ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน 3คืน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน 4คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
12วัน | 10คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน

ทัวร์ปากีสถาน บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศปากีสถาน นำท่านเที่ยวปากีสถาน ค้นหาเสน่ห์แห่งหุบเขาและธรรมชาติเทือกเขาที่รายล้อมและยิ่งใหญ่บนเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ สูงสลับเป็นยอดเด่นสง่ากับทะเลสาบที่เขียวดังมรกตและแม่น้ำสินธุที่มีความสำคัญ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโคลัมไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ8

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 8:01 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 12วัน

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ - ลาฮอร์ (ปากีสถาน)

16.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 การบินไทย TG ROW H พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

19.50   ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG345 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.30   เดินทางถึง เดินทางถึง ลาฮอร์ ALLAMA IQBAL INTL AIRPORT ประเทศปากีสถาน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ........ หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สอง พิพิธภัณฑ์ ลาฮอร์(ลาฮอร์) – เหมืองเกลือ – อิสลามาบัด

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองลาฮอร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศปากีสถาน ด้านในมีสิ่งของทางประวัติศาสตร์ที่มีค่ามากมายได้ถูกแสดงไว้ ซึ่งมีห้องแสดงโชว์หลายห้อง จาก คันทราราฎษ์,ศาสนาพุทธ, เจน, โมกุล และ สมัยอาณานิคม ตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ที่ขุดค้นได้จากเมืองโมเหนโจดาโร และเมืองฮารัปปามีพระพุทธรูปศิลปะคันธาระ ที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดในโลก โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกข์กิริยา อันมีชื่อเสียง สามารถถ่ายทอดสรีระกล้ามเนื้อเส้นเอ็น ได้สมจริงอย่างน่าอัศจรรย์

เที่ยวปากีสถาน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

นำท่านเดินทางสู่อิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ระหว่างทางแวะชมเหมืองเกลือ ถือว่าเป็นเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถานและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีมานานกว่าหลายศตวรรษ มีการขุดเกลือออกมาเพื่อขายทำไฟฟ้าและอบอาหาร ปัจจุบันได้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และบางขุดเกลือนำมาทำเป็นของที่ระลึก เช่นโคมไฟและสร้อยคอต่างๆ

ทัวร์ปากีสถาน

ได้เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอิสลามาบัด

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ........ หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สาม อิสลามาบัด – ตักศิลา – วัดจัวเหลียน - เปชวาร์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ตักศิลา เมืองหลวงของแคว้นคันธาระ ปากีสถาน เมืองตักสิลา ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำฮินดู และแม่น้ำเชลัม เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ถึง ๓ เส้นทาง ที่มาบรรจบกัน จากศูนย์กลางอินเดีย จากเปอร์เซีย และจากจีน เป็นจุดพักของขบวนคาราวานค้าขายสินค้า จึงทำให้เป็นเมืองที่เป็นที่ต้องการของผู้เข้ามาครอบครอง เพื่อที่จะควบคุมเส้นทางการค้าบริเวณแถบนี้ไว้ เชื่อกันว่าเมืองนี้สร้างโดยพระเจ้าภารตะ ซึ่งเป็นน้องของพระรามซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุ และให้ชื่อเมืองนี้ว่าตักสะ ตามชื่อโอรสของตนตามประวัติในมหากาพย์มหาภารตะของอินเดีย ตามหลักฐานในพระพุทธศาสนา เมืองตักสิลานั้น เป็นเมืองแห่งการศึกษา และได้รับเรียกว่า เป็นมหาวิทยาลัยตักสิลา โดยมีอาจารย์ทิศาปาโมกข์เป็นผู้บริหาร ตักสิลามีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยา ศาสตร์ต่างๆ ปรากฏมาทั้งในชาดกคือก่อนพุทธกาลและในพุทธกาล ในครั้งพุทธกาล บุคคลที่มีชื่อเสียงต่างก็มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตักสิลาทั้งสิ้น เมื่อครั้งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้กรีฑาทัพเข้าสู่อินเดียก็ยึดเมืองตักสิลาแห่งนี้ไว้แต่ไม่ได้มีการสู้รบจึงทำให้เมืองไม่ได้รับความเสียหาย ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์ ก็ได้มาปกครองที่นี่ หลังจากที่ได้ปกครองปาฏลีบุตร และได้หันมานับถือ พระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่นี่ เรียกว่า “ธรรมราชิกสถูป” ตักสิลาจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและประวัติศาสตร์โลก

