ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 085 845 25 32 เพิ่มเพื่อน
รหัสทัวร์ :1241 พิมพ์ข้อมูลเมื่อ: 2022-08-14 23:13:13 ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 13 วัน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์ปากีสถานตอนเหนือ แกรนด์ทัวร์ 13 วัน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

3คืน 4คืน
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
✓ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

Thai Airways
13วัน | 11คืน

Tour Highlights

แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ - ตอนใต้ ลาฮอร์ นำท่านเที่ยวปากีสถานช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ชมความงามธรรมชาติที่สวยงามสุดๆ อากาศอันบริสุทธิ์ เส้นทางคาราโคลัมไฮเวย์ เทือกเขาธรรมชาติที่สวยงาม มรดกโลกด้านพระพุทธศาสนา เปชวาร์ สวัต สการ์ดู ชีลาส คาลิมาบัต ฮุนซา คุนจิราบพาส ตักศิลา อิสลามาบัด ละฮอร์

วันแรก กรุงเทพ – อิสลามาบัด 

16.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 การบินไทย TG ROW D พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

19.00 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.10 เดินทางถึง สนามบินอิสลามาบัด  หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก..........................

วันที่สอง อิสลามาบัด – เปชวาร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปชาวาร์ เมืองนี้ชื่อเดิมในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาคือเมืองปุรุษปุระตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศปากีสถานเป็นเมืองสำคัญมากอีกเมืองบหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาประมาณ ๖๐๐ ปี หลังพุทธปรินิพพาน เนื่องจากเป็นสถานที่จัดทำสังคายนาครั้งที่ ๔ ตามบันทึกของฝ่ายมหายาน ซึ่งตอนนั้นปกครองโดยพระเจ้ากนิษกะมหาราช แห่งราชวงศ์กุษาณะ ตามประวัติศาสตร์หลังจากที่พระเจ้ากนิษกะได้แผ่อำนาจทางบ้านเมืองไปทั่วบริเวณแถบนี้แล้ว ก็ได้หันมาสนใจเรื่องศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา จนกระทั่งเป็นประธานอุปถัมภ์การทำสังคายนาและมีท่านพระปารศวะเถระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากเสร็จการทำสังคายนาก็ได้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่สูง ๕๕๐ ฟุต ไว้เพื่อบรรจุพระไตรปิฎกที่จดจารึกด้วยภาษาสันสกฤต จำนวน ๓ แสนโศลก เมื่อครั้งที่พระถังซำจังเดินทางมาที่สู่ประเทศอินเดียเมื่อประมาณ พ.ศ..ศ ๑๑๙๙ โดยใช้เส้นทางนี้และก็ได้กราบนมัสการมหาเจดีย์ใหญ่นี้ด้วย นอกจากนั่นยังมีนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่เกิด ณ เมืองนี้หลายท่าน เช่นท่านพระอสังคะ ท่านพระวสุพันธุ ท่านพระอารยเทพ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เปชาวร์ ด้านในมีทั้งหมด 2ชั้น ประกอบด้วยพระพุทธรูปแกะสลักหิน ยุคคันธาระจำนวนมากและหลักฐานชิ้นส่วนอื่นๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเกี่ยวกับพระเจ้ากนิษกะได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองเปชวาร์แห่งนี้ พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยางานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เปชาวาร์

ทัวร์ปากีสถาน

เย็น รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

ค่ำ เข้าสู่ที่พักโรงแรม.............................

วันที่สาม เปชวาร์ -  ตักตาขท์ อี ไภ  - สวัต  

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เพื่อเที่ยวชม มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่ ตาขท์ อี ไภ สถานที่แห่งนี้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายังไม่ทราบว่าเรียกชื่ออะไร ไม่ปรากฏในบันทึกของพระถังซำจั๋ง แต่เรียกกันในปัจจุบันนี้ว่า ตาขท์ อี ไภ ซึ่งอยู่ที่เมืองมาร์ดาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถาน เป็นซากพุทธสถานของวัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่มาก ตั้งอยู่บนภูเขาสูงประมาณ ๕๐๐ ฟุต จากพื้นราบ เป็นวัดที่อยู่ด้านนอกของเทือกเขาฮินดูกูฏ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆ มหาวิทยาลัยที่มีบริเวณกว้างใหญ่ มีลักษณะการสร้างเหมือนวัดต่างๆ ในยุคสมัยนั้น คือ มีเจดีย์อยู่ตรงกลาง รอบๆ เป็นห้องสวดมนต์และเป็นห้องประชุมสังฆกรรม

