ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน
ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน โรงแรมทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน โรงแรม ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน โรงแรม ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน 3 คืน ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน

Air Asia
7วัน | 6คืน
แสดงราคา

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงเรือสำราญหรู 5 ดาว ชมเขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค นั่งเรือชมสาธิตเรือสำราญผ่านเขื่อนระบบลิฟท์ล็อค แล่นเรือผ่านเขตทิวทัศน์ช่องแคบชวีถังเสียอูเสียเที่ยวเมืองไป่ตี้เฉิง ย้อนอดีตสามก๊ก สถานที่เล่าปี่สวรรคต และชมจุดชมวิวสวยที่สุดแยงซีเกียง วิวธนบัตร 10 หยวน เที่ยวเมืองเฟิงตู ศาสนสถานสร้างตามความเชื่อของลัทธิเต๋า อายุกว่า 400 ปี มรดกโลก UNESCO ผาหินแกะสลักต้าจู๋ อลังการหน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ อู่หลง ชมโชว์เฟิงยานสามก๊ก พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 3 คืน และพักเรือสำราญหรู Century Oasis ระดับ 5ดาว+ *รวมออฟชั่นทัวร์บนเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือแล้ว

1.วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - ฉงชิ่ง - หงหยาต้ง

11:30 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 3 ประตู 1 เคาเตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

13.55 ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRASIA  เที่ยวบินที่ FD552  ผ่านตรวจคนเข้าเมืองที่ฉงชิ่ง

18.00  ถึง เมืองฉงชิ่ง ฉงชิ่งถือเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งทางตอนบนของ แม่น้ำแยงซีเกียง โดยมีแม่น้ำเจียหลิงและแม่น้ำหมินเจียง เป็นแม่น้ำสายหลักสองสายที่ไหลบรรจบกันลงสู่แม่น้ำแยงซีเกียง หลังจากโครงการก่อสร้างเขื่อนซานเสียแล้วเสร็จจึงทำให้เรือบรรทุกขนาด 10,000 ตันสามารถเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือฉาวเทียนเหมิน ในเขตเมืองของฉงชิ่งได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น พูดถึงแม่น้ำแยงซีเกียงแล้ว ฉงชิ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการล่องเรือสำราญท่องเที่ยวสัมผัสทัศนียภาพ 2 ฟากฝั่งของลำน้ำสายนี้โดยไปสิ้นสุดตามเมืองต่างๆ ตามระยะล่องใกล้ไกล ซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในจุดขายทางการท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฉงชิ่ง 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

 นำท่านเที่ยวชมหงหยาต้ง หนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของมหานครฉงชิ่ง หงหยาต้งนั้นเป็นกลุ่มเรือนไม้โบราณ ขนาดพื้นที่ 46,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ตรงทางแยกของแม่น้ำแยงซีเกียงกับแม่น้ำเจียหลิง มีความโดดเด่นตรงรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,300 ปี

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

*** กรณีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆ อาจไม่สามารถพาท่านชมได้ บริษัทฯ จะขอเปลี่ยนเป็นนั่งรถผ่านชมแทน***

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ........... หรือเทียบเท่าระดับ 5*

2.วันที่สอง จุดชมวิวรถไฟฟ้าทะลุตึก เมืองต้าจู๋ ผาหินแกะสลักต้าจู๋  - เมืองอู่หลง

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเที่ยวจุดชมวิว รถไฟฟ้าทะลุตึก ชมความแปลกขบวนรถไฟฟ้าทะลุตึก ซึ่งมีชานชลาเหมือนอยู่ภายในตึก ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองฉงชิ่ง ที่มีภูเขาสลับซับซ้อน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ เมืองต้าจู๋ อยู่ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ติดกับมณฑล เสฉวน นครฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง,เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ ) เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำแยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่งหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปั้นหินแกะสลัก กว่า 50,000 ชิ้น, จารึกคำสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยู่บนหน้าผากว่า 75 จุด ใน บริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน, เป่ยซาน, หนันซาน, สือเหมินซาน และสือจ้วนซาน

