ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 5วัน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 5วัน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 5วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 5วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 5วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 5วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 5วัน 4คืน บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
รวมทิปไกด์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

Thai Airways
5วัน | 4คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 5วัน

เยือนเกาะสวรรค์...บาหลี สถานที่ท่องเที่ยวโด่งดัง ยอดนิยมนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ เสน่ห์เอกลักษณ์ของบาหลี ได้แก่ วัดอูลูวาตู วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ วัดอูลันดานูบราตัน วิหารตานาห์ลอต พระราชวังน้ำอูจุง และ พระราชวัง Tirta Gangga Water Palace ชมธรรมชาติของภูเขาไฟบาร์ตูห์และทะเลสาบบาร์ตูห์ เที่ยวชมวิถีชิวิตชนบท นาขั้นบันไดที่สวยงาม ณ นาขั้นบันไดจาติลูวี มรดกโลก UNESCO เที่ยวประทับใจ ด้วยบริการคุณภาพ พักโรงแรมคัดสรร อย่างดี.

#1272# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
18 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 56,900 54,900 55,900 8,500
จองทัวร์  
3 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 56,900 54,900 55,900 8,500
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 5:55 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 5วัน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – บาหลี – วัดอูลูวาตู ชมพระอาทิตย์ตกดิน – ระบำไฟ Kack Fire Dance

06.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 4) เคาเตอร์สายการบินไทย TG แถว .. ประตู 2-3

08.50  ออกเดินทางสู่ เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431 (ใช้เวลาเดินทาง 4.20 ชม.) เวลาบาหลี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.15  เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เมืองเดนพาร์ซ่าร์ จากนั้นนําท่านชม วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสาคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ภายในวัดแบ่งเป็น 3 สวนตามความเชื่อ คือ สวรรค์ มนุษย์ และ ภูตผีปีศาจ ประตูวัดแกะสลักหินเป็นรูปปีกครุฑตั้งอยู่สองข้าง (โปรดระวัง แว่นตา, หมวก หรือเครื่องประดับ ต่างๆ เนื่องจากมีฝูงลิงจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้)

ทัวร์บาหลี

ท่านสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน วัดนี้จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในเวลาที่พระอาทิตย์กําลังลับขอบฟ้า

ทัวร์บาหลี

จากนั้นนำท่านชม ระบําไฟ โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมาน และทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน

ทัวร์บาหลี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมลัม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก .... หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ - ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารตานาห์ลอต - อิสระช็อปปิ้งย่านกูต้า

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  นำท่านชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ หรือ เตียต้า เอ็มพูล ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ในสมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ต่อมาจะเปิดให้ชาวบ้านได้เข้าไปกราบสักการะได้

ทัวร์บาหลี

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน ชมวัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่สาคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน ที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลกว่า1,000 เมตร สร้างขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวีดานู เทพแห่งสายนํ้าท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซึ่งซ้อนกันถึง11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นส้ญลักษณ์ ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย

ทัวร์บาหลี

นำท่านเดินทางสู่ วิหารตานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คําว่า ทานา แปลว่า โลก คําว่า ลอต แปลว่า ทะเล เชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลานํ้าขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลานํ้าลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อดัง ฮยัง นิราร์ธา สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก

ทัวร์บาหลี

นำท่านเดินทางกลับย่านกูต้า อิสระช็อปปิ้งย่านกูต้า ซึ่งได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของบาหลีก็ว่าได้ นับเป็นแหล่งที่รวมสินค้าที่มีในทุกๆตลาดเอามารวมกันไว้ที่ตลาดแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น ตระกร้าสาน ผ้าซุมบ้า ร้านขายของเก่า แกลเลอรี่ขายรูปรวมถึงเสื้อผ้าที่ทันสมัย เสื้อผ้าชายหาด ชุดว่ายน้ำ และแบบตัดเย็บเองและแบบผลิตจากโรงงานและมีสินค้าประเภททอมือ สินค้าปัก และเครื่องเงิน เครื่องทอง งานแกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ เพื่อการตกแต่งบ้านและสวน รวมไปถึงร้านค้าที่ทันสมัยต่างๆมากมาย

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ....หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม พระราชวังน้ำอูจุง - Tirta Gangga Water Palace - วัดปุราเบซากิห์ -  หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง พระราชวังน้ำอูจุง  โดยเส้นทางลัดเลาะริมทะเล พระราชวังน้ำอูจุง เป็นพระราชวังเก่าใน Karangasem Regency ของบาหลี ปัจจุบันวังแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักในนามสวนอูจุงหรือสวนสุกาดาในยุค Dutch East Indies สถานที่แห่งนี้รู้จักกันในชื่อ พระราชวังน้ำ 

