ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง โรงแรมทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง โรงแรม ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง โรงแรม ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง 2 คืน ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง 3 คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
แสดงราคา

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณอายุกว่า 580 ปี เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น 1 ใน 10 เมืองที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สุดของจีน พิเศษ พักในเมืองโบราณหุบเขาเทวดาวั้งเซียงกู่ เมืองโบราณอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง ชมบรรยากาศเมืองโบราณยามค่ำคืน ล่องเรือชมบรรยากาศของทะเลสาบซีหู เดินเล่นช๊อปปิ้ง หาดเเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนหนานกิง *ทัวร์เน้นเที่ยวชม ไม่เข้าร้านรัฐบาล

1.วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - มหานครเซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณริมน้ำซีถัง

07:30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว H เคาเตอร์สายการบินไทย

10.35 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG664

15.50 น. ถึงมหานครเซี่ยงไฮ้ เดินทางสู่เมืองโบราณซีถัง (1.30 ชม.) เมืองริมน้ำโบราณซีถัง มีอายุเก่าแก่นับพันปี มีแม่น้ำ 9 สาย ล้อมรอบ เป็น 1 -7 หมู่บ้านโบราณริมน้ำ แห่งเจียงหนาน สิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมภายในเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911)ส่วนใหญ่ยังได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี โดยในปัจจุบันมีการสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในบางแห่ง เพื่อเสริมความแข็งแรง อาทิ สะพาน เป็นต้น แต่ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม เมืองโบราณซีถัง เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Mission: Impossible III ในปี

ค่ำ           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม.........  ⭐⭐⭐⭐+ โรงแรมสไตล์รีสอร์ทติดเมืองโบราณ 

นำท่านเดินเล่นเมืองโบราณซีถัง ชมบรรยากาศยามค่ำคืน

ทัวร์หุบเขาเทวดา

ทัวร์หุบเขาเทวดา

2.วันที่สอง หางโจว -ล่องเรือชมวิวทะเลสาบซีหู - อู่หยวน - ล่องเรือ ชมแสงสีเมืองอู่หนีโจว

เช้า        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้น อิสระเดินเล่นชมบรรยกาศยามเช้าของเมืองโบราณซีถัง

ทัวร์หวงซาน

ได้วลาพอสมควร นำท่านเดิทางสู่เมืองหางโจว ล่องเรือชมวิวทะเลสาบซีหู  ทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ทะเลสาบมีความยาวจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ 3.3 กิโลเมตร ความกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 2.8 กิโลเมตร รอบด้านประกอบด้วยภูเขา 3 ลูก น้ำมีความใสราวกับกระจก และมีสิ่งก่อสร้างทางวัฒธรรมที่สวยงามอยู่รายรอบทั้งเจดีย์, เก๋งจีน, วัด, สวนแบบจีน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ และได้รับความนิยมมาตั้งแต่ยุคโบราณ กวีชาวจีนหลายคนได้ชื่นชมและรจนาความงามของทะเลสาบแห่งนี้ มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 และเป็นแหล่งกำเนิดของนิทานพื้นบ้านเรื่องนางพญางูขาว อันเป็นที่รู้จักกันดี

ทัวร์หุบเขาเทวดา

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย       เดินทางสู่เมืองอู้หยวน (4 ชม.)

เย็น      รับประทานอาหาร

นำท่านเที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมณฑลเจียงซี อู้หนิวโจว ด้วยเงินลงทุนกว่า 2.5 พันล้านหยวน ด้วยแรงบันดาลใจจากตำนานของอู้นิว สาวอู้บิ้นที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้า รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ฮุยโจวใหม่

ล่องเรือชมแสงสี เดินเล่น ถ่ายรูปบรรยการลำลองเมืองโบราณยามค่ำ ชมการแสดงตีมีดประกายไฟสวยงาม

ทัวร์หุบเขาเทวดา
ทัวร์หุบเขาเทวดา
ทัวร์หุบเขาเทวดา
 
เข้าพักโรงแรม.........  ⭐⭐⭐⭐⭐ เทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3.วันที่สาม พระนอนใหญ่ที่สุดในโลก  - วั้งเซียนกู่ หุบเขาเทวดา พักในหุบเขาเทวดา

เช้า        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองอี้หยาง (1.30ชม.) ชม พระนอนใหญ่ที่สุดในโลก "พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดโลก" ได้ประทับอยู่ที่หินหลงเหมิน ในบริเวณจุดชมวิวกุ้ยเฟิง สลักออกมาจากหินภูเขาธรรมชาติ แสดงเสน่ห์ทางศิลปะอันน่าทึ่งของกลุ่มภาพพระศากยมุนีปรินิพพาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดถ้ำโบราณสมัยราชวงค์ถัง อายุ 500 ปีก่อน และในปี 2014 จิตกร ได้ทำการแกะสลักหินพระนอนบริเวณภายนอกของถ้ำ เป็นการส่วนตัวของวัดเท่านั้น ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอี้หยาง

