ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ
ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ โรงแรมทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ โรงแรม ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ โรงแรม ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ 4 คืน บินภายใน 2 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
9วัน | 7คืน
แสดงราคา

เดลลี อัครา ไชยปุระ ครบเส้นทางสามเหลี่ยม แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พักบ้านเรือ 3 คืน

พาท่านเที่ยวครบเส้นทางสามเหลี่ยม แคชเมียร์ กุลมาร์ค วัดอักชารดาห์ม ศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชม ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ และนำบูชาเกินกว่าที่จะเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยมือมนุษย์ จากนั้นนำท่านชมพระราชวังอัคราฟอร์ด มีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน แกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม เที่ยวชม เมืองไชยปุระ เมืองสีชมพู มีความสวยงามและความร่ำรวยทางด้านสถาปัตยกรรม อีกทั้งวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลมกลืนรวมกัน จากนั้นนำท่านสู่ เมืองศรีนาคา เมืองแห่งทะเลสาบ เป็นเมืองที่เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่มาเยือนจากทั่วโลก

1.วันแรก กรุงเทพฯ – เดลลี - อัครา 

05.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว H โดยการบินไทย

07.00 เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย (India) โดยเที่ยวบินที่ TG323 (4.30 ชม.)

09.55 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี (New Delhi) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว **เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง**

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดีย เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล สลับกันกับเมืองเดลี และเป็นสถานที่ตั้งของ ทัชมาฮาล (ระยะทาง 252 กม.)

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอัคราฟอร์ด ซึ่งเป็นพระราชวังที่สวยงามมีบริเวณกว้างใหญ่ ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 3 รัชสมัย พระเจ้าชาห์จาฮาล กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล เป็นผู้สร้างต่อจนเสร็จ ภายในอัคราฟอร์ด มีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อน แกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะพบกับสถานที่ ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาล ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์ ตำนานเล่าว่า ชาร์จะฮานดำริที่จะสร้างสุสานของพระองค์ขึ้นอีกแห่งให้เหมือนทัชมาฮาลแต่ให้ใช้หินอ่อนสีดำสร้าง แต่ทว่า พระประสงค์นี้ก็เป็นได้แค่ความฝัน ก่อนถูก ออรังเซบ ชิงบัลลังก์ และกักขังพระองค์ไว้ในป้อมอัครา และพระศพของพระองค์ถูกนำมาวางเคียงพระศพของพระมเหสีผู้เป็นที่รักในทัชมาฮาล

ทัวร์แคชเมียร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ

นำท่านเข้าที่พัก ณ เมืองอัครา.......................................⭐⭐️⭐️⭐️⭐️

2.วันที่สอง ทัชมาฮาล - ชัยปุระ - สระน้ำขั้นบันไดจันทบาวรี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านชม ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ และนำบูชาเกินกว่าที่จะเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยมือมนุษย์ ตั้งอยู่บนโค้งคุ้งแม่น้ำยมุนา ตระหง่านอยู่กลางสวน ทัชมาฮาลเป็นสุสานของมเหสีของพระเจ้าชาห์ จาฮาล พระนางมุมตัช มาฮาล ทรงอยู่เคียงข้างพระเจ้าชาห์ จาฮาลทั้งในสนามรบและการบริหารงานแผ่นดินพระนางทรงมีโอรสและธิดาให้พระเจ้าชาห์ จาฮาล13พระองค์ ในปี 1631 พระนางทรงสิ้นพระชนม์ระหว่างมีพระประสูติกาลทายาทองค์ที่14ท่านจะได้ชมเครื่องประดับทับทิม นิล อัญมณี อันมีค่านานาชนิดที่แทรกเสริมไว้ในหินอ่อนสลักฉลุเป็นลวดลายวิจิตร ภายในทัชมาฮาล โดยฝีมือของสถาปนิกชั้นเอกของโลกยากที่จะหาใครเปรียบ