นำท่านชม ผาหินแกะสลักต้าจู๋  มรดกโลก UNESCO ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ล้วนแล้วแต่นำเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน หลักธรรมลัทธิเต๋า และปรัชญาคำสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถ้ำผาโม่เกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ถ้ำพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ำผาหยุนกัง ที่ต้าถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนั้นเป็นศิลปะถ้ำสมัยเริ่มต้นของจีน ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ้ำยุคหลัง (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม

ซึ่งจะได้พบกับปฏิมากรรมชิ้นเอก ที่เกิดจากการแกะสลักหน้าผาหิน ถ่ายทอดการผสมผสานบนความเชื่อด้านศาสนาทั้งพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และขงจื๊อ โดยมีรูปหินแกะสลักกระจายตัวอยู่ตามเขาต่างๆ โดยมีถ้ำหินมากถึง 76 ถ้ำ มี รูปแกะสลักหิน 6 หมื่นกว่ารูป ศิลาจารึกอักษรจีน 1 แสนกว่าตัวอักษร ครอบคลุมพื้นที่ภูเขาหลายลูก

และนำท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลักที่ เขาเป่าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน, รปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ,วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต, พระศรีอริยเมตตรัย อิสระเที่ยวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 
ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางสู่ เมืออู่หลง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3.30 ชม.

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม ......... โรงแรมระดับ  5* ดาว  *ท้องถิ่น ดีที่สุดในเมือง

3.วันที่สาม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ -น้ำตกหุบผาสวรรค์ -  ระเบียงกระจก -ฉงชิ่งล่องเรือสำราญ

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรี่สลับกัน) (เทียนเชิงซ่านเฉียว) มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เมืองอู่หลง นครฉงชิ่ง ประเทศจีน เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพรงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา การลงไปหลุมฟ้าจะต้องลงลิฟท์แก้วริมผา ความสูงกว่า 80 เมตร ซึ่งหลังจากที่ลงมาแล้วก็ต้องเดินเท้าไปตามทาง ระหว่างทางเดินนี้จะมีจุดน่าสนใจอีกอย่างคือ โรงเตี๊ยมเก่าแก่ ซึ่งเดิมเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อน ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) เนื่องจากหุบเขานี้เป็นเส้นทางลัดจากเสฉวนไปยังเหอหนาน

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า จะมีจุดที่ถูกเรียกว่าสะพานสวรรค์อยู่ 3 แห่งด้วยกัน คือ 1.Tianlong Bridge เป็นสะพานที่อยู่ใกล้กับโรงเตี๊ยมโบราณ ความสูง 235 เมตร มีลักษณะเป็นโพรงทะลุ ใกล้ๆ กับผนังถ้ำมีการแกะสลักลวดลายมังกรสวยงาม 2.Qinglong Bridge ลักษณะเป็นโพรงยาว มีลำธารเล็กไหลผ่าน ความสูง 281 เมตร 3.Heilong Bridge สะพานสุดท้ายอยู่ในส่วนที่แคบที่สุดจึงทำให้มีความมืดทึบ ความสูง 223 เมตร

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

นอกจากนั้นแล้วยังมี น้ำตกหุบผาสวรรค์ น้ำตกสายน้อยใหญ่ที่ไหลลงมาจากรอยแยกหุบเขา ตามรอยเลื่อนของเปลีอกโลกที่แยกออกจากกัน ลงมาบรรจบที่เบื้องล่างเป็นบึงมรกตสีสวย ที่ตั้งของ บ้านโบราณกลางหุบเขา เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทา ภาพยนตร์เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทองล่าสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตร์ฮอลีวู้ด เรื่อง TRANSFORMERS 4

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

จากนั้นนำท่านชม ระเบียงกระจก ขนาดใหญ่กว้าง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน ดว้ยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

หลังจากอาหารค่ำ นำท่านลงเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว เพื่อเริ่มต้นล่องแม่น้ำแยงซีเกียง พักบนเรือสำราญ Century Oasis / Century Glory /Century Victory  ระดับ 5 ดาว พัก 3 คืน

ทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง
** ห้องพัก เป็นเพียงห้องพักตัวอย่าง วันเดินทางจริงห้องพักอาจมีความเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับว่าใช้เรือลำไหน แต่ลักษณะห้องพักจะคล้ายๆกัน ***
** บางครั้งในช่วงเดินทางระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีเกียง มีปริมาณน้อยกว่าปกติ เรือสำราญการมีการจอดท่าเรือในเมืองเฟิงตูแทน ***

เวลา ประมาณ 20.30 น. เลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือและเหล่ากะลาสีเรืออย่างอบอุ่น พร้อมชมการแสดงของเหล่าพนักงานบนเรือ

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 
ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 
4.วันที่สี่ ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองเฟิงตู (รวมรถไฟฟ้า กระเช้า)   - การแสดงแสงสีเฟิงยานสามก๊ก

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

เช้านำท่านขึ้นฝั่ง นั่งรถไฟฟ้าไปยังเมืองเฟิงตู เที่ยวชมเมืองเฟิงตู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องราวการทำความดีความชั่ว นรก สวรรค์ มาเป็นสื่อในการทำให้คนรู้สึกเกรงกลัวบาป บุญ คุณโทษ สร้างขึ้นตามความของลัทธิเต๋า มีประวัติกว่า 400 ปี

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ

บ่าย อิสระพักผ่อนภายในเรือ เรือแล่นสู่เมืองจงเซี่ยน

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ พักบนเรือสำราญหรู Century Oasis / Century Glory /Century Victory  เรือสำราญระดับ 5

นำท่านชมการแสดงอลังการ แสง สี เสียง เฟิงยานสามก๊ก

 

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 
ทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง
 
ทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง
 
**กรณีโชว์ไม่ทำการแสดง เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เรือจะคืนค่าแพคเกจทัวร์นี้ให้กับท่าน**
 
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับเรือสำราญ

พักบนเรือสำราญ Century Oasis / Century Glory /Century Victory ระดับ 5 ดาว

5. วันที่ห้า ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองไป่ตี้เฉิง ย้อนอดีตสามก๊ก สถานที่เล่าปีสวรรคต – จุดชมวิวธนบัตร 10 หยวน - ช่องแคบชวีถังเสีย-อูเสีย-ล่องเรือเล็กเสิ่นหนงซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

จากนั้นนำท่านลงเรือสำราญ ขึ้นฝั่งนั่งรถบัสเดินทางไม่ยังเมืองไปตี้เฉิง เมืองไป่ตี้เฉิง สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด เมื่อมาเที่ยวล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งมีประวัติศาสตร์อ้างอิงในสามก๊ก ไป๋ตี้เฉิง เมืองที่พระเจ้าเล่าปี่ได้สิ้นลมสวรรคต หลังจากพ่ายศึกอิเหลง ภายในศาลเจ้า จะมีภาพวาด และรูปปั้นคนสำคัญ เช่น รูปปั้นจำลองเหตุการณ์เล่าปี่ฝากบุตร ณ เมืองเป๊กเต้ ในภาพมีเล่าปี่ ขงเบ้ง จูล่ง เล่าเอ๋ง เล่าลี

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

จากนั้นนำท่าน ไปยังจุดชมวิวธนบัตร 10 หยวน ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามากจนรัฐบาลจีน ไปนำจุดชมวิวนี้พิมพ์ด้านหลัง ธนบัตร 10 หยวน

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 
ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

เที่ยงรับประทานอาหารบนเรือ

บ่าย ช่วงนี้เรือจะล่องผ่านเข้าสู่ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ช่องแคบที่มีขนาดยาวสุดในแม่น้ำแยงซีเกียง คือยาวประมาณ 70 กิโลเมตร และในอดีตกาล ถือได้ว่า เป็นช่องแคบที่มีอุปสรรค ในการแล่นเรือมากที่สุด เนื่องจากบริเวณนี้จะมีทั้งแก่งหินและหินโสโครกมากมาย แต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อน เก่อโจว ขึ้น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี้ได้ถูก ทำลายไปเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงทำให้อุปสรรคการเดินเรือสะดวกขึ้น

