ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์
ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ 4 คืน ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์ บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Emirates
10วัน | 7คืน
แสดงราคา

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล สายการบินอิมิเรสต์

เยือนประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำไนล์ ดินแดนอารยธรรมกว่า 5,000 ปี ชมสมบัติอันล้ำค่า ของฟาโรห์ตุตันคาเมน และมัมมี่อันลือชื่อ

ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารอบูซิมเบลของรามเสสที่ 2 วิหารเนเฟอร์ติตี

ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ ระดับ 5 ดาว คัดสรร ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง อันลือชื่อ…..เมืองอัสวานผ่านคอมอมโบ-เอ็ดฟู สู่เมืองลุคซอร์ ชมวิหารฟิเล่ ล่องเรือเฟลุกะ

ชมวิหารลุคซอร์และคาร์นัค วิหารฮัตชิสุท และหุบผากษัตริย์

ช้อปปิ้งกับตลาดท้องถิ่นในเมืองลุคซอร์

ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่าซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง พิพิธภัณฑ์อียิปแห่งชาติ(เก่า) และพิพิธภัณฑ์ The National Museum of Egyptian Civilization (ใหม่)

เดินทางโดยสายการบินระดับ5* แวะช้อปปิ้ง Duty Free สนามบินดูไบ

วีซ่าอียิปต์ใช้เวลาในการยื่นล่วงหน้า60วัน โดยใช้เฉพาะสำเนาพาสปอร์ตและเอกสารการเงินพร้อมข้อมูลอื่นๆ โดยยังไม่ได้ใช้พาสปอร์ตเล่มจริง..ซึ่งใกล้วันเดินทางบริษัทฯ จะนำพาสปอร์ตตัวจริง เข้าสถานทูตเพื่อประทับเล่มวีซ่าอียิปต์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ U14 สายการบินอิมิเรตส์  เจ้าหน้าที่บริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์ 

วันที่สอง ไคโร -พิพิธภัณฑ์ (ใหม่) The National Museum of Egyptian Civilization - ป้อมปราการซิตาเดล

02.00 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK377 เพื่อบินสู่สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ใช้เวลาบิน7ชม. เวลาที่ดูไบจะช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.

06.00 ถึงสนามบินนานาชาติดูไบ นำท่านต่อเครื่องบินเที่ยวบิน EK927

08.15 เครื่องบินออกสู่ประเทศอียิปต์ ใช้เวลาบินเกือบ4 ชม. เวลาในประเทศอียิปต์ช้ากว่าประเทศไทย5ชม.

11.05 ถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกในการผ่านตรวจคน เข้าเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ (ใหม่) The National Museum of Egyptian Civilization  พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับองค์การยูเนสโกเพื่อนำเสนออารยธรรมอียิปต์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ (NMEC) แห่งใหม่ในไคโรมีสนามหญ้าที่มองเห็นทะเลสาบ Ain Al-Sira ในใจกลางของ Fustat เมืองหลวงอิสลามแห่งแรกของอียิปต์ เมื่อผ่านประตูหลักเข้าไป ผู้เข้าชมจะพบกับโถงทางเดินที่มีลักษณะคล้ายท่อที่เป็นสัญลักษณ์ของความเงียบสงบและความมืดมิดของยมโลก ไปสู่ห้องโถงนิทรรศการหลักห้องโถงใหญ่ภายในพิพิธภัณฑ์ที่ฝังมัมมี่ของราชวงศ์

นำท่านขึ้นชม ป้อมปราการ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการ ต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น

ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศสพร้อมชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง

ทัวร์อียิปต์
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พักโรงแรม .........  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  ไคโร - อัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน - วิหารฟิเลย์ - เสาโอเบลิก - ล่องเรือเฟลุกะ

04.00 รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์ 

06.15 ออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อบินสู่ เมืองอัสวาน  โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS082

07.40 ถึงเมืองอัสวาน นำท่านแวะถ่ายรูปเขื่อนยักษ์อัสวาน ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอียิปต์

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน 

เดินทางสู่วิหารฟิเลย์ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส วิหารกลางแม่น้ำต้องนั่งเรือเล็กเข้าไปประมาณ15-20นาที จากนั่น เดินทางเพื่อชมเสาหิน โอเบลิก ที่มีการแกะแต่สร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ หินแกรนิตที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

