ทัวร์จีน:ทัวร์ทิเบตแกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก

 

China Eastern Airlines   บินภายใน: 2 รอบ
  มาตรฐานโรงแรม:
7 วัน   5 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถเรียบร้อยแล้ว
yes เน้นเที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

สัมผัสประสบการณ์เยือนดินแดนหลังคาโลก ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก เที่ยวครบสถานที่ไฮไลท์สำคัญทางวัฒนธรรมและความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว) วัดโจคัง ทะเลสาบยัมดรก วัดเซรา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังฤดูร้อน ร่วมประสบการณ์นั่งรถไฟ ไต่หลังคาโลก ลาซา – ซีหนิง ชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ที่สวยมาก สักการะ วัดถาเอ่อร์ ทัวร์เน้นเที่ยวชม เน้นโรงแรมที่พัก ความสะดวกสบาย ไม่ลงร้านรัฐบาล *รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว นำเที่ยวสถานที่สำคัญ ดังนี้
1. พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว) สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์
2. วัดโจคัง หรือ ต้าเจาซื่อขึ้น เพื่อประดิษฐาน พระพุทธรูป
พระอักโษภยพุทธะที่ เจ้าหญิงภกุฎเทวี ทรงอัญเชิญมาจากเนปาล
3. ชมสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ถนนแปดเหลี่ยม
4. ชมทะเลสาบยัมดรก Yamdrok Tso ทะเลสาบสีเทอควอยซ์แห่งทิเบต เป็นหนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์สี่แห่งของทิเบต
5. ชม วัดเซรา วัดที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ฆาปาศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ของฆาปาพระอาจารย์ขององค์ ดาไลลามะที่ 1
6. ชม ตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังฤดูร้อน
7. ร่วมประสบการณ์นั่งรถไฟ ไต่หลังคาโลก ลาซา – ซีหนิง ชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ที่สวยมาก
8. ชม สักการะ วัดถาเอ่อร์ เป็นที่ประสูติของชงคาปา วัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “สุดยอดพุทธศิลป์สามสาขา”
9. ทัวร์เน้นเที่ยวชม พักโรงแรมระดับ 5 ดาวดีที่สุดในทิเบต ความสะดวกสบายไม่ลงร้านรัฐบาล
10.ไกด์คุณภาพ เชี่ยวชาญ บริการท่านอย่างดี รับกรุ๊ปละ 18 ท่านเท่านั้น
11. รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง และประกันสุขภาพระหว่างเดินทางเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมโรคประจำตัว และโรคที่เกิดก่อนการเดินทาง)

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์จีน:ทัวร์ทิเบตแกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
17 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 65,900 65,900 65,900 11,000
จองทัวร์   2 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 17 ส.ค. 
7 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61 65,900 65,900 65,900 11,000
จองทัวร์   4 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 17 ส.ค. 
29 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61 65,900 65,900 65,900 11,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 17 ส.ค. 

 

ทัวร์จีน:ทัวร์ทิเบตแกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก

1. วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง

13.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 9) เคาเตอร์สายการบินไชน่า อีสเทรินส์ MU แถว U

15.55 น.ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไชน่า อีสเทรินส์ เที่ยวบินที่ MU742 (ใช้เวลาเดินทาง 2.25ชม.) เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
**โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กก.**
19.35 น.ถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เป็นสนามบินแห่งใหม่ที่มาแทนสนามบินอูเจียป้า เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kunming Wenhui Hotel หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2. วันที่สอง คุนหมิง - บินภายในประเทศสู่เมืองลาซา

05.30 น. พร้อมเช็คเอาท์ (รับประทานอาหารแบบ Box Set)

06.00 น. เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองลาซา ทิเบต

09.00 น.ออกเดินทางสู่เมืองลาซา โดย สายการบินไชน่า อีสเทรินส์ เที่ยวบินที่ MU5939 (ใช้เวลาเดินทาง 3.55 ชม.)

