ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE 4คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
รวมทิปไกด์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
ไม่เข้าร้าน เที่ยวครบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน (สะดวกบินภายใน1รอบ)

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวโอจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ล่องเรือดินเนอร์ครู๊ซ ชมบรรยากาศแม่น้ำไซ่ง่อน เที่ยวครบสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ ไม่เร่งรีบ โฮจิมินห์ ไปรษณีย์เก่า อุโมงค์กุจี พิพิธภัณฑ์สงคราม ล่องเรือดินเนอร์ครู๊ซ มุยเน่ ตะลุยทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง แวะชมหมู่บ้านชาวประมง ดาลัด เที่ยวสวนดอกไม้สวนแหห่งความรัก วัดมักร สถานีรถไฟดาลัด น้ำตกดาลัด พระราชวังฤดูร้อน ถนนคนเดินเมืองดาลัด

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE

D1 สนามบินสุวรรณภูมิ - โฮจิมินห์ ซิตี้ - ไปรษณีย์กลาง - มุยเน่ - หมู่บ้านชาวประมง

05.30    พร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 สายการบินไทยสมายล์ แถว G  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

07.35     เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE550

09.05   เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ นครโฮจิมินห์ซิตี้ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

ชมไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาไปรษณีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เวียดนามยังอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อกแบบโดย Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลก ด้วยศิลปะแบบโกธิค ปัจจุบันไปรษณีย์แห่งนี้เป็นสถานที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่ด้านหน้าได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึงชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         เดินทางสู่เมืองมุยเน่ (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม.)  มุยเน่เมืองริมชายทะเล เป็นสถานที่พักผ่อนชื่อดังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ถึงมุยเน่ แวะเที่ยวชม ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมง เมืองมุยเน่

ทัวร์เวียดนาม
 
เย็น         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก โรงแรม Sunny Beach Resort & Spa  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 

D2.วันที่สอง มุยเน่ - แกรนด์แคนยอน มุยเน่ (ซุยเตียน) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ดาลัด - สถานีรถไฟเก่าดาลัด - ตลาดค่ำดาลัด

เช้า         รับประทานอาหาร ณ โรงแรม *เช็คเอ้าท์
 
นำท่านชม Fairly Stream (ซุยเตียน) คล้าย ๆ แกรนด์แคนยอน ซึ่งเป็นธารน้ำสีแดงอันเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้าง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงามชายหาดที่เงียบสงบ ท่านจะตื่นตาตื่นใจด้วยความสวยงามกับแหล่งน้ำสีแดง ความยาว 2 กม. ซุยเตียนเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมจึงก่อเกิดเป็นรอยกัดเซาะ และมีลำธารเล็กๆระดับน้ำประมาณตาตุ่มซึ่งพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสู่ทะเล

เที่ยวชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป มีรถจี๊บและรถ ATV ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็นจุดหนึ่งที่เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องเราสองสามคน

ทัวร์เวียดนาม
 
ทัวร์เวียดนาม

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัท(ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม.)  ดาลัท เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางโอบล้อมของขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียดถัดจากแม่น้ำกามลี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตรอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 17 องศาเซลเซียล นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดของเวียดนาม และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์ชมเมืองดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น

ถึงดาลัด นำท่านชมสถานีรถไฟเก่าเมืองดาลัทสถานีรถไฟแห่งนี้ ได้รับการออกแบบในปี 1932 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Moncet และ Reveron และเปิดในปี 1938

ทัวร์เวียดนาม ญาจาง

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านพาคณะเที่ยวชมตลาดค่ำดาลัดเลือกซื้อของใช้ต่างๆ และสินค้าพื้นเมือง

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Coliine Hotel ณ เมืองดาลัท หรือโรงแรมระดับ เทียบเท่า 4 ดาว พัก 2คืน

D3.วันที่สาม ทะเลหมอกภูเขาลังเบียง - น้ำตกดาลัด  – วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ - ชมหุบเขาแห่งความรัก

เช้าตรู่    นำท่านเดินทางสู่ภูเขาลังเบียง เพื่อชมทะเลหมอก ณ ภูเขาลังเบียง

ทัวร์ดาลัด

เช้า      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำคณะชมวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ ภายใน จะประกอบไปด้วยห้องนอนของพระองค์พระมเหสีหลายองค์ พระโอรส พระธิดา ห้องทำงาน และห้องนั่งเล่น ภายในสามารถถ่ายรูปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นท่านที่สนใจ ถ่ายรูป โดยใส่ชุดเป็นกษัตริย์และพระมเหสี ( ค่าถ่ายรูปใบละ 20,000-30,000 ด่อง ไมีรวมในค่าทัวร์)

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

กลางวัน    รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านชมน้ำตกดาลัดจากนั้นนำชม หุบเขาแห่งความรัก (Love valley)สถานที่สวยงามยอดฮิตสำหรับการมาเยือนเมืองดาลัทแห่งนี้ เป็นการจัดสวนดอกไม้ นานาพันธ์ต่างๆ มุมถ่ายภาพสวยๆ ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติของภูเขา และทะเลสาบเมืองดาลัด ท่านจะได้รับอากาศที่สดชื่น และบริสุทธิ์ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
 
