ทัวร์บังคลาเทศ เที่ยวบังคลาเทศเส้นทางมรดกโลก
ทัวร์บังคลาเทศ เที่ยวบังคลาเทศเส้นทางมรดกโลก

ทัวร์บังคลาเทศ เที่ยวบังคลาเทศเส้นทางมรดกโลก

ทัวร์บังคลาเทศ เที่ยวบังคลาเทศเส้นทางมรดกโลก ทัวร์บังคลาเทศ เที่ยวบังคลาเทศเส้นทางมรดกโลก ทัวร์บังคลาเทศ เที่ยวบังคลาเทศเส้นทางมรดกโลก ทัวร์บังคลาเทศ เที่ยวบังคลาเทศเส้นทางมรดกโลก 6คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
7วัน | 6คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์บังคลาเทศ เทียวบังคลาเทศ เส้นทางมรดกโลก

ทัวร์บังคลาเทศ นำท่านเที่ยวประเทศบังคลาเทศ ตามเส้นทางมรดกโลก ชมสถาบัตยกรรม โบราณสถานต่างๆ ของประเทศบังคลาเทศ อาทิเช่นพระราชวังโบราณ วัด ศาสนสถานโบราณ ที่เปลี่ยนแปลงตามการปกครอง ชมวิถีชีวิตชาวบังคลาเทศ

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 06/06/23 2:37 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์บังคลาเทศ เที่ยวบังคลาเทศเส้นทางมรดกโลก

วันแรก  กรุงเทพฯ  – กรุงธากา –  พระราชวังฮัสซานแมนชิล  

08.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 การบินไทย TG ROW H  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

10.55   ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG321 (ใช้เวลาในการเดินทาง 2.35 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.30   เดินทางถึงสนามบินกรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นชม พระราชวังอัสซานแมนซิล หรือ พระราชวังสีชมพู ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำบุรีคงคา ทางตอนใต้ของกรุงธากา เป็นอาคารที่สวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในบรรดาสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในกรุงธากาในช่วงศตวรรษที่สิบเก้า เป็นพระราชวังที่อยู่อาศัยและเป็นสำนักงานใหญ่ของมหาเศรษฐีแห่งธากา การก่อสร้างอาคารพระราชวังหลักเริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2402 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2412 ก่อนคริสต์ศักราช 1 ในช่วงเวลานั้นไม่มีอาคารอื่นที่น่าประทับใจเท่ากับพระราชวังฮัสซานแมนซิลในกรุงธากา โดมเหนือพระราชวังแห่งนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของกรุงธากาและสนามหญ้ากว้างใหญ่ที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้ที่งดงามทำให้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้มาเยือนมากมาย 
ทัวร์บังคลาเทศ

             นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซาดาห์กัช เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่นำสินค้ามาค้าขายมีสินค้าเช่นผลไม้ ผัก อาหารและของใช้ครัวเรือนตามริมแม่น้ำบุรีคงคา

ทัวร์บังคลาเทศ

เย็น       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ค่ำ        นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม..............ระดับ 3 ดาวท้องถิ่น

วันที่สอง  กรุงธากา - เมืองไสยทปูร์ -ทินาชปุระ วัดคันตาจิว - มัสยิดนายาบัด - รังปุระ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์ 

08.00     เดินทางสู่สนามบินกรุงธากา เพื่อเดินทางไปเมืองไสยทปูร์ โดยเที่ยวบินที่ ....

11.00     ออกเดินทางสู่เมืองไสยปูร์ ใช้เวลาบิน 1ชั่วโมง (อาหารกลางวันแบบกล่อง)

12.00     ถึงสนามบินเมืองไสยปูร์ ตั้งอยู่ในเขตรังปุระ เมืองที่สำคัญทางธุรกิจค้าขายและมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ของบังคลาเทศ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองทินาชปุระ

นำท่านสู่วัดคันตาจิว แห่งเมืองดินาจปูร์ วัดกันตานาการ์หรือวัดกันตาจิวที่กันตานาการ์เป็นวัดฮินดูในยุคกลางตอนปลายในดินัจปูร์ ประเทศบังกลาเทศ วัดกันตายิวเป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาที่งดงามที่สุดในศตวรรษที่ 18 วัดนี้เป็นของฮินดู Kanta หรือ Krishna ที่เป็นที่นิยมและเป็นที่นิยมมากที่สุดกับลัทธิ Radha-Krishna (ประกอบด้วยความรักที่น่าจดจำ) ในรัฐเบงกอล วัดที่สวยงามแห่งนี้อุทิศให้กับพระกฤษณะและภรรยาของเขา สร้างโดยมหาราชาปราณณฐ การก่อสร้างเริ่มขึ้นก่อนคริสตศักราชในปี 1704 และสิ้นสุดในรัชสมัยของราชารามนาถราชโอรสในปี ค.ศ. 1722 มีตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมดินเผาในบังคลาเทศและครั้งหนึ่งเคยมียอดแหลมเก้ายอด แต่ทั้งหมดถูกทำลายจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2440

