ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน
ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน โรงแรมทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน โรงแรม ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน โรงแรม ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน 4คืน ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน 1คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
รวมทิปไกด์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน

Air Asia
6วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ซีอาน น้ำตกหูโขว่

ชมความงามธรรมชาติ ที่ถูกซ่อนเร้น ของแกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว และ จิงเบียนเวฟวัลเลย์ ได้คำยกย่องว่า China Antelope Canyon ชมความสวยงามของน้ำตกหูโข่ว น้ำตกใหญ่อับดับ 2 ของจีน น้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำเหลือง ชมสุสานหวงตี้ จักรพรรดิเหลือง หวงตี้ หนึ่งในวีระบุรุษตามตำนาน ชมอุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ กับตำนานรักอมตะของหยางกุ้ยเฟย เที่ยวเมืองซีอาน พิพิธภัณฑ์สุสาน ฮัน หยาง หลิง "สุสานแห่งความสุขยุคราชวงศ์ฮั่น" สุสานถังเฉียนหลิง เป็นสุสานเพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีนที่ได้ฝังร่างฮ่องเต้จีนไว้ถึง 2 พระองค์ อันได้แก่ฮ่องเต้ถังเกาจง และจักรพรรดินี ผู้โด่งดัง บูเช็กเทียน *เที่ยวเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/06/23 2:32 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน

1. วันแรก สนามบินดอนเมือง – ซีอาน –พิพิธภัณฑ์สุสาน ฮัน หยาง หลิง – เมืองถงหยวน

07.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1-2

09.45 น.ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน โดย สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD588 (ที่นั่งธรรมดา รวมอาหาร นน.กระเป๋า 20 กก.) (ใช้เวลาเดินทาง 4.10 ชม.) เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.35 น.ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง ความหมาย "ความสงบสุขทางตะวันตก" เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่เจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

นำคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สุสาน ฮัน หยาง หลิง "สุสานแห่งความสุขยุคราชวงศ์ฮั่น" ตั้งอยู่ในเขตเว่ยเฉิงของเมืองเสียนหยาง เป็นที่ตั้งของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก อยู่ในยุคที่ไพร่ฟ้าข้านิกรต่างมีความสุข หลังจากผ่านพ้นความทุกข์ยากลำเค็ญมาแสนนาน ตั้งแต่สมัยสงครามเจ็ดรัฐ ต่อเนื่องมาถึงความโหดร้ายสมัยราชวงศ์ฉิน และการต่อสู้ชิงบัลลังก์ของฉ้อปาอ๋องกับหลิวปัง ความสุขนี้ได้ปรากฎให้เห็นจากสุสานของพระองค์ ผู้ได้รับการยกย่องว่า ใช้นโยบาย "ปกครองแบบไม่ปกครอง" ต่อพสกนิกรของพระองค์ สุสานฮั่นหยางหลิง ของจักรพรรดิฮั่นจิ่งตี้ (ฮั่นเกงเต้-ต้นสายบรรพชนของพระเจ้าเล่าปี่) จักรพรรดิฮั่นจิ่งตี้ พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ในช่วงปี 188 -141ก่อนคริสตกาล ในรัชกาลของพระองค์และพระบิดา จัดได้ว่าเป็นยุคทองแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเพราะในสองรัชกาลของพระองค์กับพระราชบิดาคือ จักรพรรดิฮั่นเหวินตี้ สุสานแห่งนี้พระองค์ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง (จนถึงบรรจุพระศพของพระองค์และพระมเหสี) รวม 28 ปีความสุขและความเจริญแห่งยุคสมัยได้ ปรากฎโฉมออกมาให้เห็นสู่สายตาชาวโลก (เป็นสุสานเดียวของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและฮั่นตะวันออก ที่ได้มีการเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ) โดยมีการขุดค้นพบสุสานของพระองค์โดยบังเอิญ ในระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างสนามบินเสียนหยาง ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 20 ตร.กม. เอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสุสานฮั่นหยางหลิง คือ กองทัพหุ่นทั้งบุรุษ ขันที และสตรี ที่มีขนาดเล็กเพียงประมาณ 62 ซม. ตุ๊กตาแต่ละตัวผลิตขึ้นโดยใช้แม่พิมพ์ แทนการปั้นมือแบบสมัยราชวงศ์ฉิน ที่ยุคสมัยห่างกันเพียงไม่นาน ที่น่าศึกษาคือ มีการตกแต่งทำลวดลาย มีแขนเป็นไม้ สามารถหมุนได้ มีเสื้อผ้าอาภรณ์ เกราะหนัง เครื่องประดับต่าง ๆ อย่างเหมือนจริง นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เครื่องใช้ทางเกษตร เครื่องครัว เครื่องใช้สอยในครัวเรือน แสดงเรื่องราวของชีวิตประจำวันมากกว่าการศึกสงคราม สอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าในยุคนี้มีการลดภาษี ลดการเกษตร แรงงาน และไม่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยราชวงศ์ฉิน แม้ว่าจะเป็นรูปแบบพิธีกรรมในลักษณะเดียวกัน แต่แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังกลับแตกต่างไป ทั้ง ๆ ที่เวลาผ่านไปจากการสร้างสุสานจักรพรรดิ์จิ๋นซี เพียง 53 ปี ที่น่าประทับใจยิ่งคือ หุ่นแต่ตัวจะเปื้อนรอยยิ้มบนใบหน้า แสดงออกถึงความสุขแห่งยุคสมัยโดยแท้จริงนอกจากนี้ ยังมีกองทัพของบรรดาสัตว์ดินเผา ทั้งสุกร แกะ แพะ หรือแม้แต่สุนัข ไก่ ถูกฝังเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่ช่างน่าตื่นตาเสียจริงๆ แล้วยังมีความแตกต่างจากกองทหารม้าดินเผาของจักรพรรดิจิ๋นซีอย่างชัดเจนที่มีสีหน้าเคร่งขรึมและเครียดเคร่ง ขาดสีสันชีวิตชีวา และที่น่าทึ่งอีกสิ่งหนึ่งคือ รูปปั้นดินเผาของบุรุษและสตรีในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ที่ยังคงมีสีสันสวยงาม แม้ว่าจะผ่านกาลเวลามายาวนานกว่า 2,200 ปี เป็นต้นแบบในการศึกษารูปร่างของผู้คน เสื้อผ้าอาภรณ์ การใช้สี ขนบประเพณี ฯลฯ ของผู้คนในสมัยราชวงศ์ฮั่นได้เป็นอย่างดี ** เนื่องจากกาลเวลา ทำให้ปัจจุบันเห็นแต่หุ่นเปลือย เนื่องจากเสื้อผ้าได้เสื่อสภาพ ไปแล้ว

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองถงหยวน (ใช้เวลาประมาณ 1.30 -2 ชม.)

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jiuzhou International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

2. วันที่สอง เมืองหยันอัน - (สุสานหวงตี้ จักรพรรดิเหลือง หวงตี้ ) - แกรนด์แคนหยอนยูฉาโกว

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำคณะเดินทางสูเมืองหยันอัน เที่ยวชมสุสานหวงตี้ จักรพรรดิเหลือง หวงตี้ หนึ่งในวีระบุรุษตามตำนาน นอกจากฝูซี ผู้คิดค้นประดิษฐ์สัญลักษณ์อักษรจีน และเสินหนง นักประดิษฐ์เครื่องมือเกษตร ผู้วิวัฒนาการสังคมเกษตรโบราณ จักรพรรดิเหลืองหวงตี้กลับมีภูมิประวัติที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นในสายตาของนักประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะเพิ่มเติมความเป็นอริยะบุคคล เข้าไปจากตำนานการไปบำเพ็ญเพียรศึกษาวิถีแห่งเต๋าที่เทือกเขาคงท้ง จนมีความรู้วิทยาการทางแพทย์ จนบัญญัติคัมภีร์ หวงตี้เน่ยจิง ตำราพื้นฐานแพทย์แผนโบราณ จักรพรรดิเหลืองหวงตี้ ผู้เป็นทั้งนักรบนักปกครอง ในยุควัฒนธรรมหัวเซี่ยจึงถูกยกย่องเป็น "บิดาแห่งประชาชนชาวฮั่น" ตามตัวหนังสือที่จารึกไว้ที่สุสานหวงตี้ มณฑลส่านซี

