ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน

ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน

ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน 5คืน ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน 4คืน บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
11วัน | 9คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

แกรนด์ทัวร์คุชราต เที่ยวรัฐคุชราต 11วัน

นำท่านเที่ยวรัฐคุชราต รัฐบนชายฝั่งตะวันตกของประเทศอินเดีย รัฐที่มีโบราณสถานที่เก่าแก่ ควรค่าแก่การมาเยือน โบราณสถานจากอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เช่น พระราชวังที่เก่าแก่ ศาสนาสถาน รวมถึงบ่อน้ำโบราณต่างๆ

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 10:04 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์คุชราต แกรนด์ทัวร์คุชราต 11วัน

วันแรก  สุวรรณภูมิ -เดลลี - วาโดดารา

09.35  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการแอร์อินเดีย  แถว.......
12.35  นำท่านเดินทาง โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน ... สู่ สนามบินกรุงเดลลี ประเทศอินเดีย. (ใช้เวลาบิน4 ชม.)
15.20  ถึงสนามบินเดลลี (เวลาอินเดีย ช้ากว่าในประเทศไทย1.30ชม.)
17.50  นำท่านเดินทาง ต่อสู่เมืองวาโดดารา รัฐคุชราต โดยสายการบิน ....
19.30  ถึงสนามบินวาโดดารา นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4*........ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ

วันที่สอง  วาโดดารา – อาห์เมดาบัด

เช้า      รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์

เมืองวาโดดารา อดีตรู้จักในชื่อ บาโรดา ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากเมืองอาห์เมดาบัดและเมืองสุรัชของรัฐคุชราต เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในยุคของมหาราชา SAYAJIRAO ช่วงปีค.ศ.1875-1939 นำท่านชมพระราชวังลักษมีวิลาส จัดได้ว่าเป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดของอินเดีย สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบอินโดซาราแซนิค เป็นสถานที่สำคัญของรัฐคุชราต
 
ทัวร์คุชราต
 
จากนั้นชมบ่อน้ำขั้นบันไดนาวาลาชิ ที่มีมากกว่า100 ขั้น การก่อสร้างถูกออกแบบอย่างดีเพื่อใช้ในกักเก็บน้ำและการทำนุบำรุงรักษา ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่ของพระราชวัง เพื่อเอาไว้ใช้ดื่มและสนามกอล์ฟที่อยู่ข้างเคียง การแกะสลักด้านในขั้นบันไดเป็นที่รู้จักเพราะว่ามีการใช้ถึง9แสนเหรียญทองในการก่อสร้าง
 
จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ฟาร์เตสิงห์ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐที่รวบรวมศิลปะและของใช้ในยุคมหาราชาแห่งวาโดดารา ทั้งจากยุโรป จีนและญี่ปุ่น
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย นำท่านชม อุทยานโบราณคดีจัมปาเนอร์- ปาวาคาดห์ เป็นอุทยานที่มีพื้นกว้างขวางอดีตเคยเป็นเมืองเอกของเจ้าราชบุตรราชวงศ์ ต่อมาถูกปกครองโดยกลุ่มมุสลิมที่รุกราน และไม่ห่างไกลชมป้อมปราการแห่งปาวาคาดห์ ที่สร้างโดยราชวงศ์โมกุล
 
เดินทางสู่เมืองอาห์เมดาบัด  ปัจจุบันเมืองหลวงของรัฐคุชราต
 
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม.........ระดับ4* 
วันที่สาม อาห์เมดาบัด -  ปาทัน - โมดเหรา  - ดาษาดา
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
 