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 
ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

จากนั้นเรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้น ที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวันตกของช่องแคบที่ชื่อว่า ประตูขยุ เหมิน บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากโดยในอดีตเรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่ง นี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของเสิ่นหนงซี (ลำธารนางฟ้า) ซึ่งตลอดระยะทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามธรรมชาติของสองฟากฝั่งแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ**พร้อมกับการเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือและเหล่าลูกเรือ ชมการแสดงชุดพิเศษ***

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

พักบนเรือสำราญ Century Oasis / Century Glory /Century Victory เรือสำราญระดับ 5 ดาว+

6.วันที่หก เขื่อนซานเสียต้าป้า - สาธิตล่องเรือสำราญผ่านเขื่อน - เมืองอี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง  - ฉงชิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

นำท่านขึ้นฝั่ง เพื่อนั่งเรือสาธิต ล่องผ่านเขื่อน เขื่อนยักษ์อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับ ตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่าวคือ2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก1 ส่วนสำหรับระบายน้ำ และ 2 ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือที่มีระวางขับน้ำ ตั้งแต่3,000-10,000ตัน และเรือที่มีระวางขับ น้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน 5 ลำดับ ชั้น ด้วยกันและนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังช่วยป้องกันอุทกภัยสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงอีกด้วย

ทัวร์แยงซีเกียง

นำท่านนั่งเรือสำราญชมสาธิตการล่องเรือสำราญผ่านเขื่อน โดยระบบลิฟท์ล็อค(เป็นระบบใหม่ ประหยัดเวลาในการนำเรือขนาดใหญ่ผ่านเขื่อน จากเดิมเรือขนาดใหญ่จะผ่านได้ ต้องการระบบการทดน้ำ 5 ชั้น ใช้เวลาผ่าน 4 -5 ชม. ปัจจุบันระบบใหม่ใช้เวลาประเมาณ 1 – 1.30 ชม.เท่านั้น)

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
 
ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

**หมายเหตุ แพคเกจชมเรือสาธิตผ่านเขื่อนระบบลิฟท์ล็อค และแพคเกจเที่ยวชมเขื่อน เป็นสถานที่ราชการ และสถานที่ความมั่นคง ควบคุมโดยรัฐบาลปักกิ่ง บ้างครั้งวันเดินทางอาจไม่สามารถทำทัวร์นี้ได้ เนื่องจากคำสั่งปิด บริษัทฯ เรือจะคืนค่าแพคเกจทัวร์นี้ให้ท่าน **

จากนั้นนำท่านชม Three Gorges Project Museum พิพิธภัณฑ์โครงการThree Gorges แสดงนิทรรศการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 150,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีห้องนิทรรศการ 3 ห้อง ซึ่งจัดแสดงประวัติและประโยชน์ของโครงการ Three Gorges รวมถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำของจีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีศูนย์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไฟฟ้าพลังน้ำอีกด้วย

ทัวร์แยงซีเกียง

จากนั้นนำท่านขึ้นรถไปสู่ เมืองอี๋ชาง เมืองอี๋ชางเป็นเมืองสำคัญด้านคมนาคมตั้งอยู่ภาคกลางของจีนภูมิประเทศมีทั้งภูเขาสูงและที่ราบสลับกัน ความโดดเด่นด้านภูมิประเทศและทะเลที่ตั้ง ทำให้เกิดวัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่ไม่เหมือนเมืองอื่น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง ด้วยรถไฟ ความเร็วสูง ขบวนที่.......... (ใช้เวลาประมาณ 4.30 -4.50 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

เข้าพักโรงแรม ................ หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ  5* ดาว
7.วันที่เจ็ด  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง  เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

