ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา
ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา โรงแรมทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา โรงแรม ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา โรงแรม ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา 7คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน
ไม่รวมวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

Spring Airline
8วัน | 7คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ซีอาน น้ำตกหูโขว่

ชมความงามธรรมชาติ ที่ถูกซ่อนเร้น ของแกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ได้คำยกย่องว่า China Antelope Canyon ชมความสวยงามของน้ำตกหูโข่ว มรดกโลก UNESCO น้ำตกใหญ่อับดับ 2 ของจีน เที่ยวซีอาน ชมสุสานทหารดินเผา มรดกโลก UNESCO ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน มรดกโลก UNESCO วัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้า UNESCO ป่าเจดีย์ ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน เที่ยวชมศาลไคฟง สถานที่ใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น *เที่ยวเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา

1. วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ซีอาน

13.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ สายการบินสปริงแอร์

16.35 น.ออกเดินทางสู่ นครซีอาน  เที่ยวบินที่ 9C6294 (รับประทานอาหารบนเครื่อง)

21.15 น.เดินทางถึงสนามบินเมืองซีอาน เมืองซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซีอานเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์"

โรงแรมที่พัก ............ หรือเทียบท่าระดับ 5 ดาว
 
2. วันที่สอง เมืองเหยียนอัน - แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว - ถนนคนเดินเมืองเหยียนอัน

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า       เดินทางสู่เมืองเหยียนอัน (ใช้เวลาเดินทาง 4ชม.) เมืองเหยียนอัน เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาตร์ เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติพรรคอมมินิสต์ของจีน ใน ปี พ.ค.2478 และเป็นเมืองอดีตที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์

เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย      เที่ยวชมแกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ชมความมหัศจรรย์ของหุบเขา มีที่ความแปลกประหลาดของซอกหินต่างๆ ตามร่องหุบเขา มีชื่อเสียงโด่งดัง จากการเผยแพร่ภาพสถานที่นี้ โดยช่างภาพชื่อ Chang Bo ทางอินเตอร์เนท ทำให้สถานที่นี้ได้รับยกย่อง เป็น China Antelope Canyon คล้ายกับ แอนตีโลปแคนยอนในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
***ภาพเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งภาพของจริงอาจมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน ***

ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร ค่ำ นำท่านเที่ยวชมเมือเหยียน ชมแสงสี บรรยากาศเมืองเหยียนอันยามค่ำคืน

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ........... ระดับ 5 ดาว

3. วันที่สาม บ้านถ้ำประธานเหมาเจ๋อตุง - น้ำตกหูโขว่ - เมืองหยุนซิวซาน

07.00 น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า             นำท่านย้อนเรื่องราวจุดกำเนิดพรรคคอมนิวนิสต์ของจีน ณ บ้านถ้ำประธานเหมาเจ๋อตุง ถ้ำหลบซ่อนตัวท่านเหมาเจ๋อตุง และศูนย์ปฏิบัติการพรรคคอมมิวนิสต์ เมืองหยันอัน สถานที่ตั้ง ของสำนักเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นสถานที่ทำงานและพักอาศัยของผู้นำคนสำคัญ ของพรรค รวมทั้งเหมาเจ๋อตุง โจวเอินไหล เติ้งเสี่ยวผิง เป็นต้น

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

 

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

นำคณะเดินทางสู่น้ำตกหูโขว่ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย    นำท่านเที่ยวชมน้ำตกหูโขว่ น้ำตกหูโข่ว ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกใหญ่สุดของแม่น้ำเหลืองของจีน ตั้งอยู่ระหว่างมณฑลส่านซี กับซานซี ความกว้างของน้ำตกจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยปรกติจะมีความกว้าง 30 เมตร แต่หากช่วงฤดูน้ำหลากจะขยายได้กว้างถึง 50 เมตร ทั้งนี้มีความสูงกว่า 20 เมตร เมื่อสายน้ำในแม่น้ำเหลืองไหลผ่านปราการธรรมชาติหุบเขาหูโข่วทั้งสองฟาก ทำให้เกิดเป็นสายน้ำเอ่อล้นเป็นน้ำตกขนาดมหึมา สีสันคมเข้ม สวยงามตระการตาน้ำตกหูโข่ว เป็นน้ำตกสีเหลืองแห่งเดียวในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองหยินชวน อำเภอหยานอาน มณฑลส่านซี เป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นอันสองในประเทศจีนรองจากหวงกั่วซู่ในมณฑลกุ้ยโจว น้ำตกหูโข่ว ตั้งอยู่บนสายน้ำแห่งแม่น้ำเหลือง (แม่น้ำวิปโยค) สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินจีน และสร้างสมอารยธรรมขึ้นมากมายให้กับสองฝั่งลุ่มแม่น้ำ สายน้ำแม่น้ำเหลืองที่ไหลเอื่อยเรื่อยๆผ่านหุบเขาโตรกผานับพันกิโลเมตร สองฝั่งแม่น้ำค่อยบีบแคบลง ทำให้น้ำไหลเชี่ยวขึ้นเรื่อยๆ

ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองหยุนชิวซาน

ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรมที่พัก ........... ระดับ 5 ดาว

4. วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณท่าเออร์ป๋อ - ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี - เมืองอวิ้นเฉิง - ศาลเจ้ากวนอู่ (บ้านเกิดกวนอู) 

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า          นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณถ่าเออร์ป๋อ หมู่บ้านโบราณเล็กๆ ในภูเขาหยุนชิวซาน ที่ได้อนุรักษณ์ไว้เป็นอย่างดี
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 

นำท่านเดินทางสู่ภูเขายูชิวซาน เที่ยวถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี ชมความงามของน้ำแข็งโบราณเกาะผนังถ้ำ คล้ายหินงอกหินย้อย สวยงามมาก ราวกับอัญมณี

ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ได้เวลาพอสมควรนำท่านลงจากถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี 
 
เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (*อาหารพื้นเมือง)
 
บ่าย     เดินทางสู่เเมืองอวิ้นเฉิง  (ใช้เลาประมาณ 2.30 ชม.) นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้ากวนอู ถือเป็นศาลเจ้ากวนอูแห่งแรก เป็นบ้านเกิดของกวนอู เล่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ได้สร้างโดยญาติพี่น้องของกวนอูได้สร้างขึ้น ภายในศาลเจ้าแห่งนี้จะประกอบด้วยศาลเจ้า 3 ส่วนด้วยกัน ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าภรรยากวนอู่ และศาลเจ้าต้นตระกูลกวนอู ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีต้นสนโบราณอายุกว่า 1,000 ปี ได้แก่ต้นสนมังกร และต้นสนเสือ อิสระเดินชม สักการะขอพร
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่

ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรมที่พัก ................. ระดับ 5 ดาว

5. วันที่ห้า ลั่วหยาง -  ถ้ำผาหลงเหมิน (UNESCO) - เมืองเดิงฟง

07.00 น .รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         นำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2.30 ชม.) 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านชม ถ้ำผาหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) ถ้ำหินประตูมังกร เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา ทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกเป็นภูเขา มีแม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านตรงกลาง มองดูเสมือนประตูที่มีมังกรโลดแล่นขนาบอยู่ จึงได้ชื่อว่า หลงเหมินคือประตูมังกร อยู่ระหว่างภูเขาเซียงซานทางทิศตะวันออกและภูเขาหลงเหมินทางทิศตะวันตก หันหน้าออกสู่ริมฝั่งแม่น้ำอี้ พื้นที่บริเวณกลุ่มถ้ำมีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร

 
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง
 
จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งปฏิมากรรมโบราณที่ประกอบด้วย ถ้ำผาม่อเกา ถ้ำผาหลงเหมิน และถ้ำผาหยุนกัง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน สถานที่นี้เป็นช่องทางสำคัญทางการคมนาคมที่มีภูเขาสีเขียวและน้ำใสอีกทั้งอากาศก็ดี จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังของนักเขียนและปัญญาชนจีน ในสมัยต่างๆ นอกจากนี้ หินในสถานที่นี้ก็มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับการแกะสลักฉะนั้นคนจีนในสมัยโบราณจึงเลือกสถานที่นี้ขุดเจาะถ้ำหิน ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี เริ่มก่อสร้างในรัช สมัยเว่ยเหนือ ค.ศ. 494 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปีจนถึงยุคราชวงค์ถังและซ่ง มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่ จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 ซ.ม. ถ้ำผาหลงเหมินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี ค.ศ 2000 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย
ทัวร์ลั่วหยาง
 
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง
 
ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรมที่พัก ................ ระดับ 5 ดาว

6. วันที่หก วัดเส้าหลิน - ป่าเจีดีย์ - ศาลไคฟง
07.00   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
เช้า      นำท่านเที่ยวชม วัดเส้าหลิน หรือ สำนักเส้าหลิน เป็นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า1,500ปีเป็นอดีตศาสนสถานของศาสนาพุทธ แห่งแรกที่ทำให้ศาลนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจีน ได้รับเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2013 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซานหนึ่งในจำนวนห้ายอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทั้งในด้านของประวัติศาสตร์และในแวดวงยุทธภพประกอบด้วยยอดเขาน้อยใหญ่จำนวน 72 ยอด แบ่งเป็นสองกลุ่มคือในกลุ่มของเขาไท่ซื่อ จำนวน 36 ยอด และกลุ่มของเขาเส้าซื่อ จำนวน 36 ยอด
ทัวร์ซีอาน วัดเส้นหลิน

วัดเส้าหลิน หรือ วัดเสี้ยวลิ้มยี่ มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากปรากฏ ในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม”ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนเข้ามาของการฝึกฝน ศิลปะการป้องกันตัว ที่รู้จักกันในนาม กังฟูเส้าหลิน นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธสถานที่ ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์

นำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นนำท่านชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟู 

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านชม ศาลไคฟง ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1984 เป็นสถานที่ใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้นขุนนางที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่กล่าวขานในสมัยราชวงศ์ซ่ง ภายในยังได้มีการจำลองศาลที่ว่าความสมัยนั้นรวมถึงเครื่องประหารหัวมังกร หัวพยัคฆ์ หัวสุนัข ซึ่งท่านเปาได้ใช้ลงโทษบรรดาเหล่าราชวงศ์ขุนนางและราษฎรที่ได้กระทำผิด

 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 

ค่ำ         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรมที่พัก ..............  ระดับ 5 ดาว

7. วันที่เจ็ด รถไฟความเร็วสูง - ซีอาน - สุสานทหารดินเผา - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - GREAT TANG ALL DAY MALL
07.00   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
 
เช้า      เดินทางสู่เมืองซีอาน ขบวนรถไฟที่ G.......... (ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.) ถึงซีอาน

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านชม สุสานทหารดินเผา เป็นส่วนหนึ่งของสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987 ใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน เวลาสร้างนานถึง 37 ปี ถูกสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ชิน สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบ ในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัวนับเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก UNESCO ในปี คศ.1979 โดยองค์การสหประชาชาติ

 
ทัวร์ซีอาน สุสานทหราดินเผา
 
ทัวร์หูโขว่
 
นำท่านผ่านชม กำแพงเมืองโบราณ ได้ถูกสร้างขึ้นอันเกิดแนวคิดจากการกักตุนอาหาร และการสร้างเกราะกำลังที่แข็งแกร่งของกองทัพ ในสมัยราชวงศ์หมิง โดย ฉู หยวน ฉาง ฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ หมิง กำแพงเมืองแห่งนี้ เป็นกำแพงเมืองที่ความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นระบบป้องกันกองทัพโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมีความสูง 12 เมตร ( 40 ฟุต) ด้านบนสุดมีความกว้าง 12-14 เมตร (40-45 ฟุต) หนา 15-18 เมตร ลึก วัดโดยรอบถึง 13.7 กม. มีป้อมปราการยื่นออกจากตัวกำแพง ทุก ๆ 120 เมตร รวมทั้งสิ้น 98 ป้อม เพื่อป้องกันข้าศึกที่จะปีนขึ้นกำแพง ในแต่ละป้อมจะมีทหารยามประจำอยู่ ด้านข้างของแต่ละป้อมจะมีช่องยิงธนู ด้านนอกกำแพง จะมีส่วนที่ยิ่นออก จำนวน 5,948 จุด เพื่อเป็นช่องไว้สำหรับพุ่งอาวุธไปยังข้าศึกที่เข้าใกล้กำแพง ภายในแต่ละป้อมจะมีลูกกรง เพื่อป้องกันทหารไม่ให้ตกลงมาลงพื้น
 
ทัวร์ซีอาน
 
เย็น         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
หลังจากรับประทานอาหารแล้ว นำท่านชม แสง สี ณ GREAT TANG ALL DAY MALL
 
ทัวร์ซีอาน
 
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ............ ระดับ 5 ดาว

8. วันที่แปด กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
เช้า       เดินทางสู่สนามบินซีอาน
12.30   เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินสปริงแอร์ เที่ยวบินที่ 9C6293 (รับประทานอาหารบนเครื่อง)
15.35   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

 

**************

#1040# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
23 พ.ค. 67 -
30 พ.ค. 67
56,900 54,900 55,900 9,500
จองทัวร์    เต็ม ปิดกรุ๊ป 
24 ต.ค. 67 -
31 ต.ค. 67
58,900 56,900 57,900 10,000
จองทัวร์  
7 พ.ย. 67 -
14 พ.ย. 67
58,900 56,900 57,900 10,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 24/04/24 11:00:30 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง ซีอาน สุสานทหารดินเผา

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 59 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 59 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงวัดหยุดยาว (สงกรานต์-วันปิยะ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ –ปีใหม่) ยกเว้นกรณีบริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ หลังจากออกตั๋วแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 45 วัน)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 25 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
7. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
5. ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **
6. การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7. กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8. กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9. กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
10. ค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
11. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
12. ไม่รวมค่าวีซ่าจีน

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
- สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถการันตีความสวยงามได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และช่วงวันเดินทางนั้นๆ บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบกรณีนี้

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกหูโขว่ ทัวร์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ทัวร์น้ำตกหูโข่ว ทัวร์เหยียนอัน ทัวร์ลั่วหยาง ทัวร์ซีอานทัวร์แนะนำ

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
8 - 15 มิ.ย. / 12 - 19 มิ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :26898 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
83,900
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ทิเบต แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก

ทัวร์ทิเบต แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 7คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
19 - 26 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :71605 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
85,900
โปรแกรมทัวร์


^
TOP