ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย
ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย โรงแรมทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย โรงแรม ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย โรงแรม ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย 5 คืน ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย 1 คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน

Thai Airways
7วัน | 6คืน
แสดงราคา

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

ทัวร์มองโกเลียใน เยือนสองเมืองใหญ่ เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ เมืองเอกชองมองโกเลียใน และเมืองเอ้อเอ่อตัวซือ เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองป่าไม้ระดับประเทศ เมืองแห่งมารยาทระดับประเทศ เมืองท่องเที่ยวดีเด่นระดับประเทศ เมืองแห่งนวัตกรรมระดับประเทศ เที่ยวชมเนินทรายเสี่ยงซาวาน และทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ชมวัฒธนธรรมโบราณ กิจกรรมท้องถิ่นของชาวมองโกเลีย ไม่พลาดชมสุสานเจงกิสข่าน มหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก พิเศษ! พักกระโจมทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ รับประทานอาหารมื้อพิเศษของชาวมองโกล พร้อมแต่งชุดชาวมองโกล และชมการแสดง เที่ยวเมืองโบราณริมน้ำกู๋เป่ย พักในเมืองโบราณ และกำแพงเมืองจีนด่านซือหมาไถ่ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

1.วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงปักกิ่ง - ถนนคนเดินเฉียนเหมิน

07.30 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว H เคาเตอร์สายการบินไทยTG

10.00 เดินทางสู่เมืองปักกิ่งโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614 (ใช้เวลาบิน 4.40 ชม.)

15.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง เมืองปักกิ่ง

จากนั้นนำท่าน เดินเล่น เลือกซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดินเฉียนเหมิน ช้อปปิ้งบนถนนสายวัฒนธรรมอายุกว่า 600 ปี  ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก ...... ⭐⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

2.วันที่สอง กรุงปักกิ่ง – รถไฟความเร็วสูง -  เมืองอูหลันฉาปู้ - ภูเขาไฟอูลันฮาต้า - ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ - พักกระโจมมองโกล - รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ซาหม่าเยียน พร้อมการแสดงวัฒนธรรม ใส่ชุดชาวมองโกล

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

07.30 เดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่เมืองอูหลันฉาปู้

09.XX  เดินทางสู่เมืองอูหลันฉาปู้ ขบวนรถไฟที่ .............. (ใช้เวลา 2ชม.)

12.XX  ถึงเมืองอูหลันฉาปู้  รับประทานหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย     เดินทางสู่อุทยานภูเขาไฟอูลันฮาต้า นำท่านเที่ยวชมปล่องภูเขาไฟอูลันฮาต้า  (กิจกรรมเช่าชุดอวกาศ และกิจกรรมอื่นๆ ไม่รวมในค่าทัวร์ )

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวรืมองโกเลียใน

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ระหว่างทาง ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี และดอกไม้ป่า กังหันลมขนาดใหญ่ สำหรับการผลิตไฟฟ้า ฝูงแกะ แพะ และหมู่บ้านกระโจมของชาวมองโกลท้องถิ่น

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

เย็น      ถึงรีสอร์ทกระโจม กลางทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ

เช็คอินเข้าห้องพัก .........⭐⭐⭐ กระโจมที่พักท้องถิ่น (ห้องเตียงใหญ่มีอย่างจำกัด หากวันเข้าพักห้องเตียงใหญ่ ไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นเตียงคู่)

จากนั้นเปลี่ยนชุด เป็นชุดชาวมองโกล รับประทานอาหารมื้อพิเศษ จาหม่าเยียน พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม เต้นรำของชาวมองโกล  และ ร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

3.วันที่สาม กิจกรรมขี่ม้า - เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ - สุสานหวังเจาจวิน - วัดต้าเจา -ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านร่วมกิจกรรมขี่ม้า ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้า วิวกังหันลม และหมู่บ้านกระโจมของชาวบ้าน