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันความเป็นบุคคลที่มีตัวตน และศาลเจ้าอนุสรณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งความเคารพนับถือ 220 ปีก่อน ค.ศ. ยุคสงครามระหว่างรัฐ หลังจากจักรพรรดิฉินซื่อหวง ทำสงครามพิชิตรัฐทั้ง 6 ได้เรียบร้อยแล้ว รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียว สถาปนาตัวเองเป็นปฐมกษัตรย์แผ่นดินจีน ปกครองแผ่นดินลุถึงปีที่ 27 ได้เดินทางมาที่เขาเฉียวซาน เป็นการส่วนพระองค์ มีกระบี่ประจำกายสะพายที่เอว ส่วนมือทั้งสอง ประคองถือเครื่องบูชาด้วยตนเอง มาถึงหอบูชาหวงตี้ ทำการกราบไหว้บวงสรวงอย่างเงียบ ๆ ต่อมาอีก 110 ปีก่อน ค.ศ. อาณาจักรต้าฮั่น จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ บัญชาให้กำลังทหาร 180,000 คน สร้าง หอภาวนาเซียน ฉีเซียงไถ หรือหอเซียนฮั่นอู่ตี้กระทั่งมาถึงสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-907) สุสานหวงตี้ ถูกประกาศให้เป็น สถานที่ศักดิ์สิทธ์ของราชสำนักถังอย่างเป็นทางการ นับแต่นั้นมา สุสานหวงตี้ กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ บรรดาผู้ปกครองแผ่นดิน ที่ต้องมากราบไหว้บูชาเป็นธรรมเนียมประเพณี ในสมัยราชวงศ์ ปัจจุบัน สุสานจักรพรรดิเหลือง จดทะเบียนขึ้นเป็นโบราณสถานของรัฐอำเภอหวงหลิง ถือว่าเป็นโบราณสถานประเภทสุสานหลวง "หมายเลข 1" ของจีนอีกด้วย

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเที่ยวชมแกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ชมความมหัศจรรย์ของหุบเขา มีที่ความแปลกประหลาดของซอกหินต่างๆ ตามร่องหุบเขา มีชื่อเสียงโด่งดัง จากการเผยแพร่ภาพสถานที่นี้ โดยช่างภาพชื่อ Chang Bo ทางอินเตอร์เนท ทำให้สถานที่นี้ได้รับยกย่อง เป็น “China Antelope Canyon” คล้ายกับ แอนตีโลปแคนยอนในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jinze International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3. วันที่สาม หมู่บ้านเจ่าหยวน - เมืองยูหลิน - แกรนด์แคนย่อน จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ – เมืองหยันอัน

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า นำท่านย้อนเรื่องราวจุดกำเนิดพรรคคอมนิวนิสต์ของจีน ณ หมู่บ้านเจ่าหยวน เมืองหยันอัน สถานที่ตั้ง ของสำนักเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นสถานที่ทำงานและพักอาศัยของผู้นำคนสำคัญ ของพรรค นานกว่า 13 ปี รวมทั้งเหมาเจ๋อตุง โจวเอินไหล เติ้งเสี่ยวผิง เป็นต้น

นำคณะเดินทางสู่เมืองยูหลิน เพื่อชมความแปลก และความสวยงามของลานหินทรายแกรนด์แคนย่อน จิงเบียน เวฟ วัลเลย์ (ใช้เวลาเดินทาประมาณ 2 ชม.) นำคณะเดินทางสู่เมืองยูหลิน เพื่อชมความแปลก และความสวยงามของลานหินทรายแกรนด์แคนย่อนจิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเที่ยวชมแกรนด์แคนย่อน จิงเบียน เวฟ วัลเลย์ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของจีนก่อตัวขึ้นเรื่อย ๆ จากการพังทลายของหินทรายสีแดง มีลักษณะเป็นชั้นๆ สีสันสลับสีกัน เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมาก คล้ายกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ในรัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jinze International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4. วันที่สี่ น้ำตกหูโขว่ เมืองหลิงถง

