ทัวร์ทิเบต แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 7 วัน

ทัวร์ทิเบต แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 7 วัน

5คืน บินภายใน 2 รอบ
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
✓ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
✓ เที่ยวครบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

China Eastern Airlines
7วัน | 5คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

Tour Highlights จุดเด่นรายการทัวร์
1. พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว) สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ UNESCO
2. วัดโจคัง หรือ ต้าเจาซื่อขึ้น เพื่อประดิษฐาน พระพุทธรูป UNESCO
พระอักโษภยพุทธะที่ เจ้าหญิงภกุฎเทวี ทรงอัญเชิญมาจากเนปาล
3. ชมสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ถนนแปดเหลี่ยม
4. ชมทะเลสาบยัมดรก Yamdrok Tso ทะเลสาบสีเทอควอยซ์แห่งทิเบต เป็นหนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์สี่แห่งของทิเบต
5. ชม วัดเซรา วัดที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ฆาปาศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ของฆาปาพระอาจารย์ขององค์ ดาไลลามะที่ 1
6. ชม ตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังฤดูร้อน UNESCO **เยือนลาซา สถานที่ห้ามพลาด
7. ร่วมประสบการณ์นั่งรถไฟ ไต่หลังคาโลก ลาซา – ซีหนิง ชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ที่สวยมาก
8. ชม สักการะ วัดถาเอ่อร์ เป็นที่ประสูติของชงคาปา วัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “สุดยอดพุทธศิลป์สามสาขา” *สุดยอดวัดเก่าแก่มณฑลชิงไห่
9. ทัวร์เน้นเที่ยวชม เน้นโรงแรมที่พัก ความสะดวกสบาย
*ไม่ลงร้านรัฐบาล และบังคับซื้อสินค้า
**โรงแรมลาซา บริษัทฯ คัดสรร รร. มีบริการเปิดอ๊อกซิเจนเข้าห้องพักหลัง 4 ทุ่ม ทำให้ท่านปรับร่างกายได้ง่ายขึ้น และนอนพักผ่อนได้สบายยิ่งขึ้น

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 22/10/21 6:55 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากว่า 6เดือน นับจากวันกลับ
2.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าตั๋วรถไฟจากลาซา – ซีหนิง แบบตู้นอน ห้องละ 4 ท่าน
5.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
7.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
9. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
- โรงแรม ที่ลาซา มีบรการเปิดอีอกซิเจนเข้าห้องพักลูกค้าหลัง 4 ทุ่ม หากวันนั้น รร.ไม่สามารถเปิดอ๊อกซินเจนเข้าห้องลูกค้าได้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนนี้ เนื่องจากเป็นบริการเสริม ฟรี ของโรงแรม

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต ทัวร์ทิเบตนั่งรถไฟ ทัวร์จีนไม่เข้าร้านรัฐบาลทัวร์แนะนำ

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน

4คืน 1คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :17349 ท่าน

Air Asia
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
41,900
รายละเอียด

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

4คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :11942 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
47,900
รายละเอียด

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

ทัวร์ซินเจียง..โรแมนติกซินเจียงลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เขาเทียนซาน

4คืน 3คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :5138 ท่าน

China Southern Airlines
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
52,900
รายละเอียด

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋

2คืน 1คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :14461 ท่าน

Thai Smile Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
48,900
รายละเอียด

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

3คืน 3คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :13794 ท่าน

China Southern Airlines
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง พิชิตภูเขามังกรหยก ทะเลสาบกระจก โชว์จางอี้โหมว  5 วัน (ทัวร์จีน)

ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง พิชิตภูเขามังกรหยก ทะเลสาบกระจก โชว์จางอี้โหมว 5 วัน (ทัวร์จีน)

4คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :3351 ท่าน

China Eastern Airlines
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900
รายละเอียด


^
TOP