ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา 4คืน
ไม่รวมตั๋วเครื่องิบน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์หาดใหญ่ ปัตตานี เบตง ยะลา นราธิวาส

-วัดฉื่อฉาง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ เป็นวัดที่สถาปัตยกรรมสวยงามทั้งภายนอกและภายในเป็นวัดจีนแห่งแรกของหาดใหญ่กัน
-วัดมหัตตมังคลาราม ภายในวัดยังคงร่มรื่น เงียบสงบ จึงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาทำบุญเป็นจำนวนมาก นำท่านกราบไหว้พระนอนขนาดใหญ่ “พระพุทธมหัตตมงคล” ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
-พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนจีนโบราณ
-วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม (Wat Chang Hai Rat Buranaram) วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 300 ปี
-ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง ทะเลหมอกสุดสวยของภาคใต้และสวยอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

วันแรก  สุวรรณภูมิ  - อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ROW D  เข้าทางประตู 2-3  

07.00 น. เครื่องบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE259  ออกเดินทางสู่เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชม.)

08.30 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับกระเป๋า

หาดใหญ่ เป็นชื่อรวมของหมู่บ้านโคกเสม็ดชุนและบ้านหาดใหญ่ เดิมดินแดนหาดใหญ่เป็นเนินสูงมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก การคมนาคมไม่สะดวก เป็นป่าต้นเสม็ดชุน โดยทั่วไปชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านโคกเสม็ดชุน เมื่อทางการได้ตัดทางรถไฟมาถึงท้องถิ่นนี้ จึงมีประชาชนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินและมากขึ้นเป็นลำดับ สมัยนั้นสถานีชุมทางรถไฟอยู่ที่สถานีอู่ตะเภา (ด้านเหนือของสถานีรถไฟหาดใหญ่ใน ปัจจุบันเป็นเพียงที่หยุดรถไฟ) เนื่องจากสถานีอู่ตะเภาเป็นที่ลุ่มทำให้น้ำท่วมเป็นประจำ ทางการรถไฟจึงได้ย้ายสถานีมาอยู่ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ในปัจจุบัน ประชาชนจึงได้ทยอยติดตามมาสร้างบ้านเรือนบริเวณสถานีนั่นเอง 

นำท่านชมวัดฉื่อฉาง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ เป็นวัดที่สถาปัตยกรรมสวยงามทั้งภายนอกและภายในเป็นวัดจีนแห่งแรกของหาดใหญ่กัน

นำท่านชมเจดีย์สแตนเลส พระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล ที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย โดยสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิ พลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี 

นำท่านขึ้นจุดชมวิวสวนสาธารณะหาดใหญ่หรือเขาคอหงส์ ถือได้ว่าจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของหาดใหญ่ เพราะได้เห็นหาดใหญ่ทั้งเมือง อีกทั้งตรงจุดนี้ยังมี องค์พระพุทธมงคลมหาราช องค์พระพุทธรูปปางค์ห้ามญาติองค์ใหญ่  เพื่อให้ท่านขอพรเป็นสิริมงคล 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ชมวัดมหัตตมังคลาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  “วัดหาดใหญ่ใน”  ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังตลาดหาดใหญ่ใน  ริมคลองอู่ตะเภา  แต่ภายในวัดยังคงร่มรื่น  เงียบสงบ  จึงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาทำบุญเป็นจำนวนมาก  และนำท่านกราบไหว้พระนอนขนาดใหญ่  “พระพุทธมหัตตมงคล”  มีความยาว  35  เมตร  สูง  15  เมตร  และกว้าง  10  เมตร ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกมัสยิดกลางสงขลา เรียกอีกชื่อว่า ทัชมาฮาล  เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ต้องมาแวะเที่ยวแวะถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก  จากนั่นอิสระภายใน ตลาดกิมหยง ตลาดมีทั้งของสดและของแห้ง และสินค้านำเข้าจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้าขึ้นชื่อได้แก่ พวกเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ อัลมอนด์อบ ถั่วพิสทาชิโอ เกาลัด ผลไม้คุณภาพ ผลไม้อบแห้ง กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