ทัวร์ปากีสถาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านสู่ เมืองหุบเขาสวัต ประมาณ 5 ชั่วโมง เมืองในที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาหิมะและแม่น้ำสวัต หรือที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาว่า เมืองอุทยาน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน ข้ามเทือกเขาฮินดูกูฏ ซึ่งมีความสูงถึง ๑๕๐๐ ฟุต เป็นเมืองที่เป็นเหมือนศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาหลายนิกาย ได้แก่ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เป็นเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าไปสู่ในเอเชียกลาง ประเทศจีนและทิเบต พระภิกษุนักแสวงบุญเดินทางมาสู่ดินแดนพระพุทธศาสนาต่างก็มุ่งหวังที่จะได้มาเห็นเมืองนี้  ตามประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่เมืองนี้ แต่เชื่อกันทางอภินิหารว่า พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาทรมานพญานาคราชแล้วประทับรอยพระบาทไว้ ตามบันทึกของพระถังซำจั๋ง ท่านกล่าวว่า เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความงดงามทั้งสถานที่ มีดอกไม้ สายน้ำ ภูเขา และผู้คน เต็มไปด้วยวัดวาอาราม มีบันทึกว่า มีวัดถึง ๑,๔๐๐ วัด มีพระภิกษุสงฆ์ถึง ๑๘,๐๐๐ รูป พระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายวัชรยาน มีเมืองหลวงชื่อว่า มิงโคละ หรือมังคละโฆษะ เมืองอุทยานเป็นสถานที่เกิดของบุคคลสำคัญของวัชรยาน ผู้ที่นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่สู่ประเทศเป็นผลคือ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ เส้นทางที่จะเข้าไปสู่เมืองอุทยาน พระเจ้าอุตตรเสนสร้างมหาสถูปไว้บรรจุพระบรมสารีกธาตุตามประวัติเล่าว่า เมื่อพระองค์ได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียแล้วอัญเชิญมาด้วยช้างเผือก พอมาถึงที่นี่ช้างเผือกไม่ยอมไปต่อ ดังนั้นพระองค์จึงสร้างไว้ ณ ที่เมืองนี้ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่บ้านชิงการ์ดาร์ ดังนั้นจึงได้ชื่อว่าชิงการ์ดาร์สถูป 

ท่องเที่ยวปากีสถาน

เที่ยวปากีสถาน

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ………………………… //รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สี่   สวัต  - ชีลาส 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สวัต ที่รวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุในแคว้นคันธาระเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ปรับปรุงในปี 2009 เพราะว่าพิพิธภัณฑ์เก่าถูกแผ่นดินไหวในปี 2005 ทำให้วัตถุโบราณหลายชิ้นต้องสูญหายไป 

ทัวร์ปากีสถาน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองชีลาส นำท่านออกจาก หุบเขาสวัตผ่านเข้าสู่ เส้นทางคาราโคลัม Karakorum เส้นทาง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและปากีสถานเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวานสายไหมในอดีตแต่ทางการจีนได้ลงทุนทำถนนไฮเวย์ที่อยู่สูงความสูงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000-4,000 กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระยะทางเริ่มต้นจากเมืองคัชการ์(Kashkar) ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสู่เมืองแอบบ็อตตาบัด ประเทศปากีสถาน เริ่มก่อสร้างในปี 1959 และเสร็จในปี 1979 ถือว่าเป็นเส้นทางที่เรียกว่าได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ 8 เหตุเพราะว่าเส้นทางการก่อสร้างที่ยากลำบากบนถนนที่สูงและผ่านภูเขามากมายประกอบต้องเผชิญกับอากาศที่รุนแรงทำให้การสร้างถนนใช้เวลานานถึง20ปี ระหว่างเส้นทางท่านจะได้ชมธรรมชาติล้อมรอบหลากหลายด้วยหุบเขา-ทะเลสาบ-แม่น้ำ วิวสองข้างทางที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ที่คนท้องถิ่นอาศัยไม่มาก