11.10    เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD557

13.20     ถึงสนามบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  บนเรือไม่สามารถพัก 3 ท่าน/1 ห้องได้ กรณีแยกพักเดี่ยวเฉพาะบนเรือ 3 คืน เพิ่ม 12,000 บาท

 

**************

#1305# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
19 ก.ย. 67 -
25 ก.ย. 67
67,900 59,900 64,900 21,000
จองทัวร์    Oasis  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
10 ต.ค. 67 -
16 ต.ค. 67
67,900 59,900 64,900 21,000
จองทัวร์    Oasis  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
17 ต.ค. 67 -
23 ต.ค. 67
67,900 59,900 64,900 21,000
จองทัวร์    Oasis  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
24 ต.ค. 67 -
30 ต.ค. 67
67,900 59,900 64,900 21,000
จองทัวร์    Oasis  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
7 พ.ย. 67 -
13 พ.ย. 67
66,900 58,900 63,900 20,000
จองทัวร์    Oasis  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
14 พ.ย. 67 -
20 พ.ย. 67
66,900 58,900 63,900 20,000
จองทัวร์    Oasis  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
21 พ.ย. 67 -
27 พ.ย. 67
66,900 58,900 63,900 20,000
จองทัวร์    Oasis  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 13/07/24 17:39:55 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋ 7 วัน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5.กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) รวมอาหารไปและกลับ นัำหนักกระเป๋า 20 กก. ไม่รวมที่นั่ง Hot seat ด้านหน้า
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
7. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน
8. รวมค่าบริการบนเรือ 200 หยวน/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 140 หยวน/ทริป/ท่าน
5.ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
6.ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
7.ไม่รวมค่าใช้จ่ายออฟชั่นเสริมบนเรือ เช่นทัวร์ที่นอกเหนือจากโปรแกรมนำเสนอ
8.ไม่รวมค่าใช้จ่ายอัพเกรต ห้องอาหารบนเรือ / อับเกรตห้องพักบนเรือ / ห้องนวดสปา / ห้องอินเตอร์เนท /ห้องเด็กเล่น
9.ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **

การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง

10.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
11.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
12. ไม่รวมค่าวีซ่าติดเล่ม กรณีไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรือทางการจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป โดยค่าวีซ่าลูกค้าชำระตรงกับศูนย์รับยื่นวีซ่าจีน

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
7.มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
8. รายการทัวร์ ระหว่างล่องเรือ ตามจุดเที่ยวชมต่างๆ จะเป็นลักษณะทัวร์จอย ไกด์ และรถ อาจมีท่านอื่นรวมด้วย
9. ด้วยความที่โปรแกรมเข้าชมสถานที่ต่างๆ เป็นบริการที่ทางบริษัทเรือจัดรวมในแพคเกจ..สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งขึ้นอยู่กับสถานที่ราชการ โดยเฉพาะโปรแกรมชมระบบลิฟท์ล็อคเขื่อนซานเสียต้าป้า.....หรือโชว์เฟิงยานสามก๊ก ,หรือไป่ตี้เฉิง หยุดบริการ เพราะสภาพอากาศ ความปลอดภัยต่างๆที่เรือไม่สามารถเข้าชมได้ หรือสถานที่ราชการปิดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นต้องปิดกระทันหัน เพื่อความปลอดภัยที่ไม่สะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้าชม แต่ทางบริษัทเรือ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้ท่าน

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์ล่องเรือแยงซีเกียง ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์อู่ฮั่นทัวร์แนะนำ

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อันซีนเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว เมืองโบราณโจวจวง เมืองโบราณซีถัง

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อันซีนเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว เมืองโบราณโจวจวง เมืองโบราณซีถัง

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
11 - 16 ต.ค. / 23 - 28 ต.ค. / 5 - 10 พ.ย. / 19 - 24 พ.ย. / 25 - 30 พ.ย. / 3 - 8 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :53266 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
56,900
โปรแกรมทัวร์

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
18 - 23 ต.ค. / 24 - 29 ต.ค. / 3 - 9 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :165745 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900
โปรแกรมทัวร์


^
TOP