สด๊กก๊อกธม

สด๊กก๊อกธม

สด๊กก๊อกธม​

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประมาณพุทธศักราช 2463 เรียกโบราณสถานแห่งนี้ว่า ปราสาทเมืองพร้าว เพราะพื้นที่เต็มไปด้วยต้นมะพร้าว ปัจจุบันเรียกว่า ปราสาทสด๊กก๊อกธม “สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมร (สด๊ก มาจากคำว่า สด๊อก แปลว่า รก ทึบ // ก๊อก แปลว่า ต้นกก และ ธม แปลว่า ใหญ่ ) ดังนั้น สด๊กก๊อกธม จึงแปลว่า รกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่
 
ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นโบราณสถานประเภทหินปราสาทก่อด้วยหินทรายและศิลาแลงตามลักษณะศิลปะเขมร เป็นเทวาลัยที่สถิตของพระศิวะหรือพระอิศวร ในศาสนาฮินดู ลัทธิ​ไศวนิกายที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของไทย พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันโปรดให้สร้างปราสาทนี้แด่พราหมณ์สทาศิวะ ซึ่งเป็นที่โปรดปรานเป็นพิเศษ เพราะเป็นผู้ทำพิธีราชาภิเษกให้พระองค์ ที่มาสร้างบริเวณนี้เพราะเป็นบ้านที่อยู่มาแต่เดิม ข้อสำคัญคือ นี่เป็นหลักแหล่งของลัทธิเทวราชซึ่งไม่มีในอินเดีย แต่เป็นลัทธิที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อจากอินเดีย และความเชื่อพื้นเมือง เกิดเป็นสิ่งใหม่เรียกลัทธิเทวราชซึ่งมีการสถาปนากษัตริย์ที่สวรรคตแล้วให้เป็นเทวดา ดังเช่นที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สวรรคตแล้วได้พระนามว่าบรมวิษณุโลก

 

ค้นหา : ทัวร์สระแก้ว สด๊กก๊อกธม​ ทัวร์สด๊กก๊อกธม​ ทัวร์ไทยทัวร์แนะนำ

Advertise


^
TOP