12.55 น.ถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของทิเบต เขตปกครองตนเองทิเบต เป็นเขตปกครองตนเองของประเทศจีน มีเชื้อสายมาจากชาวอินเดีย ชาวทิเบต มีพระเป็นผู้นำของเขตปกครองพิเศษนี้ นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน คล้ายกับประเทศภูฏาน ทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า หลังคาโลก พลเมืองชายของทิเบตกว่าครึ่งบวชเป็นพระ ก่อนจีนจะยึดครองทิเบต ทิเบตมีสามเณริกามากที่สุดในโลก ในทิเบตเคยมีคัมภีร์มากมาย พลเมืองนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด จนได้รับฉายาว่า "แดนแห่งพระธรรม" (land of dharma) เนื่องจากทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นมาก และมีความกดอากาศและอ๊อกซิเจนที่ต่ำ ด้วยเหตุนี้ประชากรที่อาศัยอยู่ในทิเบตจึงน้อย

เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก ณ โรงแรม Intercontinental Hotel หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 5 ดาว *พัก 3 คืน
ชมบรรยากาศภายในโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อปรับสภาพร่ายกาย ในอากาศที่เบาบาง โรงแรม INTERCONTENTION HOTEL เป็นโรงแรมดีที่สุด ปลอดภัย ประมาณเวลา 4 ทุ่ม จะปล่อยระบบอ๊อกซิเจนส่งมาภายในห้องนอน ทำให้ท่านนอนพักผ่อนอย่างสบาย

ทัวร์ทิเบต

3. วันที่สาม พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว) – ตลาดแปดเหลี่ยม – วัดโจคัง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า ชม พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว) พระราชวังแห่งนี้อยู่เหนือ กว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,600 เมตร พระราชวังซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการ และ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าซรอนซันกัมโป ผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งจักรวรรดิทิเบต ตัวพระราชวังถูกทำลาย และสร้างใหม่หลายครั้งหลายคราว จนถึงรัชสมัย ทะไลลามะ องค์ที่ 5 ใน ค.ศ. 1617 - 82 มีพระบัญชาให้สร้างปราสาทนี้ในลักษณะของวังซ้อนวัง พระราชวังวงนอกเรียกว่า วังขาว เพราะทาสีขาว สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1648 พระราชวังชั้นในเรียกว่า วังแดง ได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดง ซึ่งสร้างที่หลังวังขาวเกือบ 50 ปี พระราชวังโปตาลามีระเบียง ที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อน มีทั้งบันไดไม้บันไดหิน มีห้องสวดมนต์ที่ตกแต่งสวยงาม มีรูปเคารพเกือบสองแสนองค์ ปัจจุบันพระราชวังโปตาลา กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะ ภายในวังขาว มีสำนักงาน โรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่ เป็นศูนย์รวมใจของโปตาลา (ไม่อนุญาตให้นำกระป๋องออกซิเจน น้ำดื่ม ไปเช็ค ไม้ขีดไฟเข้าภายในพระราชวัง)

ทัวร์ทิเบต

นำท่านชมผาพระพันองค์ เหย้าหวังซาน อยู่ด้านข้างของพระราชวังโปตาลา มีหินรูปแกะสลัก ประกอบด้วยการลงสี ที่มีชีวิตชีวาและเหมือนจริง มีภาพเขียนพระโพธิสัตว์และพระศากยมุนี ภาพเขียนต่างซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของศิลปะการแกะสลักหินของทิเบต มีอายุกว่า 1300 ปี

ทัวร์ทิเบต

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมวัดโจคัง ในปี ค.ศ.647 พระเจ้าซงเซน กัมโป โปรดให้สร้าง วัดโจคัง หรือ ต้าเจาซื่อขึ้น เพื่อประดิษฐาน พระพุทธรูป พระอักโษภยพุทธะที่ เจ้าหญิงภกุฎเทวี ทรงอัญเชิญมาจาก ประเทศเนปาล ตามตำนานกล่าวว่า เป็นรูปเหมือนพระพุทธเจ้า เมื่อมีพระชนมายุได้ 8 ชันษา แต่ต่อมา ในคริสต์ศวรรษที่ 8 เจ้าหญิงจากจีนอีกพระองค์หนึ่งคือ เจ้าหญิงจินเฉิงซึ่งได้เดินทางมา อภิเษกสมรสกับ พระเจ้าซื่อเต่อจู่จั้น-กษัตริย์ของทิเบตได้สลับเอา พระพุทธรูปโจโว ริมโปเช หรือ รูปเหมือนพระพุทธเจ้า เมื่อมีพระชนมายุได้ 12 ชันษา ที่ เจ้าหญิงเหวินเฉิง อัญเชิญจากนครฉางอาน ราชธานี แห่งราชวงศ์ถังมาสู่ดินแดนทิเบต