ทัวร์แคชเมียร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่เมืองชัยปุระ แคว้นราชาสถาน แวะเที่ยวชมสระน้ำขั้นบันไดจันทบาวรี สระน้ำโบราณเก่าแก่ สร้างในช่วง ศตวรรษ ที่ 10 อายุเก่าแก่ราว 1,000 ปี กษัตริย์ในสมัยนั้นสร้างเพื่อกับเก็บน้ำ และเพื่อศาสนา แต่เนื่องจากพิ้นที่เป็นทะเลทราย ทำให้บ่อน้ำแห่งนี้มีความลึกลงไปมาก

ทัวร์แคชเมียร์

ทัวร์แคชเมียร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเข้าที่พัก ...............................⭐⭐️⭐️⭐️⭐️

3.วันที่สาม พระราชวังหลวงแห่งชัยปุระ - พระราชวังแห่งสายลม - พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - เดลลี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประมาณ 1.45 ชม. เมืองชัยปุระ“เมืองสีชมพู” เป็นเมืองที่มี ความสวยงามและความร่ำรวยทางด้านสถาปัตยกรรม อีกทั้งวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลมกลืนรวมกัน จนเป็นเมืองสีชมพูหรือเมืองแห่งชัยชนะมีความงดงามทางด้านวัฒนธรรมของราชาสถาน และมรดกที่ตกทอดกันมา ชัยปุระเป็นเมืองแห่งพระราชวัง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน เป็นศูนย์กลางของความทันสมัย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตื่นตัว ด้านค้าขายอีกด้วย การผสมผสานระหว่างความเป็น เอกลักษณ์และความทันสมัยการวางแผนผังเมืองที่ยอดเยี่ยมและความมีสีสันของวิถีคนเมืองที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองแห่งนี้ และยังมีชื่อเสียงที่โด่งดังทางด้านหัตถกรรมและคุณภาพของงานฝีมือก็เป็นที่เลื่องลือกันไปทั่ว

ผ่านชม พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งความจริงแล้วเป็นเพียงส่วนหน้าของตัวอาคารที่มีรูปทรงสะดุดตา มีหน้าต่างมากถึง 935 บานสำหรับให้เหล่านางในนั่งมองทิวทัศน์ของโลกภายนอก โดยที่คนภายนอกไม่สามารถมองเห็นพวกนางได้

ทัวร์แคชเมียร์

นำท่านชม พระราชวังหลวง ซึ่งพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของมหาราชาองค์ปัจจุบัน  พิพิธภัณฑ์ ของมหาราชาแห่งชัยปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน และที่โดนเด่นมากที่สุดคือ ฉลองพระองค์ของมหาราชา มโธ สิงห์ที่ 1 ที่มีขนาดใหญ่มากและฉลองพระองค์ปักดิ้นทองของมหาราณีที่หนักเกือบ 10 กิโลกรัม รวมถึงหม้อเงินใบยักษ์ 2 ใบ หนักราว 345 กก. สถาปัตยกรรมของพระราชวังแห่งนี้ผสมผสานกันระหว่างราชวงศ์ชัยปุระกับโมกุล นิยมใช้หินอ่อนแกะสลักลวดลายปราณีตบรรจง อาทิ นกยูง ดอกไม้ ได้อย่างอ่อนช้อย

ทัวรืแคชเมียร์

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

นำท่านชม พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด ที่สวยงามตระการตาและยิ่งใหญ่อยู่บนยอดเขา รอบด้านมีกำแพงคล้ายเมืองจีน พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด เป็นเมืองหลวงโบราณของรัฐชัยปุระ สร้างขึ้นโดย มหาราชา มัน สิงห์ เมื่อ พ.ศ. 2135 แต่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัย มหาราชา ชัย สิงห์ ก่อนจะย้ายเมืองหลวงลงมาอยู่บนพื้นราบที่ชัยปุระในปี พ.ศ.2270 ป้อมแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อระวังภัยจากศัตรู เรียกได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมากและยังใช้เป็นที่ประทับ เนื่องจากภายในมีพระราชวังขนาดใหญ่ตั้งอยู่จากพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ดสามารถมองเห็นชลมาฮาล หรือพระราชวังน้ำ ซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่กลางน้ำอย่างสวยงาม

ทัวร์แคชเมียร์

ทัวร์แคชเมียร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเข้าที่พัก ...............................⭐⭐️⭐️⭐️⭐️

