Gaddisagar Lake

Gaddisagar Lake

 

Gaddisagar Lake


Gaddisagar Lake อเอซิสขนาดมหึมาท่ามกลางทะเล ตั้งอยู่ในเมืองจัยซัลเมียร์ ที่สร้างโดยมหาราวาล กาดซี ราว ค.ศ.1367 ซึ่งทะเลสาบนี้ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจัยซัลเมียร์ รอบๆ ทะเลสาบจะมีวัดเล็กๆ ในช่วงฤดูหนาวจะได้พบเห็นนกนาๆ ชนิดโดยรอบทะเลสาบ ศาลากลางน้ำที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบกาดซีซาร์ สร้างโดย มหาราชาวาลกาดซี ครั้งทรงแปรพระราชฐาน มานั่งพักผ่อนคลายความร้อนที่ทะเลสาบพร้อมเชื้อพระวงศ์
 

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดียราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน Gaddisagar-Lake ทะเลสาบAdvertise


^
TOP