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
 
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียร์ อิสระถ่ายรูปภาพ

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

เย็น รับประทานอาหาร ณภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Coliine Hotel ณ เมืองดาลัท (รร.เดิม)

D4 วันที่สี่ บินภายในสู่เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ - ซิตี้ทัวร์ในเมืองโฮจิมินห์ - Nguyen Hue Walking Street - ล่องเรือดินเนอร์ครู๊ซ

เช้า      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เดินทางสู่สนามบินดาลัด เพื่อเดินทางไปยังเมืองโฮจิมินห์ เที่ยวบิน ......

นครโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวเมืองโฮจิมินห์  อิสระเดินเล่นย่าน  Nguyen Hue Walking Street

18.00  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแม่น้ำไซ่งอน ดินเนอร์ครู๊ซ ลงเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืนเคล้าคลอเสียงดนตรี ( เวลาล่องเรือ 20.30 -21.30)

ทัวร์โฮจิมินห์ เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ดินเนอร์ครู๊ซ

เข้าที่พัก Central place hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4*

D5 วันที่ห้า อุโมงค์กุจี - พิพิธภัณฑ์สงคราม วัดเทียนเฮา  - ช๊อปปิ้งตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กูจี ระยะทางประมาณ 80 ก.ม.(ประมาณ 1 ชม. 30 นาที ) อุโมงค์กูจี อุโมงค์ของชาวเวียดกง ที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม

ทัวร์เวียดนาม อุโมงค์กุจี

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องมือการรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในสมัยสงครามเวียดนามมีทั้งของจีน สหรัฐอเมริกา พร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกที่เกี่ยวกับการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนามหลายอย่าง ชัดเจน อาทิ ภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น ภายนอกตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์สงครามมีเครื่องบิน และรถถังรุ่นที่ใช้ในสงครามเวียดนามของ สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย จัดวางเรียงรายอยู่โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์

ทัวร์เวียดนาม พิพิธภัณฑ์สงคราม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ไหว้พระขอพร ณ วัดเทียนเฮา (วัดเจ้าแม่สวรรค์) ซึ่งที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวเวียดนามให้ความนับถือเป็นอย่างมาก

พาคณะเดินทางไปช้อบปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ศูนย์รวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

20.10   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE557 (ใช้เวลา 1.25ชม.)

21.35    ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด
กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขบริการดังนี้
ขนาดกรุ๊ป   6 - 9   ท่าน    ใช้รถตู้   16 ที่นั่ง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย พบไกด์เวียดนามที่สนามบินโฮจิมินห์
ขนาดกรุ๊ป 10 - 14 ท่าน    ใช้รถบัส 29 ที่นั่ง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย พบไกด์เวียดนามที่สนามบินโฮจิมินห์
ขนาดกรุ๊ป  15 -22 ท่าน    ใช้รถบัส 35 ที่นั่ง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางพร้อมกับลูกค้า และไกด์รอพบคณะที่สนามบินโฮจิมินห์

**************

#1249# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
10 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 29,900 27,500 28,500 4,200
จองทัวร์   ลด 500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 
13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 30,900 28,500 29,500 4,500
จองทัวร์   ลด 500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 
22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 30,900 28,500 29,500 4,500
จองทัวร์   ลด 500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/07/22 2:13 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงวัดหยุดยาว (สงกรานต์-วันปิยะ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ –ปีใหม่) ยกเว้นกรณีบริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ หลังจากออกตั๋วแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กก.
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัว วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หูหิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
10.ไม่รวมค่าตรวจ ATK แบบไม่ใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 24 ชม.

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ดาลัด ทัวร์มุยเน่ทัวร์แนะนำ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์  ซาปา 5วัน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์ ซาปา 5วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
23 - 27 ก.ค. / 10 - 14 ก.ย. / 24 - 28 ก.ย. / 13 - 17 ต.ค. / 22 - 26 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :2065 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
30,900
รายละเอียด

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ และฮอยอัน

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ และฮอยอัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
12 - 15 ก.ค. / 26 - 29 ก.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1957 ท่าน

VietJet Air
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
23,900
รายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน โดยสายการบินไทยเวียดเจท VZ

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน โดยสายการบินไทยเวียดเจท VZ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
27 - 31 ก.ค. / 12 - 16 ส.ค. / 20 - 24 ส.ค. / 10 - 14 ก.ย. / 24 - 28 ก.ย. / 13 - 17 ต.ค. / 22 - 26 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :541 ท่าน

VietJet Air
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
28,900
รายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
10 - 14 ก.ย. / 24 - 28 ก.ย. / 15 - 19 ต.ค. / 20 - 24 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :956 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
30,900
รายละเอียด


^
TOP