ทัวร์บังคลาเทศ

 

จากนั้นชม มัสยิดนายาบัดแห่งเมืองทินาชปุระ  มัสยิดนายาบัดตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของวัดกันตายิวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชื่อมาจากมัสยิดแห่งนี้จากหมู่บ้านที่เรียกว่านายาบัด สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1793 ตามคำจารึกที่พบบนทางเข้าประตูกลาง และเป็นจักรพรรดิโมกุลซาห์อาลัมที่สร้างสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมนี้ สมัยนั้น ราชบัณฑิตยนาถ ราชวงศ์สุดท้าย เป็นเจ้าของที่ดินศักดินา

ทัวร์บังคลาเทศ

จากนั้นชมซากพระราชวังเก่า Dinajpur Rajbari  อดีตพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในบังคลาเทศต้นกำเนิดของราชบารีที่ไม่ชัดเจน แต่ตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พระราชวังก่อตั้งขึ้นโดยราชาดินาจ แต่มีเอกสารว่ากษัตริย์ศรีมัตตาดุตตาเป็นผู้ก่อตั้งพระราชวัง ในรัชสมัยของปราณนาถและรามนาถ

ทัวร์บังคลาเทศ

เย็น นำท่านเดินทางสู่เมืองรังปุระ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม..............ระดับ 2 ดาวท้องถิ่น

รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนภายในเมืองรังปุระ

วันที่สาม  รังปุระ  - พาฮารปุระ – มหาสถานนคร – พคุฑา (โบกรา)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

เดินทางสู่พระราชวังทัชฮัต เป็นพระราชวังเก่าแก่ของบังคลาเทศ ตั้งอยู่ใน Tajhat, Rangpur ปัจจุบันวังแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ Rangpur Tajhat Palace อยู่ห่างออกไป 3 กม. ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองรังปูร์ ในเขตชานเมือง วังนี้สร้างโดยมหาราชา Kumar Gopal Lal Roy ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นที่เชื่อกันว่าจากรูปลักษณ์ที่เด่นชัดของทัชมาฮาล หรือมงกุฎประดับด้วยเพชรพลอยของเขา อดีตวังถูกใช้เป็นศาลแห่งเมืองรังปุระและปัจจุบันได้ปรับมาเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อรวบรวมวัตถุโบราณและผลงานด้านศิลปะที่หายากของกษัตริย์สมัยก่อน จากนั้นเดินทางสู่ แหล่งมรดกโลกของบังคลาเทศที่พาฮาร์ปูร์ แหล่งโบราณสถานของชาวพุทธ ที่สัมมาปุระมหาวิหาร ที่สร้างตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8

ทัวร์บังคลาเทศ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ชมมหาสถานนคร เป็นที่ตั้งเมืองโบราณแห่งแรกของประเทศบังคลาเทศ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 3  เป็นแหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองโบกรา คาดว่ามีการสร้างเมืองแห่งนี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ พื้นที่มากกว่า 210,000 ตารางเมตร ในช่วงปี คศ. 700 ก็ได้กลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพันดรา (Pundra Kingdom) และป้อมปราการของเมืองก็ถูกใช้งานเสมอมาจนถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเมืองโบกรา ภายในกำแพงเชิงเทินประกอบด้วย สุสาน, วัด, ซากพระราชวังโบราณ ที่มีบ่อน้ำโบราณ รวมทั้ง บล็อกที่อยู่อาศัยในเขตปราการ จากนั้นเดินทางสู่โสมปุระมหาวิหาร หนึ่งในสถาบันวัดทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคว้นเบงกอล วัดที่ขุดพบที่เมืองพาฮารปุระ ที่สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ธรรมปาละที่ 2 ในรัชสมัยของเทวปาละผู้สืบราชสันตติวงศ์ของพระองค์ ผู้ปกครองเมืองพาลาเป็นชาวพุทธที่เคร่งศาสนาและพวกเขาได้ก่อตั้งอารามหลายแห่งทั่วทั้งอาณาจักรที่กำลังเติบโต ทำให้เมืองพาลากลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงกระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งเอเชีย 

