ทัวร์กัมพูชา พีระมิดเกาะแกร์  บึงมาลา กบาลสะเปียน พนมกุเลน

ทัวร์กัมพูชา พีระมิดเกาะแกร์ บึงมาลา กบาลสะเปียน พนมกุเลน

ทัวร์กัมพูชา พีระมิดเกาะแกร์  บึงมาลา กบาลสะเปียน พนมกุเลน ทัวร์กัมพูชา พีระมิดเกาะแกร์  บึงมาลา กบาลสะเปียน พนมกุเลน ทัวร์กัมพูชา พีระมิดเกาะแกร์  บึงมาลา กบาลสะเปียน พนมกุเลน ทัวร์กัมพูชา พีระมิดเกาะแกร์  บึงมาลา กบาลสะเปียน พนมกุเลน ทัวร์กัมพูชา พีระมิดเกาะแกร์  บึงมาลา กบาลสะเปียน พนมกุเลน 5คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Smile Airways
6วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวชมโบราณสถานอันล้ำค่าของกัมพูชา ปราสาทพระวิหาร พีระมิดเกาะแกร์

ทัวร์กัมพูชา ปราสาทพระวิหาร พีระมิดเกาะแกร์ ปราสาทบึงมาลา กบาลสะเปียน พนมกุเลน เที่ยวพนมเปญ ย้อนอดีตประวัติศาสตร์กัมพูชา เที่ยวชมโบราณสถานอันล้ำค่าของกัมพูชา ปราสาทพระวิหาร เกาะแกร์ พีระมิดเกาะแกร์ ปราสาทบึงมาลา กบาลสะเปียน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา เสียมเรียบ เขาพนมกุเลน
**กรุ๊ปเล็กๆ เดินทางโดยรถตู้ 8-9 ท่าน / คัน**

#1231# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
20 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 35,900 35,900 35,900 6,500
จองทัวร์  
15 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 39,900 39,900 39,900 6,500
จองทัวร์  
22 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 39,900 39,900 39,900 6,500
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 6:29 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์กัมพูชา พีระมิดเกาะแกร์ บึงมาลา กบาลสะเปียน พนมกุเลน

วันแรก กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - พนมเปญ - พระราชวัง - วัดพนม - อนุสาวรีย์เอกราช

05.30 น. นัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ แถว..เคาเตอร์สายการบินไทยสมายล์ 

07.35 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน ที่ WE586 (ใช้เวลาในการบิน1.05 ชม.)

08.50 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นำท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมร พาท่านชม ทุ่งสังหาร  แหล่งที่เขมรแดง นำคนมาฆ่ามากมาย   นำท่านผ่านชมถ่ายรูปด้านนอก พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระราชวังที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริย์กัมพูชา พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเสด็จประทับที่นี้นับแต่แรกสร้างใน ค.ศ. 1866 และเสด็จไปประทับที่อื่นเมื่อบ้านเมืองวุ่นวายเพราะเขมรแดงเรืองอำนาจ 

** หมายเหตุ พระราชวัง บางวันอาจได้ชมเพียงด้านนอกเท่านั้น หากติดธงแสดงสัญลักษณ์ห้ามเข้า ณ วันนั้นๆ **

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา ภายสถานที่เก็บโบราณวัตถุชิ้นสำคัญตั้งแต่สมัยขอมโบราณจนถึงปัจจุบัน เก่าแก่ราว 1,500 ปี

ทัวร์กัมพูชา

กลางวัน     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย         นำท่านชม คุกตวลแสลง ที่ขังนักโทษการเมืองยุคเขมรแดง เป็นที่มาของการเปิดเผยความโหดร้ายของเขมรแดงขณะขึ้นมาบริหารประเทศ ซึ่งทำให้คนตายไปราว 2 ล้านคน

จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม วัดพนม หรือ วัดพนมยายเปญ เป็นหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของกัมพูชา อาคารหลักของวัดพนม คือ พระวิหาร ที่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์อายุเก่าแก่ และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงภาพพุทธชาดก ภาพวาดจากมหากาพย์รามเกียรติ์ให้ชื่นชม ส่วนด้านหลังของพระวิหาร มีพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำทรงสูง ซึ่งเป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระยายาต กษัตริย์เขมรผู้ย้ายราชธานีจากเมืองพระนครหลวงมายังกรุงพนมเปญ เมื่อปี พ.ศ. 1975 นอกจากนี้แล้ว วัดพนมยังสถานที่สำคัญอีกแห่งคือ ศาลเจ้ายายเปญ ศาลเจ้าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างพระวิหารและเจดีย์ เป็นศาลบูชาของยายเปญผู้สร้างวัดแห่งนี้ และเป็นตำนานแห่งชื่อเมืองพนมเปญ 

ทัวร์กัมพูชา วัดพนมยายเปญ

จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์เอกราช สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส นำท่านถ่ายภาพ ณ อนุสาวรีย์เอกราช และบริเวณจตุรมุข ที่มีแม่น้ำ 4 สายไหลมาบรรจบกัน ณ หน้าพระราชวังเขมรินทร์ ในบรรยากาศยามเย็นที่คนกัมพูชาจะนิยมมารับลมเย็นๆกันบริเวณนี้ 

ค่ำ           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม ..... หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง พนมเปญ – กำปงธม - สมโบร์เปรยกรุบ - ปราสาทเขาพระวิหาร 

เช้า         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเขาพระวิหาร (ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.) ราหว่างทาง ทำท่านแวะชมหมู่ปราสาทสมโบร์เปรยกรุบ หรือสมโบร์ไพรกุก UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มปราสาทโบราณนี้  เป็นมรดกโลกแห่งที่ 3 ของประเทศในกัมพูชา ต่อจาก ปราสาทนครวัด และปราสาทพระวิหาร สมโบร์ไพรกุก  หรือปราสาทในผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์พื้นที่ดังกล่าวได้รับการระบุว่าเป็นเมืองอิศานปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรเจนละ อารยธรรมขอมที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงปลายศตวรรษที่ 6 ถึง ศตวรรษที่ 7 

ทัวร์กัมพูชา ปราสาทสมโบร์เปรยกรุบ

ทัวร์กัมพูชา ปราสาทสมโบร์เปรยกรุบ

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเขาเมืองพระวิหาร ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทพระวิหาร เป็นปราสาทหินตามแบบศาสนาฮินดูที่ตั้งอยู่บริเวณทิวเขาพนมดงรัก "ภูเขาไม้คาน" สูงจากระดับทะเลปานกลาง 657 เมตร ที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้รู้จักกันในนาม เขาพระวิหาร ปราสาทพระวิหารนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดพระวิหารของประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษของประเทศไทย

เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย      นำท่านเข้าชม ปราสาทพระวิหาร กัมพูชาเรียกว่า "เปรี๊ยะ วิเฮียร์" ที่ตั้งบนเทือกเขาพนมดงรัก อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างบ้าน "สรายจร็อม" อำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร ของประเทศกัมพูชา และบ้าน "ภูมิซรอล" ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ของไทย จากหลักฐานต่างๆ คาดว่าปราสาทพระวิหาร สร้างในปี พ.ศ.1432-1443 ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 เพื่อใช้เป็นสถานที่สักการะตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ โดยสมมติให้เปรียบเสมือน "เขาพระสุเมรุ" และเพื่อการรวบรวมอำนาจและความเชื่อของคนในละแวกนั้นเข้าด้วยกัน  จึงโปรดให้สร้างปราสาทเขาพระวิหารขึ้น เพื่อเป็นจุดยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของ ชาวบ้านเพื่อการปกครองที่ง่ายขึ้น  ปราสาทพระวิหาร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 657 เมตร และเปรียบเสมือน เทพสถิตบนขุนเขา หรือ "ศรีศิขเรศร" เป็น "เพชรยอดมงกุฎ" ขององค์ศิวะเทพ (พระอิศวร) ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเทือกเขาพนมดงรัก  "ปราสาท" สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง ใช้เวลาก่อสร้างติดต่อกันมายาวหลายรัชสมัย กว่า 300 ปี ตั้งแต่ "ยโสวรมันที่ 1" ถึง "สุริยวรมันที่ 1" เรื่อยมาจน "ชัยวรมันที่ 5-6" จนกระทั่งท้ายสุด "สุริยวรมันที่ 2" และ "ชัยวรมันที่ 7" จากปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 12