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม................................... //รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่ห้า    ชีลาส -  สการ์ดู 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านขับรถไป เส้นทางคาลิมาบัด Karimabad ระหว่างทางแวะที่ Thalichi เพื่อชมภูเขาที่สวยงามสามลูก Nanga Parbat (8125M), Rakaposhi (7788M) และ Haramosh (7409M) ต่อมาไปยัง Skardu ตามแม่น้ำ Indus อันยิ่งใหญ่ผ่านช่องเขาแคบคาราโคลัมพร้อมทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก

เมื่อมาถึงที่ สการ์ดู นำท่านเยี่ยมชม พระพุทธหินแกะสลักได้รับความเสียหายเนื่องจากสภาพอากาศและขาดการดูแลที่เหมาะสมการแกะสลักพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่งล้อมรอบด้วยพระโพธิสัตว์ขนาดเล็ก จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาปซัทปารา ตั้งอยู่ใน หุบเขาสการ์ดู นับเป็นทะเลสาบน้ำจืดได้รับการขนานนามว่า เป็นทะเลสาปที่งดงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศปากีสถาน

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก .............................. รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่หก    สการ์ดู – คาลิมาบัด ฮุนซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

เช้าตรู่ที่โรงแรมและขับรถไปที่คาลิมาบัด ฮุนซ่าระหว่างทางแวะเยี่ยมชมทะเลสาปแชงกรีลา รีสอร์ท  จากนั้นระหว่างทางเพื่อดูพื้นที่ทำเหมืองอัญมณี แวะจุดชมวิวยอดเขาฮาราโมชและยอดเขานังกาปาบัต Haramosh และ Nanga Parbat 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองคาลิมาบัด ฮุนซ่า นำท่านเข้าสู่โรงแรม................................

วันที่เจ็ด      คาลิมาบัด – คุนจิราบ พาส – คาลิมาบัด (การขึ้นคุนจิราบพาสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

เดินทางผ่านอุโมงค์ที่แข็งแกร่งตัดผ่านที่เป็นความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีนระหว่างทางผ่านชมทะเลสาปอัตตาบัด ที่เกิดจากดินสไลด์ และปิดตัวลงมาปิดเส้นทางน้ำตอนเหนือของหมู่บ้าน ทำให้เกิดเป็นทะเลสาปยาว 21กิโลเมตรและลึก 100เมตร  ระหว่างทางชมยอดทิวเขาคล้ายเหมือนยอดเขาโบสถ์ เดินทางต่อสู่ ด่านคุนจิราบพาส ช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก ข้อตกลงระหว่างปากีสถานและจีน ด่านพรมแดนที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเทือกเขาคาราโครัม นำท่านถ่ายรูปบนด่านพรมแดน พรมแดนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคุนจิราบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นต้นมา เป็นเขตอุทยานพืชพันธุ์ไม้ป่าและสัตว์สงวนที่หาดูได้ยาก...การขับรถขึ้นไปคุนจิราบพาสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศบางครั้งสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปด้านบน

ทัวร์ปากีสถาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก 

ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองคาลิมาบัด 

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม..............................// รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่แปด คาลิมาบัด ฮุนซ่า  - ป้อมบัลติท –กิลกิต     (ประมาณ3ชั่วโมง)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองกิลกิต เมืองกิลกิตเดิมชื่อว่าเมืองซาร์กิน-กิลิต ทางตอนใต้ของพาสสุ ระยะทางประมาณ 150กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงเมืองกิลกิตเป็นเมืองโบราณในเส้นทางสายไหมและเส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากอินเดียไปสู่เอเชียถึงเมืองกิลกิต 

