Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์
Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์

Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์

Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ โรงแรมLuxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ โรงแรม Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ โรงแรม Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ 2คืน Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ 2คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
รวมทิปไกด์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

Bangkok Airways
5วัน | 4คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ และฮอยอัน

ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ เที่ยวเวียดนามกลาง อย่างเต็มอิ่ม โรงแรมคัดสรรอย่างดี โปรแกรมจัดลงตัวไม่เร่งรีบ พักโรงแรมที่บาน่าฮิลล์ ให้ท่านเที่ยวชมบรรยากาศเก็บภาพสวยๆยามเย็น และยามเช้า ชมสวนดอกไม้บนบาน่าฮิลล์ สะพานทอง นำท่านเที่ยวโบราณสถาน 3 มรดกโลก UNESCO ได้แก่เมืองโบราณฮอยอัน หมู่โบราณสถานเมืองเว้ โบราณสถานหมี่เซิน บริการคุณภาพ พักโรงแรมคัดสรร

#1232# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
4 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66 29,900 27,900 28,900 7,500
จองทัวร์   4 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  
12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 30,900 28,900 29,900 7,500
จองทัวร์   6 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 30,900 28,900 29,900 7,500
จองทัวร์   8 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  
22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 29,900 27,900 28,900 7,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  
4 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 29,900 27,900 28,900 7,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 29/01/23 9:50 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดานัง - กิจกรรมนั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน (UNESCO) - เดินเล่นเมืองโบราณยามค่ำ

09.00     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว G เคาเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับ เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน (บริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได้บริเวณชั้น 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ)

11.00     เดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG947

12.35     ถึงสนาบินดานัง จากนั้นนำท่านเดินทางสูเมืองฮอยอัน  ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงฮอยอัน 

ทัวร์ดานัง

นำท่านร่วมกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง เปิดประสบการณ์ และความสนุกสาน นั่งเรือที่ทำจากไม้ไผ่สานกันเป็นวงกลม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเวียดนาม

ทัวร์ดานัง

นำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน เมืองฮอยอัน ในสมัยของอาณาจักรจามปา บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบนซึ่งมีชื่อว่า ไฮโฟ โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้า ในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่16-17 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย เดิมทีเมืองนี้ ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองสายหนึ่งคั่นอยู่กลางเมืองมีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลอง เพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลองตัวสะพาน สร้างโดยชาวญี่ปุ่นมีลักษณะสถาปัตยกรรม เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทุกวันนี้ฮอยอันยังคงเป็นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิม แต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเป็นจำนวนมาก ผู้มาเยือนมักมาเยี่ยมชมร้านค้าขายผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม เมืองฮอยอันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) เมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก

ทัวร์ฮอยอันเย็น   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองโบราณฮอยอัน ยามค่ำคืน

ทัวร์ฮอยอัน

เข้าที่พัก Silk Village Hoi An  ระดับ 4 ดาว

ทัวร์ฮอยอัน

วันที่สอง ปราสาทหมีเซิน มรดกโลก UNESCO - พระราชสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองเว้ 

07.00     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า   นำท่านเดินทางสู่จังหวัดกว๋างนาม เพื่อชม ปราสาทหมีเซิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. สร้างด้วยศิลปะจามโบราณ ในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานสำหรับบูชาพระศิวะ ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู ได้จัดให้เป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก ปราสาทหมีเซิน เคยเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ของอาณาจักรจามปาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 - ศตวรรษที่ 15 ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 900 ปี ทำให้โบราณสถานแห่งนี้เป็นที่รวบรวมลักษณะทางด้านศิลปกรรมที่หลากหลาย จัดเป็นกลุ่มโบราณสถานในศาสนาฮินดูที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในอินโดจีน กลุ่มปราสาทหมีเซินตั้งอยู่บริเวณที่ราบต่ำ มีภูเขาโอบล้อม เนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยปราสาททั้งหมด 73 หลัง แต่ในช่วงสงครามเวียดนาม ทหารเวียดนามได้ใช้ปราสาทหมีเซินเป็นกองบัญชาการ ฝ่ายอเมริกันจึงได้นำเครื่องบินทิ้งระเบิดบริเวณนี้ โบราณสถานจำนวนมากถูกทำลาย ทำให้ปัจจุบันเหลือปราสาทเพียง 22 หลัง

