ทัวร์ปราจีนบุรี ทับลาน วังน้ำเขียว นครนายก

ทัวร์ปราจีนบุรี ทับลาน วังน้ำเขียว นครนายก

2คืน
✓ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Van
3วัน | 2คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

พิเศษ! พักโรงแรมสไตล์รีสอร์ท เวโรน่า@ ทับลาน 2 คืน
เที่ยวปราจีนบุรี ผาเก็บตะวัน@ทับลาน สถานชมสถานที่ท่องเที่ยววังน้ำเขียว วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว Chateau Chili & Laven De Brume มอนทาน่า ฟาร์ม วัดบุไผ่ หรือ วัดบ้านไร่ 2 เขาแผงม้า

เที่ยวนครนายก วัดเลขธรรมกิตติ์ วัดเก่าแก่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีโบสถ์เก่าอายุกว่าร้อยปี วัดมณีวงศ์ มีความงดงาม​ตระการตาเหมือนหลุดเข้าไปในเมืองบาดาล​มีองค์พญานาค สะพานทุ่งนาน้อย สัมผัสบรรยากาศชนบท มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกว่า 300 เมตร พาดผ่านทุ่งนาเขียวขจี

วันแรก จุดนัดพบ - นครนายก - วัดเลขธรรมกิตติ์ - วัดมณีวงศ์ - วัดพราหมณี  - ปราจีนบุรี

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัหมาย โดยรถตู้รับจุดนับพบตามจุดนัดหมาย ตามเส้นทางแยกบางนา สุขุมวิท 62 ทางด่วน ลงดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต

(06.30 น. บางนา 07.00น. ดินแดง 08.00 รังสิต) 

เช้า เดินทางสู่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ชมวัดเลขธรรมกิตติ์ วัดเก่าแก่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีโบสถ์เก่าอายุกว่าร้อยปี ซุ้มประตูวัดที่ถูกปกคลุมด้วยรากโพธิ์ขนาดใหญ่ กลายเป็นสถาปัตยกรรมกลมกลืนกับธรรมชาติที่ผ่านกาลเวลามาได้อย่างสวยงาม

วัดเลขธรรมกิตต์

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอเมืองชมวัดมณีวงศ์  วัดโดดเด่นด้วยความมีชื่อเสียงของถ้ำพญานาค ที่มีความงดงาม​ตระการตาเหมือนหลุดเข้าไปในเมืองบาดาล​มีองค์พญานาคที่มีความอ่อนช้อยงดงาม แปลกตา

วัดมณีวงค์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเที่ยวชมวัดพราหมณี หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง  ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ จ.นครนายก  วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้าง ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อปากแดง” ที่เป็นที่เคารพนับถือ

จากนั้นเที่ยวชมสะพานทุ่งนาน้อย สัมผัสบรรยากาศชนบท มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกว่า 300 เมตร พาดผ่านทุ่งนาเขียวขจี

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่อำเภอนาดี ปราจีนบุรี

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม เวโรน่า ทับลาน

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว

วันที่สอง ผาเก็บตะวัน (อุทยานแห่งชาติทับลาน) - Chateau Chili & Laven De Brume  - โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว - วัดบุไผ่ - วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว - มอนทาน่าฟาร์ม

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เช้า เดินทางสู่ผาเก็บตะวัน เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นที่ตั้งของหลักแบ่งเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลานมีวิวธรรมชาติที่สวยงาม

จากนั้นแวะเที่ยวชม Chateau Chili & Laven De Brume (*ค่ากาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวรฺ์)

นำท่านสู่ โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว เป็นอีกสถานที่เช็คอินสุดฮิตแห่งวังน้ำเขียว อิสระให้ท่านได้พักผ่อนดื่มกาแฟ เบอเกอรี่ หรืออาหารว่างแบบอาหารจานเดียวร้านกาแฟตกแต่ง โดยเน้นความเป็นธรรมชาติให้บรรยากาศแบบชนบทเรียบง่าย (*ค่ากาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวรฺ์)

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดบุไผ่ หรือ วัดบ้านไร่ 2 นมัสการองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว มีพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณแด่ องค์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน)

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม Montana farm (มอนทาน่าฟาร์ม)  ชมฟาร์มแกะ มีมุมถ่ายภาพสวยๆ