4.วันที่สี่ เดลลี – วัดอักชารดาห์ม -  ประตูชัย - เดลลี

07.30 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ วัดอักชารดาห์ม  หรือ วัดสวามีนรายัน อักชารดาห์ม ณ สถานที่แห่งนี้เป็น ตัวอย่างของวัฒนะธรรมอินเดียกว่า 10,00 ปี และ ยังเป็นเสมือนเป็นหัวใจสำคัญของงาน สถาปัตยกรรมอินเดีย โบราณอย่างแท้จริง ที่แสดงถึงวัฒนธรรมความรุ่งเรืองด้านศิลปะ ตลอดจนแสดง ถึงจิตวิญญาณของอินเดียและยังเป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความเจริญ และการปรองดองของมนุษยชาติ

ทัวร์แคชเมียร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

แวะถ่ายรูป India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึง L Arc de Triomphe ของ ฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญๆ ของอินเดีย โดยได้จารึก รายชื่อของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ เช่น ทหารและข้าราชการอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที่ พลีชีวิตในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และรวมทั้งทหารอินเดีย จำนวน 60,000 นาย ที่เสียชีวิตในสงครามโลก ครั้งที่ 1 ส่วนบนยอดของประตูอินเดีย สร้างเป็นอนุสรณ์แก่ทหารนิรนาม วัสดุในการก่อสร้างเป็นหินทรายแดง เป็นแท่งทึบ มีความสูงจากระดับพื้นถนน 42.3 เมตร ส่วนโค้งของซุ้มประตู กว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร ตรงกลางระหว่างประตูมีกระถางหินทรายแดงขนาดใหญ่ จุดไฟลุกโชนไม่เคยดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475

ทัวร์แคชเมียร์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเดลี(ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมืองเดิมตั้งแต่โบราณ เป็นนครหลวงของวีระบุรุษสงครามภารตะ และ กลายเป็นนิวเดลี นครหลวงใหม่ที่สวยงามในปัจจุบัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ในกรุงเดลลี

เช็คอินท์ที่โรงแรม..................................⭐⭐️⭐️⭐️⭐️

** เตรียมแยกกระเป๋าเดินทางใบเล็ก สำหรับเที่ยวแคชเมียร์ (กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรมเดลลี) **

5.วันที่ห้า เดลลี – ศรีนาคา – (แคชเมียร์) - จามามัสยิด -บ้านเรือ

06.00 รับประทานอาหาร พร้อมเช็คเอาท์

07.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลลี เพื่อเดินทางสู่เมืองศรีนาคา (อาหารเช้า Box set รร.)

10.15 เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแคว้นจามมู (Jammu) และ แคชเมียร์ (Kashmir) โดยสายการบิน Air india เที่ยวบินที่ AI 825 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

11.50 เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) แคชเมียร์  (รถบริการตลอดการเดินทางที่แคชเมียร์ จะใช้รถ SUV นั่งคันละ 4-6 ท่าน ขับตามกันไป )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองศรีนาคา เมืองแห่งทะเลสาบ เป็นเมืองที่เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ ที่มาเยือนจากทั่วโลก มาเป็นศตวรรษ ศรีนาคาตั้งอยู่ ณ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี

ทัวร์แคชเมียร์

นำท่านชม จามามัสยิด  ซึ่งสร้างเป็นครั้งแรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่ตัดจากต้นซีดาลทั้งต้นกว่า 300 ต้น เรียงรายอยู่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดใกล้ๆ กับมัสยิด เช่น ผ้าพันคอ รองเท้าสไตล์อินเดีย ฯลฯ

ทัวร์แคชเมียร์

ทัวร์แคชเมียร์

ได้เวลาสมควร นำท่านกลับที่พัก  อิสระพักผ่นอภายในบนเรือ  House Boat (*พัก 3 คืน) เรือสไตล์โบราณ ไม่มีดาว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และ พักผ่อนบนเรือ House Boat *เรือสไตล์โบราณ ไม่มีดาว คงยังมีกลิ่นไอของศิลปะ มีการแกะสลัก ลายไม้สวยงาม  สมัยที่อังกฤษ เข้ามาอินเดียในยุคสมัยล่าอณานิคม ห้องพักมีห้องน้ำในตัว  ภาพด้านล่างนี้ เป็นเพียงภาพตัวอย่างของเรือ ซึ่งเรือแต่ละลำจะมีการตกแต่งแตกต่างกันออกไป*