ประสาทหมีเซิน ดานัง
เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย      เดินทางต่อไปยัง เมืองเว้ เมืองเว้ ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม ถัดเข้ามาในแผ่นดินจากริมฝั่งทะเลจีนใต้เพียง 2-3 ไมล์ ในอดีต เมืองเว้ เดิมเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ในความปกครองของขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) ในแผ่นดินของราชวงศ์เล แต่ราชวงศ์ปกครองได้ไม่นานก็เกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนขึ้น ทางตอนเหนือและตอนใต้ เหวียนฉวาง ซึ่งเป็นผู้ปกครองเวียดนามใต้อยู่ในขณะนั้นได้ปราบกบฏลงและรวบรวมดินแดนทางตอนเหนือและตอนใต้ เข้าไว้ด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2345 พร้อมกับสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิยาลองแห่งราชวงศ์เหวียน มีศูนย์กลางการปกครองอยู่เมืองเว้ แต่หลังจากที่พระเจ้ายางลองปกครองได้เพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ ในช่วงระยะเวลานี้จักรพรรดิผลัดกันขึ้นสู้ชิงบัลลังก์ในช่วงสั้นๆ การเดินขบวนต่อต้านฝรั่งเศสและการต่อสู้กับลัทธิจักรพรรดินิยม รวมถึงเหตุการณ์ต่อมาคือ การยึดครองของญี่ปุ่นในมหาสงครามเอเชียบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 2488 และในสิงหาคมปีเดียวกันนี้เองที่ พระเจ้าเบ๋าได่ ได้สละราชสมบัติ จึงถือได้ว่าเมืองเว้ เป็นจุดต้นเริ่มต้น ราชวงค์เหวียน และเป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์เหวียนเช่นกัน

นำท่านเที่ยวชม พระราชสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับ สถาปัตยกรรมตะวันตก ได้อย่างสวยงาม ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศ ฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี แล้วเสร็จในปี 1931 พระเจ้าไคดิงห์เป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่าจากนั้นมีบันไดต่อไปยังลานชั้นสองที่เรียงรายด้วยรูปปั้นหินของช้าง ม้า ข้าราชการทั้งบู๊และบุ๋น ใจกลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอักษรจีน นิพนธ์โดยพระเจ้าเบ๋าได่ เพื่อรำลึกถึงพระบิดาของพระองค์ ส่วนด้านบนสุดเป็นพระราชวังเทียนดิงห์ภายใน มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบื้องสีปูพื้นจิตรกรรมฝาผนังภาพ “มังกรในม่านเมฆ” ขนาดใหญ่ที่ศิลปินวาดโดยใช้การเขียนภาพด้วยเท้า ประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถง

ห้องมุขสีเขียวหยกนำไปสู่ทางซ้ายและขวา ภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วยสีสันที่ตกแต่งด้วยการฝังกระจก สีและกระเบื้องนับพันชิ้น แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสัตว์ ต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปปั้นสำริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ ซึ่งสร้างที่ฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1922 ตั้งอยู่บนยกพื้นด้านบนของสุสาน

ทัวร์เว้

ได้เวลาพอสมควร พาทุกท่านสัมผัสวิถีชุมชนตลาดพื้นเมือง ตลาดดองบา เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) ให้ท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝากได้อย่างจุใจ

เย็น       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก Indochine Palace Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

ทัวร์ดานัง

วันที่สาม พระราชวังอันดิงห์ - หมู่โบราณสถานเมืองเว้ –ดานัง - เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงอื๊ง-บ๊ายบุต - วัดหินอ่อน - โบรถ์คริสดานัง - ตลาดฮ่าน - สะพานมังกร - คาร์ฟดาร์ก้อน

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า         นำท่านเที่ยวชมอดีตพระราชวังอันดิงห์  ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเอเชีย-ยุโรปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นปราสาทยุโรปโบราณอันงดงาม พร้อมลวดลายการตกแต่งแบบราชวงศ์ดั้งเดิม พระราชวังอันดิงห์  เดิมชื่อ Phung Hoa Palace เป็นอาคารไม้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ An Cuu An Dinh Palace Hue Vietnam สร้างโดยจักรพรรดิ Dong Khanh สำหรับลูกชายคนโตของเขา - Khai Dinh - เพื่อเป็นพระราชวังส่วนตัวที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ตอนที่ Khai Dinh ยังเป็นมกุฎราชกุมารจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นครองบัลลังก์

