ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ
ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ โรงแรมทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ โรงแรม ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ โรงแรม ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ 4คืน ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ 1คืน บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน
ไม่รวมวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

Thai Airways
6วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ

ทัวร์มองโกเลียใน เยือนสองเมืองใหญ่ เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ เมืองเอกชองมองโกเลียใน และเมืองเอ้อเอ่อตัวซือ เมืองที่ได้รับสมญาว่า เมืองป่าไม้ระดับประเทศ เมืองแห่งมารยาทระดับประเทศ เมืองท่องเที่ยวดีเด่นระดับประเทศ เมืองแห่งนวัตกรรมระดับประเทศ เที่ยวชมเนินทรายเสี่ยงซานวาน และทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ชมวัฒธนธรรมโบราณ กิจกรรมท้องถิ่นของชาวมองโกเลีย ไม่พลาดชมสุสานเจงกิสข่าน หอที่ระลึกเจงกีสข่าน มหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ

1.วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)- คุนหมิง -บินภายในประเทศ - เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ (มองโกเลียใน)

08.00    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 4) เคาเตอร์สายการบินไทย TG แถว  H

10.45    ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เที่ยวบินที่ TG612 (ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.) เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.00    เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  รับกระเป๋า

17.00     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.00     เช็คอิน เพื่อเดินทางไปเมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ เมืองเอกของมองโกเลียใน

20.40     เดินทางสู่เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ โดยสายการบินไซน่าฮีสเทรินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU5753

23.45     ถึงสนามบินเมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ เมืองเอกของมองโกเลียใน

เข้าพักโรงแรม ..........เหรือเที่ยบเท่าระดับ 5ดาว

2.วันที่สอง เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ - เมืองเป่าโถ - เมืองเอ้อเอ่อตัวซือ

07.00     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า        นำท่านเดินทางสู่เมืองเป่าโถ (ใช้เวลาประมาณ 2.30ชม.)

นำท่านเที่ยวชมอารามหวู่ตันเจา วัดพุทธทิบเต สร้างขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1662-1722) อารามหวู่ตันเจา เป็นวัดพุทธทิเบตที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในมองโกเลียใน ได้รับการยกย่องว่าเป็น "พระราชวังโปตาลาบนทุ่งหญ้า" และ "วิหารแห่งแรกของทุ่งหญ้าทางเหนือ" 

ทัวร์มองโกเลียใน

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

บ่าย      เดินทางสู่เมืองเอ้อเอ่อตัวซือ  เมืองเอ้อเอ่อตัวซือ  ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตมองโกเลียในของจีน ติดกับมณฑลซานซี มณฑลส่านซี และเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย เมืองเอ้อเอ่อตัวซือตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำหวงเหอ (แม่น้ำเหลือง) เมืองเอ้อเอ่อตัวซือยังเป็น 1 ใน 18 เมืองตัวอย่างด้านการปฏิรูปและเปิดประเทศในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมืองเอ้อเอ่อตัวซือยังได้รับสมญาว่า เมืองป่าไม้ระดับประเทศ เมืองแห่งมารยาทระดับประเทศ เมืองท่องเที่ยวดีเด่นระดับประเทศ เมืองแห่งนวัตกรรมระดับประเทศ และเมืองที่มีการรักษาระบบนิเวศระดับประเทศ ตลอดจนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในเมืองที่มีขีดความสามารถสูงสุด 50 อันดับแรกของจีน และอยู่อันดับที่ 19 ในรายชื่อเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดทั่วประเทศจีนอีกด้วย

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ณ โรงแรม ............ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

3.วันที่สาม  เนินทรายเสี่ยงซานวาน (นั่งกระเช้า+ ขี่อูฐ) - ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ - แสดงระบำชาวมองโกเลีย