นำท่านชมบ่อน้ำขั้นบันไดแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นโดยมาห์มุด เบกาดาในปี ค.ศ. 1411 เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระราชินีรูดาไบ พระมเหสีของวีร์ซินห์ หัวหน้าเผ่าวาเกลา เพื่อเป็นประโยชน์และจิตวิญญาณสำหรับผู้คนรอบข้าง ชมความอลังการยิ่งใหญ่ของบ่อน้ำอยู่ที่งานแกะสลักที่วิจิตรบรรจงบนเสาที่ค้ำยันห้าชั้นนั้นส่วนใหญ่ไม่บุบสลาย แสดงถึงสถาปัตยกรรมฟิวชั่นอินโด-อิสลามที่แทรกซึมผ่านขั้นบันไดหลายแห่ง 
ทัวร์คุชราต
 
ทัวร์คุชราต
จากนั่นเดินทางสู่เมืองปาตัน เมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ดึงดูด ซึ่งสร้างจากกำแพงป้อมและตลาดที่คึกคัก เมืองที่ไม่ยอมปล่อยให้ออร่าที่มีเสน่ห์หายไป เป็นที่ตั้งของ havelis ที่สวยงาม 
 
นำท่านเที่ยวชมบ่อน้ำขั้นบันไดรานี ที่ได้รับเป็นมรดกโลกที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองปาตัน การแกะสลัก800 แบบในเอกลักษณ์ของพระวิษณุอวตารเช่นเดียวกับรูปแบบวิหารคว่ำของเรขาคณิตที่โดดเด่น ถูกสร้างขึ้นในปี 1063 บ่อน้ำแห่งนี้จัดเป็นมรดกโลกในปี 2014
 
ทัวร์คุชราต
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองโมดเหรา เพื่อเยี่ยมชมวัดพระอาทิตย์ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1028 โดยพระเจ้าภีมเทพแห่งราชวงศ์โซลันกี กษัตริย์เชื่อว่าเขาเป็นเชื้อสายของเทพสุริยัน วัดได้รับการออกแบบในลักษณะที่แสงอาทิตย์แรกของวันทอดตรงเหนือรูปพระเทพสุริยะ ด้วยซุ้มประตูที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงและผนังด้านนอกที่สวยงาม 
 
จากนั่นเดินทางสู่เมืองดาษาดา   
นำท่านเข้าสู่ที่พัก......... รีสอร์ทท้องถิ่น หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
วันที่สี่  ดาษาดา -  เมืองสุเรนทรานคร - วังคาเนอร์  
เช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านท่องซาฟารี ชมฝูงลาป่าอินเดีย (คูร์)  เขตรักษาพันธุ์แห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของนกอพยพหลายสายพันธุ์ เช่น นกกระเรียนซารุส เป็ด นกกระทุงดัลเมเชี่ยน และนกฟลามิงโก เช่นเดียวกับ นกกระเรียนทราย นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น หมาป่าอินเดีย จิ้งจอกทะเลทราย
 
ทัวร์คุชราต
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
              
บ่าย เดินทางสู่เมืองสุเรนทรานคร ชมฮาวา มาฮาล ซึ่งเป็นวังอีกแห่งที่มี Jharokhas ที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง เสา ส่วนหนึ่งสถานที่นี้ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี 2544
 
ชมบ่อน้ำขั้นบันได Madhav Vav แต่ละคูหามีหลังคานูนเล็กน้อยในการปั้นแกะสลักผนัง ประกอบด้วยรูปปั้นของ พระไภรวีBhairava, พระเคามาริ Saptamatrika, เทพนพเคราะห์ Navagraha, พระนารายณ์สิบปาง Dashavatara และเทพเจ้าและเทพธิดาอื่น ๆ มากมาย
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองวานคาเนอร์ 
 
