ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน 6คืน บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
7วัน | 6คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

เยือนเกาะสวรรค์...บาหลี สถานที่ท่องเที่ยวโด่งดัง ยอดนิยมนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ เสน่ห์เอกลักษณ์ของบาหลี ได้แก่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ วัดอูลันดานูบราตัน วิหารตานาห์ลอต ชมธรรมชาติของภูเขาไฟบาร์ตูห์และทะเลสาบบาร์ตูห์ เยือนเมืองยอร์กยา จาการ์ต้า ชมมหาสถูปโบโรบูดูร์ (บุโรพุทโธ) เทวาลัยปรัมบานัน เที่ยวประทับใจ ด้วยบริการคุณภาพ พักโรงแรมคัดสรร อย่างดี

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

1.วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – บาหลี – สวนวิษณุ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park

06.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 4) เคาเตอร์สายการบินไทย TG แถว H ประตู 3

08.50  ออกเดินทางสู่ เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431 (ใช้เวลาเดินทาง 4.20 ชม.) เวลาบาหลี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.15  เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เมืองเดนพาร์ซ่าร์ นำท่านชมสวนวิษณุ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนวิษณุนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสวนวัฒณธรรมของบาหลี มีเนื้อที่กว่า 6 แสนตารางเมตร เป็นโปรเจคใหญ่ของทางการอินโดนีเซีย ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปปั้นพระวิษณุทรงครุฑขนาดยักษ์ และสถาปัตยกรรมอันโอ่อ่าในจังหวัดบาหลีของอินโดนีเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม. กว้าง 64 ม. หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก 4,000 ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลังรูปปั้นพระวิษณุมีความสูง18 ม. ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู 2 นิ้ว

ทัวร์บาหลี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Vira Bali Boutique Hotel & Suite ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2.วันที่สอง วัดทามันอายุน -ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน -วิหารตานาห์ลอต

07.00  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  นำท่านชม วัดทามันอายุน หรือ วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี ของบาหลี สร้างขึ้นราวปีพุทธศัตวรรษที่ 17 และได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี 1750 ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESO ปี ค.ศ.2017 เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแบบฉบับศิลปะบาหลีโบราณ ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งเม็งงุย

ทัวร์บาหลี

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน ชมวัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่สาคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน ที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลกว่า1,000 เมตร สร้างขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวีดานู เทพแห่งสายนํ้าท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซึ่งซ้อนกันถึง11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นส้ญลักษณ์ ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย

ทัวร์บาหลี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วิหารตานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คําว่า ทานา แปลว่า โลก คําว่า ลอต แปลว่า ทะเล เชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลานํ้าขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลานํ้าลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อดัง ฮยัง นิราร์ธา สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก

ทัวร์บาหลี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Vira Bali Boutique Hotel & Suite ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

3.วันที่สาม บาหลี สวิง  - หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ 

07.00  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  นำท่าน เดินทางสู่เมืองอูบุต  เที่ยวชม ถ่ายรูปสวยๆ ณ บาหลี สวิง สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สุดฮิต นั่งชิงช้าที่มีความสูง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (รวมค่าเข้าชม ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และเครื่องเล่นที่คิดเงินเพิ่มจากค่าเข้าชม)

 

ทัวร์บาหลี
 
นําท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี เพื่อชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
 
ทัวร์บาหลี
 
ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเที่ยวชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ หรือ เตียต้า เอ็มพูล ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ในสมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ต่อมาจะเปิดให้ชาวบ้านได้เข้าไปกราบสักการะได้

ทัวร์บาหลี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Vira Bali Boutique Hotel & Suite ระดับ 4 ดาว

4.วันที่สี่ บาหลี - บินภายในประเทศ - ยอร์กยา การ์ตา -  เบรกซี - ทามัน สารี พระราชวังน้ำแห่งยอร์คยาการ์ต้า

07.00  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตคารโรงแรม *เช็คเอาท์

09.30  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางไปเมืองยอร์กยา

12.10  เดินทางสู่เมืองยอร์กยา โดยสายการบินการ์รุด้า อินโดนีเซีย ที่ยวบิน GA253 (เวลาช้ากว่าบาหลี 1 ชม.)