ในครั้งที่ทรงเดินทางมาอภิเษกสมรสกับ พระเจ้าซงเซน กัมโป ซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดราโมช หรือ เสี่ยวเจา มาใว้ที่มหาวิหารวัดโจคัง แล้วย้ายพระพุทธรูปอักโษภยะไปใว้ที่วัดราโมชแทน ภายในอารามโจคัง ประดิษฐาน โจโว ริมโปเช สีทองอร่าม ทรงเครื่องกษัตริย์ ประดับด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่า สูง 1.5 เมตร เป็นองค์สำคัญที่สุด นอกจากนั้น ภายในวิหารอันขรึมขลังศักดิ์สิทธิ์ แห่งนี้ ยังประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย (หรือพระซัมบา) พระรูปของ ท่านปัทมสัมภาวะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสหัสหัตถ์ (พระเซ็นเรซี หรือพระกวนอิมโพธิสัตว์) เป็นต้น

ภายนอกด้านหน้าวิหารมี แผ่นศิลาจารึก การเจรจาสันติภาพระหว่าง ทิเบต กับ จีน ในปี ค.ศ.821-822 สมัยพระเจ้าตรีซุกเตเซ็น จารึกเป็นภาษาทิเบตและภาษาจีน รวมถึงยังมี ก๊อกน้ำ ที่ชาวทิเบตเชื่อถือว่า เป็นสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลขึ้นมาจาก หนองน้ำในอดีต ทำให้ชาวทิเบตและผู้มาเยือนต่างเข้า แถวยืนรองน้ำจากก๊อกดังกล่าว เพื่อใช้ชำระร่างกายก่อนเข้า ไปสวดมนต์สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ขึ้นไปบนยอดหลังคา ปีกหน้าวิหาร มี กงล้อพระธรรมจักร และ กวางหมอบคู่หนึ่ง เป็นสัญลักษณ์การปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน รวมทั้งกระบอกมนตราขนาดใหญ่สีทอง แลไปเบื้องหน้าจะเห็นพระราชวังโปตาลาตั้งตระหง่าน เป็นฉากงามตระการยิ่งใหญ่มองลงไปเบื้องล่างรายรอบวัดโจคัง มีลานกว้างและตลาดใหญ่ ผู้คนเดินพลุกพล่านมากที่สุดในนครแห่งนี้


ทัวร์ทิเบต

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองนานาชนิด ณ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ชอปปิ้งของฝากที่ ร้านหินทิเบต หินนำโชค ความเจริญรุ่งเรือง และสุขภาพดี

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก ณ โรงแรม Intercontinental Hotel หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4. วันที่สี่ ทะเลสาบ Yamdrok Tso - วัดเซรา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า นำท่านเที่ยวชมทะเลสาบยัมดรก Yamdrok Tso ทะเลสาบสีเทอควอยซ์แห่งทิเบต ทะเลสาบที่สวยที่สุดของทิเบต มีพื้นที่ประมาณ 700 ตร.กม. อยู่ในวงล้อมของเทือกเขาหิมาลัยด้านเหนือ ได้สมญานามว่า "คลังแห่งมัจฉาของทิเบต" และเป็นหนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์สี่แห่งของทิเบต (อีก 3 แห่งคือ Lhama La-tso , Manasarovar และ Man-tso) ทะเลสาปนี้เป็นแหล่งรวมน้ำจาก Yarlung Tsangpo หรือแม่น้ำพรหมบุตร

ทัวร์ทิเบต


ทัวร์ทิเบต

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายชม วัดเซราภาษาจีนเรียก ซึราซื่อ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาติปู และสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระทอมที่พระชองฆาปา ศึกษาธรรมะปฎิบัติกรรมฐาน สร้างโดยศิษย์รูปหนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 (ชองฆาปา มีอายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนา นิกายคุณธรรม หรือ นิกายหมวกเหลือง ตามประวัติเล่ากันว่า ชองฆาปา ก็คือพระอาจารย์ขององค์ ดาไลลามะที่ 1) อารามแห่งนี้เคยมีพระจำวัดอยู่ถึงเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามที่รู้จักกันดีทั่วทิเบต ภายในวัดจะมีดอกกุหลาบดอกโตๆ ขึ้นเต็มไปหมด จึงได้รับนามว่า “เซรา” ซึ่งแปลว่า “รั้วกุหลาบ”

