ทัวร์จีน อูรูมูฉี  ทูรูฟาน ถ้ำพระพันองค์ เทียนซานแกรนด์แคนย่อน ล่องเรือทะเลสาบเทียนซาน

ทัวร์จีน อูรูมูฉี ทูรูฟาน ถ้ำพระพันองค์ เทียนซานแกรนด์แคนย่อน ล่องเรือทะเลสาบเทียนซาน


รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
รวมทิปไกด์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
ไม่เข้าร้าน เที่ยวครบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

Shandong Airlines
8วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ซินเจียง อูรูมูฉี – ทูรูฟาน – เมืองโบราณเกาชาง – ถ้ำพระพันองค์ -เทียนซานแกรนด์แคนย่อน

เชิญท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่น่าทึ่ง ภูเขาเปลวไฟ (ฝอเยี่ยนซาน) แกรนด์แคนย่อนเทียนซาน ทะเลสาบเขาเทียนซาน สัมผัสวิถีชีวิตชาวอุยกูร์ ชมระบบชลประทานใต้ดินโบราณ “คันเอ๋อจิง” ย้อนอดีตเมืองโบราณเจียวเหอ ชมถ้ำพุทธศิลป์ ถ้ำพระพันองค์ (เชียนฝอต้ง) มรดกล้ำค่า แห่งเส้นทางสายไหม

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/12/22 2:50 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์จีน อูรูมูฉี ทูรูฟาน ถ้ำพระพันองค์ เทียนซานแกรนด์แคนย่อน ล่องเรือทะเลสาบเทียนซาน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.45นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว G เคาเตอร์สายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC) พบเจ้าหน้าที่บริษัทแพลนเนท เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองอูรูมฉี – เมืองทูรูฟาน

03.05เดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี โดย สายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC) เที่ยวบินที่ SC8886 11.45ถึงสนามบินเมืองอูรูมูฉี Urumqi Diwopu International Airport “ เที่ยวบิน SC8886 เวลา 06.00 น. จะจอดแวะรับผู้โดยสารที่เมืองคุนหมิง 1.40 ชม. ลูกค้าลงจากเครื่องพร้อมนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องลงมา ผ่าน ตม.ตรวจคนเข้าเมือง และรอขึ้นเครื่องอีกครั้ง นั่งที่เดิม ” เมืองอูรูมูชี หรือ อูรูมชี หรือ อูรูมฉี ภาษามองโกล แปลว่า"ทุ่งหญ้าที่สวยงาม” เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอง ซินเจียงอุยกูร์ เป็นศูนย์กลางเส้นทางสำคัญของทางสายไหมในยุคราชวงศ์ถังได้พัฒนาความเป็นศูนย์กลางทางด้าน ผู้นำทางวัฒนธรรมและทางการค้ายุคราชวงศ์ชิง อูรูมูฉี เป็นนครที่ใหญ่ที่สุด ทางทิศตะวันตกของประเทศ ตามบันทึกของกินเนสบุ๊ค อ๊อฟเร็คคอร์ด อูรูมูฉี เป็นเมืองใหญ่ ที่ห่างไกลจากทะเลมากที่สุดในโลก มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 1990 ในปัจจุบัน เป็นเมืองศูนย์กลางด้านคมนาคมภายในประเทศ ทั้งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการพาณิชย์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บ่ายพาคณะเดินทางสู่เมืองทูรูฟาน (ใช้เวลาประมาณ 2 .30 ชั่วโมง) เมืองทูรูฟานเป็นเมืองสำคัญของเส้นทางสายไหม ได้ชื่อว่าเป็นเมือง “โอเอซีสแห่งเส้นทางสายไหม” เมืองทูรูฟาน มีสภาพภูมิประเทศ ที่แตกต่างจากที่อื่นในประเทศจีนคือ เป็นเมืองร้อนที่สุดในจีน และเป็นเมืองที่ลมแรงที่สุดในจีน จึงสามารถผลิตไฟฟ้าพลังลมได้ นอกจากนี้เมืองทูรูฟาน ยังเป็นเมืองแห่งอารยธรรมโบราณ และการค้าโบราณสำคัญของเส้นทางสายไหม ระหว่างทางผ่านชมโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยกังหันลม

ทัวร์ทูรูฟาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เข้าสู่ที่พัก...หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันที่สาม เมืองโบราณเกาชาง – ถ้ำพระพันองค์ – ทะเลทรายคู่หมูถ่าเก๋อ – เมืองซ่านซ่าน