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านเที่ยวชมน้ำตกหูโขว่ น้ำตกหูโข่ว ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกใหญ่สุดของแม่น้ำเหลืองของจีน ตั้งอยู่ระหว่างมณฑลส่านซี กับซานซี ความกว้างของน้ำตกจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยปรกติจะมีความกว้าง 30 เมตร แต่หากช่วงฤดูน้ำหลากจะขยายได้กว้างถึง 50 เมตร ทั้งนี้มีความสูงกว่า 20 เมตร เมื่อสายน้ำในแม่น้ำเหลืองไหลผ่านปราการธรรมชาติหุบเขาหูโข่วทั้งสองฟาก ทำให้เกิดเป็นสายน้ำเอ่อล้นเป็นน้ำตกขนาดมหึมา สีสันคมเข้ม สวยงามตระการตาน้ำตกหูโข่ว เป็นน้ำตกสีเหลืองแห่งเดียวในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองหยินชวน อำเภอหยานอาน มณฑลส่านซี เป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นอับสองในประเทศจีนรองจากหวงกั่วซู่ในมณฑลกุ้ยโจว น้ำตกหูโข่ว ตั้งอยู่บนสายน้ำแห่งแม่น้ำเหลือง (แม่น้ำวิปโยค) สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินจีน และสร้างสมอารยธรรมขึ้นมากมายให้กับสองฝั่งลุ่มแม่น้ำ สายน้ำแม่น้ำเหลืองที่ไหลเอื่อยเรื่อยๆผ่านหุบเขาโตรกผานับพันกิโลเมตร สองฝั่งแม่น้ำค่อยบีบแคบลง ทำให้น้ำไหลเชี่ยวขึ้นเรื่อยๆ

ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่
 
ทัวร์น้ำตกหูโขว่

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองหลิงถง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Huaqing Aegean International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

5. วันที่ห้า อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ (หยางกุ้ยเฟ่ย) – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี - ถนนคนเดินอิสลาม

07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านชมอุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ กับตำนานรักอมตะของหยางกุ้ยเฟย อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิง อยู่เชิงเขาหลี่ซัน (หลี่ แปลว่าม้าสีดำเงา ที่มีลักษณะท่าทีที่งดงาม) เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิประมาณ 43 -45 องศาเซลเซียส เป็นอุทยานสรงน้ำของกษัตริย์มาแต่สมัยราชวงศ์โจวประมาณ 1,700 ปี ต่อมาจนถึงราชวงศ์ฮั่นและถัง และได้รับชื่อว่า หัวชิงฉือ ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง จุดเด่นสำคัญ คือรูปปั้นสีขาวของพระสนมเอกหยางกุ้ยเฟย (ค.ศ. 718 - 756) ในท่วงท่าเพิ่งขึ้นจากสระน้ำอุ่น รูปปั้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความงามอันสะคราญยิ่งของนาง ที่มีสิริโฉมอันวิไลนัก ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าสระน้ำขนาดใหญ่ ท่วงท่านี้เองที่ไป๋จวีอี้ กวีเอกในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 772-846) ได้บรรยายไว้ในบทกวีฉางเฮิ้นเกอ (CHANG HEN GE) ตอนหนึ่งว่า"...ฤดูกาลแห่งเหมันต์ใบไม้ผลิทรงดำริประทานเยือน หัวชิงฉือน้ำแร่อุ่นปรุงชโลมไล้ผิวนางครั้นอาบเสร็จแสร้ง จริตสิ้นเรี่ยวแรงเหล่านางในต้องเข้าคอยประคองกอดผลัดภูษา พัสตราภรณ์อันพลิ้วไหวรูปหน้านางงามประดุจร้อยบุปผาแลเกศา ดำมันขลับพลิ้วสลวยแซมประดับดอกไม้ไหวอ่อนระรวยยลเสน่ห์ทรง หลงใหลทุกวันคืน..."ฉางเฮิ้นเกอ หรือ "บทเพลงแห่งความรักลุ่มหลงอันยาวนาน" เป็นบทกวีขนาดยาว 847ตัวอักษร ที่ไป๋จวีอี้ได้พรรณนาถึงความรักที่จักรพรรดิถังเสวียนจงมีต่อหยางกุ้ยเฟย นับเป็นบทกวีขึ้นชื่อที่มีขนาดยาวที่สุดในสมัยราชวงศ์ถัง ที่ผู้เขียนได้บรรยายภาพของความรัก และความอาลัยอาวรณ์ของทั้งสองได้อย่างสวยงาม และเจ็บปวดที่สุดพระ สนมเอกหยางกุ้ยเฟย ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 4 สตรีที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีน (อีก 3 นางคือ ไซซี, เตียวเสี้ยน และหวางเจาจวิน) จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือต้นทับทิมโบราณที่มีอายุมาแต่สมัยราชวงศ์ถัง มีอยู่ต้นหนึ่งอายุกว่า 1,200 ปี เชื่อกันว่าเป็นต้นทับทิมที่หยางกุ้ยเฟยเป็นผู้ปลูกไว้

