ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น โรงแรมทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น โรงแรม ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น โรงแรม ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น 3คืน ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น 2คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน
ไม่รวมวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

Thai Airways
6วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียงกู่ หมู่บ้านหวงหลิง หมูบ้านโบราณอายุกว่า 580 ปี เหิงเตี้ยน ศูนย์ถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น 1 ใน 10 เมืองที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สุดของจีน อุทยานกวงฟู่หลิน รวบรวมวัตถุโบราณ เรื่องราวของเซี่ยงไฮ้ และจีนย้อนไปราว 4,500 ปี พิเศษ พักในเมืองโบราณหุบเขาเทวดาวั้งเซียงกู่ ชมบรรยากาศเมืองโบราณยามค่ำคืน

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น

1.วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - มหานครเซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณอู่เจิ้น

08:00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว H สายการบินไทย TG

10.45 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG664

16.00 น. ถึงมหานครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี ระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร อยู่ในมณฑลเจ้อเจียง การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในประเทศจีน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่าเป็น"นครปารีสแห่งตะวันออก" ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีส

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณอู่เจิ้น (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชม.) เมืองโบราณอู่เจิ้น เมืองโบราณสถาปัตยกรรมเจียงหนานมีอายุกว่า 1,300 ปี  

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ...........  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว   

**โรงแรมในเมืองโบราณ อาจมีห้องพัก 1เตียงใหญ่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นห้องเตียงคู่แทน

อิสระเดินเล่น ชมบรรยากาศเมืองโบราณอู่เจิ้น ยามค่ำคืน

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

2.วันที่สอง เมืองโบราณอู่เจิ้น -เจดีย์ลิ่วเหอ - ถนนโบราณหลี่เจียง

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         นำท่านเที่ยวชมบรรยกาศเมืองโบราณริมน้ำโดยการ ล่องเรือเมืองโบราณอู่เจิ่น ทั้งเมืองเต็มไปด้วยบ้านและอาคารโบราณ ซึ่งสถาปัตยกรรมเจียงหนานมีอายุกว่า 1,300 ปี  อดีตศูนย์รวมอารยธรรมและวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง  และเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการประจำมณฑลใหญ่อย่างเจ้อเจียงและเจียงซูในยุคราชวงศ์หมิงจนถึงชิง เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียง เมืองโบราณอู่เจิ้น ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 10 เมืองที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สุดของจีน

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองหางโจว

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเที่ยวชมเจดีย์ลิ่วเหอ (เจดีย์หกประสาน) สร้างครั้งแรกเริ่มต้นในปี 970 ในราชวงศ์ซ่งเหนือ หลังจากนั้น เจดีย์แห่งนี้ก็ถูกสร้างใหม่และบูรณะนับครั้งไม่ถ้วน ครั้งล่าสุดคือเมื่อยุคราชวงศ์ชิง ในปัจจุบัน เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสูง 13 ชั้นนี้มีสถาปัตยากรรมแบบผสมหลายรูปแบบ จากคำบอกเล่าเจดีย์ลิ่วเหอถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้คลื่นที่รุนแรงของแม่น้ำสงบลง ในครั้งหนึ่ง ที่นี่ยังเคยถูกใช้เป็นประภาคารอีกด้วย
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหวงซาน (ใช้เวลาประมาณ 2.50 ชม.)

นำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณหลีเจียง เป็นเมืองโบราณเล็กๆ ตั้งอยู่ด้านล่างเขาหวงซาน นำท่านสู่ถนนโบราณหลีหยางเป็นถนนคนเดิน อยู่กลางเมืองถุนซี จุดเด่นของถนนแห่งนี้คืออาคารสองฝั่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหมิง-ชิงและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีร้านขายของข้างถนนเป็นร้านค้าเก่าแก่โบราณ ขายเครื่องประดับ เครื่องเรือน ฯลฯ

เย็น   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ...........  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

3.วันที่สาม หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้า) - เมืองอู้หยวน - อู้หนิวโจว

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านหวงหลิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หมู่บ้านหวงหลิง หมู่บ้านโบราณอายุกว่า 580 ปี เดิมมีชาวบ้านอาศัยประมาณ 180 ครัวเรือน และลดลงเรื่อยๆ จนเหลือประมาณ 60 ครัวเรือน ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณ ได้เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจน พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ปรับปรุงพัฒนาจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA  หมู่บ้านหวงหลิง ยังได้รับเป็นต้นแบบหมู่บ้านขจัดความจนอีกด้วย ไฮไลท์สำคัญของหมู่บ้านหวงหลิง คือมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีประเพณีการตากผลผลิตทางเการเกษตร บนหลังคาบ้าน เช่น พริก ดอกเก็กฮวย ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีสีสันตามหลังคาบ้านที่สวยงาม แปลกตา