ค่ำ เข้าสู่ที่พักโรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า ภายในเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว

วันที่สอง  หาดใหญ่ - ปัตตานี 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

จากนั่น นำท่านสู่จังหวัดปัตตานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จังหวัดปัตตานีตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2444  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์  อำเภอเมืองปัตตานี เป็นเมืองเก่าแก่  มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์เป็นอู่ข่าวอู่น้ำ  มีชาวยุโรป  หลายชาติ เข้ามาทำการค้าแต่โบราณ คำว่า   "ปัตตานี"  เป็นชื่อเมือง  ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีความเป็นมาอย่างไรเป็นเพียงคำบอกเล่าที่สืบต่อกันมา  ซึ่งมีหลักฐานในการเรียกเป็นทางการตั้งแต่สมัย  รัชการที่ 2 โปรดเกล้า ฯ ให้แยกปัตตานี  เป็น 7 หัวเมือง  คือ ปัตตานี  ยะลา  ยะหริ่ง  ระแงะ  รามัน  สายบุรีและหนองจิก  ต่อมารัชการที่5 ทรงโปรดเกล้า ฯ  ยกเลิกระบบหัวเมืองโดยแบ่งเป็นมณฑล  คือ  ปัตตานี  ยะลา  สายบุรี  และราแงะ  และในปี  พ.ศ.  2475  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแห่งราชอาณาจักรสยามจัดการปกครองขึ้นใหม่เป็นจังหวัด  คือ  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  โดยได้ผนวกหนองจิก สายบุรี  และยะหริ่งให้อยู่ในจังหวัดปัตตานี, รามันให้อยู่ในจังหวัดยะลา  และระแงะอยู่ในจังหวัดนราธิวาส  

นำท่านชม มัสยิดกรือแซะ (Masjid Kerisek) หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิคของชาวยุโรปและแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง 

ทัวร์หาดใหญ่ นราธิวาส ยะลา เบตง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านสู่เส้นทาง อารมณ์ดี หรือเส้นทางบนถนน 3 สาย ได้แก่ ถนนอาเนาะรู ถนนปัตตานีภิรมย์ และถนนฤาดี ย่านเมืองเก่าปัตตานีที่เป็นศูนย์รวมของพหุวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยจีน ไทยพุทธและไทยมุสลิม อาคารบ้านเรือนต่างๆ สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ ชุมชนจีน ตึกชิโนโปรตุกีส ร้านค้าแบบมลายู เป็นต้น

นำท่านชม หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี หรือพิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนจีนโบราณ ที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดปัตตานี ภายในพิพิธภัณฑ์มีการใช้เทคโนโลยี QR Code สำหรับผู้ชมที่ต้องการศึกษาข้อมูลด้วยตนเองตามหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ประวัติการเข้ามาอยู่ในจังหวัดปัตตานีของคนจีน ประวัติของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประวัติเทพเจ้าสำคัญองค์ต่าง ๆ ในศาลเจ้า การอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ไทย-จีน-มุสลิม เป็นต้น 

จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือเป็นที่รู้จักในนาม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนในเมืองปัตตานีเมื่อปี พ.ศ.2117 ในยุคจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิงตรงกับรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นศาลเจ้าตามคติจีนหนึ่งในสามแห่งของจังหวัดปัตตานีและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิตในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง ภายในประดิษฐานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่แกะสลักด้วยไม้มะม่วงหิมพานต์ต้นเดียวกันกับที่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวผูกคอตายหลังจากที่ไม่สามารถนาตัวพี่ชายอย่างลิ้มโต๊ะเคียมกลับประเทศจีนได้ตามคาร้องขอของผู้เป็นมารดา   

แวะชม มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี (Pattani Central Mosque) เป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่ในต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2497 ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทัชมาฮาล มียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่กลางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น และโดมขนาดเล็กลงไปล้อมรอบ 4 ด้าน ด้านข้างมีหออะซาน 2 หอ และมีสระหน้าเบื้องหน้าส่องสะท้อนแสงเงาของมัสยิดอย่างงดงาม เคยใช้เป็นสถานที่ต้อนรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 และเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ 