ทัวร์กัมพูชา ปราสาทเขาพระวิหาร

 

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม ............. หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม เกาะแกร์ - วัดโพธิ์ 5000 ต้น - ปราสาทเกาะแกร์ (พีระมิดเกะแกร์)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาะแกร์  (ระยะทางประมาณ 100 กม.) ระหวา่งทางเแวะเที่ยวชมนำสู่วัดโพธิ ์5000 ต้น ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ที่อยู่ในระหว่างเส้นทาง

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย       นำท่านเที่ยวชม ปราสาทเกาะแกร์ เกาะแกร์ ถือเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรขอม นักท่องเที่ยวจะคุ้นเคยรู้จักกันในชื่อ พีระมิดเกาะแกร์  ชนชาติขอมได้สร้างนครแห่งนี้ ก่อนที่จะย้ายราชธานีไปอยู่ที่นครวัด สันนิฐานว่า อาจเป็นเพราะทำเลที่สร้างมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมตลอดเวลา รวมถึงช่วงปีคริสต์ราช 928 – 942 มีเหตุการณ์ช่วงชิงบัลลังก์กันภายใน จึงถูกทอดทิ้งให้มีสภาพปรักหักพังตามกาลเวลาไว้เป็นร้อยๆปี ทำให้เมือง เกาะแกร์ เป็นนครที่ถูกลืม ซ่อนอยู่ในป่าเป็นพันๆ ปี จนกระทั้งในปี ค.ศ. 2003 หรือ พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมาไม่นานนี่เอง พึ่งจะมีการค้นพบขึ้นมา รวมแล้วเมืองแห่งนี้ถูกลืมไปถึง 1059 ปี สิ่งที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหลักทำให้โลกตะลึงคือปราสาทที่มีรูปร่างคล้าย พีระมิด เกาะแกร์อดีตเมืองหลวง ราชธานีสำคัญของอาณาจักรขอม มีกลุ่มปราสาทเก่าโบราณ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่4 

ทัวร์ปราสาทเกาะแกร์
 

เกาะแกร์ ในอดีตมีนามว่า “โชคครรยาร์” หมายถึง เกาะแห่งความรุ่งโรจน์ กลุ่มปราสาทเกาะแกร์มีจำนวน 96 แห่ง แบ่งเป็น ศาสนสถานขนาดใหญ่ประมาณ 30 แห่ง ถูกค้นพบอย่างต่อเนื่องในป่าแห่งนี้ ผนังล้อมรอบเมืองหลวงของเกาะแกร์หนามาก ยากที่ข้าศึกจะเข้าโจมตี นอกจากนี้มีขั้นบันไดหินขึ้นไปบนยอด ด้วยบันไดขนาดเล็กและแนวตั้งขึ้นไปข้างบนเรียกว่า “ถนนสู่สวรรค์” เมื่อมองจากยอดหอคอยสามารถมองเห็นได้ทั้งภูเขาปราสาทเขาพระวิหาร ในระยะไกลได้ 

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ..........หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ เกาะแกร์ -บึงมีเลีย - กระบานสะเปียน

