ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก 3คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
รวมทิปไกด์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ฮวาบิ่นห์ ไหมโจ้ว พิชิตสะพานแก้วมังกรขาว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก พาท่านชมธรรมชาติที่สวยงาม ทะเลสาบ น้ำตก ทิวภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ไร่ชาขนาดใหญ่ นาขั้นบันได สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าไต เน้นเที่ยวชม จอดถ่ายรูประหว่างทาง ชมธรรมชาติที่งดงาม ไร่นา และทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล เที่ยวชมนาขั้นบันไดเขตอนุรักษ์ฝู่ลวง เที่ยวเส้นทางนี้ราวกับท่านเที่ยวเวียดนามทางตอนเหนือและใต้รวมกันเที่ยวนาขั้นบันได และหมู่บ้านชาวเขา ราวกับเที่ยว เมืองซาปา เที่ยวไร่ชา ราวกับเที่ยวเมืองดาลัด

#1248# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
19 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
4 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 29,900 27,900 28,900 4,000
จองทัวร์  
8 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 29,900 27,900 28,900 4,000
จองทัวร์  
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 29,900 27,900 28,900 4,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 10:34 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ไหมโจ้ว ฝู่ลวง พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผายาวที่สุดในโลก

1.วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ฮานอย - จังหวัดฮวาบิ่นห์  - เมืองไหมโจ้ว - หมู่บ้านชาวเขา บ้านลาค - ชมการแสลดงพื้นเมือง

05.30      คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทยสมายล์ แถว G  ประตู 5-6

07.45     เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE560(ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)

09.35    เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดฮวาบิ่นห์ (ระยะทาง 90 กม.ประมาณ 2 ชม.) เมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม มีทิวเขาสลับซับซ้อน สวยงามแปลกตา ชมวิถีชนบท ของชนเผ่าพื้นเมือง ระหว่างทางชมทิวทัศน์ของเมืองเหวอบิ่นที่สวยงาม

ทัวร์เวียดนาม ฮวาบิ่งห์

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตคารท้องถิ่น

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไหมโจ้ว (ใช้เวลา 0.30 ชม.) เมืองไหมโจ้ว เป็นเมืองที่มีหมู่บ้านไม้ไผ่ ยกพื้นสูงมาก  อันเป็นเอกลักษณ์เมือง เพื่อป้องกันน้ำท่วม และสัตว์ร้าย เมื่อเริ่มเข้าเมืองมายเจา จะเป็นนาข้าว พืชผลการเกษตร สลับกับทิวเขา ซึ่งเป็นวิวที่สวยงาม อันน่าหลงใหล และหาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน

นำท่านชมหมู่บ้านบ๋านลาค เพื่อชมบ้านเรือน วิถีการดำเนินชีวิตของชาวเขา เลือกชมสินค้าพื้นเมือง เก็บภาพประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

เย็น    รับประทานอาหาร พื้นเมือง ของชนเผ่าไต พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก ............... ระดับ 4 ดาว (บรรยากาศรีสอร์ทท้องถิ่น)

2.วันที่สอง ชมตลาดยามเช้าชาวเขา  - เมืองหมกโจว -  ไร่ชาหมกโจว - สะพานแก้วไป่ลอง สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก

เช้าตรู่     อิสระชมวิถีท้องถิ่น ชาวชนเผ่าไต บ๋านลาค จับจ่ายตลาด เลือกซื้อของยามเช้า ชมบรรยากาศชนบท ทุ่งนา ไร่สวน ยามเช้า

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหมกโจว (ระยะทาง 59 กม. 1.30 ชม) เมืองแห่งทุกดอกไม้ทุ่งหญ้า ไร่ชาผืนใหญ่ สลับกับทิวเขา ที่สวยงาม อากาศอันแสนบริสุทธิ์ เมืองหมกโจว เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูง กว่าระดับน้้าทะเล 1,050 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-22 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นเมือง ที่ได้รับขนานนามว่า เมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ ที่นี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายจากนั้นนำท่านเที่ยวไร่ชาหมกโจว แวะถ่ายรูป เก็บภาพประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเที่ยวชมสะพานแก้วไป๋ลอง หรือสะพานแล้วมังกรขาว พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผาที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกในหนังสือ กิสเนสบุ๊ส เวิลด์เร็คคอด Guinness World Record วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีความยาของสะพานกระจกริมหนาผา 327 เมตร ความยาวทั้งหมดรวมสะพานแขวน 623 เมตร ใช้กระจกคุณภาพสูง Saint Gobain จากประเทศฝรั่งเศส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนหมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก ............... ระดับ 4 ดาว ดีที่สุด

3.วันที่สาม น้ำตกย๊ายเอี๋ยม - ถ้ำอางเยย - ฝู่ลวง -นาขั้นบันได

07.00     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านชมน้ำตกย๊ายเอี๋ยม น้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองหมกโจว สถานที่เที่ยวห้ามพลาด