ทัวร์หาดใหญ่ นราธิวาส ยะลา เบตง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

ค่ำ เข้าสู่ที่พักโรงแรมซี.เอส.ปัตตานี (C.S. Pattani Hotel) หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว

วันที่สาม ปัตตานี - เบตง ยะลา   

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

เดินทางสู่เมืองเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างทางแวะนมัสการหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม (Wat Chang Hai Rat Buranaram) วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 300 ปี ตั้งอยู่ใน ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ สถานที่ตั้งของมณฑปบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวดซึ่งเคยดารงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดช้างให้ และเป็นหนึ่งในวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินในพิธียกฉัตรทองคาในวันที่ 29 สิงหาคม 2520  

ชม วัดคูหาภิมุข เดิมชื่อวัดหน้าถ้ำ ตั้งอยู่ที่บ้านหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้า อ.เมืองยะลา สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2390 โดยผู้ใหญ่บ้านบ้านหน้าถ้าในขณะนั้นเพื่อใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในหมู่บ้าน ภายในวัดคูหาภิมุขมีถ้าใหญ่ ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ภายในถ้า ยังมีหินงอกหินย้อย และน้าใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน ปัจจุบันวัดคูหาภิมุขเป็นวัดที่สำคัญของเมืองยะลา มีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยเก็บวัตถุโบราณที่ได้มาจากวัดถ้ำ ภูเขากำปั่น พระพิมพ์ดินดิบ สถูปเม็ดพระศก อิฐฐานพระพุทธรูป

ทัวร์หาดใหญ่ นราธิวาส ยะลา เบตง

ทัวร์หาดใหญ่ นราธิวาส ยะลา เบตง

ทัวร์หาดใหญ่ นราธิวาส ยะลา เบตง

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เบตง อำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นหัวหอกยื่นเข้าไปในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ในแนวทิวเขาสันกาลาคีรี ด้วยภูมิประเทศของอำเภอเบตงส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงจึงทำให้เบตงมีอากาศดีและมีหมอกตลอดปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านสู่เมืองเบตง จังหวัดยะลา ประมาณ 3 ชั่วโมง ชื่อเดิมของอำเภอเบตงคือ ยะรม เป็นภาษามลายูมีความหมายว่า "เข็มเย็บผ้า" ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2473 อำเภอยะรมได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอเบตงในปัจจุบัน ซึ่งคำว่า เบตง มาจากภาษามลายู ว่า "Buluh Betong" หมายถึง "ไม้ไผ่ขนาดใหญ่" คือ ไผ่ตง ซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่น ต้นไผ่ตงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอำเภอเบตง

นำท่านชม วงเวียนหอนาฬิกาเบตง สถานที่ตั้งของหอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองเบตงที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง บริเวณจุดตัดของถนนสุขยางค์กับถนนรัตนกิจ และตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสามารถหย่อนไปรษณียบัตรสำหรับส่งจดหมายได้จริง ด้านบนสุดของตู้ไปรษณีย์จะเป็นลำโพงกระจายเสียงใช้สาหรับกระจายข่าวต่าง ๆ ให้ชาวบ้านในพื้นที่รับทราบ

ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยความยาว 268 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยไฟประดับหลากสีสัน แวะชมและถ่ายรูปกับ สตรีทอาร์ทเบตง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเบตงซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมฝาผนังจากการสร้างสรรค์ของศิลปินชื่อดังระดับแนวหน้าของประเทศ 30 ชิ้น กระจายตัวอยู่ตามกาแพงและตึกรามบ้านช่องรอบเบตง

ชม วัดโพธิ์สัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิม สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1966 โดยได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเพื่อสร้างวัดกวนอิมแห่งนี้ โดยวัดกวนอิมแห่งนี้ก่อสร้างอย่างโดดเด่นบริเวณบริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม ดึงดูดทุกสายตาด้วยเจดีย์ 7 ชั้น ที่ออกแบบก่อสร้างอย่างงดงาม วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพสำคัญๆ หลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้ตี้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื้อ เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรเป็นจานวนมาก ส่วนมากจะขอพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม แกรนด์แมนดาริน Grand Mandarin Hotel Betong หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่  เบตง – นราธิวาส 