ทัวร์มองโกเลียใน

ได้เวลาพอสควร นำท่านเดินทางสู่เมืองโฮฮอท

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเที่ยวชม อารามต้าเจา ศาสนสถานโบราณเก่าแก่ มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ  สร้างในปี ค.ศ.1579 อายุเก่าแกว่า 400 ปี

จากนั้นได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง  ณ ถนนโบราณเเมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ 

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

เที่ยวชมสุสานหวังเจาจวิน  “หวังเจาจวิน”   เป็น 1 ใน 4 สาวงามของจีนในสมัยโบราณ เดิมเป็นนางสนมของฮ่องเต้ในราชวงศ์ฮั่น และอาสาไปเป็นชายาของประมุขเผ่าซุงหนู เนื่องจากซุงหนูเป็นพวกที่ชอบรบกวนความสงบสุขของประเทศจีน เพื่อเป็นการประสานไมตรีระหว่างชนชาติฮั่นและเผ่าซุงหนูนับได้ว่าเป็นสตรีที่มีความสำคัญต่อประเทศจีน

ทัวร์มองโกเลียใน
เย็น    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ณ โรงแรม..........⭐⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

4.วันที่สี่ เมืองเอ้อเอ่อตัวซือ - สุสานเจงกิสข่าน - เขตเมืองใหม่คังปาสือ - ชมการแสดงแสงสี น้ำพุ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เดินทางสู่เมืองเอ้อเอ่อตัวซื่อ เมืองเอ้อเอ่อตัวซือ  ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตมองโกเลียใน ติดกับมณฑลซานซี มณฑลส่านซี และเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย เมืองเอ้อเอ่อตัวซือตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำหวงเหอ (แม่น้ำเหลือง) เมืองเอ้อเอ่อตัวซือยังเป็น 1 ใน 18 เมืองตัวอย่างด้านการปฏิรูปและเปิดประเทศในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมืองเอ้อเอ่อตัวซือยังได้รับสมญาว่า เมืองป่าไม้ระดับประเทศ เมืองแห่งมารยาทระดับประเทศ เมืองท่องเที่ยวดีเด่นระดับประเทศ เมืองแห่งนวัตกรรมระดับประเทศ และเมืองที่มีการรักษาระบบนิเวศระดับประเทศ ตลอดจนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในเมืองที่มีขีดความสามารถสูงสุด 50 อันดับแรกของจีน และอยู่อันดับที่ 19 ในรายชื่อเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดทั่วประเทศจีนอีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเที่ยวชมสุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก ชมหอที่ระลึกเจงกีสข่าน รูปทรงแปดเหลี่ยม  3 อาคาร ณ จุดนี้คาดเดาว่าเจงกีสข่าน ได้สิ้นพระชนม์ ณ ที่แห่งนี้ (แต่ความจริง ณ ปัจจุบัน ไม่ทราบแน่ชัดว่าสิ้นพระชนม์ ณ ที่ใด เมืองใด เนื่องจากเป็นเรืองลึกลับ)  สุสานแห่งนี้ได้เก็บสิ่งของ เครื่องใช้  ภาพเขียนแสดงเรื่องราวของเจงกีสข่าน

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตเมืองใหม่คังปาสือ นำท่านเที่ยวชมเมืองใหม่ของเมืองเอ้อเอ่อตัวซือ ทำขึ้นเพื่อรองรับการเติบโต และการขยายของเมือง และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุน แวะถ่ายรูปแลนด์มาร์คของเมืองแห่งนี้

ทัววร์มองโกเลียใน

เย็น    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านชมการแสดงแสงสี น้ำพุ อันยิ่งใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเอ้อเอ่อตัวซือ

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลีย

เข้าที่พัก ณ โรงแรม ......⭐⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

5.วันที่ห้า เนินทรายเสี่ยงซาวาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง รวมร้องเท้ากันทราย)  รถไฟรางชมวิวทะเลทราย ขี่อูฐ โชว์วัฒนธรรม ประเพณีแต่งงาน ชาวมองโกเลีย - อารามอูหลันหอโฝฟู่ - เมืองเป่าโถ

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เนินทรายเสี่ยงซาวาน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลทรายคู่ปู้ฉี เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 400 กิโลเมตร มีพื้นที่กว่า 16,000 ตรม. 