12.45  ถึงสนามบินยอร์กยา จาการ์ตา

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเที่ยวชม เบรกซี เดิมทีแล้วเบรกซีTebing Breksi เป็นเขาหินปูนธรรมดาที่เกิดจากการทับถมของเถ้าภูเขาไฟจากภูเขาไฟ Ngla แต่เนื่องจาก ปี 2014 บริเวณได้พบแร่หายาก รัฐบาลได้ยกเลิกการทำเหมืองแร่ และสงวนไว้เป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม ที่มาของชื่อ “เบรกซี” มาจากสถานที่ท่องเที่ยวในบันดุงและบาหลีที่มีลักษณะคล้ายกับหน้าผาแห่งนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่หน้าผาชื่อ Tebing Breksi

อย่างไรก็ตามด้วยไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ของหมู่บ้าน ทำให้ที่นี่ดูสวยงามมากขึ้น คุณสามารถชมการแกะสลักต่างๆ ที่ประดับอยู่ตามผนังชอล์คแต่ละแห่ง ด้านทิศตะวันออกมีบันไดหินเพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนได้สะดวก นอกจากนั้น ยังสร้าง Tlatar Seneng ซึ่งเป็นอัฒจันทร์ที่ใช้บ่อยในการชุมนุมและงานระดับชาติโดยมีหินปูนเป็นฉากหลัง เวทีนี้คล้ายกับโคลอสเซียมในกรุงโรม

ทัวร์บาหลี

นำท่านชมทามัน สารี พระราชวังน้ำแห่งยอร์คยาการ์ต้า ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 1755 หรือตั้งแต่สมัยสุลต่านองค์แรกของยอร์คยาการ์ต้า จนมาเสร็จสิ้นตอนสมัยสุลต่านองค์ที่ 2

ทัวร์บุโรพุทโธ

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Prime Plaza hotel  ระดับ 4 ดาว

5. วันที่ห้า เทวลัยปรัมบานัน - วัดกาลสาน - ร้านผ้าบาติก -ร้านเครื่องเงิน -ช๊อปปิ้ง  MALIOBORO

07.00  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม เทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ.2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร ได้รับมรดกโลก UNESCO ในปี ค.ศ1991

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  จากนั้น นำท่านเที่ยวชมวัดกาลสาน วัดกาลสาน เป็นวัดในศาสนาพุทธในศตวรรษที่ 8  ตามจารึก Kalasan ลงวันที่ ค.ศ. 778 เขียนเป็นภาษาสันสกฤตโดยใช้อักษร Pranagari วัดนี้สร้างขึ้นตามความประสงค์ของ Guru Sang Raja Sailendravamçatilaka (อัญมณีแห่งตระกูล Sailendra) ซึ่งประสบความสำเร็จในการเกลี้ยกล่อมมหาราชา Tejapurnapana Panangkaran (ในอีกส่วนหนึ่งของจารึกด้วย เรียกว่าการิยะปนังการัณ) เพื่อสร้างตราบวันนัมซึ่งเป็นอาคารศักดิ์สิทธิ์สำหรับเทพธิดา (พระโพธิสัตว์เทวี)

นอกจากนี้ยังมีการสร้างวิหาร (อาราม) สำหรับพระสงฆ์จากอาณาจักรของตระกูล Sailendra ปนังการันมอบหมู่บ้านกาลาซาให้แก่สังฆะ (ชุมชนสงฆ์ในพุทธศาสนา)  ตามวันที่จารึกนี้ วัดกาลสาน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาวัดที่สร้างในที่ราบปรัมบานัน