พระราชววังน้ำอูจุง ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งคารังกาเซ็ม Gusti Bagus Jelantik วังแห่งนี้เป็นของเอกชนโดย Karangasem Royal สร้างขึ้นในปี 1909 ตามความคิดริเริ่มของ Anak Agung Anglurah สถาปนิกคือ Dutch van Den Hentz และ Chinese Loto Ang การพัฒนานี้ยังเกี่ยวข้องกับอุนดากิ (สถาปนิกชาวบาหลี) วังแห่งนี้จริง ๆ แล้วเป็นการพัฒนาจากสระ Dirah ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1901 การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1921 ในปี 1937 Taman Ujung Karangasem ได้เปิดฉากด้วยศิลาหินอ่อนจารึกข้อความในภาษาละตินและบาหลี และยังมีอีก 2 ภาษาคือ ภาษามาเลย์และบาหลี ส่วนหนึ่งได้รับความเสียหายจากการปะทุของภูเขาอากุงในปี 2506 และแผ่นดินไหวในปี 2518

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี

จากนั้น นำท่านชม Tirta Gangga Water Palace อดีตพระราชวังในบาหลีตะวันออก ที่ตั้งใกล้ Abang ตั้งชื่อตามแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู ขึ้นชื่อจากวังน้ำของราชวงศ์การันกาเซ็ม สระน้ำ และวัด Patirthan คอมเพล็กซ์ขนาด 1 เฮกตาร์นี้สร้างขึ้นในปี 1946 โดยกษัตริย์แห่ง Karangsem ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ถูกทำลายเกือบทั้งหมดโดยการปะทุของภูเขาอากุงที่อยู่ใกล้เคียงในปี 1963 Tirta Gangga Water Palace มีพื้นฐานมาจากความเชื่อในศาสนาฮินดูแบบบาหลี ซึ่งแม่น้ำคงคาและแม่น้ำในแม่น้ำนั้นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น่านน้ำของที่นี่เป็นที่ชื่นชอบเพื่อการชลประทานและความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร นันทนาการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ วัด Patirthan แสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของ Tirta Gangga ในประเพณีของชาวบาหลีในฐานะสถานที่แสวงบุญและแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

 
เที่ยง  รับประทาน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย  นำท่านชม วัดปุราเบซากิห์ นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1 และสำคัญที่สุดของบาหลี
 
ทัวร์บาหลี
 
ทัวร์บาหลี

จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี เพื่อชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

ทัวร์บาหลี

ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ

เดินทางกลับสู่เมืองกูต้า

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก .... หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ บาหลี - บินภายในประเทศ - ยอร์กยาจาการ์ตา -เทวลัยปรัมบานัน -มหาสถูปบุโรพุทโธ -ช๊อปปิ้ง

05.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางไปเมืองยอร์กยา

07.20  เดินทางสู่เมืองยอร์กยา โดยสายการบิน............ เที่ยวบิน.......... (ใช้เวลาบิน 1ชม. เวลาช้ากว่าบาหลี 1 ชม.)

07.50  ถึงสนามบินยอร์กยา จาการ์ตา จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

เช้า ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ.2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

บ่าย จากนั้น มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ

นำท่านเพลิดเพลินช้อปปิ้งที่ MALIOBORO สถานที่ช้อปปิ้งยอดนิยมของย็อกยาการ์ตา ให้ท่านเลือกซื้อของฝากมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึก ฯลฯ

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก .... หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า ยอร์กยาจาการ์ต้า - บินภายในประเทศ - จาการ์ตา - ซิตี้ทัวร์จาการ์ต้า  – กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

07.30 เดินทางสู่สนามบินนานาชาติยอกยาการ์ตา

10.05 เดินทางไปยังเมืองจาการ์ตา โดยสายการบิน......... เที่ยวบิน.............

11.25 ถึงสนามบินนานาชาติจาการ์ตา จากนั้นนำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเที่ยว ซิตี๊ทัวร์ ชมบรรยกาศเมืองจาการ์ตา แวะถ่ายรูป เดินเล่นย่านเมืองเก่า

16.00 นําท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.05 เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 436 (ใช้เวลาเดินทาง ...ชม.)

22.35 ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

**************

#1272# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
18 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 56,900 54,900 55,900 8,500
จองทัวร์  
3 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 56,900 54,900 55,900 8,500
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 5:55 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง และชำระมัดจำ 20,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน

1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ประกันการเดินทางนี้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัว และเจ็บป่วย สุขภาพ หากลูกค้าต้องการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมลูกค้าต้องซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ประกันโดยตรง หรือแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการ

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายโรคละบาด บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ โรคระบาด ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
- บางสถานที่เป็นศาสนสถาน ของฮินดู สวนสิทธ์เฉพาะผู้นับถือศาสนาฮินดู อาจพาเข้าชมด้านในบ้างส่วนไม่ได้ บริษัทฯ จะขอพาชมเฉพาะด้านนอกที่สำหรับอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เท่านั้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลีบุโรพุทโธทัวร์แนะนำ

ทัวร์บาหลี 4 วัน Bali Island of Paradise

ทัวร์บาหลี 4 วัน Bali Island of Paradise

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
9 - 12 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :295 ท่าน

Thai Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
30,500
รายละเอียด


^
TOP