ทัวร์ปากีสถาน

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดีนครตักศิลา ปากีสถาน ก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ที่ได้จากการขุดค้นเมืองตักศิลาเมืองหลวงของแคว้นคันธาระโบราณ อันรุ่งเรืองด้วยศิลปะคันธาระ เหรียญเครื่องปั้นดินเผา  พระพุทธรูป รูปเคารพศาสนาเชนและฮินดู  นำท่านชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในปากีสถาน สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 3 ตั้งอยู่บนเนินเขาเพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ที่พระองค์รวบรวมแล้วแบ่งเป็น 84,000 ส่วน บรรจุในเจดีย์ทั่วพระราชอาณาจักร เป็นสถูปผังกลมทรงโอคว่ำเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 50เมตรตั้องยู่บนเนินเขา รายล้อมไปด้วยเจดีย์ ที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาพระอารามขนาดใหญ่ที่สร้างต่างยุคต่างสมัยกัน จากนั่นเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณวัดจัวเลียน ซากวัดในพระพุทธศาสนาที่สวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดในตักศิลา สร้างในสมัยราชวงศ์กุศาณะราวพุทธศตวรรษที่ 7 มีกำแพงหินสูงใหญ่ล้อมรอบเจดีย์ประธาน และห้องกุฏิเรียงรายในผังสี่เหลี่ยมจตุรัส และเจดีย์รายขนาดเล็ก ประดับประติมากรรมปูนปั้นพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์และสัตว์ในชาดก เช่นช้างเป็นต้น

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปชาวาร์ เมืองนี้ชื่อเดิมในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาคือเมืองปุรุษปุระตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศปากีสถานเป็นเมืองสำคัญมากอีกเมืองบหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาประมาณ 600 ปี หลังพุทธปรินิพพาน เนื่องจากเป็นสถานที่จัดทำสังคายนาครั้งที่ 4 ตามบันทึกของฝ่ายมหายาน ซึ่งตอนนั้นปกครองโดยพระเจ้ากนิษกะมหาราช แห่งราชวงศ์กุษาณะ ตามประวัติศาสตร์หลังจากที่พระเจ้ากนิษกะได้แผ่อำนาจทางบ้านเมืองไปทั่วบริเวณแถบนี้แล้ว ก็ได้หันมาสนใจเรื่องศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา จนกระทั่งเป็นประธานอุปถัมภ์การทำสังคายนาและมีท่านพระปารศวะเถระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากเสร็จการทำสังคายนาก็ได้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่สูง 550 ฟุต ไว้เพื่อบรรจุพระไตรปิฎกที่จดจารึกด้วยภาษาสันสกฤต จำนวน 3 แสนโศลก เมื่อครั้งที่พระถังซำจังเดินทางมาที่สู่ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ พ.ศ..ศ 1199 โดยใช้เส้นทางนี้และก็ได้กราบนมัสการมหาเจดีย์ใหญ่นี้ด้วย นอกจากนั่นยังมีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่เกิด ณ เมืองนี้หลายท่าน เช่นท่านพระอสังคะ ท่านพระวสุพันธุ ท่านพระอารยเทพ เป็นต้น

