลาเวนเดอร์สามารถช่วยให้การนอนหลับนั้นผ่อนคลาย การชงยอดอ่อนของ

ลาเวนเดอร์ลงในถ้วยน้ำร้อนก็สามารถช่วยให้นอนหลับสบาย ทั้งนี้ดอกลาเวนเดอร์ยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เชิญท่านอิสระถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เก็บภาพประทับใจ ณ ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งนี้
 
จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านคาจ้านฉี เป็นหมู่บ้านชาวพื้นเมืองกุยกูร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมชาวชาวอุยกูร์ที่แท้จริง สัมผัสชาวอุยกูร์มีความเป็นมิตร ชมบ้านเรือนสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบไสตล์ยุโรป และอาหรับเข้าด้วยกัน ร้านค้าที่มีชื่อเสียง มาแล้วต้องลองชิม คือ ร้านไอศกรีมโฮมเมค
 
ทัวร์ซินเจียง
นำท่านนั่งรถม้าชมหมู่บ้านคาจ้านฉี สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคของหมู่บ้านแห่งนี้  แวะชมบ้านชาวอุยกูร์ ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ลิ้มลองไอศกรีมเฮดเมค
 
ทัวร์ซินเจียง
กลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย           เดินทางสู่เมืองเติร์ก  ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม ทุ่งหญ้าที่เขียวขจี มองเห็นวิวภูเขาที่สวยงาม (ใช้เวลา 3.30 ชม.)
 
ทัวร์ซินเกียง
ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
เข้าสู่ที่พัก..... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
5. วันที่ห้า อุทยานทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ( เที่ยวตามจุดชมวิวต่างๆ นั่งกระเช้าผ่านช่องแคบ ชมแกรนด์เเคนยอนคัวเข่อ – จุดชมวิวคัวเข่อซูหุบผาจระเข้  - จุดชมวิวลำธาร 9 โค้ง – ล่องเรือชมวิวทะเลสาบ ) – เมืองอีหนิง
 
07.00 น.   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม
เช้า          นำท่านชมทุ่งหญ้าคาลาจุ้น  มีผู้ให้ฉายาทุ่งหญ้าคาลาจุ้นว่า “ ทุ่งหญ้าที่สวยมากเสมือนภาพเขียน”  Kalajun เป็นภาษาคาซัค (Kazak) มีความหมายว่า “ ป่าอันมืดทึบ” ได้รับมรดกโลก UNESCO 
  
โดยทั่วไปชาวคาซัคมักอาศัยอยู่ตามท้องทุ่งหญ้า ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเรียบง่าย อันเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมานานนับร้อยปี ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น เป็นทุ่งหญ้าที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่ติดเทือกเขาคาลาจุ้น นำท่านนั่งรถอุทยาน ชมวิวหญ้าภูเขา ระหว่างนั่งรถอุทยาน ท่านจะเห็นวิวหญ้าที่สวยงาม สัตว์ต่างๆ เช่นแกะ แพะ ม้า อูฐ โดยมีภูเขาเทียนซานเป็นฉากหลัง จากนั้นรถจะจอดให้ท่านชม ณ จุดชมวิวแบบพาโนราม่า วิวทุ่งหญ้า และภูเขาที่สวยงาม
 
ทัวร์ซินเจียง
 
ทัวร์ซินเจียง
 
ทัวร์ซินเจียง
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (Box Set) 
จากนั้น ขึ้นรถอุทยาน เพื่อไปชมชุดชมวิวจุดต่อไป
ทัวร์ซินเจียง
 
ทัวร์ซินเจียง
จากนั้นนั่งรถอุทยาน ไปชมจุดชมวิวริมแม่น้ำคาลาจุ้นโดยกระเช้า ณ สถานีคัวไท่ โดยกระเช้าค่อยๆ วิ่งลงจากยอดเขาลงสู่ข้างล่าง
 
ทัวร์ซินเจียง
 
จากนั้นนั่งรถอุทยาน ไม่ยังจุดชมวิวหุบผาจระเข้
 
ทัวร์ซินเจียง
 
จากนั้นนั่งรถอุทยานไปยังจุดชมวิว ช่องแคบแกรนด์เเคนยอนคัวเข่อ และ จุดชมวิว ลำธาร 9 โค้ง
ทัวร์ซินเจียง
จากนั้นนั่งรถอุทยาน ไปยังท่าเรือทะเลสาบคาลาจุ้น ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ หลังจากล่องเรือแล้วนำท่านขึ้นฝั่ง นั่งรถอุทยานกลับสู่อาคารตอนรับนักท่องเที่ยว
 (โปรแกรมอาจสลับจุดเที่ยวชมตามความเหมาะสม โดยอุทยานจะเป็นผู้กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงจุดชมวิว หรือตัดบางจุดชมวิวดังกล่าว )
 
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอีหนิง (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
 เข้าสู่ที่พัก ............. หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว 
 
6. วันที่หก รถไฟความเร็วสูง - อูรุมฉี -  ตลาดต้าปาจา
 
07.00 น . รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง

09.XX น. เดินทางสู่เมืองอูรุมฉี โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ ........... 