04.00 เช้าตรู่ออกเดินทางสู่อัยเยอร์เวง เพื่อชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง ทะเลหมอกสุดสวยของภาคใต้และสวยอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ทะเลหมอกท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ ด้วยระดับความสูงของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทำให้สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้กว้างไกลสุดสายตา อีกทั้งยังจะได้เห็นหมอกที่จับตัวกันเป็นชั้นหนา เต็มผืนฟ้า และที่สำคัญสามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งปี รวมถึงได้มีการพัฒนาพื้นที่จุดชมวิวทะเลหมอก ด้วยการสร้างอาคารหอชมวิว มีจุดถ่ายภาพชมวิวที่หลากหลาย (อัยเยอร์เวง ฝนตกหนักจะปิดบริการเพราะว่าอันตราย)

ทัวร์ปัตตานี เบตง ยะลา นราธิวาส

ทัวร์ปัตตานี เบตง ยะลา นราธิวาส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม และเช็คเอ้าท์

นำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่ที่บ้านปิยะมิตร 1 ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง เป็นอุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มลาสร้างขึ้นเป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา เขต 2 เมื่อปี พ.ศ.2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง การสร้างใช้กาลังคน 40-50 คน ขุดเข้าไปในภูเขา และใช้เวลาเพียง 3 เดือนจึงแล้วเสร็จ อุโมงค์มีความกว้าง 50-60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถจุคนได้เกือบ 200 คน มีทางเข้าออกทั้งหมด 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด ปัจจุบันเหลือ 6 ทาง ภายในมีสถานีวิทยุของอดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มลา ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง ด้านบนเป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่มากมายปกคลุม ยากแก่การค้นหาและถูกค้นพบโดยทหารฝ่ายรัฐบาล

ทัวร์หาดใหญ่ นราธิวาส ยะลา เบตง

ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือสวนหมื่นบุปผา ตั้งอยู่ที่บ้านปิยะมิตร 2 ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง หนึ่งในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ทรงอักษรจีนพระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือแปลเป็นไทยว่า "สวนหมื่นบุปผา" เป็นสถานที่รวบรวม เพาะปลูก และจัดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวทั้งสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศ

ทัวร์หาดใหญ่ นราธิวาส ยะลา เบตง

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ได้เวลาเดินทางกลับสู่จังหวัดนราธิวาส เส้นทางธรรมชาติตามเนินเขาด้วยถนนคดเคี้ยวหลายโค้ง เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม อิมพีเรียล จังหวดนราธิวสา หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า นราธิวาส - สุวรรณภูมิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านสู่ สะพานคอย 100 ปี สะพานไม้ ความยาว 345 เมตร ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำตากใบ ไปยังเกาะยาว ปัจจุบันได้มีการสร้างสะพานปูน แข็งแรง และสวยงามทอดยาวขนาบไปกับสะพานไม้อันเก่าเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของชาวบ้าน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะกับการพักผ่อน รวมทั้งได้เรียนรู้ วิถีชีวิตชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงและสวนมะพร้าว ในส่วนของเกาะยาวแห่งนี้เป็นเกาะที่มีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร โดยมีสองฝั่งคือฝั่งที่ติดกับแม่น้ำตากใบและอีกฝั่งหนึ่งติดกับทะเลอ่าวไทย เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด เหมาะแก่การมาพักผ่อน ซึ่งประตูสู่เกาะยาวเพียงแห่งเดียวนั้นก็คือสะพานคอยร้อยปีนั่นเอง

นำท่านชม วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ตั้งอยู่ที่ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ ก่อสร้างโดยพระคุณโอภาสพุทธคุณ (พุด) เมื่อปี พ.ศ. 2403 ในปลายรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนการตั้งอำเภอตากใบ 49 ปี ภายในพื้นที่วัดประกอบด้วยอาคารสำคัญหลายแห่ง อาทิ พระอุโบสถ ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังคาซ้อน 3 ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ประดับลวดลายปูนปั้น เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานเป็นรูปปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้ว