ทัวร์ทิเบต

จากนั้น ชม ตำหนักนอร์บุหลิงฆา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี) สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 โดยดาไลลามะที่ 7 และดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมขึ้นมาเรื่อย ๆ ชมบัลลังก์เทวราชและงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ

ทัวร์ทิเบต

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก ณ โรงแรม Intercontinental Hotel หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (วันรุ่งขึ้นจะขึ้นรถไฟ กรุณาเตรียมของใช้ที่จำเป็นใช้บ่อยใส่ในกระเป๋าเล็ก เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ รถไฟไม่อนุญาตให้นำมีดปลอกผลไม้ ของมีคม เช่น กรรไก ขึ้นรถไฟ)
5. วันที่ห้า นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา - ซีหนิง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์

เช้า นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ

10.10 น. นำท่านขึ้นรถไฟขบวนท่องเที่ยวสุดหรูสายหลังคาโลกของเมืองจีน พักผ่อนบนรถไฟ (พักตู้นอน ห้องละ 4 คน 4 เตียง ไม่มีห้องพักเดี่ยว) บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับความดันอากาศปกติทั่วไป

ทัวร์ทิเบต

รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ บนรถไฟ
Highlightsชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง โดยเริ่มขบวนรถไฟออกจากสถานี ข้ามสะพานแม่น้ำลาซาและอำลาพระราชวังโปตาลา อันเป็นสัญลักษณ์ของทิเบตและวัดเดรปุงที่อยู่เชิงเขา รถไฟลอดอุโมงค์หยังปาจิ่ง ยาว 42.5 กิโลเมตร จากนั้นรถไฟชะลอความเร็วให้ชมวิวในบริเวณ ทะเลสาบ Cuo Na HU (สูงจากระดับน้ำทะเล 4,800 เมตร พื้นน้ำกว้าง 400 ตารางกม.) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเชียงถัง มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี ลา ละมั่ง แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ชมวิวทิวทัศน์สวยๆของทะเลสาบ ทุ่งหญ้าและภูเขาหิมะ

ทัวร์ทิเบต

รถไฟวิ่งผ่านอำเภอน่าจวี่ ผ่าน ทุ่งหญ้าเชียงถังพื้นที่กว่า 6 แสนตารางกิโลเมตร และวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะติดๆ กันยึดยาวไปตามเส้นทางรถไฟ รถไฟผ่าน เขาถังกู่ระ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชมกาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก๋อราตันตุง ยาว 14 กิโลเมตร ในช่องเขาถังกู่ระกาเซียร์สายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่สุดของเอเชีย เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาแห่งนี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างทิเบตกับมณฑลชิงไห่ รถไฟผ่าน แม่น้ำโทงเทียน (4,500 เมตร) ซี่งเป็นแม่น้ำลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว พระถังซำจั๋ง เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกจากประเทศอินเดียผ่านที่นี่ เป็นแม่น้ำสายแรกตอนบนแยงซีเกียง

นั่งรถไฟผ่าน สะพานลอยฟ้า ส่วนข้างล่างเป็นช่องวิ่งของสัตว์ท้องถิ่น บนรถไฟท่านสามารถมองเห็นสัตว์ต่างๆ มากมาย ชมวิวธรรมชาติของธารน้ำแข็งระหว่างทาง รถไฟลอดอุโมงค์เขาคุนลุ้น มีความยาว 1,686 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648 เมตร

จากนั้น ขบวนรถไฟเลาะเลียบเขาเทวดาคุนลุ้น ท่านจะมองเห็นภูเขาหิมะยู่ซู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขาคุนลุ้น ยอดเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งสำนักคุนลุ้น รถไฟผ่านเมืองเก๋อเอร์มู่ ผ่านทะเลสาบชิงไห่ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน

ทัวร์ทิเบต

6. วันที่หก ขบวนรถไฟถึงซีหนิง – วัดถาเอ่อร์ – ซีหนิง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเที่ยวรถไฟ )

11.00 น. ถึงเมืองซีหนิง เมืองซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ได้ชื่อว่า “จงกั๋วเชี่ยตู” หรือ เมืองฤดูร้อนแห่งจีน เพราะสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,291 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงหวงถู่ (ที่ราบสูงดินเหลือง) กับที่ราบสูงชิงจั้ง (ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต) เมืองซีหนิงเป็นเมืองระหว่างทางสำหรับ "เส้นทางสายไหม" โบราณทางตอนใต้ และ "เส้นทางโบราณซีอาน-ทิเบต" นับ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และซีหนิงเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญและเป็นเมืองสำคัญทางการทหารในภาคตะวันตก เฉียงเหนือของจีนจนได้รับสมญานามว่าเป็น " ชัยภูมิระหว่างชิงไห่กับทิเบต "

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเยี่ยมชม สักการะ วัดถาเอ่อร์ หรือที่ชาวทิเบตเรียก “คุมบุม” เป็นพระอารามขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นที่ประสูติของชงคาปา (ค.ศ. 1357-1419) หรือ จงขะปะ ผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลือง หรือนิกายเกลุกของพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท (ทิเบต) และเป็นคลังมณีทางพุทธศิลป์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1560 สมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นที่รวม 2,500 ไร่ มีห้องโถงใหญ่ 15 ห้อง ห้องพักสงฆ์ 9,300 ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างตามแบบ สถาปัตยกรรมฮั่นผสมทิเบต

วัดถาเอ่อร์ ประกอบด้วย วิหารหลวง หรือ “วิหารหลังคาทองคำ” และวิหารบริวารรายล้อมอีกมายหลายหลัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และพระโพธิสัตว์ซึ่งมีมากมายแตกต่างกันไป วิหารหลังคาทองคำ ของวัดถาเอ่อร์ เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานสถูปเงินประดับเพชรนิลจินดาวาววาม ภายในบรรจุสรีระสังขารของท่านจงขะปะ โดยในระหว่างที่ท่านจงขะปะ แบกรับภารกิจปฏิรูปศาสนาอันหนักหน่วง

ท่านจงขะปะไม่ได้กลับบ้านเยี่ยมโยมแม่หลายปี จนโยมแม่คิดถึงจึงส่งจดหมาย ไปถามข่าวคราว ท่านจงขะปะตอบว่า ยังกลับไปเยี่ยมบ้านไม่ได้ เพราะมีงานสำคัญที่ต้องทำให้บรรลุ ท่านแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ในการทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา โดยใช้เลือดของท่านเขียนจดหมายฉบับดังกล่าว ส่งกลับมาให้แม่พร้อมกับเส้นผมของท่าน เพื่อยืนยันว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ เชื่อกันว่า จุดที่ตั้งของวิหารหลังคาทองคำนี้คือ จุดที่ฝักรกของท่านจงขะปะ ซึ่งตามตำนานเล่าว่า ต่อมามีต้นโพธิ์งอกขึ้นจากจุดดังกล่าว โดยโพธิ์มงคลต้นนี้ มีใบสะพรั่งนับแสนใบ แต่ละใบมีรูปสิงห์เฝ้ามองพระพุทธเจ้าปรากฎอยู่ จนเป็นที่มาของชื่อวัดในภาษาทิเบตว่า “คุมบุม” แปลว่า รูปพระแสนองค์ ทำให้มารดาท่านจงขะปะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า จึงสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่จะมีการสร้างวัดขึ้นภายหลัง