07.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม เช้านำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณเกาชาง โบราณของชาวอุยกูร์ และผู้คนหลายเชื้อชาติ เมื่อครั้งอพยพจากมองโกเลียเข้าสู่เขตซินเจียง ในศตวรรษที่ 9 ริมขอบทางด้านเหนือของทะเลทรายทาคลามากัน มีชื่อในภาษาอุยกูร์ ว่า คาราโคจา ซึ่งแปลว่า เมืองแห่งกษัตริย์ มีบริเวณกว้างถึง 20 ตร.กม. เคยมีประชากรอาศัยถึง 30000 คน เป็นพระภิกษุถึง 3000 รูป ในช่วงศตวรรษที่ 6 กษัตริย์แห่งเมืองเกาชาง ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เคยนิมนต์พระถังซำจั๋งให้มาแสดงธรรมที่นี่ 1 เดือน และสร้างศาลาแดงให้โดยเฉพาะร่องรอยที่ยังเหลือในปัจจุบัน คือวัดใหญ่ ที่มีอาณาเขตถึง 10000 ตร.ม. และส่วนของศาลาแสดงธรรมเป็นรูปทรงกลม พระถังซำจั๋งเดินทางมาถึงเมือง Kucha และเขียนไว้ว่า เป็นเมืองที่มีวัดพุทธกว่า 100 แห่งมีพระ 5000 รูป ส่วนใหญ่ศึกษาหินยาน ท่านได้เขียนถึงวัดเจากูหลี่ มีพระภิกษุเคร่งครัดรักษาพระธรรมวินัย ประกอบกิจวัตรทางศาสนาอย่างหมั่นเพียร

ทัวร์เมืองโบราณเกาชาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บ่ายจากนั้นนำท่านชมถ้ำพระพันองค์ (เชียนฝอต้ง) เป็นนอีกหนึ่งถ้ำพุทธศิลป์โบราณสำคัญ ของเส้นทางสายไหมเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากเฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงาม ตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน

ทัวร์ถ้ำพระพันองค์

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองซ่านซ่าน นำท่านเที่ยวชมทะเลทรายคู่หมูถ่าเก๋อ หรือ Kum Tag ในภาษาเตอร์กิก ซึ่งเป็นทะเลทรายที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุดในโลก และเป็นทะเลทรายที่มีขนาดกว้างใหญ่เป็นอันดับ 6 ของจีน ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เข้าสู่ที่พัก...หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ เมืองทูรูฟาน - ระบบชลประทานใต้ดินคันเอ๋อจิ้น – ภูเขาเปลวเพลิง – เจดีย์ซูกงถ่า – เมืองโบราณเจียวเหอ

07.00รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม เช้านำท่านเดินทางสู่เมืองทูรฟาน นำท่านชมบ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง ชมระบบชลประทานใต้ดินโบราณ โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวอุยกูร์ โดยขุดอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินที่ไหลมาจากหิมะที่ละลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน และการเกษตร ปศุสัตว์ มีระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตร จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นงานก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่

ทัวร์คันเอ๋อจิ่ง

นำท่านเที่ยวชมภูเขาเปลวไฟ(ฝอเยี่ยนซาน)เป็นภูเขาที่มีลักษณะเหมือนเปลวไฟเด่นสง่ามองเห็นได้ชัดเจน ในระยะไกลและเป็นสถานที่กล่าวถึงในนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิง พัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดีย

ทัวร์ภูเขาเปลวไฟ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายนำท่านชมเจดีย์ซูกงถ่า ลักษณะเหมือนหอคอย สร้างในปี ค.ศ.1777 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของนายพลเอ๋อหมินโฮจา ทหารชาวเมืองทูรูฟาน มีลักษณะเป็นสุเหร่าของชาวอุยกูร์ สร้างด้วยอิฐสีทรายอย่างงดงาม มีความสูง 44 เมตร และมีฐานรอบเจดีย์ 10 เมตร มีการจัดอิฐที่สร้างเจดีย์เป็นรูปทรงเรขาคณิต มีลวดลายหลายแบบ ทั้งเป็นรูปคลื่นและลายดอกไม้

