เจดีย์ชินพิวเม ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี พม่า

เจดีย์ชินพิวเม ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี พม่า

เจดีย์ชินพิวเม hsinbyume pagoda หรือ เจดีย์เมียะเต็งดาน mya thein dan ตั้งอยู่ที่เมืองมิงกุน ประเทศเมียนมา ได้รับการขนานนามเปรียบว่าเป็น ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์ชินพิวเม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 เป็นเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ สร้างโดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ที่สวรรคตระหว่างให้กำเนิดบุตร ลักษณะสถาปัตยกรรมของเจดีย์ชินพิวเมแตกต่างจากเจดีย์อื่น ๆ ในพม่า มีลักษณะเป็นชั้นๆ สีขาว เจดีย์สร้างบนฐาน 7 ชั้นรูปเกลียวคลื่น จัดอยู่ในศิลปะอมรปุระ-มัณฑะเล เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ
 
เจดีย์ชินพิวเม พม่า
 
เจดีย์ชินพิวเม พม่า
 
เจดีย์ชินพิวเม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพม่า และถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ที่มีความงดงามมากเลยทีเดียว

ค้นหา : เจดีย์ชินพิวเม เจดีย์เมียะเต็งดาน Hsinbyume-Pagoda ทัวร์เอเชีย ทัวร์พม่าAdvertise


^
TOP