สังเวชนียสถาน 4 แห่ง The Four Holy Places of buddhism

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง The Four Holy Places of buddhism

สังเวนียสถาน 4แห่ง สถานที่เนื่องด้วยเกี่ยวกับพุทธประวัติ คือ 1.ชาตสถาน (พระพุทธเจ้าทรงประสูติ อุทยานลุมพินี) 2.อภิสัมพุทธสถาน (พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ พระอุตรสัมมาสัมโพธิยาน ที่ตำบลพุทธคยา) 3.ธรรมจักรกัปปวัตตนสถาน (พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แขวงเมืองพาราณสี เรียกในปัจจุบันว่า สารนาถ 4.ปรินิพพุตสถาน (พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน เมืองกุสินารา)

ค้นหา : ทัวร์อินเดีย สังเวนียสถาน ลุมพินี พุทธคยาAdvertise


^
TOP