วัดเวฬุวัน

วัดเวฬุวัน

วัดแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แคว้นมคธ ตั้งอยู่นอกเมืองราชคฤห์ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปยังเมืองราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวก ด้วยทรงเห็นว่าเป็นที่สงบร่มรื่น เหมาะสำหรับอยู่บำเพ็ญธรรมของพระสงฆ์ ถือกันต่อมาว่าสถานที่นี้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้วัดนี้ยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจำนวน 1,250 รูป แล้วส่งไปเป็นพระธรรมทูตประกาศพระศาสนา อันเป็นที่มาของ "วันมาฆบูชา"
ในปัจจุบันวัดเวฬุวันมหาวิหาร ได้รับการบูรณะโดยกองโบราณคดีอินเดีย ภายในบริเวณยังคงมีเนินดินโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขุดค้นอีกมาก มีสระน้ำขนาดใหญ่ สวนไผ่ที่ร่มรื่น
 

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย ทัวร์แสวงบุญAdvertise


^
TOP