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์ปากีสถานใบไม้เปลี่ยนสี

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านแวะชมสะพานกิลกิต สะพานขึงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียยาว 182เมตรและกว้าง2เมตร ใช้สำหรับข้ามแม่น้ำกิลกิตที่เชี่ยวกราด นำวัสดุก่อสร้างมาอย่างยากลำบากขึงให้ความแข็งแรงยึดเหนี่ยวสะพานมาเป็นร้อยปี ปัจจุบันมีการทำนุบำรุงสะพานนี้ไว้เพื่อให้เข้าถึงจินตนาการเส้นทางสายไหมในสมัยก่อน ชม พระพุทธรูป Kargah เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา เป็นพระพุทธรูปในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูกค้นพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ซึ่งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 ห่างออกไปทางทิศตะวันตกของ Gilgit ประมาณ 10 กิโลเมตร เคยมีตำนานของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้ได้กล่าวถึง ชายผู้หนึ่งได้ปราบผีสาวที่เรียกกันว่า Yakhshini ซึ่งอาศัยอยู่ใน Kargah ลงได้ 

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ............................ // รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่เก้า กิลกิต - เบชาม              (ประมาณ8ชั่วโมง)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางต่อสู่ทางตอนใต้สู่ เมืองเบชาม ระหว่างทางบนถนนคาราโคลัมแวะชมจุดจอดรถชมวิวเทือกเขาสลับวิวทะเลสาบมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางต่อสู่ เมืองเบชาม ที่เป็นเมืองใหญ่ มีผู้คนและมีการตลาดค้าขายมากมาย กรณีมีเวลานำท่าน  ชมตลาดท้องถิ่นสินค้าพื้นเมือง

ค่ำ นำท่านเช็คอินท์ โรงแรม ....................... //รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรม 

วันที่สิบ เบชาม -ตักศิลา - อิสลามาบัด (ประมาณ6ชั่วโมง)

06.30 รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์    

เดินทางสู่ตักศิลา เมืองหลวงของแคว้นคันธาระ เมืองตักสิลา ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำฮินดูและแม่น้ำ เชลัม เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมถึง ๓ เส้นทางที่มาบรรจบกัน จากศูนย์กลางอินเดีย จากเปอร์เซีย และจากจีน เป็นจุดพักของขบวนคาราวานค้าขายสินค้า จึงทำให้เป็นเมืองที่เป็นที่ต้องการของผู้เข้ามาครอบครองเพื่อที่จะควบคุมเส้นทางการค้าบริเวณแถบนี้ไว้เชื่อกันว่าเมืองนี้สร้างโดยพระเจ้าภารตะซึ่งเป็นน้องของพระรามซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุ และให้ชื่อเมืองนี้ว่าตักสะ ตามชื่อโอรสของตนตามประวัติในมหากาพย์มหาภารตะของอินเดีย ตามหลักฐานในพระพุทธศาสนา เมืองตักสิลานั้น เป็นเมืองแห่งการศึกษา และได้รับเรียกว่า เป็นมหาวิทยาลัยตักสิลา โดยมีอาจารย์ทิศาปาโมกข์เป็นผู้บริหาร ตักสิลามีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยา ศาสตร์ต่างๆ ปรากฏมาทั้งในชาดกคือก่อนพุทธกาลและในพุทธกาล ในครั้งพุทธกาล บุคคลที่มีชื่อเสียงต่างก็มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตักสิลาทั้งสิ้น เมื่อครั้งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้กรีฑาทัพเข้าสู่อินเดียก็ยึดเมืองตักสิลาแห่งนี้ไว้แต่ไม่ได้มีการสู้รบจึงทำให้เมืองไม่ได้รับความเสียหาย ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์ก็ได้มาปกครองที่นี่ หลังจากที่ได้ปกครองปาฏลีบุตรและได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่นี่ เรียกว่า “ธรรมราชิกสถูป” ตักสิลาจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและประวัติศาสตร์โลก 

ทัวร์ปากีสถาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดีนครตักศิลา ก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ได้จากการขุดค้นเมืองตักศิลาเมืองหลวงของแคว้นคันธาระโบราณอันรุ่งเรืองด้วยศิลปะคันธาระ เหรียญเครื่องปั้นดินเผา  พระพุทธรูป รูปเคารพศาสนาเชนและฮินดู  นำท่านชมธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในปากีสถาน สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 3 ตั้งอยู่บนเนินเขาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์รวบรวมแล้วแบ่งเป็น 84,000 ส่วน บรรจุในเจดีย์ทั่วพระราชอาณาจักรเป็นสถูปผังกลมทรงโอคว่ำเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 50เมตรตั้งยู่บนเนินเขา รายล้อมไปด้วยเจดีย์ที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาพระอารามขนาดใหญ่ที่สร้างต่างยุคต่างสมัยกัน