นำท่านเที่ยวชมร้านทำผ้าบาติก และ เครื่องเงินที่โคทาเกะเดะ  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเพลิดเพลินช้อปปิ้งที่ MALIOBORO สถานที่ช้อปปิ้งยอดนิยมของย็อกยาการ์ตา ให้ท่านเลือกซื้อของฝากมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึก ฯลฯ

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Prime Plaza hotel  ระดับ 4 ดาว โรงแรมเดิม

6. วันที่หก มหาสถูปบุโรพุทโธ - บินภายใน - จาการ์ต้า

07.00  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  นำท่านเช้าชม มหาสถูปโบโรบูดูร์  หาสถูปโบโรบูดูร์ อยู่บริเวณภาคกลางของเกาะชวา ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2534 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก

** ขณะนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นสถูปบุโรพุทโธด้านบน นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้เฉพาะด้านล่าง รอบมหาสถูปบุโรพุทโธเท่านั้น โดยเจ้าหน้าทีจะอนุญาตให้ชึ้นชมเพียงบางกรณีเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถการันตีว่าขึ้นชมด้านบนได้**

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินยอก์ยา

16.50 เดินทางสู่จาการ์ต้า  โดยสายการบินการุด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA213

18.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติจาการ์ตา

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก Hotel Santika Premeire   ระดับ 4 ดาว

7.วันที่เจ็ด ซิตี้ทัวร์จาการ์ตา - จัตุรัสฟาตาฮิลลาห์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเที่ยว ซิตี๊ทัวร์ ชมบรรยากาศเมืองจาการ์ตา แวะถ่ายรูป เยี่ยมชมจัตุรัสฟาตาฮิลลาห์ ซึ่งเป็นจัตุรัสแห่งแรกในจาการ์ตา หลังจากนั้นแวะถ่ายรูปที่ด้านหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองจาการ์ตา หลังจากนั้นผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ผ่านชมมัสยิดเกรตาแห่งอิสติกลัล

ทัวร์จาการ์ต้า

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินเล่น ช๊อปิ้ง เลือกซื้อของฝาก สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า Grand  plaza Indonesia

16.30 เดินทางสู่สนามบินนานาชาติจาการ์ตา

19.00 เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG436

22.30  ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

#1272# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
4 พ.ค. 67 -
10 พ.ค. 67
65,900 62,900 63,900 10,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 
18 พ.ค. 67 -
24 พ.ค. 67
65,900 62,900 63,900 10,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 
1 มิ.ย. 67 -
7 มิ.ย. 67
65,900 62,900 63,900 10,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 
8 มิ.ย. 67 -
14 มิ.ย. 67
65,900 62,900 63,900 10,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 
22 มิ.ย. 67 -
28 มิ.ย. 67
65,900 62,900 63,900 10,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 24/02/24 21:47:45 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง และชำระมัดจำ 20,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน

1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20กก.
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ประกันการเดินทางนี้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัว และเจ็บป่วย สุขภาพ หากลูกค้าต้องการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมลูกค้าต้องซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ประกันโดยตรง หรือแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการ

อัตรานี้ไม่รวม

1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4 ไม่รวมค่าทิปไกด์อินโดนีซีย และคนขับรถ 35 USD(หรือ 500,000 รูเปียห์) /ท่าน/ทริป
4. ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5. ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายโรคละบาด บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
6. ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 1 -2 USD/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ โรคระบาด ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
- บางสถานที่เป็นศาสนสถาน ของฮินดู สวนสิทธ์เฉพาะผู้นับถือศาสนาฮินดู อาจพาเข้าชมด้านในบ้างส่วนไม่ได้ บริษัทฯ จะขอพาชมเฉพาะด้านนอกที่สำหรับอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เท่านั้น

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลีบุโรพุทโธทัวร์แนะนำ

ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน

ทัวร์บาหลี Bali Island of Paradise 5 วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
20 - 24 เม.ย. / 4 - 8 พ.ค. / 18 - 22 พ.ค. / 1 - 5 มิ.ย. / 22 - 26 มิ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :3580 ท่าน

Thai Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
44,900
รายละเอียด


^
TOP