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

นำท่านเที่ยวชมถ้ำอางเยย หรือ ถ้ำเซินม็อกเฮือง ถูกค้นพบในปี 2495 เป็นถ้ำมีหินงอก หินย้อย สวยงาม ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่กำบังในการสู้รบสงครามเวียดนามกับฝรั่งเศส และในปี 2535 นักโบราณคดีได้พบวัตถุโบราณ เช่น ชิ้นสวนภาชนะ ขวาน เหล็กไใบมีดจึงได้วิเคราะห์และสันนิษฐานว่า พื้นที่นี้มีชาวเวียดนามโบราณอาศัยอยู่ประมาณ  3,000 - 3,500 ปีมาแล้ว

ทัวร์เวียดนาม ถ้ำอางเยย

ทัวร์ถ้ำอางเยย

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองฝู่ลวง เมืองที่มีการทำไร่นาขั้นบันได เพื่อการปลูกข้าวในระดับพื้นที่สูงบนภูเขา

 นำท่านไปยังจุดชมวิว นาขั้นบันได ถ่ายภาพสวยๆ เก็บภาพความประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ระดับ ............ 4 ดาว รีสอร์ทท้องถิ่น

4.วันที่ห้า  ฝู่ลวง - หมู่บ้านชนเผ่าไท - จุดชมวิวเมืองไหมโจ้ว - ฮานอย - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า      นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวไท ชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้าน ที่มีนาขั้นบันได้ น้ำตกเล็กๆ จากนั้นได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย ระหว่างทางแวะถ่ายรูปภาพสวยๆ ชมทิวทัศน์ทุ่งนา พืชผล ไร่ สลับภูเขาหินปูน แวะจุดชมวิวเมืองไหมโจ้ว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย      เดินทางกับเมืองฮานอย

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางไปยังสนามบิน

20.45   เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์  เที่ยวบินที่ WE565( ใช้เวลาบิน 1.50 ชม.)

22.35      ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

 
หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

#1248# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
19 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 28,900 26,900 27,900 4,000
จองทัวร์  
4 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 29,900 27,900 28,900 4,000
จองทัวร์  
8 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 29,900 27,900 28,900 4,000
จองทัวร์  
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 29,900 27,900 28,900 4,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 10:34 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก

ช่วงเดินทางปกติ
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวนค่าทัวร์

ช่วงเดินทางไฮซีซั่น
1. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวนค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าบริการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัว วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 100,000 บาท
5.ค่าทิปไกด์เวียดนาม

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หูหิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
5.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
6.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
7.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
8.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
9. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีเจ็บป่วย รวมทั้งโควิด-19 หรืออุบัติเหตุในการเดินทาง ลูกค้าจำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อน และมาเครมประกันในภายหลัง โดยการพิจารณาการเอาประกัน เป้นไปตามบริษัทฯประกันพิจารณา บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
10. ไม่รวมค่าตรวจ ATK แบบไม่ใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 24 ชม.

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5. ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.กรณีกระเช้าฟานซีปัน หยุดให้บริการ โดยไม่แจ้งข่าวให้ทราบล่วง หรือ หรือหยุดปรับปรุงกระทันหัน บริษัทจะขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาไปขึ้นภูห่ามโหร่ง เพื่อชมวิวเมืองซาปาแทน
11. กรณีบ้างช่วง นำ้ตกน้ำน้อย หรือไม่มีน้ำ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นอิสระพักผ่อนเมืองซาปาแทน
12. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีเจ็บป่วย รวมทั้งโควิด-19 หรืออุบัติเหตุในการเดินทาง ลูกค้าจำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อน และมาเครมประกันในภายหลัง โดยการพิจารณาการเอาประกัน เป้นไปตามบริษัทฯประกันพิจารณา บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว ทัวร์ฮวาบิ่นห์ ทัวร์เวียดนามหมกโจว ทัวร์ฝู่ลวงทัวร์แนะนำ

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ และฮอยอัน

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ และฮอยอัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
24 - 28 ก.ย. / 8 - 12 ต.ค. / 10 - 14 ต.ค. / 19 - 23 ต.ค. / 1 - 5 ธ.ค. / 7 - 11 ธ.ค. / 24 - 28 ธ.ค. / 1 - 5 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :3581 ท่าน

Bangkok Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
28,900
รายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
24 - 28 ก.ย. / 8 - 12 ต.ค. / 20 - 24 ต.ค. / 22 - 26 ต.ค. / 12 - 16 พ.ย. / 26 - 30 พ.ย. / 3 - 7 ธ.ค. / 10 - 14 ธ.ค. / 20 - 24 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :795 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
30,900
รายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์  ซาปา 5วัน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์ ซาปา 5วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
24 - 28 ก.ย. / 8 - 12 ต.ค. / 23 - 27 ต.ค. / 16 - 20 พ.ย. / 3 - 7 ธ.ค. / 7 - 11 ธ.ค. / 21 - 25 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :7718 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
30,900
รายละเอียด


^
TOP