ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน 6คืน บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
7วัน | 6คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

เยือนเกาะสวรรค์...บาหลี สถานที่ท่องเที่ยวโด่งดัง ยอดนิยมนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ เสน่ห์เอกลักษณ์ของบาหลี ได้แก่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ วัดอูลันดานูบราตัน วิหารตานาห์ลอต ชมธรรมชาติของภูเขาไฟบาร์ตูห์และทะเลสาบบาร์ตูห์ เยือนเมืองยอร์กยา จาการ์ต้า ชมมหาสถูปโบโรบูดูร์ (บุโรพุทโธ) เทวาลัยปรัมบานัน เที่ยวประทับใจ ด้วยบริการคุณภาพ พักโรงแรมคัดสรร อย่างดี

#1272# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
17 ก.ค. 66 -
23 ก.ค. 66
64,900 61,900 62,900 11,000
จองทัวร์    ลด 900 บาท จองก่อน 14 มิ.ย. 
23 ก.ย. 66 -
29 ก.ย. 66
64,900 61,900 62,900 11,000
จองทัวร์    ลด 900 บาท จองก่อน 14 มิ.ย. 
21 ต.ค. 66 -
27 ต.ค. 66
64,900 61,900 62,900 11,000
จองทัวร์    ลด 900 บาท จองก่อน 14 มิ.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/06/23 12:01 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ จาการ์ตา 7 วัน

1.วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – บาหลี – สวนวิษณุ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park

06.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 4) เคาเตอร์สายการบินไทย TG แถว H ประตู 3

08.50  ออกเดินทางสู่ เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431 (ใช้เวลาเดินทาง 4.20 ชม.) เวลาบาหลี เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.15  เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เมืองเดนพาร์ซ่าร์ นำท่านชมสวนวิษณุ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนวิษณุนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสวนวัฒณธรรมของบาหลี มีเนื้อที่กว่า 6 แสนตารางเมตร เป็นโปรเจคใหญ่ของทางการอินโดนีเซีย ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปปั้นพระวิษณุทรงครุฑขนาดยักษ์ และสถาปัตยกรรมอันโอ่อ่าในจังหวัดบาหลีของอินโดนีเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม. กว้าง 64 ม. หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก 4,000 ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลังรูปปั้นพระวิษณุมีความสูง18 ม. ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู 2 นิ้ว

ทัวร์บาหลี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Vira Bali Boutique Hotel & Suite ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2.วันที่สอง วัดทามันอายุน -ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน -วิหารตานาห์ลอต

07.00  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  นำท่านชม วัดทามันอายุน หรือ วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี ของบาหลี สร้างขึ้นราวปีพุทธศัตวรรษที่ 17 และได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี 1750 ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESO ปี ค.ศ.2017 เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแบบฉบับศิลปะบาหลีโบราณ ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งเม็งงุย

ทัวร์บาหลี

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน ชมวัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่สาคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน ที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลกว่า1,000 เมตร สร้างขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวีดานู เทพแห่งสายนํ้าท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซึ่งซ้อนกันถึง11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นส้ญลักษณ์ ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย

ทัวร์บาหลี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วิหารตานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คําว่า ทานา แปลว่า โลก คําว่า ลอต แปลว่า ทะเล เชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลานํ้าขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลานํ้าลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อดัง ฮยัง นิราร์ธา สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก

ทัวร์บาหลี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Vira Bali Boutique Hotel & Suite ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

3.วันที่สาม บาหลี สวิง  - หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ 

07.00  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  นำท่าน เดินทางสู่เมืองอูบุต  เที่ยวชม ถ่ายรูปสวยๆ ณ บาหลี สวิง สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สุดฮิต นั่งชิงช้าที่มีความสูง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (รวมค่าเข้าชม ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และเครื่องเล่นที่คิดเงินเพิ่มจากค่าเข้าชม)

 

ทัวร์บาหลี
 
นําท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี เพื่อชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
 
ทัวร์บาหลี
 
ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเที่ยวชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ หรือ เตียต้า เอ็มพูล ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ในสมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ต่อมาจะเปิดให้ชาวบ้านได้เข้าไปกราบสักการะได้

ทัวร์บาหลี

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Vira Bali Boutique Hotel & Suite ระดับ 4 ดาว

4.วันที่สี่ บาหลี - บินภายในประเทศ - ยอร์กยา การ์ตา -  เบรกซี - ทามัน สารี พระราชวังน้ำแห่งยอร์คยาการ์ต้า

07.00  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตคารโรงแรม *เช็คเอาท์

09.30  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางไปเมืองยอร์กยา

12.10  เดินทางสู่เมืองยอร์กยา โดยสายการบินการ์รุด้า อินโดนีเซีย ที่ยวบิน GA253 (เวลาช้ากว่าบาหลี 1 ชม.)