ทัวร์แคชเมียร์

6.วันที่หก ศรีนาคา – หุบเขาโซนามาร์ค  - บ้านเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในบ้านเรือ

นำท่านเดินทางสู่หุบเขาโซนามาร์ก หุบเขาที่ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี นับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางมุ่งไปยังเมืองลาดัคห์ ได้รับสมญานามว่า " ประตูสู่ลาดักห์ " โซนามาร์ก มีความหมายว่า "ทุ่งแห่งทองคำ" ซึ่งในฤดูร้อนหิมะละลาย จะมีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่สีเหลืองทอง ตัดกับฉากหลังที่มีภูเขาหิมะ มีธารน้ำแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง เป็นทิวทัศนืที่สวยงาม (*โปรแกรมการเดินทางเที่ยวหุบเขาโซนามาร์ก อาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆแทน  เช่นพาฮาลแกม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ประมาณหิมะตามท้องถนน  ทั้งนี้เพื่อการเดินทางที่ราบรื่น และปลอดภัย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

ทัวร์แคชเมียร์

ทัวร์แคชเมียร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติสามารถขี่ม้าชมความงาน หุบเขาโซนามาร์ก  ด้วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่ง ความสวยงามของธรรมชาติ.. (ค่าขี่ม้าประมาณ 30 USD และกิจกรรมต่างๆ ทิป และไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์)

ทัวร์แคชเมียร์

ทัวร์แคชเมียร์

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น เพลิดเพลินกับวิวของทะเลสาบและสนุกสนานกับพ่อค้าชาวบ้านแคชเมียร์ที่นำสินค้าพื้นเมือง มาให้ท่านได้เลือกซื้อถึงบนบ้านเรือกันเลยทีเดียว ราคาตามความสามารถ

พักค้างคืน ณ โรงแรมเรือ House Boat เรือสไตล์โบราณ ไม่มีดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ทัวร์แคชเมียร์

7.วันที่เจ็ด ศรีนาคา - กุลมาร์ค – นั่งเรือสิคารา -บ้านเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในบ้านเรือ

จากนั้นออกเดินทางโดยรถจิ๊บสู่ กุลมาร์ค  กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์  เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลัง ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้น นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ไปจนถึง ยอด เขากุลมาร์ค “Gulmarg Hill” ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์คถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจัดท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย (ค่าขึ้นกระเช้าเฟส 2 ท่านละ 500 รูปี และค่านั่งเลื่อน 350-400 รูปี ไม่รวมทิปและไม่รวมในรายการทัวร์ กรุณาสอบถามรายละเอียดและราคาจากหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่น)

ทัวร์แคชเมียร์

ทัวร์แคชเมียร์

เดินทางกลับสู่บ้านเรือ ศรีนาคา จากนั้นนำท่านล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ชมความงดงามทะเลสาบ ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ล้อมรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 45นาที) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ำ ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบ

ทัวร์แคชเมียร์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนค้างคืน ภายในบ้านเรือ House Boat

8.วันที่แปด ศรีนาคา  - เดลลี – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในบ้านเรือพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาคาร์ เพื่อบินกลับสู่เมืองเดลลี

14.05 เหิรฟ้าสู่สนามบินเมืองเดลลี โดยสายการบิน SpiceJet เที่ยวบินที่ SG8964  (รับประทานอาหารบนเครื่อง)

15.35 เดินทางถึงสนามบินเดลลี /นำท่านรับกระเป๋าเดินทาง ขึ้นรถบัสเพื่อนำท่านเดินทางออกจากสนามบิน

แวะช๊อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า...

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลลีอีกครั้ง

9.วันที่เก้า กรุงเทพฯ

00.20 เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG316

05.45 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ...