14.XX น. ถึงเมืองอูรุมฉี

กลางวัน   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร **วันนี้รับประทานอาหารกลางวันล่าช้า

นำท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง ณ ตลาดต้าปาจา (เอ้อเต้าเฉียว) ตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ได้แก่ แส้หางจามรี เสื้อผ้า พรมเปอร์เซีย ผลไม้อบแห้ง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น 
ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
 
ทัวร์ซินเจียง
 
ค่ำ           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
เข้าสู่ที่พัก..... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
7. วันที่เจ็ด ทะเลสาบเทียนจือซาน รวมล่องเรือ - บินภายในประเทศ - คุนหมิง
 
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม
 
เช้า        นำท่านเดินทางสู่อุทยานทะเลสาบสวรรค์ (ทะเลสาบเทียนฉือ) นำท่านชมทะเลสาบสวรรค์ “Heavenly Lake Scenic Spot in Tianshan Mountain” 1 ใน 10 สถานที่ท่องเทียวห้ามพลาดเมื่อมาเยือนมณฑลซินเจียง ล่องเรือชมความงามธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขาเทียนซานเป็นวิวฉากหลัง สวยงามมาก
ดุจดั่งสวรรค์บนพื้นพิภพ ทะเลสาบเทียนฉือตั้งอยู่ใจกลางของภูเขาเทียนซาน ทะเลสาบมีความยาว 3,400 เมตร กว้าง 1,500 เมตร ความลึกมากสุด 105 เมตร มีพื้นที่ 4.9 ตร.กม.
 
ทะเลสาบเทียนฉือได้รับฉายาว่า “"Pearl of Tianshan Mountain"  ซึ่งภูเขาเทียนซานเป็นภูเขาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเอเซีย มีความสูงถึง 7,435 เมตร ที่ยอดเขากัวมูเออร์ มีความยาวถึง 2,500 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน 1,800 กม. และอยู่ในประเทศคาซัคสถาน 700 กิโลเมตร ด้วยความใหญ่และยาวของภูเขาเทียนซาน และยอกเขากว่าพันยอด ดูเสมือนพญามังกร 3 ตัวนอนวางตัวอยู่หลังสันเขา และด้วยความสูงของภูเขาเทียนซาน ทำให้เห็นหิมะปกคลุมยอดภูเขากว่าพันยอดตลอดทั้งปี  ในปี 1990 จุดชมทิวทัศน์ Heavenly Lake ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกยูเนสโก UNESCO
 
ทัวร์ซินเจียง
 
ทัวร์ซินเจียง
กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย       เดินทางสู่สนามบินอูรุมฉี 
17.30 น. เดินทางสู่คุนหมิง เที่ยวบิน MU6836
22.10 น. ถึงสนามบินคุนหมิง
 
เข้าที่พัก .......เทียบเท่าระดับ 5 ดาว
8. วันที่แปด วัดหยวนทง - ประตูม้าทองไก่หยก - สวนน้ำตกคุนหมิง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
08.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม
10.00 น. เทียวชมวัดหยวนทง วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง มีอายุกว่า 1,200 ปี ซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า และจีน (ธิเบต) ตำหนักทองตั้งอยู่ในจุดร่ำรวยของคุนหมิง วัดหยวนทงก็ตั้งอยู่ในจุดอำนาจของเมืองเหมือนกัน ชื่อวัดก็มาจากชื่อของเจ้าแม่กวนอิม ภายในบริเวณวัดจะมี ศาลาแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่กลางสระน้ำมรกต ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และเจ้าแม่กวนอิมพม่า
ทัวร์ซินเจียง

จากนั้นนำท่านชม ประตูม้าทองไก่หยก อายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง  เดินเล่น ช๊อปปื้ง ณ ถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านชมสวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คใหม่ของเมืองคุนหมิง สวนน้ำตกที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ ขนาดยักษ์ มีความสูงของน้ำตกสูงสุด 12.5 เมตร ความกว้าง  400 เมตร  นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ทัวร์แชงกรีล่า

** กรณีวันเดินทาง สวนน้ำตกไม่เปิดบริการน้ำพุ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนสถานที่เที่ยวชมอื่นๆ ตวามความเหมาะสม **

ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่สนามบินคุนหมิง

18.35 น เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไซน่าอีสเทรินส์ เที่ยวบิน MU9613

20.15 น  ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

 

**************

#948# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
6 มิ.ย. 67 -
13 มิ.ย. 67
79,900 79,900 79,900 13,500
จองทัวร์   ส่วนลด 1,500 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 
8 มิ.ย. 67 -
15 มิ.ย. 67
79,900 79,900 79,900 13,500
จองทัวร์   ส่วนลด 1,500 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 
12 มิ.ย. 67 -
19 มิ.ย. 67
79,900 79,900 79,900 13,500
จองทัวร์   ส่วนลด 1,500 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 24/02/24 23:46:42 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ /กรณีบริษัทฯ ออกตํ่วเครื่องบินแล้ว)**
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
5. ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
6. ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **

การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง

7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
10.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการสิ้นสุดของคาร์บอนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิภายใน15-24 องศา โรงแรมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นกฎของเมืองนั้นๆ และกฏของโรงแรมนั้นๆ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้
- โรงแรม มาตรฐานระดับดาวโรงแรม เป็นระดับมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้*

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ซินเจียงลาเวนเดอร์ ทัวร์ลาเวนเดอร์ซินเจียง ทัวร์ซินเจียงทัวร์แนะนำ

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป ซากุระ คุนหมิง

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป ซากุระ คุนหมิง

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
5 - 10 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :15205 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
รายละเอียด

ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่

ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำน้ำแข็งหลงกง หยางซั่ว ภูเขาหลูหยี่

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
13 - 18 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :31444 ท่าน

VietJet Air
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900
รายละเอียด


^
TOP