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี กลุ่มอาคารที่มีการก่อสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีการจัดแสดงมรดกทางวัตนธรรมและอารยธรรมที่โด่งดัง เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากมาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไข่มุกเรืองรองแห่งเมืองเก่า ขุมทรัพย์แห่งชนชาติจีน" ถือเป็นสิ่งก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซีอานโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีก่อสร้างบนเนื้อที่ 65,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด 55,600 ตารางเมตร อาคารจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ชั้น และ 1 ห้องแสดงภาพชั้นใต้ดินที่อยู่แยกออกไป วางผังการก่อสร้างในรูปแบบวังตามแบบโบราณ การตกแต่งเน้นโทนสีธรรมชาติเช่น ดำ ขาว น้ำตาล และสีชา เป็นหลัก จัดแสดงโบราณวัตถุอันล้ำค่า 370,000 ชิ้น ได้รับการขนานนามเป็น "สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ในกลิ่นอายราชวงศ์ถัง" เริ่มเตรียมการก่อสร้างตั้งแต่ปี 1983 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 1991 ภายหลังการเปิดใช้บริการ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีได้ดำเนินความร่วมมือแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงงานศิลปะ และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เป็นเสมือนหน้าต่างบานมหึมาที่เผยแพร่วัฒนธรรม อารยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นส่านซีสู่สายตาอารยประเทศ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีได้รับรางวัล "หลู่ปาน"หนึ่งในรางวัลด้านการบริหารและคุณภาพของโครงการวิศวกรรมในปี 1994

ทัวร์น้ำตกหูโขว่
ทัวร์น้ำตกหูโขว่

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ramada Plaza by Wyndham Xian หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

6. วันที่หก สุสานถังเฉียนหลิง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้าท่านชมสุสานถังเฉียนหลิง เป็นสุสานเพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีนที่ได้ฝังร่างฮ่องเต้จีนไว้ถึง 2 พระองค์ อันได้แก่ฮ่องเต้ถังเกาจง และจักรพรรดินี ผู้โด่งดัง บูเช็กเทียน ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเฉียนห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 80 กิโลเมตรของเมืองซีอาน มณฑลส่านซี และนับเป็นสุสานฮ่องเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนที่ไม่เคยถูกขโมยขุดมาก่อน ล่าสุดนักโบราณคดีที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในสุสานดังกล่าว ก็ได้ค้นพบโฉมหน้าที่แท้จริงของตำหนักล่างว่ามีขนาดใหญ่โตมโหฬาร มีกำแพงหนาล้อมอยู่ 2 ชั้น ซึ่งกำแพง 4 ด้านรวมกันมีความยาวกว่า 380 เมตร นอกจากได้ทำความเข้าใจกับข้อมูลของตำหนักล่างเพิ่มเติมแล้ว ในขณะที่นักโบราณคดีได้ทำความสะอาดตรวจสอบประตูทางทิศเหนือ ยังพบกับม้าหิน ฐานรองเสือหิน สิงโตหิน โดยเฉพาะเสือหินที่จะเป็นข้อมูลใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารูปสลักในสมัยราชวงศ์ถัง ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของส่านซีได้ระบุว่า “จากสิ่งที่ค้นพบทำให้สามารถคาดเดาถึงสิ่งที่ถูกฝังไปในสุสานได้มากกว่า 70% ซึ่งคาดว่า สุสานเฉียนหลิงน่าจะเต็มไปด้วยของล้ำค่าในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเคยมีนักโบราณวัตถุประเมินไว้ว่า ในสุสานนี้ น่าจะมีโบราณวัตถุที่มีค่าไม่น้อยกว่า 500 ตัน”