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เปชาวร์ ด้านในมีทั้งหมด 2ชั้น ประกอบด้วยพระพุทธรูปแกะสลักหิน ยุคคันธาระจำนวนมากและหลักฐานชิ้นส่วนอื่นๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเกี่ยวกับพระเจ้ากนิษกะได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองเปชวาร์แห่งนี้ พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยางานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เปชาวาร์

ทัวรืปากีสถาน

เย็น     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ      นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ........ หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สี่ เปชวาร์ - ตักตาขท์ อี ไภ – หุบเขาสวัต

เช้า     รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์ 

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เพื่อเที่ยวชม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่ ตาขท์ อี ไภ สถานที่แห่งนี้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายังไม่ทราบว่าเรียกชื่ออะไร ไม่ปรากฏในบันทึกของพระถังซำจั๋ง แต่เรียกกันในปัจจุบันนี้ว่า ตาขท์ อี ไภ ซึ่งอยู่ที่เมืองมาร์ดาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถาน เป็นซากพุทธสถานของวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่มาก ตั้งอยู่บนภูเขาสูงประมาณ ๕๐๐ ฟุต จากพื้นราบ เป็นวัดที่อยู่ด้านนอกของเทือกเขาฮินดูกูฏ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆ มหาวิทยาลัยที่มีบริเวณกว้างใหญ่ มีลักษณะการสร้างเหมือนวัดต่างๆ ในยุคสมัยนั้น คือ มีเจดีย์อยู่ตรงกลาง รอบๆ เป็นห้องสวดมนต์และเป็นห้องประชุมสังฆกรรม

ทัวร์ปากีสถาน

บ่าย     รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหุบเขาสวัต (ประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองในที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาหิมะและแม่น้ำสวัต หรือที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาว่า เมืองอุทยาน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน ข้ามเทือกเขาฮินดูกูฏ ซึ่งมีความสูงถึง 1500 ฟุต เป็นเมืองที่เป็นเหมือนศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาหลายนิกาย ได้แก่ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เป็นเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าไปสู่ในเอเชียกลาง ประเทศจีนและทิเบต พระภิกษุนักแสวงบุญ เดินทางมาสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา ต่างก็มุ่งหวังที่จะได้มาเห็นเมืองนี้  ตามประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่เมืองนี้ แต่เชื่อกันทางอภินิหารว่า พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาทรมานพญานาคราชแล้วประทับรอยพระบาทไว้ ตามบันทึกของพระถังซำจั๋ง ท่านกล่าวว่า เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความงดงามทั้งสถานที่ มีดอกไม้ สายน้ำ ภูเขา และผู้คน เต็มไปด้วยวัดวาอาราม มีบันทึกว่า มีวัดถึง 1400 วัด มีพระภิกษุสงฆ์ถึง 18,000 รูป พระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายวัชรยาน มีเมืองหลวงชื่อว่า มิงโคละ หรือมังคละโฆษะ เมืองอุทยานเป็นสถานที่เกิดของบุคคลสำคัญของวัชรยาน ผู้ที่นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่สู่ประเทศเป็นผลสำเร็จ ได้แก่ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ (คุรุริมโปเช่ ผู้ก่อตั้งนิกายญิงมะในประเทศฑิเบต เส้นทางที่จะเข้าไปสู่เมืองอุทยาน พระเจ้าอุตตรเสนสร้างมหาสถูปไว้บรรจุพระบรมสารีกธาตุตามประวัติเล่าว่า เมื่อพระองค์ได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียแล้วอัญเชิญมาด้วยช้างเผือก พอมาถึงที่นี่ช้างเผือกไม่ยอมไปต่อ ดังนั้นพระองค์จึงสร้างไว้ ณ ที่นี้ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่บ้านชิงการ์ดาร์ ดังนั้นจึงได้ชื่อว่าชิงการ์ดาร์สถูป
 
ท่องเที่ยวปากีสถาน
 
เที่ยวปากีสถาน
 
นำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สวัต ที่รวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุในแคว้นคันธาระ เป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ปรับปรุงในปี 2009 เพราะว่าพิพิธภัณฑ์เก่าถูกแผ่นดินไหวในปี 2005 ทำให้วัตถุโบราณหลายชิ้นต้องสูญหายไป
 