ทัวร์เว้

ทัวร์เว้

นำท่านเที่ยวชม หมู่โบราณสถานเมืองเว้ เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม เว้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำคือที่ตั้งของพระราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัดสำคัญส่วนใหญ่ในเมืองเว้จะตั้งอยู่ในบริเวณนี้ ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำจะเป็นเมืองใหม่ ซึ่งมีย่านธุรกิจและที่พักอาศัยมากมาย เมืองเว้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนของเวียดนามช่วงปี พ.ศ.2345 – 2488 ก่อนที่จะมีการแยกประเทศ เมืองเว้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรม และศาสนา โบราณสถานส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายระหว่างการสู้รบในสงครามเวียดนาม

ทัวร์เว้

หมู่โบราณสถาน เมืองเว้ เป็นอดีตนครหลวง แห่งราชวงศ์เหงียน จักรพรรดิยาลอง องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน สถาปนาขึ้น เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ ในความปกครองของ ขุนนางเหงียนฮวาง ในแผ่นดินราชวงศ์เล ต่อมาเกิดสงครามแบ่งแยกดินแดน หมู่โบราณสถานในเมืองเว้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2536

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง นำท่านขึ้นเขาเพื่อสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงอื๊ง-บ๊ายบุต อยู่บนคาบสมุทร เซินจ่า ห่างจากนครดานังไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ10กิโลเมตร มีทำเลดีและมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนชื่อของวัดแห่งนี้คือ ลิงอื๊ง ในภาษาเวียดนามมีความหมายว่า สมความปรารถนาทุกประการส่วนคำว่า บ๊ายบุตนั้น บ๊ายคือชายหาด ส่วนบุตคือพระพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงเมื่อมีเรือที่ประสบภัยในทะเล หากเข้ามาหลบภัยแถวนี้จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัย

ทัวร์ดานัง

นำท่านชมวัดภูเขาหินอ่อน ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5 ลูก ชาวเวียดนามจึงเรียกภูเขาหินอ่อนนี้ว่า ภูเขาแห่ง ธาตุทั้งห้าอดีตภูเขาเหล่านี้เคยเป็นกลุ่มของกาะนอกชายฝั่ง 5 เกาะแต่เนื่องมาจากการตกตะกอนปีแล้วปีเล่าทำให้กลายเป็นส่วน หนึ่งของแผ่นดินใหญ่ภายในภูเขามีแท่นบูชาของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ในแถบนั้น ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ถุ่ยเซิน ซึ่งในอดีตชาวเมืองจามเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาปัจจุบัน ถ้ำแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศาสนาอยู่เช่นเดิม 

ทัวร์ดานัง

นำท่านชมบรรยากาศริมแม่น้ำฮาน ชม สะพานมังกร  เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานังเลยเพราะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเวียดนาม คาร์ฟดาร์ก้อน (Ca Chep Hoa Rong) เป็นสัตว์ในตำนานของเวียดนามที่มีลักษณะตัวเป็นปลา แต่หัวเป็นมังกร ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสะพานมังกร รูปปั้นสามารถพ่นน้ำออกมาได้คล้ายๆ กับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์

 
ทัวร์ดานัง
 
เย็น       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก DLG Hotel Danang  ระดับ 5 ดาว
***หลังจากเข้าที่พัก แยกกระเป๋าเดินทาง เพื่อเตรียมเสื้อผ้า ของใช้สำหรับพักบนเขาบาน่าฮิลล์ 1 คืน***
 
ทัวร์ดานัง

วันที่สี่ บานาฮิลล์โดยกระเช้าไฟฟ้า - สวนสนุก Bana Hills Fantasy Park –  นั่งรถรางเคเบิ้ล - สวนดอกไม้ –สักการะพระศากยมุนี - สะพานทอง - พักบนบานาฮิลล์

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า   พาท่าเดินทางไปยัง บานาฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์ พาท่านขึ้นไปยังบานาฮิลล์โดยกระเช้าไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ระหว่างนั่งกระเช้าไฟฟ้า ท่านจะเพลิดเพลินกับการชมวิวธรรมชาติที่สวยงาม อากาศสุดแสนบริสุทธ์ บางมุมท่านจะเห็นน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no สีขาวละอองน้ำของน้ำตก มองดูแล้วสวยมากยิ่งนัก