ทัวร์หุบเขาเทวดา
ทัวร์หุบเขาเทวดา

 พระพุทธไสยาสน์มีความยาวรวม 416 เมตร จุดสูงสุดถึง 68 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางพระเนตร 8.6 เมตร ความกว้างปาก 12.3 เมตร เศียรยาว 50.5 เมตร ความกว้างของนิ้วหัวแม่เท้า สูง 5 เมตร หนา 1.2 เมตร 

**บริษัทฯ จะจัดพาชมเฉพาะจุดชมวิวห่างจากองค์พระ คนละฝั่งเขาเท่านั้น ซึ่งจะเห็นองค์พระเต็มองค์  

ไม่ได้พาเดินเข้าถึงองค์พระเนื่องจากต้องเดินไกลมาก และเส้นทางลำบาก ต้องใช้เวลาเดินนานหลายชั่วโมง จะกระทบโปรแกรมทัวร์อื่นๆ 

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย       เดินทางสู่หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่  (ใชเวลาประมาณ 2.30ชม.) 望仙谷 วั้งเซียนกู่ สถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA  เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวเผ่าก้าน ในปี 2011 ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยเงินลงทุนถึง 2.6 พันล้านหยวน โดยมีอาคารตามริมผาสูงชัน เหมือนสถานที่อยู่อาศัยของนักบวช เหล่าเทวดา

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

อิสระเดินเล่นชมบรรยากาศภายในเมืองโบราณหุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ยามค่ำคืน

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

เข้าที่พัก ......... ⭐⭐⭐⭐ เทียบเท่าระดับ 4+ดาว พักในเมืองโบราณภายในอุทยาน

4.วันที่สี่ หมู่บ้านสุ่ยเม่อซั่งเหอ - หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้า ขึ้น-ลง) - เมืองหวงซาน - ถนนโบราณเหลาเจีย

เช้า        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองอู่หยวน (2 ชม.) นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสุ่ยม่อซั่งเหอ 水墨上河  (ประมาณ 1 ชม.)หมู่บ้านโบราณสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ระดับ AAAA  บ้านเรือนสไตล์โบราณสีขาว กระเบื้องสีดำ สถาปัตรยกรรมสไตล์อันฮุย ศาลาตั้งอยู่กลางทะเลสาบ สวยราวกับภาพวาดหมึกไหล มองออกไปราวกับสวรรค์ กับโลก กำลังละลายกลายเป็นหินหมึก บรรยกาศหมู่บ้านอันร่มรื่น ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย เมื่อเดินชมหมู่บ้านแห่งนี้

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านหวงหลิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณอายุกว่า 580 ปี เดิมมีชาวบ้านอาศัยประมาณ 180 ครัวเรือน และลดลงเรื่อยๆ จนเหลือประมาณ 60 ครัวเรือน ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณ ได้เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจน พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ปรับปรุงพัฒนาจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA  หมู่บ้านหวงหลิง ยังได้รับเป็นต้นแบบหมู่บ้านขจัดความจนอีกด้วย

เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านขึ้นกระเช้าเดินเล่นชมบรรยากาศ สวยงาม ณ หมู่บ้านหวงหลิง ไฮไลท์สำคัญของหมู่บ้านหวงหลิง คือมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีประเพณีการตากผลผลิตทางการเกษตร บนหลังคาบ้าน เช่น พริก ดอกเก็กฮวย ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีสีสันตามหลังคาบ้านที่สวยงาม แปลกตา

ทัวร์หุบเขาเทวดา
ทัวร์หุบเขาเทวดา
ทัวร์หุบเขาเทวดา

ได้เวลาพอสมควร นำท่านลงกระเช้า เดินทางสู่เมืองหวงซาน (2ชม.)

ค่ำ     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชมถนนโบราณเหล่าเจีย เป็นเมืองโบราณเล็กๆ เป็นถนนคนเดินอยู่กลางเมืองถุนซี จุดเด่นของถนนแห่งนี้คืออาคารสองฝั่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหมิง-ชิงและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีร้านขายของข้างถนนเป็นร้านค้าเก่าแก่โบราณ ขายเครื่องประดับ เครื่องเรือน ฯลฯ

เข้าพักโรงแรม.........  ⭐⭐⭐⭐⭐ เทียบเท่าระดับ 5 ดาว

5.วันที่ห้า เมืองหางโจว - เดินเล่นย่านหูปิงลู่ - เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ่น (พักในเมืองโบราณ) - เดินเล่นชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน

เช้า        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่เมืองหางโจว (3 ชม.) เที่ยวชมเดินเล่น ณ เดินเล่นช๊อปปิ้งย่านการค้าหูปิ่นลู่  ย่านถนนคนเดิน และห้างสรรพสินค้าทันสมัย