ทัวร์น้ำตกหูโขว่

11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.30 น.เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.35 น.เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD589 (ใช้เวลา 4.15ชม.)

18.50 น.ถึงสนามบินกรุงเทพฯ ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

**************

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 59 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 59 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงวัดหยุดยาว (สงกรานต์-วันปิยะ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ –ปีใหม่) ยกเว้นกรณีบริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ หลังจากออกตั๋วแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 45 วัน)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 25 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
- สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถการันตีความสวยงามได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และช่วงวันเดินทางนั้นๆ บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบกรณีนี้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์เอเชีย ทัวร์น้ำตกหูโขว่ ทัวร์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ทัวร์น้ำตกหูโข่ว ทัวร์เหยียนอันทัวร์แนะนำ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต้ากู๋ปิงชวน เสฉวนแอร์ไลน์

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต้ากู๋ปิงชวน เสฉวนแอร์ไลน์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
14 - 19 ต.ค. / 18 - 23 ต.ค. / 20 - 25 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :4673 ท่าน

Sichuan Airline
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
50,900
รายละเอียด

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน พิพิธภัณฑ์ซานชิงตุย

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน พิพิธภัณฑ์ซานชิงตุย

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 9คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
19 - 28 ก.ค. / 9 - 18 ส.ค. / 11 - 20 ก.ย. / 13 - 22 ก.ย.
สนใจทัวร์นี้ :26115 ท่าน

Sichuan Airline
10วัน | 9คืน
ราคาเริ่มต้น
79,900
รายละเอียด

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
15 - 20 ต.ค. / 22 - 27 ต.ค. / 29 ต.ค. - 3 พ.ย. / 5 - 10 พ.ย. / 12 - 17 พ.ย. / 19 - 24 พ.ย. / 3 - 8 ธ.ค. / 10 - 15 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :27261 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
50,900
รายละเอียด

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง อุทยานธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง อุทยานธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
15 - 20 มิ.ย. / 29 มิ.ย. - 4 ก.ค. / 10 - 15 ส.ค. / 21 - 26 ก.ย. / 12 - 17 ต.ค. / 19 - 24 ต.ค. / 26 - 31 ต.ค. / 26 - 31 ต.ค. / 2 - 7 พ.ย. / 2 - 7 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :25875 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
รายละเอียด

ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต พิเศษพักย่าติง 3 คืน

ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต พิเศษพักย่าติง 3 คืน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
19 - 26 ก.ย. / 12 - 19 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :6439 ท่าน

Sichuan Airline
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900
รายละเอียด

ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
20 - 26 ก.ย. / 11 - 17 ต.ค. / 25 - 31 ต.ค. / 1 - 7 พ.ย. / 8 - 14 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :3794 ท่าน

Thai Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
66,900
รายละเอียด

ทัวร์ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี

ทัวร์ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
8 - 15 มิ.ย. / 18 - 25 ก.ย.
สนใจทัวร์นี้ :8565 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
63,900
รายละเอียด

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
6 - 11 พ.ย. / 13 - 18 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :4099 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
58,900
รายละเอียด


^
TOP