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก......... รีสอร์ทท้องถิ่น หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ห้า เมืองวานคาเนอร์ – ราชโกฎิ -  กอนดอล  - จูนากาด
เช้า รับประทานอาหารภายในโรงแรมฯ 
ชมพระราชวังแห่งเมืองวังคาเนอร์ ราชวงศ์วานคาเนอร์หลงใหลในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ออกแบบในปี 1907 สร้างโดยมหาราชา อมาซิงห์จิ พระราชวังแห่งนี้ผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูงตระหง่าน มองเห็นเมืองวานคานเนอร์ ที่สวยงาม มีการจัดแสดงซุ้มประตูแบบโกธิกที่สวยงาม หอนาฬิกาอันโอ่อ่าพร้อมโดมโมกุล บานหน้าต่างฝรั่งเศส-อิตาลี ระเบียงตะวันออก และอื่นๆ แม้ว่าพระบรมวงศานุวงศ์จะอาศัยอยู่ที่พระราชวัง แต่ส่วนหนึ่งของอาคารได้รับการดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานชิ้นเอก อาวุธยุทโธปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
ทัวร์คุชราต
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองราชโกฎิ ชมบ้านบิดาของท่านมหาตมะคานธี ที่เก็บสะสมภาพเก่าของใช้ส่วนตัวของท่านไว้อย่างดี นำท่านเที่ยวชมเมืองราชโกฎิ ก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองกอนดอล เมืองกอนดอล  Gondal เคยเป็นหนึ่งในแปดรัฐของเจ้าแห่ง Kathiawar ก่อนประกาศอิสรภาพของอินเดีย ผู้ปกครองที่นี่มีความหลงใหลในรถยนต์ จึงวางผังระบบถนนไว้ดีที่สุดในรัฐคุชราต 
 
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองจูนากาด
นำท่านเข้าสู่ที่พัก......... รีสอร์ทท้องถิ่น หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
วันที่หก จูนากาด -  อุทยานแห่งชาติซาซานเกอ
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
นำท่านเที่ยวชม เมืองจูนากาด  เมืองเก่าแก่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 ชมป้อมปราการอุปะคต ป้อมโบราณอายุมากกว่า2,000ปี จากนั้นชมสุสานของผู้เจ้าครองนครจูนากาด Mahabat Maqbaba ที่มีลวดลายวิจิตรงดงามแกะสลักหินที่อ่อนช้อย  จากนั้น ชม บ่อน้ำอะดิ คะดิและนะกันคูโว  สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 จากนั้นชม แผ่นจารึกของพระเจ้าอโศก  ที่ได้จารึกคำสั่งสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนา แสดงถึงการแผ่ขยายอาณาจักรของพระเจ้าอโศกมายังอินเดีย
 
ทัวร์คุชราต
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย เดินทางต่อสู่ Sasan Gir National Park เขตอนุรักษ์สิงโตเอเชียที่เหลืออยู่ในอุทยานแห่งนี้ประมาณ400ตัว ในอุทยานยังมีสัตว์อื่นๆ มากมาย เช่น กวาง ลา ฯลฯ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก.......... และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
วันที่เจ็ด ซาซานเกอร์ - วัดโสมนาถ - ดิอู - ปาลิตะนะ
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์
 
นำท่านออกเดินทางสู่วัดโสมนาถ ศาสนาสถานฮินดูที่สวยงามด้านการแกะสลัก ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลอาระเบียน เพื่อสร้างถวายพระศิวะ เป็นศาสนสถานที่ถูกรุกรานซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยชาวมุสลิม แต่ด้วยจิตวิญญาณและความสามัคคีของชุมชนที่มีต่อความเชื่อของพระศิวะ ทำให้วัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สถานยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนอย่างมาก
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย เดินทางสู่เมืองดิอู เป็นเมืองเล็กบนเกาะ อดีตเป็นส้นทางการค้าจากยุโรป อาหรับสู่ตะวันออก รู้จักกันในนาม ยิบรอลตาแห่งตะวันออก เคยเป็นเป็นอาณานิคมที่เจริญรุ่งเรืองของโปรตุเกสในคริสต์ศตวรรษที่ 16
 
