วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)

วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)

วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ตั้งอยู่เมืองมัณฑะเลย์ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 ซึ่งถือเป็นการสังคายนาครั้งแรกในรอบ 2,000 ปี โดยได้จารึกเป็นอักษรพม่า ที่ถอดความมาจากภาษาบาลีไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ทั้งหมด 729 แผ่น แต่ละแผ่นจะอยู่ในครอบมณฑป ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบวัดแห่งนี้                         

ค้นหา : ทัวร์พม่า พม่า วัดกุโสดอ ทัวร์เอเชียAdvertise


^
TOP