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม เวโรน่า ทับลาน (โรงแรมเดิม)

วันที่สาม วัดรัตนเนตรตาราม - วัดแก้วพิจิตร - ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร - กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหาร

เช้า นำท่านเดินทางสู่ วัดรัตนเนตรตาราม หรือ วัดล้านหอย วัดมีการประดับตกแต่งด้วยการใช้เปลือกหอยนับเป็นล้านๆตัวมาประดับอย่างวิจิตรงดงาม และสถาปัตยกรรมของวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอพระแก้ว3ฤดูและประติมากรรม ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปปาง ต่างๆ หรือแม้แต่พญานาค สวยงาม 

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว

จากนั้นนำท่าน นมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัดแก้วพิจิตร วัดคู่บ้านคู่เมือง ของชาวปราจีนบุรีเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2422  ชมอุโบสถศิลปะ 4 ชาติ ไทย, จีน, ยุโรป และเขมร ซึ่งมีสถาปัตยกรรมและศิลปะของชาติต่างๆ แห่งเดียวในประเทศไทย

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตัวอาคารสีเหลืองลักษณะสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ภายในอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงเป็นแหล่งการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร  โรงพยาบาลนี้ยังนำร่อง เรื่องการแพทย์แผนไทย ที่ใช้สมุนไพรบำบัดรักษาโรค มีการนวด อบ ประคบ และฝังเข็ม แปรรูปสมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง

ทัวร์ปราจีนบุรี วังน้ำเขียว

ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
** เดินทางโดยรถตู้
** 15 ท่านขึ้นไป เดินทางโดยรถบัส

**************

#1177# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
10 ก.พ. 65 - 12 ก.พ. 65 8,900 6,500 7,200 2,500
จองทัวร์  
17 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65 8,900 6,500 7,200 2,500
จองทัวร์  
24 ก.พ. 65 - 26 ก.พ. 65 8,900 6,500 7,200 2,500
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 25/01/22 11:16 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ รถบัส/รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ปราจีนบุรี ทัวร์นครนายก ทัวร์วังน้ำเขียว ทัวร์ทับลาน ทัวร์ภาคตะวันออกทัวร์แนะนำ

ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ บึงกาฬ นครพนม 3 วัน

ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ บึงกาฬ นครพนม 3 วัน

Xตั๋วเครื่องบิน
11 - 13 ก.พ. / 18 - 20 ก.พ. / 25 - 27 ก.พ. / 4 - 6 มี.ค. / 11 - 13 มี.ค. / 18 - 20 มี.ค. / 18 - 20 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :3274 ท่าน

Air Asia
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900
รายละเอียด

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน
15 - 19 ก.พ. / 22 - 26 ก.พ. / 8 - 12 มี.ค. / 22 - 26 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :8302 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี ทัวร์หินสามวาฬ ทัวร์บึงกาฬ อุดรธานี 3วัน

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี ทัวร์หินสามวาฬ ทัวร์บึงกาฬ อุดรธานี 3วัน

2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
11 - 13 มี.ค. / 19 - 21 มี.ค. / 8 - 10 เม.ย. / 13 - 15 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :373 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ วัดภูทอก พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อุดรธานี 4วัน

ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ วัดภูทอก พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อุดรธานี 4วัน

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
2 - 5 มี.ค. / 9 - 12 มี.ค. / 18 - 22 มี.ค. / 7 - 10 เม.ย. / 10 - 13 เม.ย. / 12 - 15 เม.ย. / 14 - 17 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :7089 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์น่าน 4 วัน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต  วัดศรีมงคล

ทัวร์น่าน 4 วัน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
9 - 12 ก.พ. / 16 - 19 ก.พ. / 23 - 26 ก.พ. / 9 - 12 มี.ค. / 17 - 20 มี.ค. / 24 - 27 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :5176 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี เที่ยวหินสามวาฬ พระธาตุนครพนม พระธาตุเรณู 4 วันสุดคุ้ม

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี เที่ยวหินสามวาฬ พระธาตุนครพนม พระธาตุเรณู 4 วันสุดคุ้ม

1คืน Xตั๋วเครื่องบิน
5 - 8 ก.พ. / 10 - 14 ก.พ. / 23 - 26 ก.พ. / 9 - 12 มี.ค. / 22 - 25 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :2199 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด


^
TOP