ทัวร์ปากีสถาน

ค่ำ      นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ........ หรือเทียบเท่า 3* รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่ห้า หุบเขาสวัต - ชีลาส 

เช้า    รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านออกจากหุบเขาสวัตผ่านเข้าสู่เส้นทางคาราโคลัมKarakorum เส้นทาง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและปากีสถาน เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวานสายไหมในอดีต แต่ทางการจีนได้ลงทุนทำถนนไฮเวย์ที่อยู่สูงความสูงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000-4,000 กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระยะทางเริ่มต้นจากเมืองคัชการ์(Kashkar) ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสู่เมืองแอบบ็อตตาบัด ประเทศปากีสถาน เริ่มก่อสร้างในปี 1959 และเสร็จในปี 1979 ถือว่าเป็นเส้นทางที่เรียกว่าได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8 เหตุเพราะว่าเส้นทางการก่อสร้างที่ยากลำบากบนถนนที่สูงและผ่านภูเขามากมายประกอบต้องเผชิญกับอากาศที่รุนแรงทำให้การสร้างถนนใช้เวลานานถึง20ปี

ทัวรืปากีสถาน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ชมธรรมชาติล้อมรอบหลากหลายด้วยหุบเขา-ทะเลสาบ-แม่น้ำ วิวสองข้างทางที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ที่คนท้องถิ่นอาศัยไม่มาก

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม .......... แบบ 1-2* ระดับท้องถิ่น ห้องธรรมดาดีที่สุดในเมือง รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่หก ชีลาส - สการ์ดู

เช้า    รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองสการ์ดู โดยผ่านเส้นทางธรรมชาติต่างๆ ผ่านหุบเขา ชมยอดเขา Haramosh Peak  ใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมง เส้นทางแห่งนี้เป็นเส้นทางคดโค้งตามหุบเขาต่างๆ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารแบบปิกนิก เดินทางต่อสู่เมืองสการ์ดู ถึงเมืองสการ์ดูนำท่านชมหิน Budha Manthal  เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อกันว่า หินแกะสลักพุทธศาสนายิ่งใหญ่นี้ ถูกแกะสลักในศตวรรษที่ 9 พระพุทธรูปหิน Manthal Skardu  น่าจะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยมีอยู่ในบัลติสถานหลักฐานของพระพุทธศาสนาในบัลติสถานก่อนอิสลาม ซึ่งพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และพระเมตรียสบนศิลา อักษรพุทธยังสามารถพบได้บนหินก้อนนี้ กระดานข้อมูลพระพุทธรูปหินพระพุทธรูปสมัยศตวรรษที่ 9 นี้แสดงถึงช่วงปลายของ 'ยุคทองของพระพุทธศาสนา' ในหุบเขาสินธุตอนบนระหว่างศตวรรษที่ 8 ถึง 10 พระพุทธรูปบนหินสีเหลืองขนาดใหญ่แสดงพระพุทธรูปนั่งสมาธิล้อมรอบด้วยพระโพธิสัตว์ขนาดเล็กและ Metreyias ยืนสององค์ (พระพุทธเจ้าในอนาคต) พระพุทธรูปหิน Manthal ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ ปี 2518