จากนั่นเดินทางสู่เมืองโบราณวัดจัวเลียน ซากวัดในพระพุทธศาสนาที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในตักศิลาสร้างในสมัยราชวงศ์กุศาณะราวพุทธศตวรรษที่ 7มีกำแพงหินสูงใหญ่ล้อมรอบเจดีย์ประธานและห้องกุฏิเรียงรายในผังสี่เหลี่ยมจตุรัสและเจดีย์รายขนาดเล็ก ประดับประติมากรรมปูนปั้นพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์และสัตว์ในชาดก เช่นช้างเป็นต้น

 ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองอิสลามาบัดซึ่งเป็นเมืองใหม่ถนนกว้างขวางและมีความทันสมัย

นำท่านชมมัสยิดไฟซอล (บางครั้งมีพิธีสวดจะไม่ได้เข้าด้านใน)ใจกลางเมืองอิสลามาบัด มัสยิดที่ใหญ่บรรจุคนได้ถึง 100,000คน ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกีโดยนำรูปแบบโมเดิร์นอารตมารวมตัวกันอย่างลงตัวแบบกระโจมสีขาวซึ่งเป็นของขวัญจากกษัตริย์ไฟซอลแห่งซาอุดิอารเบียสร้างและมอบให้แด่ชาวปากีสถานทุกท่าน

ทัวร์ปากีสถาน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรม //นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม..................................

วันที่สิบเอ็ด อิสลามาบัด– เหมืองเกลือ - พิพิธภัณฑ์ ลาฮอร์ (ลาฮอร์) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่เมืองลาฮอร์ ระหว่างทางแวะชมเหมืองเกลือ ถือว่าเป็นเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดในปากีสถานและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และมีมานานกว่าหลายศตวรรษ มีการขุดเกลือออกมาเพื่อขายทำไฟฟ้าและอบอาหาร ปัจจุบันได้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และบางขุดเกลือนำมาทำเป็นของที่ระลึก เช่นโคมไฟและสร้อยคอต่างๆ

ทัวร์ปากีสถาน

ได้เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอิสลามาบัด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางต่อสู่เมืองลาฮอร์ อยู่ในรัฐปัญจาบ เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศปากีสถาน เคยเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิโมกุลและอังกฤษ จึงได้เห็นการก่อสร้างสถาปัตยกรรมหลายสิ่งที่ยังคงหลงเหลือ 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรม //นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม………………………….

วันที่สิบสอง พิพิธภัณฑ์ ลาฮอร์ - ป้อมปราการ – ด้านนอกสุเหร่าบัดซาฮิ – พิธีมอบธง – สนามบินลาฮอร์ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านชมป้อมปราการแห่งลาฮอร์ ซึ่งเป็นมรดกโลกตามคำประกาศของยูเนสโก้ถูกสร้างในศตวรรษที่ 11 หลังคริสตกาล เป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่สามารถเห็นความแตกต่างของสถาปัตยกรรมโมกุล ในแต่ละยุคสมัยของผู้ปกครองที่ได้สร้างต่อเติม ป้อมลาฮอร์เป็น พระราชวังโบราณสร้างโดยจักรพรรดิอักบาร์ในระหว่างปี 2099-2149 บนฐานของเชิงเทินโบราณได้รับการต่อเติมโดยจักรพรรดิโมกุลองค์ต่อๆ มา เช่น จะฮานกีร์และราชโอรสรวมไปถึงชาห์จะฮาน ผู้ก่อสร้างทัชมาฮาล