นำท่านนั่งกระเช้าชมบรรยากาศของทะเลทราย ไฮไลท์ของทะเลทรายแห่งนี้เนินทรายที่มีความสูง 110 เมตร ชัน 45 องศา นั่งรถไฟรางชมบรรยกาศทะเลทราย และกิจกรรมขี่อูฐชมทะเลทราย 

จากนั้นชมการแสดง การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวมองโกเลีย เช่น การแต่งงานของชาวมองโกล

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเที่ยวชม อารามอูหลันหอโฝฟู่  กลุ่มอาคารอารามที่ผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมมองโกเลีย ทิเบต และฮั่น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นทั้งวัดที่ผู้คนมาสัการะ และโรงเรียนสอนและส่งเสริมพระพุทธศาลนาโบราณหมิงชิง รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์และห้องนิทรรศการวัฒนธรรม

 ทัวร์มองโกเลียใน

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองเปาโถ (ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชม.)

เย็น    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ณ โรงแรม......... ⭐⭐⭐⭐⭐ ระดับ 5 ดาว

5.วันที่ห้า รถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - เมืองโบราณกู๋เป่ย อิสระเดินเล่นเมืองโบราณ แช่น้ำแร่ภายในเมืองโบราณ

06.00   รับประทานอาหาร ณ ภัตตคารโรงแรม

07.30 เดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง

08.30 เดินทางสู่ปักกิ่ง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ ..........

11.00  ถึงสถานีรถไฟปักกิ่ง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย    นำท่านเดินทางไปยังเมืองโบราณกู๋เป่ย เมืองโบราณกู๋เป่ย เมืองเก่าโบราณริมน้ำ ตั้งอยู่ในอำเภหมี่หยุ่น อยู่ติดกับกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ย ประกอบด้วยพื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร ท่านจะได้พบกับบ้านพักอาศัยแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง และโรงแรมสไตล์โบราณ ร้านอาหาร และร้านค้า กว่า 400 ร้าน ตลอดจนโซนจัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิม สิ่งปลูกสร้างต่างๆ สร้างขึ้นตามลำธารที่เลี้ยวลดคดเคี้ยว ไม่ว่าจะเป็นถนนสายเก่า โซนจัดแสดงวัฒนธรรมเก่าแก่ ร้านค้า หรือบ้านพักต่างๆ ต่างสร้างขึ้นริมธารน้ำ อาคารแต่ละหลังมีการปลูกไม้เลื้อยตามฝาผนังด้านนอก แสดงให้เห็นภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตอนใต้แม่น้ำแยงซี ประกอบกับกำแพงเมืองจีนที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากและหาชมได้ยากมาก ภายในเมืองโบราณกู๋เป๋ยมีบ่อน้ำพุ 2 แห่ง ซึ่งแห่งหนึ่งเป็นน้ำพุร้อน และอีกแห่งหนึ่งเป็นน้ำพุเย็น น้ำรวมกันแล้ว กลายเป็นทะเลสาบยวนหยางหู การสร้างเมืองริมน้ำนี้แห่งนี้จึงใช้ธารน้ำที่ไหลจากทะเลสาบเป็นหลัก

ทัวร์ปักกิ่ง
 
ทัวร์ปักกิ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่โรงแรม .......... ⭐⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (**พักโรงแรมในเมืองโบราณ บริษัทฯ จะจัดให้เป็นเตียงคู่ **  และไม่สามารถพัก 3 ท่านได้ ต้องแยกพักหักเดี่ยว 1 คืน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท) **อิสระ ชมบรรยากาศ เดินเล่น เมืองโบราณกู๋เป่ยยามค่ำคืน / แช่น้ำแร่