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ........ หรือเที่ยบเท่า 3*  รับบประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่เจ็ด สการ์ดู - คาลิมาบัด - ฮุนซ่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทาง บนเส้นทางคาราโคลัมไฮเวย์ สู่เมืองฮุนซา เพื่อชมบรรยากาศบนยอดเขาอย่างใกล้ชิด จนรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ ระหว่างทางสัมผัสธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมด้วยหิมะและด้านล่างเป็นแม่น้ำใสไหลเย็น บ้านเรือนปลูกตามไหล่สันเขา ดอกไม้ป่าขึ้นกระจายแซมทั่วรอบๆบริเวณภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และแม่น้ำ นำท่านแวะจอดชมวิวอันสวยงามของยอดเขาราคาโปชิที่สูง 7,788 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ,ยอดเขานังกาปาบัต สูง 8,125 เมตรและยอดเขาฮาราโมช 7,409 เมตร และ จุดเชื่อมต่อของสามเทือกเขาสำคัญของโลกคือเทือกเขาสำคัญของโลก คือ เทือกเขาคาราโครัม หิมาลัยและฮินดูกูฏ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียง

ทัวรืปากีสถาน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

เดินทางต่อสู่เมืองฮุนซา ด้วยความที่ธรรมชาติของเมืองฮุนซางดงามและสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีผลต่อพืชและผักผลไมล์ที่ปลูกไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี ทำให้เมืองฮุนซาถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประชากรอายุยืนยันยาวที่สุดในโลก

ค่ำ    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ......... หรือเทียบเท่า 3* พัก2คืนติดกัน รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่แปด คาลิมาบัด - คุนจิราบ พาส – คาลิมาบัด (การขึ้นคุนจิราบ พาส ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีไม่ได้ขึ้นอาจจะต้องพาเที่ยวชมรอบๆ)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

เดินทางผ่านอุโมงค์ที่แข็งแกร่งตัดผ่านที่เป็นความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีน ระหว่างทางผ่านชมทะเลสาปอัตตาบัด ที่เกิดจากดินสไลด์ และปิดตัวลงมาปิดเส้นทางน้ำตอนเหนือของหมู่บ้าน ทำให้เกิดเป็นทะเลสาปยาว 21กิโลเมตรและลึก 100เมตร ระหว่างทางชมยอดทิวเขาคล้ายเหมือนยอดเขาโบสถ์ เดินทางต่อสู่ ด่านคุนจิราบพาส ช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก ข้อตกลงระหว่างปากีสถานและจีน ด่านพรมแดนที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเทือกเขาคาราโครัม นำท่านถ่ายรูปบนด่านพรมแดน พรมแดนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคุนจิราบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นต้นมา เป็นเขตอุทยานพืชพันธุ์ไม้ป่าและสัตว์สงวนที่หาดูได้ยาก การขับรถขึ้นไปคุนจิราบพาสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศบางครั้งสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปด้านบน

ทัวร์ปากีสถาน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองคาลิมาบัด

ค่ำ     นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเดิม รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่เก้า คาลิมาบัด ฮุนซ่า - ป้อมบัลติท – กิลกิต

เช้า    รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองกิลกิต เมืองกิลกิตเดิมชื่อว่าเมืองซาร์กิน-กิลิต ทางตอนใต้ของพาสสุ ระยะทางประมาณ 150กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงเมืองกิลกิตเป็นเมืองโบราณในเส้นทางสายไหมและเส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสู่เอเชียถึงเมืองกิลกิต

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

นำท่านชม พระพุทธรูป Kargah เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา เป็นพระพุทธรูปในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูกค้นพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ซึ่งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 ห่างออกไปทางทิศตะวันตกของ Gilgit ประมาณ 10 กิโลเมตร เคยมีตำนานของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้ได้กล่าวถึง ชายผู้หนึ่งได้ปราบผีสาวที่เรียกกันว่า Yakhshini ซึ่งอาศัยอยู่ใน Kargah ลงได้

ค่ำ   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ......... หรือเทียบเท่า 3* รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สิบ กิลกิต - เบชาม

เช้า   รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางต่อสู่ทางตอนใต้สู่ เมืองเบชาม ระหว่างทางบนถนนคาราโคลัมแวะชมจุดจอดรถชมวิวเทือกเขาสลับวิวทะเลสาบมากมาย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบท้องถิ่น
เดินทางต่อสู่เมืองเบชาม ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ มีผู้คนและมีอุตสาหกรรมมาก