ทัวร์หาดใหญ่ นราธิวาส ยะลา เบตง

นอกจากนี้ยังปรากฏ ภาพจิตรกรรม ฝาผนังโดยลักษณะจิตรกรรมเป็นสีฝุ่น เขียนโดยพระภิกษุชาวสงขลา ลายเทพชุมนุม ภาพชีวิตความ เป็นอยู่ในอดีต ไตรภูมิ และลาดับภาพพุทธประวัติ พลับพลาที่ประทับในรัชกาลที่ 6 สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้เสด็จประพาส วัดชลธาราสิงเห และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลาริมแม่น้ำตากใบเป็นที่ประทับสำหรับ ทอดพระเนตรการแข่งเรือยาว ปัจจุบันพลับพลาทรุดโทรมและได้ถูกรื้อทิ้งไป

และชม วิหารพระพุทธไสยาสน์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าเจดีย์ เป็นวิหารคลุม พระไสยาสน์มีขนาดกว้าง 5.90 เมตร ยาว 9.90 เมตร สร้างโดยพระครูสิทธิสารวิหารวัตรเมื่อปี พ.ศ.2484 ภายในวิหารมีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ตอนท้ายของวิหารโถงและติดกับฐานเจดีย์ เป็นอาคารเครื่องก่อ มีฝาผนังทั้งสี่ด้าน มีประตูทางเข้าทางทิศตะวันตก (สันนิษฐานว่าอาคารโถง น่าจะเป็นการต่อเติมในสมัยหลัง) องค์พระพุทธไสยาสน์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ประดับด้วยกระจก สีทองโดยประทับอยู่บนนาค ประดิษฐานอยู่ในคูหาที่ประดับด้วยเครื่องถ้วยยุโรป จีน และ ญี่ปุ่น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านสู่ เทวสถานองค์พระพิฆเนศปางประทานพร ตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ เขามงคลพิพิธ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประติมากรรมพระพิฆเนศ ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ ความเมตตาและความสำเร็จ การสร้างเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาของชาวนราธิวาส โดยมีลักษณะเป็นเทวรูปประทับนั่งในท่าลลิตาสนะ สวมศิลาภรณ์ (มงกุฎ) ประดับโมเสกแก้วหลากหลายสี ห่มพัตราภรณ์ ลักษณะนุ่งแบบอินเดียมีแท่นประทับอยู่บนดอกบัว ขนาดหน้าตักกว้าง 7 เมตร สูง 16 เมตร มี 4 กร ภายในเทวสถานมีวิหารหนุมานและวิหารไสบาบา พระพิฆเณศองค์นี้มีพิธีเบิกพระเนตรเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

จากนั่นเดินทางสู่ ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ ศาลเจ้าจีนแห่งแรกในนราธิวาสที่สร้างขึ้นบริเวณเขามงคลพิพิธ มีลักษณะที่แปลกกว่าศาลเจ้าอื่นเนื่องด้วยมีเจ้าศาลเป็นหัวมังกรคาบแก้ว ภายในมีรูปปั้นจำลองของเทพเจ้าจีน อาทิ พระยูไล เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเห้งเจีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมหรือพระครูวิสัยโสภณวัดช้างให้อีกด้วย  ได้เวลาเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน นราธิวาส 

16.40 เครื่องบินออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE292 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

18.10    เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/07/22 2:27 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์หาดใหญ่ ทัวร์ปัตตานี ทัวร์ยะลา ทัวร์นราธิวาส ทัวร์เบตง ทัวร์อัยเยอร์เวง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวงทัวร์แนะนำ

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :49 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์เที่ยวน่าน แพร่ 5 วัน  เมืองแห่งอารยธรรม โบราณสถานล้ำค่า ธรรมชาติที่งดงาม

ทัวร์เที่ยวน่าน แพร่ 5 วัน เมืองแห่งอารยธรรม โบราณสถานล้ำค่า ธรรมชาติที่งดงาม

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :53 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :82 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ

ทัวร์ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :19 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม ดอยม่อนแจ่ม 3วัน

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม ดอยม่อนแจ่ม 3วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :132 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,200
รายละเอียด

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :193 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900
รายละเอียด

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :165 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 3 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 3 วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :143 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด


^
TOP