ทัวร์ปักกิ่ง
 
ทัวร์ปักกิ่ง

7.วันที่เจ็ด กำแพงเมืองโบราณด่านซื่อหม่าไถ (รวมกระเช้า) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า ชมกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (โดยกระเช้าขึ้น – ลง) กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิง เพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ สร้างตามสันเขาที่สูงชัน มีป้อมปราการตั้งตระหง่านอยู่สองฝั่งของไหล่เขา และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละป้อมมีระยะห่างเพียงประมาณ 140 เมตร สวยงามอลังการ

ทัวร์มองโกเลียใน

กำแพงในส่วนของด่านซือหม่าไถมีความยาวทั้งหมด 4.6 ก.ม. ประกอบไปด้วยป้อมทั้งหมด 36 ป้อม โดยแบ่งเป็นฝั่งตะวันตก 19 ป้อม ฝั่งตะวันออก 16 ป้อมโดยระหว่างสองฝั่งไม่ได้ต่อเนื่องกันแต่มีแม่น้ำสายเล็กๆกั้นกลางอยู่ ความจริงแล้วเมื่อก่อนเคยเชื่อมต่อกัน แต่ว่าพังไปตามธรรมชาติ กำแพงส่วนนี้เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ฉีเหนือ (ปี 550 - 577) ซึ่งเป็นราชวงศ์หนึ่ง ในช่วงกลางยุคราชวงศ์ใต้เหนือ (ปี 420 - 589) แต่ว่าที่เหลือในปัจจุบันนี้สร้างในยุคราชวงศ์หมิง (ปี 1368 - 1644) ไฮไลท์กำแพงโบราณแห่งนี้คือมีทิวทัศน์ ที่สวยงาม ประกอบด้วยเมืองโบราณริมน้ำกู๋เป่ย ทะเลสาบยวนหยางหู ที่สวยมาก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง เมืองปักกิ่ง เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

17.05    เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 615 (ใช้เวลาเดินทางรวม 5.10 ชม.)

21.15    ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

#1308# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
21 ก.ค. 67 -
27 ก.ค. 67
65,900 62,900 63,900 15,500
จองทัวร์    เต็ม ปิดกรุ๊ป 
10 ส.ค. 67 -
16 ส.ค. 67
68,900 65,900 66,900 15,500
จองทัวร์    เต็ม ปิดกรุ๊ป 
20 ส.ค. 67 -
26 ส.ค. 67
68,900 65,900 66,900 15,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
21 ส.ค. 67 -
27 ส.ค. 67
68,900 65,900 66,900 15,500
จองทัวร์    เต็ม ปิดกรุ๊ป 
11 ก.ย. 67 -
17 ก.ย. 67
68,900 65,900 66,900 15,500
จองทัวร์    6 ที่สุดท้าย  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 13/07/24 16:03:20 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 25,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ
6. ไม่รวมค่าวีซ่าแบบติดเล่ม

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) (น้ำหนักกระเป๋าโหลด 25 กก.)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
7. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4.ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
5.ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **

การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
9.ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวมท่านละ 210 หยวน
10.ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
11. ไม่รวมค่าวีซ่า

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์มองโกเลียในทัวร์แนะนำ

ทัวร์ซีอาน น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง สุสานทหารดินเผา

ทัวร์ซีอาน น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง สุสานทหารดินเผา

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 7คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
19 - 26 ก.ย. / 12 - 19 ต.ค. / 24 - 31 ต.ค. / 5 - 12 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :153011 ท่าน

Spring Airline
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
58,900
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฉางไป่ซาน ฉางชุน เสิ่นหยาง ถ้ำน้ำเปิ่นซี

ทัวร์ฉางไป่ซาน ฉางชุน เสิ่นหยาง ถ้ำน้ำเปิ่นซี

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
1 - 7 ก.ย. / 8 - 14 ก.ย. / 15 - 21 ก.ย.
สนใจทัวร์นี้ :8336 ท่าน

China Southern Airlines
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
56,900
โปรแกรมทัวร์


^
TOP