จากนั้นเดินทาวสู่เมืองปาลิตะนะ ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมง 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก......... และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
วันที่แปด ปาลิตะนะ -  บาวนาการ์   
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาชาตุรุนจายา สถานที่ตั้งกลุ่มวัดจำนวน 863 วัด สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 11 หลังจากถูกพวกมุสลิมทำลายในคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของศาสนาเชน ที่มีบันไดสำหรับเดินขึ้นสู่ยอดเขา 3,750 ขั้นใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ3ชั่วโมง จากนั้นชม วัดอตินาถ เป็นวัดที่มีลวดลายแกะสลักเพดานผนังเสาอย่างงดงามอลังการที่สุด
 
ทัวร์คุชราต
 
ทัวร์คุชราต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองบาวนาการ์ ระหว่างทางแวะชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ รูปภาพแกะสลักเทพเจ้าต่างๆ ในสถานที่เงียบสงบตั้งอยู่ในเมืองซิฮอร์ เป็นอดีตเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรโกฮิววาด นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองบาวนาการ์ 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก.......... และรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
วันที่เก้า  บาวนาการ์ - โลทัล – อาห์เมดาบัด    
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์
 
นำท่านเดินทางสู่เมืองโลทัล เมืองที่ตั้งอยู่ในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เมื่อ 4500 ปีก่อน เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่สำคัญที่สุดของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ซึ่งขยายไปสู่ดินแดนที่ปัจจุบันคือปากีสถาน การขุดพบท่าเรือเทียมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งเชื่อมโยงกับเส้นทางเก่าแก่ของแม่น้ำซาบาร์มาติ คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ อะโครโพลิส เมืองตอนล่าง โรงงานลูกปัด โกดัง และระบบระบายน้ำ ซึ่งอธิบายว่าเมืองนี้เป็นเมืองการค้าที่สำคัญได้อย่างไร สิ่งประดิษฐ์ชี้ให้เห็นว่าอาจมีการค้าขายกับเมโสโปเตเมีย อียิปต์ และเปอร์เซีย เมืองทั้งเมืองที่มีตลาดและท่าเรือได้ถูกค้นพบที่นี่ พิพิธภัณฑ์โบราณคดี ใกล้สถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุมากมาย เช่น เครื่องเพชรพลอย เครื่องปั้นดินเผา ตราประทับ สัญลักษณ์ทางศาสนา และของใช้ประจำวันที่นี่ 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
บ่าย นำท่านแวะเที่ยวชม สุเหร่าเมืองโรซ่า ผู้ออกแบบได้รับอิทธิพลมาจากอะโครโปรลิสที่เอเธนส์ กรีซ ซึ่งเป็นทั้งสุเหร่าและหลุมฝังศพ ชื่อเต็มว่าอาห์เมดาบัดอะโครโปรลิส ที่นี่เป็นทั้งหลุมฝังศพและสุเหร่าที่ยังคงความงดงาม
เดินทางต่อสู่เมืองอาห์เมดาบัด เมืองสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 สุลต่านอาร์เมดทรงสถาปนาให้อาห์เมดาบัดเป็นเมืองหลวงรัฐสุลต่านแห่งคุชราด จนกระทั่งปี ค.ศ.1970 จึงได้ย้ายศูนย์ราชการทั้งหมดไปยังเมืองหลวงแห่งใหม่ที่เมืองคานธีนคร เมืองเก่าอาห์เมดาบัด เมืองที่ได้รับการคัดเลือกจากมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2017 
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก......... รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่สิบ     อาห์เมดาบัด - สุวรรณภูมิ     
เช้า รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์
ชมวัดสวามีนารายัน ซึ่งเป็นวัดฮินดูสร้างขึ้นโดยสวามีนารายัน ผู้ดูแลการก่อสร้าง จุดเด่นคือการแกะสลักไม้ที่วิจิตรลวดลายได้อย่างอ่อนช้อยและงดงาม เสาแกะสลักที่โดดเด่น จากนั้นชมคฤหาส์น์โบราณอันหรูหรา สร้างใน ค.ศ.18-19 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแกะสลักอันสวยงาม ตั้งแต่เชิงระเบียงถึงขอบเสาปูนหน้าต่าง ลวดลายอิสลามโมกุล เปอร์เซีย ที่อย่างลงตัว จากนั้น ชมรูปปั้นปาตรัม นั่งเด่นเป็นสง่าเพื่อระลึกถึงกวีเอกแลการสร้างคณุปการ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหากวีเอกของอินเดีย ท่านได้แต่งหนังสือและได้รับรางวัลมากมาย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย จากนั้นชม มัสยิดแห่งเมืองอาห์เมดาบัด สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1425 โดยสุลต่านอาห์เมต ด้วยหินทรายสีเหลือง โครงสร้างของมัสยิดออกแบบให้มีห้องโถงกลางขนาดใหญ่ และมีการแกะสลักรูปดอกบัวตรงกลางด้านในมัสยิด ถูกแบ่งออกเป็นโซนที่เก็บหลุมพระศพสุลต่านองค์สุดท้าย โดยมัสยิดแห่งนี้อยู่หน้าต่างหินบานแกะสลักทรงครึ่งวงกลม โดยเฉพาะบานที่แกะสลัก “ต้นไม้แห่งชีวิต” ช่างได้ฉลุแผ่นหินเป็นรุปต้นปาล์มแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นเส้นโค้ง ละเอียดอ่อนช้อยในสไตล์อินโด*ซาราเซนิก* ความอ่อนช้อยของหน้าต่าง ถูกนำไปเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอาห์เมดาบัด
 