ทัวร์บังคลาเทศ

เย็น นำท่านเดินทางสู่เมืองพคุฑา(โบกรา) นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม....ระดับ 3 ดาวท้องถิ่น

รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนภายในเมืองโบกรา

วันที่สี่  พคุฑา (โบกรา)  - นาโฎระ ราชพาริ - ราชซาฮี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์ 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังนาโฎระ ราชพาริ หรือที่รู้จักในชื่อพระราชวังแห่งเมืองนาโฏระ ซึ่งเป็นพระราชวังที่โดดเด่นในเมือง เป็นที่พำนักและที่นั่งของตระกูลราชซาฮี แห่งซามินดาร์ พระราชินีรานีภบานี ผู้โด่งดังอาศัยอยู่ที่นี่ และหลังจากที่สามีสิ้นพระชนม์ได้ขยายทั้งที่ดินและพระราชวัง

บ่าย      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นเดินทางต่อสู่ Puthia Temple Complex สถานที่นี้เรียกว่าคอมเพล็กซ์วัดปูเทียอย่างเหมาะสม และก่อตั้งโดยกลุ่มซามินดาร์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมื่อหลายศตวรรษก่อน ซามินดาร์เป็นขุนนางท้องถิ่นและผู้ปกครองแคว้นเบงกอล โดยทั่วไปได้รับตำแหน่งจากทุนสนับสนุนที่มอบให้โดยจักรพรรดิ และตระกูลขุนนางที่รับผิดชอบในการสร้างวิหารที่ซับซ้อน ขุนนางโมกุลที่รู้จักกันในชื่อว่าผู้ครองราชย์ ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่ม ที่สำคัญและมั่งคั่งที่สุดของขุนนางในประเทศในขณะนั้น พวกเขายังเป็นที่รู้จักในเรื่องงานการกุศลมากมาย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้พวกเขาได้รับชื่อเสียงอันยาวนานอย่างแท้จริงคือการก่อตั้งกลุ่มอาคารของวัด ซึ่งคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์และอำนาจของพวกเขาในช่วงเวลาดังกล่าว โครงสร้างมากกว่าสองสามแบบในคอมเพล็กซ์และจัดเรียงไว้รอบทะเลสาบกลาง โครงสร้างส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากดินเผา เช่นเดียวกับวัตถุโบราณทางสถาปัตยกรรมหลายแห่งของบังกลาเทศ และหนึ่งในสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือวัดโกวินดาที่สวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยหนึ่งในราชินีของตระกูลขุนนาง อาคารที่โดดเด่นอีกแห่งซึ่งอุทิศให้กับพระกฤษณะจากนั้นมีรูปแบบการก่อสร้าง "pancha ratna" ซึ่งหมายความว่ามียอดแหลมทั้งหมดห้ายอด นี่เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของที่นี่ ไม่น้อยเพราะมันยากที่จะพลาด: เป็นวัดที่สร้างถวายพระศิวะ

ทัวร์บังคลาเทศ

ทัวร์บังคลาเทศ

ชม พระราชวังปูเทีย  สร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1895 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของมหารานีเฮเมนต้ากุมารี ก่อสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบอินโดในยุคฟื้นฟูศิลปะ (แบบฮินดูผสมผสานกับแบบชวา) ปัจจุบันกาลังอยู่ในขั้นตอนการซ่อมแซมเนื่องจากพระราชวังทรุดโทรมเยอะพอสมควร

ทัวร์บังคลาเทศ

ได้เวลาเดินทางต่อสู่เมืองราชซาฮี 

เย็น นำท่านเดินทางสู่เมืองราชซาฮี นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม... ระดับ 3 ดาวท้องถิ่น

รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนภายในเมืองราชซาฮี…พัก2คืนติดกัน

วันที่ห้า  เมืองเก่าราชซาฮี – พิพิธภัณฑ์เวรานดา - กรุงธากา

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม 

ชมพิพิธภัณฑ์เวรานดา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ เก็บโบราณวัตถุทั่วทั้งชมพู เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1910 เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอารยะธรรมเบงกอล

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าของราชาฮี ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมสำคัญของบังคลาเทศ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองราชซาฮี เพื่อเตรียมตัวบินกลับกรุงธากา 

17.50    ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน BG…..

19.00    ถึงสนามบินกรุงธากา 

เย็น       นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4* ..............................

             รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนภายใน กรุงธากา

วันที่หก ป้อมปราการ -  รัฐสภาแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - ช้อปปิ้ง - สนามบิน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ป้อมปราการ Lalbagh (หรือ Fort Aurangabad) เป็นป้อมปราการสไตล์โมกุลสมัยศตวรรษที่ 17 ที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่หน้าแม่น้ำ Buriganga ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1678 โดย Mughal Subahdar Muhammad Azam Shah ซึ่งเป็นบุตรของจักรพรรดิ Aurangzeb และต่อมาเป็นจักรพรรดิเอง ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา Shaista Khan ไม่ได้ทำงานต่อ ในช่วงเวลาที่ยังสร้างป้อมไม่เสร็จ ในปี 1684 ลูกสาวของ Shaista Khan ชื่ออิหร่าน Dukht Pari Bibi เสียชีวิตที่นั่น หลังจากการตายของเธอ เขาเริ่มคิดว่าป้อมปราการนี้โชคร้าย และปล่อยให้โครงสร้างไม่สมบูรณ์ หนึ่งในสามส่วนหลักของป้อมลัลบักห์ หนึ่งคือหลุมฝังศพของปารี บิบี  ประตูทางทิศใต้ของป้อมที่วาดโดยโยฮัน ซอฟฟานี ในปี ค.ศ. 1787 

ทัวร์บังคลาเทศ

นำท่านผ่านชม รัฐสภาแห่งชาติ National Parliament Building หรือที่เรียกว่า Jatiyo Sangsad Bhaban ตั้งอยู่ในเมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ ออกแบบโดยสถาปนิก Louis Kahn และเป็นหนึ่งในสภานิติบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ตั้งของกิจกรรมรัฐสภาทั้งหมดของบังคลาเทศ อาคารหลังนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดาของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของบังคลาเทศ

ทัวร์บังคลาเทศ

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดแสดงโบราณคดี ศิลปะคลาสสิก มัณฑนศิลป์และร่วมสมัย ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ชาติพันธุ์วิทยา และอารยธรรมโลก มีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ทั้งจำนวนและเอกลักษณ์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เต็มไปด้วยประติมากรรมหิน โลหะและไม้ เหรียญทอง เงิน และทองแดง ศิลาจารึกและแผ่นทองแดง และดินเผาและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่น่าสนใจทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ยังแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพที่ถึงจุดสูงสุดในการปลดปล่อยบังคลาเทศ

เย็น      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด กรุงธากา – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

02.00  เครื่องบินออกจากสนามบินธากา โดยเที่ยวบิน TG340

05.30  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 35,000 บาท / ท่าน
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 15 วันก่อนการเดินทาง
3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 60 วัน ** ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน ** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
6. กรณียกเลิกน้อยกว่า30วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดโดยการบินไทยน้ำหนักท่านละ 20 กิโลกรัม
2.ตั๋วเครื่องบินในประเทศ 2เที่ยวน้ำหนักท่านละ 20 กิโลกรัม
3.ค่าที่พัก รวม 5 คืน ระดับโรงแรมในเมือง 3-4 ดาว นอกเมือง 2 ดาว / เกสท์เฮาส์มาตรฐาน
4.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุเท่านั้น (ไม่รวมสุขภาพและโควิด) คุ้มครองมูลค่าสูงสุด 2,000,000 บาท
7.ค่าวีซ่าแบบเข้าครั้งเดียว
8.ค่าหัวหน้าทัวร์

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทิปไกด์วันละ 3USD และคนขับรถวันละ 2USD รวม 35ดอลล่าร์ตลอดทริป
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่ากระเป๋าแตก หูหิ้วหลุด ฯลฯ
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ,ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่ากล้องถ่ายรูปวีดีโอ และค่ากล้องมือถือ บางสถานที่ที่เรียกเก็บ
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
7.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
8.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
9.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
10.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
11.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
12.สายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่งบนเครื่องบิน บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ กรณีที่ท่านต้องการซื้อเก้าอี้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า
13.ค่าเข้าห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำเอกชนกรณีบางสถานที่เรียกเก็บ รบกวนชำระตรงผู้ให้บริการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

คำชี้แจ้ง
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์...เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
3.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์
4.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

ใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ
1.หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2.รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 ซมx 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
3.หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
4.Bank Statement หรือ สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 3 เดือน ยอดเงินไม่น้อย 30,000 บาท
5.ระบุที่อยู่ปัจจุบัน และเบอร์ติดต่อ

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์บังคลาเทศ เที่ยวบังคลาเทศ^
TOP