07.00     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า        นำท่านเที่ยวชม เนินทรายเสี่ยงซานวาน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลทรายคู่ปู้ฉี เป็นทะเลาทรายขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 400 กิโลเมตร มีพื้นที่กว่า 16,000 ตรม.  นำท่านขึ้นกระเช้าชมบรรรยากาศ ของทะเลทราย ไฮไลท์ของทะเลทรายแห่งนี้เนินทรายที่มีความสูง 110 เมตร ชัน 45 องศา จากนั้นนำท่านขี่อูฐชมทะเลทราย

ทัวร์มองโกเลียใน

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

บ่าย      เดินทางสู่ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของเมืองเอ้อเอ่อตัวซือ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม  สัมผัสบรรยากาศการนอนในกระโจมของชาวมองโก นอนกจากท่านจะได้เห็นวิวทุ่งหญ้าที่สวยงามแล้ว ยังได้พบเห็นฝูงแพะ ฝูงแกะ อีกด้วย

จากนั้นชมชมการแสดงระบำของชาวมองโกเลีย การแสดงรอบกองไฟ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวมองโกเลีย

ทัวร์มองโกเลียใน

ค่ำ       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

เข้าพัก ................ กระโจมแนวมองโกล

4.วันที่สี่ ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ - โชวร์การแข่งกีฬา น่าต๋ามู่ - เมืองใหม่คังปาสือ

07.00     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า        นำท่านเที่ยวชมทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ พร้อมดูโชว์การแข่งขันกีฬา“น่าต๋ามู่”ของชาวมองโกเลีย

ทัวร์มองโกเลียใน

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

บ่าย      เดินทางสู่เขตเมืองใหม่คังปาสือ นำท่านเที่ยวชมเมืองใหม่ของเมืองเอ้อเอ่อตัวซือ ทำขึ้นเพื่อรองรับการเติบโต และการชยายของเมือง และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

ทัววร์มองโกเลียใน

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ณ โรงแรม ............ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

5.วันที่ห้า สุสานแจงกีสข่าน  หอที่ระลึกแจงกีสข่าน - อุทยานจำลองเมืองมองโกเลียโบราณ มองโกเลีย หยวนลิ้ว - เมืองอูเหอเฮ่าเท่อ

07.00     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า        นำท่านเที่ยวชมสุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเที่ยวชมหอที่ระลึกเจงกีสข่าน รูปทรงแปดเหลี่ยม 

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

บ่าย       นำท่านเที่ยวชมอุทยานจำลองเมืองมองโกเลียในสมัยโบราณ มองโกเลียหยวนลิ้ว  สถานที่แห้งนี้ ยังใช้เป็นฉากสำคัญในการถ่ายภาพยนต์

ทัวร์มองโกเลียใน

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ณ โรงแรม ............ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

6.วันที่หก บินภายในประเทศ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

05.30    ปลุกตื่น เช็คเอาท์ เดินทางสู่สนามบิน เพือเดินทางสู่เมืองคุนหมิง

08.30   เดินทางสุ่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไซน่าอีสเทรินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU5754

11.40    ถึงสนามบินคุนหมิง รับกระเป๋า อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน

13.00   พร้อมเช็คอินใหม่ ณ เคาเตอร์การบินไทย

15.20   เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 613 (ใช้เวลาเดินทาง 2.10 ชม.)

16.00   ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 24/02/24 22:22:24 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซานวาน ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ
6. ไม่รวมค่าวีซ่าแบบติดเล่ม

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) (น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก.)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
7. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
5.ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **

การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
9.ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 20 หยวน รวมท่านละ 120 หยวน
10.ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
11. ไม่รวมค่าวีซ่า

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์มองโกเลียในทัวร์แนะนำ

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
6 - 13 มิ.ย. / 8 - 15 มิ.ย. / 12 - 19 มิ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :993 ท่าน

China Eastern Airlines
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
79,900
รายละเอียด

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป ซากุระ คุนหมิง

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป ซากุระ คุนหมิง

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
5 - 10 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :15202 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
รายละเอียด


^
TOP