ค่ำ    นำท่านเข้าสู่โรงแรม ........ 1* Besic Facility (โรงแรมที่ดีที่สุดในเมือง) รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สิบเอ็ด เบชาม - อิสลามาบัด

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านออกเดินทางจากเมืองเบชาม สู่เมืองหลวงอิสลามาบัด ซึ่งเป็นเมืองใหม่ถนนกว้างขวางและมีความทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

บ่าย รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค 

จากนั้นนำท่านชม มัสยิดไฟซอล ใจกลางเมืองอิสลามาบัด มัสยิดที่ใหญ่บรรจุคนได้ถึง 100,000คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิก ชาวตุรกีโดยนำรูปแบบโมเดิร์นอารตมารวมตัวกันอย่างลงตัวแบบกระโจมสีขาวซึ่งเป็นของขวัญจากกษัตริย์ไฟซอลแห่งซาอุดิอารเบียสร้างและมอบให้แด่ชาวปากีสถานทุกท่าน 

ทัวร์ปากีสถาน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

23.20 เครื่องบินออกจากสนามบินนานาชาติอิสลามาบัด โดยเที่ยวบิน TG350

วันที่สิบสอง สนามบินสุวรรณภูมิ

06.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 8:01 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำ 30,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

การยกเลิก
1.ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วันทำงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
3.ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ– ละฮอร//อิสลามาบัด –กรุงเทพฯ โดยการบินไทย
2.ค่าที่พักโรงแรมระดับ 2-4ดาว พักห้องละ 2คืน รวม 10คืน (บางเมืองบนเขาดีที่สุดคือ1-2*)
หมายเหตุ...โรงแรมไม่อนุญาตให้พัก 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ไม่มีเตียงเสริม
3.ค่าอาหารตามที่กำหนดในโปรแกรม และน้ำดื่มสะอาดตลอดการเดินทาง
4.ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
5.หัวหน้าทัวร์ไทย นำจากกรุงเทพฯ
6.ค่าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ต่อระยะเวลาการเดินทาง คุ้มครองไม่เกิน 500,000 บาทตามเงื่อนไขบริษัทประกัน
7.ค่าวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวประเทศปากีสถาน 25ดอลล่าร์สหรัฐ

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าบริการไม่รวม
1.ค่าขนกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ตามที่แอร์ไลน์กำหนด
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น, ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
3.ค่ากล้องถ่ายรูปทุกๆ พิพิธภัณฑ์
4.ค่าเข้าชมนอกเหนือจากที่ระบุ
5.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถรวมตลอดทิป50USD/ท่าน
6.ค่าตรวจ RT-PCR Test ทั้งในปากีสถานและกรุงเทพฯ & ค่ากักตัวเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพฯ
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
8. การกรอกไทยแลนด์พาส จำเป็นต้องกรอกก่อนออกเดินทาง10วัน ดังนั้นคณะช้าสุดควรกรอกก่อน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และจะต้องชำระค่าโรงแรมที่กักตัว,ค่าตรวจโควิด ก่อน บริษัทฯ จึงจะดำเนินการกรอกไทยแลนด์พาสได้ กรณีกรอกไทยแลนด์พาสแล้วไม่สามารถเลื่อนวันกลับได้ทุกกรณี
9. การยกกระเป๋าขึ้นลง รถบัส และ โรงแรมฯ บริษัทฯ บริการฟรี กรณีที่กระเป๋าท่านหู้หิ้วขาด แตก หรือ มีรอยขีดข่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกๆกรณี
10.การขอที่นั่งพิเศษกับทางแอร์ไลน์ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัท ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบินบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้
11.การเดินทางไปปากีสถาน ต้องมีพาสปอร์ตวัคซีน , และผลตรวจ RT PCR Test ก่อน 48 ชม.
ปัจจุบันถึงแม้จะไม่มีการบังคับสำหรับผลตรวจ RT PCR TEST แต่จะมีผลเกี่ยวข้องกับการเดินทางของสายการบินและประกันการเดินทาง