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเดินทางสู่เมืองอู้หยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำท่านเที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมณฑลเจียงซี อู้หนิวโจว ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 250,000 ตารางเมตร ด้วยเงินลงทุนกว่า 2.5 พันล้านหยวน ด้วยแรงบันดาลใจจากตำนานของอู้นิว สาวอู้บิ้นที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้า รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ฮุยโจวใหม่

ประกอบด้วยการแสดงถึงวัฒนธรรม อาคารโบราณ เจดีย์โบราณ การแสดงวัฒนธรรม ที่พัก ผสมผสานสถาปัตกรรมฮุยโจว
 
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

อิสระเดินเล่นชมบรรยกาศภายในรีสอร์ท เมืองโบราณอู้หนิวโจว ยามค่ำคืน
 
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
 
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
 
เข้าที่พัก ...........  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
4.วันที่สี่ หมู่บ้านสุ่ยม่อซั่งเหอ - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสุ่ยม่อซั่งเหอ 水墨上河 หมู่บ้านโบราณสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ระดับ AAAA  บ้านเรือนสไตล์โบราณสีขาว กระเบื้องสีดำ สถาปัตรยกรรมสไตล์อันฮุย ศาลาตั้งอยู่กลางทะเลสาบ สวยราวกับภาพวาดหมึกไหล มองออกไปราวกับสวรรค์ กับโลก กำลังละลายกลายเป็นหินหมึก บรรยกาศหมู่บ้านอันร่มรื่น ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย เมื่อเดินชมหมู่บ้านแห่งนี้

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย       จากนั้นเดินทางสู่หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่  望仙谷 วั้งเซียนกู่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ณ เวลานี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA  เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวเผ่าก้าน ในปี 2011 ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยเงินลงทุนถึง 2.6 พันล้านหยวน โดยมีอาคารตามริมผาสูงชั้น เหมือนสถานที่อยู่อาศัยของนักบวช เหล่าเทวดา  จึงเป็นที่มาของหุบเขาเทวดา มีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ประกอบด้วยภูเขา ต้นไม้ น้ำตก ลำธาร และอาคารโบราณ ผสมสานกันอย่างลงตัว สถานที่ไฮไลท์ ได้แก่ น้ำตกหลงเฟิง น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร หน้าผาชิงเฉิง หน้าผาหินปูนสูงชันที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม หมู่บ้านห้อย หมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา
 
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
 

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

อิสระเดินเล่นชมบรรยกาศภายในเมืองโบราณหบุเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ยามค่ำคืน
 
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
 
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
 
เข้าที่พัก ...........  หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว  *ที่พักอยู่ในอุทยานหุบเขาเทวดา เดินเล่นเมืองโบราณยามค่ำคืนได้
 
5.วันที่ห้า เหิงเตี้ยน (Hengdian World Studios)  - หางโจว

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         นำท่านเดินทางสู่เมืองเหิงเตี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย       นำท่านเข้าชม เหิงเตี้ยน (Hengdian World Studios) ศูนย์ถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 13,000 ไร่ ประกอบด้วยฉากจำลองต่างๆ กว่า 700 ฉาก จำลองเมืองโบราณต่างๆ ของจีนในยุคต่างๆ รวมถึงฉากจากวรรณกรรมจีนชื่อดัง เช่น สามก๊ก ไซอิ๋ว จิ๋นซีฮ่องเต้  มังกรหยก 2 กระบี่ฆ่ามังกร
นำท่านชม ส่วนของเมืองจำลองของพระราชวังจินซีฮ่องเต้ และ Qingming Shanghe Tu (清明上河图) ชมเมืองจำลองที่สร้างมาจากภาพเขียนโบราณ Qingming Shanghe Tu (清明上河图) ของ จาง เจ๋อตวน  จิตรกรรมสกุลซ่งเหนือ เป็นภาพทิวทัศน์ที่วาดลงบนผ้าไหมในรูปแบบของภาพม้วน ถ่ายทอดวีถีชีวิต สังคม ความเจริญ การค้าขายในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ หรือ เมืองไคฟง ในสมัยปัจจุบัน ท่านชมจุดนี้เหมือนท่านย้อนชมเมืองโบราณกว่าพันปีในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ ถ่ายทอดบรรยากาศของเมือง สังคมมั่นคงและมั่งคั่ง เป็นยุคที่การค้ารุ่งเรืองทั้งทางน้ำและทางบก
**หมายเหตุ หากวันเดินทาง มีการถ่ายละคร หรือภาพยนต์ บางสถานที่อาจปิดเข้าชมบางส่วน บริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม **
 
ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่
 

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองหางโจว (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.)