12.45  ถึงสนามบินยอร์กยา จาการ์ตา

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเที่ยวชม เบรกซี เดิมทีแล้วเบรกซีTebing Breksi เป็นเขาหินปูนธรรมดาที่เกิดจากการทับถมของเถ้าภูเขาไฟจากภูเขาไฟ Ngla แต่เนื่องจาก ปี 2014 บริเวณได้พบแร่หายาก รัฐบาลได้ยกเลิกการทำเหมืองแร่ และสงวนไว้เป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม ที่มาของชื่อ “เบรกซี” มาจากสถานที่ท่องเที่ยวในบันดุงและบาหลีที่มีลักษณะคล้ายกับหน้าผาแห่งนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่หน้าผาชื่อ Tebing Breksi

อย่างไรก็ตามด้วยไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ของหมู่บ้าน ทำให้ที่นี่ดูสวยงามมากขึ้น คุณสามารถชมการแกะสลักต่างๆ ที่ประดับอยู่ตามผนังชอล์คแต่ละแห่ง ด้านทิศตะวันออกมีบันไดหินเพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนได้สะดวก นอกจากนั้น ยังสร้าง Tlatar Seneng ซึ่งเป็นอัฒจันทร์ที่ใช้บ่อยในการชุมนุมและงานระดับชาติโดยมีหินปูนเป็นฉากหลัง เวทีนี้คล้ายกับโคลอสเซียมในกรุงโรม

นำท่านชมทามัน สารี พระราชวังน้ำแห่งยอร์คยาการ์ต้า ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 1755 หรือตั้งแต่สมัยสุลต่านองค์แรกของยอร์คยาการ์ต้า จนมาเสร็จสิ้นตอนสมัยสุลต่านองค์ที่ 2

ทัวร์บุโรพุทโธ

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Prime Plaza hotel  ระดับ 4 ดาว

5. วันที่ห้า เทวลัยปรัมบานัน - วัดกาลสาน - ร้านผ้าบาติก -ร้านเครื่องเงิน -ช๊อปปิ้ง  MALIOBORO

07.00  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม เทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) จึงได้มีการเริ่มบูรณะวัดขึ้นมา การบูรณะของสิ่งก่อสร้างหลักสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ.2496 (ค.ศ. 1953)ในปัจจุบัน ปรัมบานันถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกและนับได้ว่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตัววัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความใหญ่โตของปรางค์ซึ่งมีความสูงถึง 47 เมตร ได้รับมรดกโลก UNESCO ในปี ค.ศ1991

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  จากนั้น นำท่านเที่ยวชมวัดกาลสาน วัดกาลสาน เป็นวัดในศาสนาพุทธในศตวรรษที่ 8  ตามจารึก Kalasan ลงวันที่ ค.ศ. 778 เขียนเป็นภาษาสันสกฤตโดยใช้อักษร Pranagari วัดนี้สร้างขึ้นตามความประสงค์ของ Guru Sang Raja Sailendravamçatilaka (อัญมณีแห่งตระกูล Sailendra) ซึ่งประสบความสำเร็จในการเกลี้ยกล่อมมหาราชา Tejapurnapana Panangkaran (ในอีกส่วนหนึ่งของจารึกด้วย เรียกว่าการิยะปนังการัณ) เพื่อสร้างตราบวันนัมซึ่งเป็นอาคารศักดิ์สิทธิ์สำหรับเทพธิดา (พระโพธิสัตว์เทวี)

นอกจากนี้ยังมีการสร้างวิหาร (อาราม) สำหรับพระสงฆ์จากอาณาจักรของตระกูล Sailendra ปนังการันมอบหมู่บ้านกาลาซาให้แก่สังฆะ (ชุมชนสงฆ์ในพุทธศาสนา)  ตามวันที่จารึกนี้ วัดกาลสาน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาวัดที่สร้างในที่ราบปรัมบานัน