เย็น นําท่านล่องเรือเฟลุคคา เรือใบเสาเดี่ยวที่ ท่อง รอบเกาะ ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง

ทัวรือียิปต์

นำท่านเช็คอินท์โรงแรมในเมืองอัสวาน โรงแรม ................  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อัสวาน - วิหารอบูซิมเบล (นั่งรถไปวิหารอาบูซิมเบล) - เช็คอินท์ เรือ

04.00 รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง และออกเดินทางโดยรถบัส เพื่อมุ่งหน้าสู่วิหารอบูซิมเบล

08.00 ถึงวิหารอาบูซิมเบล วิหารยิ่งใหญ่ ที่ควรค่าแก่การมาชม ใครมาอียิปต์ไม่ได้มาวิหารอาบูซิมเบลถือว่ามาไม่ถึงอียิปต์ เพราะว่าฟาโรห์รามเสสที่ 2 เป็นฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่ และมีอำนาจชื่อเสียงในอดีตมากของอียิปต์ 

ถึงเมืองอาบูซิมเบล นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหารรามเสสที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่งด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้าซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา ฮอรากาติ และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติ์แก่ราชินีเนเฟอร์ตารี ด้านในพระวิหารจะมีภาพแกะสลักที่เล่าถึงเรื่องราวในอดีตในรูปแบบอียิปต์สมัยก่อน

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ อาบูซิมเบล

ได้เวลาเดินทางกลับเมืองอัสวาน โดยใช้รถบัสประมาณ 3-4 ชั่วโมง ถึงเมืองอัสวานนำท่านเช็คอินท์เข้าสู่เรือล่องแม่น้ำไนล์มีห้องพักหรูระดับ 5 ดาว 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ อิสระพักผ่อนบนเรือ 

 **เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ เมืองเล็กๆที่อยู่ ระหว่างเมืองอัสวาน และเอ็ดฟู สภาพตัวเมืองดูโบราณ กว่าไคโรหรืออัสวานอย่างเห็นได้ชัด ตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่างๆ *โปรแกรมบนเรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการเดินเรือแต่เที่ยวครบคะ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนบนเรือ 

วันที่ห้า คอมออมโบ- เอ็ดฟู

เช้า รับประทานอาหารเช้าในเรือ

นำท่านสู่วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือเทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ เทพเจ้าแห่งลำน้ำและความอุดมสมบูรณ์ วิหารอยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว  เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ จากนั้นเรือล่องต่อไปยังเมืองเอ็ดฟู 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ

บ่าย นำคณะชมวิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารต้องนั่งรถม้าต่อไปที่วิหารประมาณ 10 นาทีรถม้า 1 คันจะนั่งประมาณ  4 คน) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ

ทัวร์อียิปต์

นำท่านกลับสู่เรือใหญ่ 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็นในเรือหรือร่วมงาน และพักค้างคืนบนเรือ
เรือล่องต่อไปยังเมืองลุคซอร์ ผ่านไปทางประตูน้ำอีสน่าล๊อค ซึ่งเมือง ลุคซอร์อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตร 

วันที่หก ลุคซอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในเรือ 

ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชม เมืองลุคซอร์ นำท่านเดินทางไปชมเขตเวสต์แบงค์ หรือเมืองทางฝั่ง ตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ และหุบเขากษัตริย์ เป็นสุสานขององค์ฟาโรห์ที่ซ่อนอยู่ตามเนินเขาเตี้ยๆ  ประกอบด้วยหลุมประมาณ 62 หลุม ไม่รวมหลุมตุตันคาเมน (ซึ่งท่านที่ต้องการชมหลุมตุตันคาเมน ต้องชำระเงินเพิ่มจำนวน 300 อียิปต์ชั่นพาวน์ กรุณาแจ้งความจำนงกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า) 

ทัวร์อียิปต์

จากนั้นนำชมวิหารฮัสเชฟสุต ที่ตั้งอนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเชปซุทหรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสินท “เซเนมุท” มากกว่า 3500 ปี และรูปปั้นยักษ์แมมม่อน อดีตเป็นที่ตั้งของสุสานของฟาโรห์โฮเทปที่ 3 เกิดแผ่นดินไหว ทำให้วิหารพังลงมาเหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร เท่านั้น