ทัวร์ปากีสถาน

ชมพิพิธภัณฑ์เมืองลาฮอร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศปากีสถานด้านในมีสิ่งของทางประวัติศาสตร์ที่มีค่ามากมายได้ถูกแสดงไว้ ซึ่งมีห้องแสดงโชว์หลายห้อง จาก คันทราราฎษ์,ศาสนาพุทธ, เจน, โมกุล และ สมัยอาณานิคม ตั้งแต่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่ขุดค้นได้จากเมืองโมเหนโจดาโรและเมืองฮารัปปามีพระพุทธรูปศิลปะคันธาระที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดในโลก โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกข์กิริยาอันมีชื่อเสียง สามารถถ่ายทอดสรีระกล้ามเนื้อเส้นเอ็นได้สมจริงอย่างน่าอัศจรรย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชมด้านนอกสุเหร่าบัดซาฮิ หรือ สุเหร่าหลวง ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้านหน้าของสุเหร่าเป็นลานกว้าง มีหอสวดมนต์ที่จุคนได้ราวสองพันคนลานกว้างของมัสยิดนี้จุคนได้ราวห้าหมื่นคน สุเหร่าบัดซาฮิถูกปล่อยให้รกร้างเป็นเวลานาน

ทัวร์ปากีสถาน

จากนั่น ช่วงเย็นนำท่านเข้าสู่ด่านชายแดนระหว่างปากีสถานและอินเดียเพื่อดูพิธีการมอบธงระหว่างสองประเทศ และความเข้มแข็งของทหารปากีสถาน (กรณีที่รถติดมากการจราจรไม่เอื้ออำนวยจะเปลี่ยนช้อปปิ้งที่ตลาดท้องถิ่นในเมืองละฮอร์แทน)

ทัวร์ปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถาน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองละฮอร์ สนามบินใหม่เพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

23.40  เครื่องบินออกจากสนามบินนานาชาติละฮอร์ โดยเที่ยวบิน TG346

วันที่สิบสาม สุวรรณภูมิ  

06.10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

**************

#1241# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
12 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 95,900 95,900 95,000 25,000
จองทัวร์   เต็ม ปิดกรุ๊ป 
19 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 95,900 95,900 95,900 25,000
จองทัวร์   รับได้ 4 ที่สุดท้าย 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 11:13 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำ 35,000 บาท
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

การยกเลิก
1.ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วันทำงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
3.ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ– อิสลามาบัด // ละฮอร์ –กรุงเทพฯ โดยการบินไทย
2.ค่าที่พักโรงแรมระดับ 2-4ดาว พักห้องละ 2คืน รวม 11 คืน (บางเมืองบนเขาดีที่สุดคือ1-2*)
หมายเหตุ...โรงแรมไม่อนุญาตให้พัก 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ไม่มีเตียงเสริม
3.ค่าอาหารตามที่กำหนดในโปรแกรม และน้ำดื่มสะอาดตลอดการเดินทาง
4.ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
5.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถรวมตลอดทิป50USD/ท่าน
6.หัวหน้าทัวร์ไทย นำจากกรุงเทพฯ
7.ค่าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ต่อระยะเวลาการเดินทาง คุ้มครองไม่เกิน 500,000 บาทตามเงื่อนไขบริษัทประกัน
8.ค่าวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวประเทศปากีสถาน 25ดอลล่าร์สหรัฐ

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าบริการไม่รวม
1.ค่าขนกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ตามที่แอร์ไลน์กำหนด
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น, ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
3.ค่ากล้องถ่ายรูปทุกๆ พิพิธภัณฑ์
4.ค่าเข้าชมนอกเหนือจากที่ระบุ
5.ค่าตรวจ RT-PCR Test ทั้งในปากีสถานและกรุงเทพฯ & ค่ากักตัวเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพฯ
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
7. การกรอกไทยแลนด์พาส จำเป็นต้องกรอกก่อนออกเดินทาง10วัน ดังนั้นคณะช้าสุดควรกรอกก่อน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และจะต้องชำระค่าโรงแรมที่กักตัว,ค่าตรวจโควิด ก่อน บริษัทฯ จึงจะดำเนินการกรอกไทยแลนด์พาสได้ กรณีกรอกไทยแลนด์พาสแล้วไม่สามารถเลื่อนวันกลับได้ทุกกรณี
8. การยกกระเป๋าขึ้นลง รถบัส และ โรงแรมฯ บริษัทฯ บริการฟรี กรณีที่กระเป๋าท่านหู้หิ้วขาด แตก หรือ มีรอยขีดข่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกๆกรณี
9.การขอที่นั่งพิเศษกับทางแอร์ไลน์ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัท ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบินบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้
10.การเดินทางไปปากีสถาน ต้องมีพาสปอร์ตวัคซีน , และผลตรวจ RT PCR Test ก่อน 48 ชม.
ปัจจุบันถึงแม้จะไม่มีการบังคับสำหรับผลตรวจ RT PCR TEST แต่จะมีผลเกี่ยวข้องกับการเดินทางของสายการบินและประกันการเดินทาง