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทบึงมาลา (บึงมีเลีย) หรือ บึงน้ำดอกไม้หอม ซึ่งเป็นปราสาทที่ยัง ไม่ได้รับการบูรณะ จึงทำให้เห็นปราสาทที่มีความงามแบบธรรมชาติ ที่ถูกทำลายลงด้วยกาลเวลา บึงมาลา หรือ เบ็งเมเลียในภาษาเขมรเรียกว่า เบ็งเมเลีย แปลว่า บึงดอกไม้หอม ถูกสร้างขึ้นก่อนปราสาทนครวัด โดยพระเจ้าชัยวรมันที่2 บรรยากาศของบึงมาลาแห่งนี้ เป็นเหมือนปราสาทศิลาที่หลับใหลอยู่ท่ามกลางพงไพร ปราสาทบึงมีเลีย (Beng Mealea) หรือบึงน้ำดอกไม้หอม เป็นปราสาทที่สร้างเลียนแบบปราสาทนครวัด มีคูน้ำและปราสาท ทางเข้าด้านหน้าทั้ง 4 ทิศ เป็น สะพานนาคราชหรือสะพานสายรุ้ง ข้ามคูน้ำที่หมายถึง  มหานทีสีทันดร มีประตูป้อมศิลาทรายที่มีเรือนไม้อยู่ด้านบน เชื่อมต่อกับกำแพงที่ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน  เข้ามาจะพบชั้นสะพานนาคบาทขนาดใหญ่ วางตัว 2 ระดับ ระดับล่างเป็นสะพานนาคราช มีอัฒจันทร์ปีกกาและขั้นบันไดขึ้นไปชั้นบน ที่เป็นลานสะพานนาคราชขนาดใหญ่นี้เป็นทางลาดยาวเชื่อมต่อกับซุ้มประตูใหญ่หรือ “โคปุระ” เข้าสู่ชั้นใน  ซึ่งบึงมีเลีย เป็นที่รู้จักกันครั้งที่ นักสำรวจฝรั่งเศส ได้เดินทางเข้ามาสำรวจ หลังการทิ้งร้างมาราว 700 ปี ผ่านมาอีก 100 ปี ได้เกิดสงครามกลางเมืองของชาวกัมพูชา เขมรแดงใช้ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในที่มั่นเพื่อสงคราม ทำให้ยอดปราสาทหลายหลังถล่มลงมา พวกทหารทิ้งระเบิดไว้ที่ปราสาทจำนวนมาก เมื่อสงครามจบลงได้มีเจ้าหน้าที่มาเก็บกู้ระเบิดจนปลอดภัย หลังการทิ้งร้าง กว่า 800 ปี ซึ่งหากจะบูรณะขึ้นใหม่ จะต้องใช้เวลา ถึง 30 ปี และต้องใช้งบประมาณมากมาย

บึงมีเลีย  เป็นมหาปราสาทที่ยิ่งใหญ่ มีสถาปัตยกรรม มีลวดลายที่โดดเด่น และด้วยขนาดที่ใกล้เคียงกับนครวัด จึงได้รับการขนานนามว่า “นครวัดตะวันออก” ในทันที อีกทั้งมหาปราสาทแห่งนี้ยังสร้างขึ้นท่ามกลางพงไพร เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปี ทำให้มีมอส รากต้นไม้ขึ้นตามตัวมหาปราสาททำให้เกิดความสวยงามอย่างมาก ประกอบกับเส้นทางเดินในมหาปราสาทที่ไม่สามารถเดินได้สะดวกเหมือนเวลาไปเที่ยวมหาปราสาทที่อื่น ๆ ต้องปีนป่าย เพราะปราสาทอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นักเนื่องจากถูกระเบิด ก็ทำให้น่าดึงดูดใจไปอีกแบบ    