หมายเหตุ

1.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคา ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองอันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่ากำหนด
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
4.เมื่อท่านได้ตกลงจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ...ขอให้ท่านพิจารณาก่อนการซื้อทัวร์
1.โรงแรมที่ชีลาส ฮุนซ่าคาลิมาบัต เป็นโรงแรมบนเขา ไม่มีแอร์ ประมาณ1-2*
โดยเฉพาะโรงแรมที่ชิลาส และเบชาม Besham แบบห้องธรรมดา
2.โรงแรมหลายแห่งจะเป็นเตียงใหญ่ ไม่ใช่เตียงแยก
3.การขึ้นที่คุนจิราบพาสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการอนุญาตของตำรวจ กรณีมีหิมะตกเยอะเข้าไม่ได้บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินหรือแทรกแซง กรณีไม่ได้ขึ้นบริษัทฯ ทางปากีสถานจะพาท่านเที่ยวชมรอบๆนอกอุทยานถ่ายรูป
4.การเดินทางในประเทศปากีสถานแบบ บางช่วงจะมีตำรวจตรวจเช็ค Check point และตรวจวีซ่า ตรวจพาสปอร์ต , ดังนั้นช่วงที่ท่านผ่านการตรวจ กรุณาอย่านำกล้องขึ้นมาถ่ายรูป
5.การเดินทางบางครั้งถนนปิดเหตุเพราะว่ามีหิมะลง หรือเหตุการณ์ถนนถูกบล็อก จำเป็นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหน้างานได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นสำคัญ
6.มีบางช่วงที่ขึ้นคุนจิราบพาส นักท่องเที่ยวต้องลงจากรถบัส ขึ้นไปถ่ายรูปที่ด่าน เพื่อผ่านเข้าอุทยาน
7.อาหารมื้อกลางวันบางครั้งไม่สะดวกจัดนั่งตามร้านจะจัดให้ท่านทานแบบกล่องปิกนิกทานบนรถบัส
8.มื้อเย็นอาหารมีทั้งแบบชุด (SET) ทานด้วยกัน , จานเดี่ยว , แบบบุฟเฟ่ต์(กรณีแขกเยอะโรงแรมจะจัด)

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่าแบบออนไลน์
1.พาสปอร์ตสแกนเท่านั้น
2.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว2นิ้วเหมือนขนาดอเมริกา สแกนเท่านั้น
3.แสกน Vaccine Passport หรือ International Vaccination Certificate เพื่อแสดงการฉีดวัคซีน
4.สำเนาบัตรประชาชน (แนบออนไลน์)
5.กรอกชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา และวัน/เดือน/ปีเกิด
6.Statement ธนาคาร1-3 เดือน มีแนบไปค่ะ
7.เบอร์มือถือติดต่อ อีเมล์ ของแต่ละท่าน
8.การงาน ระบุ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เบอร์โทร อีเมล์
9.สถานะ โสด / สมรส กรณี สมรส ระบุ ชื่อ นามสกุล คู่สมรส วัน/เดือน/ปีเกิด
10.กรุ๊ปเลือด
11.ระดับการศึกษา ระบุ
12.ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน 3 ปีที่ผ่านมา เคยเดินทางไปที่ไหนบ้าง
ระบุ ประเทศ วันที่เดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และไปทั้งหมดกี่วัน
13.กรณี เคยมีวีซ่าปากีสถาน รบกวนถ่ายรูปหรือแสกน ระบุ วันที่เดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และไปทั้งหมดกี่วัน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือทัวร์แนะนำ

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 13 วัน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 13 วัน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
12 - 24 ต.ค. / 19 - 31 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :8454 ท่าน

Thai Airways
13วัน | 11คืน
ราคาเริ่มต้น
95,900
รายละเอียด


^
TOP