**************

#21# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
24 ส.ค. 67 -
1 ก.ย. 67
72,900 72,900 72,900 18,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,500 บาท จองภายใน 16 มิ.ย. 
21 ก.ย. 67 -
29 ก.ย. 67
72,900 72,900 72,900 18,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,500 บาท จองภายใน 16 มิ.ย. 
6 ต.ค. 67 -
14 ต.ค. 67
73,900 73,900 73,900 18,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,500 บาท จองภายใน 16 มิ.ย. 
22 ต.ค. 67 -
30 ต.ค. 67
73,900 73,900 73,900 18,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,500 บาท จองภายใน 16 มิ.ย. 
8 พ.ย. 67 -
16 พ.ย. 67
73,900 73,900 73,900 18,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,500 บาท จองภายใน 16 มิ.ย. 
20 พ.ย. 67 -
28 พ.ย. 67
73,900 73,900 73,900 18,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,500 บาท จองภายใน 16 มิ.ย. 
6 ธ.ค. 67 -
14 ธ.ค. 67
73,900 73,900 73,900 18,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,500 บาท จองภายใน 16 มิ.ย. 
28 ธ.ค. 67 -
5 ม.ค. 68
78,900 78,900 78,900 18,000
จองทัวร์   ส่วนลด 2,500 บาท จองภายใน 16 มิ.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 16/06/24 06:26:40 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัครา ชัยปุระ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน
3.ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว**
คืนเงินค่ามัดจำกรณีที่ทางบริษัทหาผู้เดินทางท่านอื่นมาแทนที่ท่านได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าทำวีซ่า
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

** เงื่อนไขการจองทัวร์ ไม่สามารถใช้ได้กับช่วง Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่ )
โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองทัวร์สำหรับช่วง Peak Season กับทางบริษัทอีกครั้ง**

อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ- เดลลี่ –กรุงเทพฯโดยการบินไทย
2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทาง เดลลี- ศรีนาคา-เดลลี
3.ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง อาจจะไม่สะดวกสบาย
4.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ เฉพาะในเดลลี อัครา ไชยปุระ
5.ค่ารถจิ๊บ นั่งคันละ4-5 ท่าน ใน ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค
6.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ /หัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นแต่ละเมือง
7.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์ไม่ต้องโชว์ตัวคะ
8.ค่าประกันภัยเฉพาะอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
2.ค่าวีซ่าติดเล่มที่ยื่นในไทย
3.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
5.ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวีดีโอ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทุกแห่ง เรียกเก็บ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ และค่าทิปร้านอาหาร รวม 40 USD ตลอดทริป
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
8.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
9.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
10.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
11.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
12.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
13.ค่าเข้าห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำเอกชนกรณีบางสถานที่เรียกเก็บ รบกวนชำระตรงผู้ให้บริการ

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
แต่คงรักษามาตรฐานการบริการ และผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ /การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

**การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้**

** ห้องพักบนเรือ เมืองศีนาคา แคชเมียร์ อาจไม่สามารถใช้เตียงทวินได้ หรือเตียงทวินขนาดเท่ากัน 2 สองเตียงได้ เนื่องจากห้องพักส่วนใหญ่จะมีเตียงทวินอย่างจำกัด
** อาหารบนเรือจะเป็นเมนูอาหารง่าย ๆ เช่น ไข่เจียว ปลาทอด ข้าวต้ม ต้มไก่ เป็นต้น

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

หมายเหตุ.....วีซ่าอินเดียยื่นออนไลน์ไม่ต้องไปโชว์ตัว
1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
6. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ทัชมาฮาลชัยปุระ ทัวร์แคชเมียร์ทัชมาฮาล ทัวร์ทัชมาฮาล ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดียทัวร์แนะนำ

ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาฑู และ รัฐกรณาฏกะ 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาฑู และ รัฐกรณาฏกะ 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 8คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
13 - 22 ต.ค. / 20 - 29 ต.ค. / 3 - 12 พ.ย. / 20 - 29 พ.ย. / 6 - 15 ธ.ค. / 20 - 29 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :3462 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
85,900
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 8คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :4311 ท่าน

Thai Airways
10วัน | 8คืน
ราคาเริ่มต้น
0
โปรแกรมทัวร์


^
TOP