จากนั้น ชมวัดหัตถีสิงห์  ศาสนาเชน ที่มีการแกะสลักวัดด้วยหินอ่อนสีขาวงดงามราวจิตบรรจง สร้างโดยพ่อค้าเชน ผู้มั่งคั่งร่ำรวยเพื่ออุทิศแด่ Jain Tirthankaraที่ 15.  ผลงานการสร้างแต่ละส่วนมีความหลากหลายโดยมีเสาหรูหรา12เสาค้ำยัน การแกะสลักยอดแหลมสามยอดและล้อมรอบด้วยศาลเจ้า52แห่งที่อุทิศมีเฉลียงที่ยื่นออกมาพร้อมหอคอยที่มีการแกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม
 
15.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินอาห์เมดาบัดเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ
18.00 เครื่องบินออกเดินทางโดยสายการบิน...เที่ยวบิน...
19.40 ถึงสนามบินเดลลี / นำท่านรับกระเป๋า
20.40 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นภายในสนามบิน และเตรียมต่อเที่ยวบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ
วันที่สิบเอ็ด     สุวรรณภูมิ     
00.20 นำท่านต่อเครื่องบินการบินไทยเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ โดย TG316
05.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 10:04 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท
2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางประมาณ 30 วันทำการ
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 30 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 15 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ***

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบออนไลน์
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเองนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรวมในรายการ เช่น โทรศัพท์ มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษซัก-รีดฯลฯ
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจ
4.ค่ากล้องวีดีโอ และค่ากล้องถ่ายรูปทุกชนิด
5.รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ รวมตลอดทริป 2,000 รูปี
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้

6.สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

7.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.Passport ตัวจริง อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด มีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
2.รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เท่านั้น 2 ใบ
3.นามบัตรที่ทำงาน หรือ เขียน ตำแหน่งงาน ชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทร
(กรณี Retired ไม่ต้องใช้)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.ชื่อบิดา มารดา และสถานที่เกิด
7.สถานะ โสด/แต่งงาน กรณีแต่งงาน ระบุ ชื่อสามีและสถานที่เกิด

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อินเดีย ทัวร์คุชราตทัวร์แนะนำ

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ลัคเนาว์

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ลัคเนาว์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 9คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :748 ท่าน

Air India
10วัน | 9คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 8คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :566 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห  กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :525 ท่าน

Thai Airways
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาฑู และ รัฐกรณาฏกะ 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาฑู และ รัฐกรณาฏกะ 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 8คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :1256 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด


^
TOP