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ...........  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 
6.วันที่หก เซี่ยงไฮ้ - กวงฟู่หลิน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         นำท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) นำท่านเที่ยวชมอุทยานกวงฟู่หลิน อุทยานกวงฟู่หลิง เป็นอาคารจัดแสดงวัตถุโบราณที่เหมือนอยู่ใต้น้ำหลังคาคล้ายพีระมิดของห้องโถงลอยอยู่ในทะเลสาบฟู่หลิน  ได้รวบรวมวัตถุโบราณ เรื่องราวของเซี่ยงไฮ้ และจีนย้อนไปราว 4,500 ปี

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกุ่

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

17.25 น. เครื่องบินออกจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665

21.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

หมายเหตุ
สำหรับโรงแรมที่เมืองอู้เจิ้น และเมืองวั้งเซียนกู่ รวม 2 คืน  ไม่สามารถพัก 3 ท่าน/ห้องได้ ต้องแยกพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท

**************

#1315# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
13 มี.ค. 67 -
18 มี.ค. 67
58,900 55,900 56,900 8,000
จองทัวร์    เต็ม ปิดกรุ๊ป 
20 มี.ค. 67 -
25 มี.ค. 67
58,900 55,900 56,900 8,000
จองทัวร์    4 ที่สุดท้าย  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 
10 เม.ย. 67 -
15 เม.ย. 67
59,900 56,900 57,900 8,000
จองทัวร์    เต็ม สำรองชื่อ 
13 เม.ย. 67 -
18 เม.ย. 67
59,900 56,900 57,900 8,000
จองทัวร์    A เต็ม ปิดกรุ๊ป 
13 เม.ย. 67 -
18 เม.ย. 67
59,900 56,900 57,900 8,000
จองทัวร์    B เต็ม ปิดกรุ๊ป 
19 เม.ย. 67 -
24 เม.ย. 67
58,900 55,900 56,900 8,000
จองทัวร์    6 ที่สุดท้าย  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 
8 พ.ค. 67 -
13 พ.ค. 67
58,900 55,900 56,900 8,000
จองทัวร์    8 ที่สุดท้าย  ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 
16 พ.ค. 67 -
21 พ.ค. 67
58,900 55,900 56,900 8,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 
23 พ.ค. 67 -
28 พ.ค. 67
58,900 55,900 56,900 8,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองภายใน 24 ก.พ. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 24/02/24 22:21:34 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านหวงหลิง เหิงเตี้ยน เมืองโบราณริมน้ำอู่เจิ้น

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 25,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก.
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6..ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กก.
4.ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ไม่รวมค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถ ตลอดทิป 120 หยวน/ท่าน
6. ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
10.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
11.ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **
12.ไม่รวมค่าวีซ่าจีน

หมายเหตุ

- สำหรับโรงแรมที่เมืองอู้เจิ้น และเมืองวั้งเซียนกู่ รวม 2 คืน ไม่สามารถพัก 3 ท่าน/ห้องได้ ต้องแยกพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน

- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ

-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้ รับผิดชอบส่วนนี้ได้

- ปัจจุบันหลายเมืองของประเทศจีน มีกฎระเบียบชัดเจนในการกำหนดเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ บางโรงแรมที่เข้าพักอาจไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา ซึ่งเป็นกฎระเบียบของเมืองนั้นๆ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการและ รับผิดชอบในส่วนนี้ได้

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์วั้งเซียนกู๋ ทัวร์หุบเขาเทวดา ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู๋ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ทิเบต (ธิเบต) แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก

ทัวร์ทิเบต (ธิเบต) แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
14 - 21 เม.ย. / 12 - 19 พ.ค. / 19 - 26 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :51323 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
85,900
รายละเอียด

ทัวร์กุ้ยโจว ซากุระหมื่นไร่ กุหลาบพันปีหมื่นลี้ น้ำตกหวงกั่วซู่ หมู่บ้านแม้วใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์กุ้ยโจว ซากุระหมื่นไร่ กุหลาบพันปีหมื่นลี้ น้ำตกหวงกั่วซู่ หมู่บ้านแม้วใหญ่ที่สุดในโลก

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
26 - 31 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :40747 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
รายละเอียด


^
TOP