ในพ.ศ. 2119 (เทียบเคียงในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) และในพ.ศ. 2493 สันติสุขในทิเบต ก็ถูกรบกวนจากการเข้ายึดครองจีน โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2509-2518 ที่จีนตกอยู่ภายใต้อำนาจของ “กลุ่มสี่คน” นำโดย นางเจียงชิง ภรรยาคนที่สี่ของประธานเหมาเจ๋อตง สมคบคิด กันแย่งชิงอำนาจการนำในพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยใช้การ “ปฏิวัติวัฒนธรรม” เป็นข้ออ้าง ซึ่งไม่เพียงมีคนดีที่เป็นศัตรูของ “กลุ่มสี่คน” ถูกกำจัดอย่างอยุติธรรมแล้ว ยังมีหนังสือวรรณคดีอันทรงคุณค่ามากมายที่ถูกเผา วัดวาอารามอันล้ำค่าด้วยพุทธศิลป์ ชั้นเยี่ยมหลายแห่งถูกทำลาย รวมทั้งวัดถ่าเอ่อร์ และวิหารหลังคาทองคำแห่งนี้ด้วย จนกระทั่ง พ.ศ. 2523 จึงมีการฟื้นฟูบูรณะวัดถาเอ่อร์ซื่อ หรือวัดคุมบุมขึ้นใหม่ แม้มิอาจทดแทนที่ถูกทำลายไปได้ทั้งหมด แต่วัดนี้ก็ได้รับการยกย่องให้เป็น “สุดยอดพุทธศิลป์สามสาขา” คือ 1.การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง 2. การเย็บปักผ้าพระบฎ หรือ “ทังกา” 3. การปั้นแกะสลักเนยจามรีเป็นรูปดอกไม้คล้ายพานบายศรีถวายเป็นพุทธบูชา หรือ “ตอร์มา” วัดถาเอ่อร์ ยังเป็น 1 ใน 6 มหาบูชาสถาน ของชาวพุทธสายวัชรนิกายสวมหมวกเหลือง ซึ่ง ก็คือชาวทิเบตส่วนใหญ่ อันประกอบด้วย วัดลาซา วัดโจคัง วัดจาเซปูหลุน วัดกานตาน ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต กับวัดลาฝู่ในมณฑลกานชู และวัดถาเอ่อร์ ในมณฑลชิงไห่แห่งนี้

ทัวร์ทิเบต

16.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก ณ โรงแรม XING WANG HOTEL หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
7. วันที่เจ็ด คุนหมิง – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

04.00เช็คเอาท์ นำท่านเดินทางไปสนามบินเมืองซีหนิง

07.05ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไชน่า อีสเทรินส์ เที่ยวบินที่ MU2359 (2.15 ชม.)

09.20ถึงสนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง (แวะเปลี่ยนเครื่อง) * อิสระรับประทานอาหารกลางวัน(่ค่าอาหารกลางวันไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

13.15เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่า อีสเทรินส์ เที่ยวบินที่MU741 (2.35 ชม.)

14.55ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าตั๋วรถไฟจากลาซา – ซีหนิง แบบตู้นอน ห้องละ 4 ท่าน
5. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ประกันการเดินทางนี้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัว และเจ็บป่วย สุขภาพ หากลูกค้าต้องการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมลูกค้าต้องซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ประกันโดยตรง หรือแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการ
9. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
** ราคาพักเดี่ยว หมายถึง นอนห้อง 1 ท่านสำหรับโรงแรม ส่วนบนรถไฟพักรวมกับท่านอื่นๆ 4 ท่าน/ห้อง**
** ทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจ โรคหอบหืด เหนื่อยง่าย ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง **

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทางเล่มจริง
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื็อสีขาว เห็นใบหน้าชัดเจน ผมไม่บังคิ้ว และใบหู
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.แจ้งข้อมูลที่อยู่ปัจจบัน หรือส่งสำเนาทะเบียนบ้าน
5.อายุต่ำกว่า 55 ปี แจ้งตำแหน่งงาน ชื่อ/ที่อยู่สถานที่ทำงาน
6.อายุตำกว่า 18 ปี สำเนาสูติบัตร และหนังสือรับรองนักศึกษา/นักเรียน จากสถานศึกษา

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ rsvn@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ rsvn@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากว่า 6เดือน นับจากวันกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70 % ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ


วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์จีน:ทัวร์ทิเบตแกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
17 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 65,900 65,900 65,900 11,000
จองทัวร์   2 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 17 ส.ค. 
7 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61 65,900 65,900 65,900 11,000
จองทัวร์   4 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 17 ส.ค. 
29 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61 65,900 65,900 65,900 11,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 17 ส.ค. 

 

สอบถาม

สอบถามทัวร์จีน:ทัวร์ทิเบตแกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์ทิเบต
TOP