เที่ยง   รับประทาน อาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย    ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ่น  (1.45 ชม.) เมืองโบราณอู่เจิ้น เมืองโบราณสถาปัตยกรรมเจียงหนานมีอายุกว่า 1,300 ปี  

นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศเมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น ทั้งเมืองเต็มไปด้วยบ้านและอาคารโบราณ ซึ่งสถาปัตยกรรมเจียงหนานมีอายุกว่า 1,300 ปี  อดีตศูนย์รวมอารยธรรมและวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง  และเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการประจำมณฑลใหญ่อย่างเจ้อเจียงและเจียงซูในยุคราชวงศ์หมิงจนถึงชิง เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียง เมืองโบราณอู่เจิ้น ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 10 เมืองที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ......... ⭐⭐⭐⭐ เทียบเท่าระดับ 4+ดาว พักในเมืองโบราณ

จากนั้นพาท่านเดินเล่น ถ่ายรูป ชมบรรยากาศ เมืองโบราณริมน้ำแห่งนี้ เก็บภาพประทับใจ

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
6.วันที่หก หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ช๊อปปิ้งถนนหนานกิง -กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ชมบรรยากาศนครเซี่ยงไฮ้ กลิ่นไออาคาร สถาปัตยกรรมตะวันตกโบราณ  ณ หาดไว่ทาน ย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงผู่ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ ธนาคารชั้นนำ รวมถึงสถานกงสุลของประเทศต่างๆ ปัจจุบันบางตึกถูกตัดแปลงเป็นสำนักงาน รวมทั้งร้านอาหารสุดหรูริมน้ำ หากนั้นนำท่านเดินเล่น ช๊อปปิ้ง ณ ถนนนานกิง  ย่านช้อปปิ้งชื่อดังบอดนิยมของเซี่ยงไฮ้

ทัวร์หุบเขาเทวดา

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย        ออกเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

17.25 น. เครื่องบินออกจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

21.00 นถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

หมายเหตุ

สำหรับโรงแรมที่เมืองอู่เจิ้น เมืองซีถัง และเมืองวั้งเซียนกู่ รวม 3 คืน  ไม่สามารถพัก 3 ท่าน/ห้องได้ ต้องแยกพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

**************

#1333# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
22 ก.ย. 67 -
27 ก.ย. 67
59,900 56,900 57,900 9,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
13 ต.ค. 67 -
18 ต.ค. 67
59,900 56,900 57,900 9,500
จองทัวร์    6 ที่สุดท้าย  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
21 ต.ค. 67 -
26 ต.ค. 67
59,900 56,900 57,900 9,500
จองทัวร์    6 ที่สุดท้าย  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
29 ต.ค. 67 -
3 พ.ย. 67
59,900 56,900 57,900 9,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 
17 พ.ย. 67 -
22 พ.ย. 67
59,900 56,900 57,900 9,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 13 ก.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 13/07/24 15:56:07 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น เมืองโบราณซีถัง

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 25,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) น้ำหนักกระเป๋าโหลด 25 กก.
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6..ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
8. น้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 25 กก.
4.ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ไม่รวมค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถ ตลอดทิป 120 หยวน/ท่าน
6. ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
10.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
11.ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **
12.ไม่รวมค่าวีซ่าจีน

หมายเหตุ

- สำหรับโรงแรมที่เมืองอู่เจิ้น เมืองซีถัง และเมืองวั้งเซียนกู่ รวม 3 คืน ไม่สามารถพัก 3 ท่าน/ห้องได้ ต้องแยกพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน

- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ

-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้ รับผิดชอบส่วนนี้ได้

- ปัจจุบันหลายเมืองของประเทศจีน มีกฎระเบียบชัดเจนในการกำหนดเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ บางโรงแรมที่เข้าพักอาจไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา ซึ่งเป็นกฎระเบียบของเมืองนั้นๆ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการและ รับผิดชอบในส่วนนี้ได้

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์หุบเขาเทวดาทัวร์แนะนำ

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

ทัวร์มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ทุ่งหญ้าฮุ่ยถึงซีเล่อ ภูเขาไฟอูลันฮาต้า กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
21 - 27 ก.ค. / 10 - 16 ส.ค. / 20 - 26 ส.ค. / 21 - 27 ส.ค. / 11 - 17 ก.ย.
สนใจทัวร์นี้ :85744 ท่าน

Thai Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
68,900
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ซีอาน น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง สุสานทหารดินเผา

ทัวร์ซีอาน น้ำตกหูโขว่ แกรนด์แคนย่อน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง สุสานทหารดินเผา

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 7คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
19 - 26 ก.ย. / 12 - 19 ต.ค. / 24 - 31 ต.ค. / 5 - 12 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :153011 ท่าน

Spring Airline
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
58,900
โปรแกรมทัวร์


^
TOP