ทัวร์กัมพูชา ปราสาทบึงมาเลีย

ทัวร์กัมพูชา ปราสาทบึงมาเลีย

ทัวร์กัมพูชา ปราสาทบึงมาเลีย

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ กบาลสะเปียน (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) กบาลสะเปียน เปรียบเสมือน ต้นแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2 ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 กบาลสะเปียนหากปแลเป็นภาษาไทยแล้วแปลว่าหัวสะพาน ก้อนหินขนาดใหญ่ขวางลำน้ำคล้ายเป็นสะพานให้น้ำลอดด้านล่าง ต้นน้ำเกิดจากยอดเทือกเขาพนมกุเลนอันศักดิ์สิทธิ์ ธารน้ำสายนี้แยกไหลเป็นสายย่อยเลาะรอบเมืองพระนคร ผ่านเรือกสวนไร่นาของประชาชนก่อนที่จะไหลรวมกับแม่น้ำเสียมเรียบและไหลลงทะเลสาบในที่สุด บริเวณกบาลสะเปียนมีศิวลึงค์และพระนารายณ์บรรทมศิลป์สลักไว้อยู่ใต้น้ำ

พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2 ได้สร้างกบาลสะเปียน โดยมีพระประสงค์เพื่อให้พราหมณ์ประกอบพิธีเสกน้ำให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำน้ำไปประกอบพิธีหลวงในพระราชวัง และเพื่อให้เหล่ามวลประชาราษฎร์นำไปบูชารักษาโรคภัยไข้เจ็บ นำไปใช้กับไร่นาของตนได้ เพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์

ทัวร์กัมพูชา กบาลสะเปียน

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม..... หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า พนมกุเลน - ปราสาทนครวัด 

เช้า      นำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมร บนโบสถ์ลอยฟ้าที่ วัดเขาพนมกุเลน เป็นพระที่แกะสลัก จากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน

ทัวร์กัมพูชา เขาพนมกุเลน

เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย       พาท่านชม ปราสาทนครวัด  หรือ  อังกอร์วัด สิ่งมหัศจรรย์  1  ใน  7  ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้บนโลกมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางในครั้งนี้  ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ท่านจะได้ชมความงดงามตระการตาของโบราณสถาน และรูปแกะสลักต่างๆเช่น  รูปแกะสลักนางอัปสราลิ้น 2 แฉก,ภาพแกะสลักนูนต่ำการกวนเกษียรสมุทร  ภาพแกะสลักการยกทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โดยกองทัพเสียมกุก  ห้องทุบอก และชมความงามของยอดปราสาททรงดอกบัวตูม 

ทัวร์กัมพูชา นครวัด

ทัวร์กัมพูชา นครวัด

ทัวร์กัมพูชา นครวัด

ค่ำ         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม .......  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก  สักการะองค์เจก องค์ 5 จอม - ตลาดต้นโพธิ์ - พนมเปญ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารโรงแรม

นำสักการะองค์เจก องค์ 5 จอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียมราฐ จากนั้นรำสู่ตลาดต้นโพธิ์ เป็นตลาดชาวบ้าน ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองนพมเปญ

กลางวัน    รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย         ถึงพนมเปญ พาท่านเที่ยว City tour เดินเล่น ช๊อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ตลาดรัสเซียเย็น 

รับประทานอาหาร ณ ภัตตคารท้องถิ่น

19.20 น.      นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน ไทยสมายล์แอร์  เที่ยวบินที่ WE581

20.30 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

** ราคาสำหรับกรุ๊ป 8-9 ท่าน รถตู้ **

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

#1231# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
20 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 35,900 35,900 35,900 6,500
จองทัวร์  
15 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 39,900 39,900 39,900 6,500
จองทัวร์  
22 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 39,900 39,900 39,900 6,500
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 6:29 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด **(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก 3คืน (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
5.ค่าตั๋วเครื่องบิน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ไม่รวมค่าตรวจ ATK หรือการตรวจระหว่างทัวร์
7. ค่ากล้องถ่ายรูป หากสถานที่ท่องเที่ยวเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้
*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้
*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา กบาลสะเปียน^
TOP