หมายเหตุ

1.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงราคา ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองอันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่สายการบินปรับเปลี่ยนราคาสายการบิน หรือกรณีที่คณะผู้เดินทางต่ำกว่ากำหนด
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่า, ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
4.เมื่อท่านได้ตกลงจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ...ขอให้ท่านพิจารณาก่อนการซื้อทัวร์
1.โรงแรมที่ชีลาส ฮุนซ่าคาลิมาบัต เป็นโรงแรมบนเขา ไม่มีแอร์ ประมาณ1-2*
โดยเฉพาะโรงแรมที่ชิลาส และเบชาม Besham แบบห้องธรรมดา
2.โรงแรมหลายแห่งจะเป็นเตียงใหญ่ ไม่ใช่เตียงแยก
3.การขึ้นที่คุนจิราบพาสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการอนุญาตของตำรวจ กรณีมีหิมะตกเยอะเข้าไม่ได้บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินหรือแทรกแซง กรณีไม่ได้ขึ้นบริษัทฯ ทางปากีสถานจะพาท่านเที่ยวชมรอบๆนอกอุทยานถ่ายรูป
4.การเดินทางในประเทศปากีสถานแบบ บางช่วงจะมีตำรวจตรวจเช็ค Check point และตรวจวีซ่า ตรวจพาสปอร์ต , ดังนั้นช่วงที่ท่านผ่านการตรวจ กรุณาอย่านำกล้องขึ้นมาถ่ายรูป
5.การเดินทางบางครั้งถนนปิดเหตุเพราะว่ามีหิมะลง หรือเหตุการณ์ถนนถูกบล็อก จำเป็นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหน้างานได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกทัวร์เป็นสำคัญ
6.มีบางช่วงที่ขึ้นคุนจิราบพาส นักท่องเที่ยวต้องลงจากรถบัส ขึ้นไปถ่ายรูปที่ด่าน เพื่อผ่านเข้าอุทยาน
7.อาหารมื้อกลางวันบางครั้งไม่สะดวกจัดนั่งตามร้านจะจัดให้ท่านทานแบบกล่องปิกนิกทานบนรถบัส
8.มื้อเย็นอาหารมีทั้งแบบชุด (SET) ทานด้วยกัน , จานเดี่ยว , แบบบุฟเฟ่ต์(กรณีแขกเยอะโรงแรมจะจัด)

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่าแบบออนไลน์
1.พาสปอร์ตสแกนเท่านั้น
2.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว2นิ้วเหมือนขนาดอเมริกา สแกนเท่านั้น
3.แสกน Vaccine Passport หรือ International Vaccination Certificate เพื่อแสดงการฉีดวัคซีน
4.สำเนาบัตรประชาชน (แนบออนไลน์)
5.กรอกชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา และวัน/เดือน/ปีเกิด
6.Statement ธนาคาร1-3 เดือน มีแนบไปค่ะ
7.เบอร์มือถือติดต่อ อีเมล์ ของแต่ละท่าน
8.การงาน ระบุ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เบอร์โทร อีเมล์
9.สถานะ โสด / สมรส กรณี สมรส ระบุ ชื่อ นามสกุล คู่สมรส วัน/เดือน/ปีเกิด
10.กรุ๊ปเลือด
11.ระดับการศึกษา ระบุ
12.ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน 3 ปีที่ผ่านมา เคยเดินทางไปที่ไหนบ้าง
ระบุ ประเทศ วันที่เดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และไปทั้งหมดกี่วัน
13.กรณี เคยมีวีซ่าปากีสถาน รบกวนถ่ายรูปหรือแสกน ระบุ วันที่เดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และไปทั้งหมดกี่วัน

*********

TOP