พาท่านเที่ยวชมยังสวนดอกไม้ บาน่าฮิลล์ โดยรถรางเคเบิ้ล “หากมาเที่ยวชมบานาฮิลล์ มีคำกล่าวว่า “ไม่ได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ เสมือนมาไม่ถึงบานาฮิลล์” ด้วยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี บนยอดเขา Bana hills ทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันสวยสด งดงามมากได้เวลาพอสมควร นำท่านสักการะ พระศากยมุนี สีขาวองค์ใหญ่ เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์ จากนั้นนำท่านเดินทางลงเขาสู่ด้านล่าง โดยกระเช้า จากนั้นขึ้นรถเดินทางเมืองดานังเที่ยวชมเดินเล่นสะพานทอง สะพานแปลกใหม่ มีลักษณะมือยักษ์รองรับสะพานไว้ อิสระถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยมาก

เที่ยวบาน่าฮิลล์

ทัวร์บาน่าฮิลล์

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระเที่ยวสวนสนุก Bana Hills Fantasy Park สุดยอดสวนสนุกอยู่บนยอดเขา มีเครื่องเล่นให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างหลากหลาย (ค่าเครื่องเล่นบางรายการมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง) หากท่านใดไม่ต้องการเล่นเครื่องเล่นดังกล่าว ก็สามารถเพลิดเพลิน พักผ่อนกับการถ่ายรูปวิวสวยๆ กับตึกหลากหลายสไตล์ยุโรปสวยมากของ Fantasy Park ได้อย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว

ทัวร์บาน่าฮิลล์

ค่ำ          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นอิสระเดินเล่น ชิวๆ กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

ได้เวลาพอสมควร พาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Mercure Bana Hills French Village หรือเทียวเท่าระดับ 4 ดาว 

**บาน่าฮิลล์ พัก 3ท่านไม่ได้ต้องแยกพัก มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม *รร.มีห้องพักแบบเตียงเดียวจำนวนจำกัด หากไม่เพียงพอบริษัทฯ ขอปลี่ยนเป็น 2เตียงแยก**

วันที่ห้า วัดภูเขาหินอ่อน - ตลาดสินค้าฮ่าน - กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า   นำท่านลงเขาบาน่าฮิลล์ เดินทางสูเมืองดานัง

10.30 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (รองท้อง)

13.35  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางบอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG948

15.15    ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด
                 3. บาน่าฮิลล์ พัก 3ท่านไม่ได้ ต้องแยกพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

**************

#1232# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
4 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66 29,900 27,900 28,900 7,500
จองทัวร์   4 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  
12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 30,900 28,900 29,900 7,500
จองทัวร์   6 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 30,900 28,900 29,900 7,500
จองทัวร์   8 ที่สุดท้าย ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  
22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 29,900 27,900 28,900 7,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  
4 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 29,900 27,900 28,900 7,500
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 29/01/23 9:50 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 45 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 30 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 20-25 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 15 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***

อัตรานี้รวม

1. โรงแรมระดับ 4 ดาว คุณภาพคัดสรร **บาน่าฮิลล์ พัก 3ท่านไม่ได้ต้องแยกพัก มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
2. ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก.
3. อาหาร ระบุตามโปรแกรม
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
5. ค่าทิปคนขับรถ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรม
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ โควิด และโรคประจำตัว วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา ส่วนกระเป๋าถือ เช่น กล้องถ่ายรูป โน๊ตบุค กระเป๋าสะพายอื่นๆ ทำต้องดูแลด้วยตัวท่านเอง กรณีเกิดหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
10.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5. ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ไม่สามารถจัดที่นั่งให้ได้ เนื่องจากเป็นตั๋วหมู่คณะ ซึ่งเป็นนโยบายสายการบิน จะจัดเป็นโซนหมู่คณะเท่านั้น
10. กรณีกระเช้าบาน่าฮิลล์ปิดทำการกระทันหัน ปิดซ่อมบำรุงโดยไม่มีประกาศก่อนหน้า ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ลมแรง พายุ เหตุด้านความปลอดภัย เป็นต้น บริษัทฯ จะขอจัดโปรแกรมทัวร์ทดแทนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง ทัวร์บานาฮิลล์ ทัวร์ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ เที่ยวดานัง เที่ยวเวียดนามกลางทัวร์แนะนำ

Luxury Tour ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์  ซาปา 5วัน

Luxury Tour ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์ ซาปา 5วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
18 - 22 ก.พ. / 3 - 7 มี.ค. / 18 - 22 มี.ค. / 25 - 29 มี.ค. / 4 - 8 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :22316 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
32,900
รายละเอียด


^
TOP