นำท่านเดินทางกลับเรือ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงพื้นเมือง ที่เรียกว่า Belly Dance ระบำหน้าท้องพักค้างคืนบนเรือ 

วันที่เจ็ด ลุคซอร์ - ไคโร

07.30 รับประทานอาหารเช้าในเรือ หลังจากนั้นเช็ค-เอาท์ ออกจากเรือ

08.30 ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชมเขตตะวันออก ของเมืองลุคซอร์ ชมวิหารคาร์นัค เป็นวิหารที่่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3600 ปี มาแล้ว จากนั้น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ได้สร้างเพิ่มขึ้นจากของเดิม ขอให้ท่านจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารว่าชาวอียิปต์โบราณ สามารถสร้างและขนย้ายหินด้วยวิธีใด และวิหารลุคซอร์ ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน ข้างทางเดินประดับประดาด้วยสฟิงซ์ ที่ มีส่วนหัวเป็นแพะ และตัวเป็นสิงโตหมอบ เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอน-รา เช่นเดียวกัน 

ทัวรือียิปต์ วิหารคานัค

ทัวร์อียิปต์

13.30  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

กรณีมีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นใน ตลาดลุคซอร์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่สนามบินลุคซอร์ เพื่อบินกลับสู่เมืองไคโร 

19.40 คณะออกเดินทางสู่กรุงไคโร โดยเที่ยวบิน MS067

20.50 ถึงสนามบินไคโร // เข้าสู่ที่พักโรงแรม ................  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด ไคโร  –   ปิระมิด - สฟิงซ์ - พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (เก่า) - ตลาดข่านแอลคาลิลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

นำท่านสู่ที่ราบกีซ่า เพื่อชมมหาปิระมิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ด สิ่งของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ ปิระมิดเคฟเฟร ปิระมิดไมครีนอส ชมสฟิงซ์ ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟรเป็นแบบ หากต้องการมุดหลุมปิรามิดกรุณาซื้อบัตรเพิ่มเติม

ทัวร์อียิปต์

เที่ยวอียิปต์

นำท่านชมโรงงานทำกระดาษปาปิรุส ซึ่งทำจากต้นกก และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกและต่อไปชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอมซึ่งน้ำหอมเหล่านี้ว่ากันว่าทำมาจากสูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่นหลังโกนหนวดของบริษัทฯ ดิออร์ อารามิส โปโลสปอรต์ และ ดัคคานัวร์ ..

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 490,000 ตารางเมืองในเมืองฟลุสตัส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงไคโร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีของเก่าแก่สะสมและที่ถูกค้นพบขึ้นมาใหม่ถูกจัดนำมาแสดงที่นี่พร้อมสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 50,000 ชิ้น และสมบัติของกษัตริย์ตุตันคาเมนและกษัตริย์อื่นๆ ถูกนำมาจัดแสดงที่นี่ด้วยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

นำท่านสู่ ตลาดข่านแอลคาลิลี่ ซึ่งที่นี้มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายจิวเวลรี่,ของที่ระลึก,เครื่องเทศ,เสื้อผ้า เชิญซื้อ “คาร์ทูซ” จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ เพื่อเป็นของฝาก ในรูปทรงยาวเก๋ สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาว อดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พักโรงแรม ................  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า ไคโร – อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน –เสาปอมเปย์–ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

ออกเดินทางสู่เมืองอเล็กซานเดรีย นำเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมัน ในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

บ่าย  ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมือง อเล็กซานเดรียในอียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ชมภายนอกป้อมปราการซิทาเดล ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาพร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม

จากนั้นเดินทางกลับเมืองไคโร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

22.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร เพื่อบินกลับดูไบ โดยเที่ยวบินEK926 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ

02.30 เครื่องบินออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร เพื่อบินสู่ดูไบ โดยเที่ยวบิน EK926

07.10 ถึงสนามบินดูไบ จากนั้นนำท่านต่อเครื่องบิน EK372

08.50 เครื่องบินออกเดินทางอีกครั้งสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.20  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ   
1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด
3.ตั๋วกรุ๊ปไม่มีราคาตั๋วเด็ก

 

**************

#1236# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
10 ส.ค. 67 -
19 ส.ค. 67
109,900 109,900 109,900 25,000
จองทัวร์    summer  ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 18 พ.ค. 
10 ต.ค. 67 -
19 ต.ค. 67
119,900 119,900 119,900 30,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 18 พ.ค. 
19 ต.ค. 67 -
28 ต.ค. 67
119,900 119,900 119,900 30,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 18 พ.ค. 
16 พ.ย. 67 -
25 พ.ย. 67
119,900 119,900 119,900 30,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 18 พ.ค. 
7 ธ.ค. 67 -
16 ธ.ค. 67
119,900 119,900 119,900 30,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,000 บาท จองภายใน 18 พ.ค. 
28 ธ.ค. 67 -
6 ม.ค. 68
124,900 124,900 124,900 35,000
จองทัวร์    new year  ส่วนลด 3,900 บาท จองภายใน 18 พ.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 18/05/24 23:56:40 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ Egypt Nile Cruise อะบูซิมเบล 10 วัน สายการบินอิมิเรตส์

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 35,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 60 วัน ** ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน ** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
6. กรณียกเลิกน้อยกว่า30วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอิมิเรตส์ แบบตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้
2.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์
3.ค่าห้องพักโรงแรมในเมืองไคโร ระดับ 4*และเรือ ระดับ 5* รวม 7 คืน
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อระยะเวลาการเดินทาง
คุ้มครองไม่เกิน 500,000 บาทตามเงื่อนไขบริษัทประกัน (ค่าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ โควิด และโรคประจำตัว)

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าขี่อูฐ 30-50 USD ขึ้นอยู่กับการต่อรอง
2.ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิดหลังใหญ่ 400 EGP และหลังอื่นๆ ประมาณ 200 EGP
3.ค่าเข้าชมมัมมี่ 11 พระองค์ที่พิพิธภัณฑ์อิยิปต์ ประมาณ 180 EGP
4.ค่าเข้าหลุมตุตันคาเมน ที่หุบผากษัตริย์ประมาณ 300 EGP
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ,ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
6.ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 USD และ 3 USD ตามลำดับต่อท่านต่อวัน รวม 40 USD/ท่าน
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
8.ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าบนเรือ 10USD/ท่าน
9.ค่ากล้องถ่ายรูปวีดีโอ และค่ากล้องมือถือ บางสถานที่ที่เรียกเก็บ
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
11.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
15.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
16.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
17.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
18.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
19.สายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่งบนเครื่องบิน บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ กรณีที่ท่านต้องการซื้อเก้าอี้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
20.ค่าเข้าห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำเอกชนกรณีบางสถานที่เรียกเก็บ รบกวนชำระตรงผู้ให้บริการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

คำชี้แจ้ง
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์...เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
3.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์
4.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอียิปต์
ใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ
1.หนังสือเดินทางเล่มจริง
2.รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ( ไม่ใส่เสื้อสีขาว )
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.การเงิน ถ่ายสำเนาจากสมุดบัญชี (ประเภทออมทรัพย์) ย้อนหลัง 3 เดือน หน้าแรกที่มีชื่อ+หน้าสุดท้าย วันที่ระบุในยอดสุดท้ายต้องไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น
5.การเงิน กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย ( ผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส )
6.ระบุอาชีพ
7.กรณี นักเรียน/นักศึกษา
7.1 สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
7.2 สำเนาใบเกิด หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย

วีซ่าอียิปต์ใช้เวลาในการยื่นล่วงหน้า60วัน โดยใช้เฉพาะสำเนาพาสปอร์ตและเอกสารการเงินพร้อมข้อมูลอื่นๆ โดยยังไม่ได้ใช้พาสปอร์ตเล่มจริง..ซึ่งใกล้วันเดินทางบริษัทฯ จะนำพาสปอร์ตตัวจริง เข้าสถานทูตเพื่อประทับเล่มวีซ่าอียิปต์

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อียิปต์ ท่องเที่ยวอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ไนล์ครู๊ซ ทัวร์อียิปต์ดีที่สุด ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์อียิปต์ล่องแม่น้ำไนล์^
TOP