ทัวร์เจดีย์ซูกงถ่า

นำท่านชม เมืองโบราณเจียวเหอ (เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน) เป็นเมืองโบราณที่สร้างด้วยดินที่เก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นระหว่างทศวรรษที่ 2 – 5 เมื่อทศวรรษที่ 14 ชาวมองโกก่อสงครามหลายปีอย่างดุเดือด บุกเข้าเขตซินเจียง ถล่มเมืองเกาชังและเจียวเหอ ขณะเดียวกัน ยังบังคับให้ชาวท้องถิ่นเลิกนับถือพุทธศาสนา บังคับให้นับถือศาสนาอิสลาม ภายใต้การทำลายเช่นนี้ เมืองโบราณเจียวเหอจึงค่อยๆ หมดความสำคัญ ปัจจุบัน ยังคงการรักษาซากเมืองโบราณเจียวเหอไว้เป็นอย่างดี ซากเมืองโบราณจากทิศใต้ถึงเหนือยาวประมาณ 1,600 เมตร กว้าง 300 เมตร แบ่งเป็นวัดวาอาราม เขตชุมชนและทำเนียบทางการเป็นต้น พื้นที่ราว 470,000 ตารางเมตร ซากสิ่งก่อสร้างที่ยังได้เห็นในปัจจุบันมี 360,000 ตารางเมตร ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเมื่อปี 1961 ทางการจีนประกาศให้ซากเมืองโบราณเจียวเหอเป็นโบราณสถานระดับชาติ และเมืองนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น "ซากโบราณสถานที่สวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก"

ทัวร์เมืองโบราณเจียวเหอ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เข้าสู่ที่พัก...หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า ทุ่งหญ้าใต้หนานซาน – เทียนซานกรนด์แคนย่อน – อูรูมูฉี

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เช้านำท่านเดินทางไปยังเมืองหนานซาน ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของทุ่งหญ้าใต้หนานซาน ตั้งอยู่ในเขตของเทือกเขาเทียนซาน ท่านจะได้พบกับความงามของทุ่งหญ้า ที่พักอาศัยแบบเกอร์ ของชาวคาซัคท้องถิ่น สัตว์ต่างๆ เช้น ม้า วัว เขตทุ่งหญ้าแห่งนี้เรียกอีกอย่างนึ่งว่า ฟาร์มม้าศึกหนานซาน ในอดีตสมัยราชวงค์ถัง เป็นเขตที่มีการล่าสัตว์ ต่อมาในสมัยราชวงค์ชิง ได้เป็นพื้นที่เลี้ยงม้า และทำปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียงมาก จะมีม้าศึกพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ของจีน มีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2532 รัฐบาลท้องถิ่นได้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิว สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของ มณฑลซินเจียง

ทัวร์ทุ่งหญ้าใต้หนานซาน
ทัวร์ทุ่งหญ้าใต้หนานซาน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายนำท่านชม คีซิลลี่ยาแกรนด์แคนยอน หรือ หุบโตรกลึกลับแห่งภูผาฟ้า (เทียนซานแกรนด์แคนย่อน)ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคูชาเทียนซานแกรนด์แคนยอน มียอดปลายแหลมของหินทรายนับพันยอดสูง กว่าร้อยเมตรโอบล้อมอยู่ในทุกทิศทาง ภูผาสีแดงเพลิง หุบโตรกนี้ตั้งอยู่ในความสูง 1,600 เมตร จากระดับน้าทะเล โดยมียอดที่สูงที่สุด ประมาณ 2,048 เมตร และมีระดับความกว้างและลึกของหุบเขาที่แตกต่างกันไปตามแนวยาว โดยช่วงที่กว้างที่สุดนั้นอยู่ที่ประมาณ 150 ฟุต (50 เมตร) และส่วนที่แคบที่สุด คือ ประมาณ 1.3 ฟุต (0.4 เมตร)ภายในโตรกสูงชันอันเกิดจาก ฝีมือของธรรมชาติของธารน้ำ กระแสลมและสายฝน ที่กัดกร่อนภูผาหินทรายแดง มาเป็นระยะเวลาหลายพันปี จนก่อเกิดเป็นหุบโตรกสูงชันแปลกตา จนทำให้เกิดจินตนาการได้ มากกว่า 40 ทิวทัศน์ เช่น สิงโตผยองรับแขก พลับพลาแห่งภูผาฟ้า ฯลฯ นอกจากนี้แล้วบริเวณเบื้องใต้หุบผามีธารน้ำสายหนึ่ง ไหลคดโค้งอยู่บนผืนท้องน้าสีแดงเข้มคล้ายสีปูนกินหมาก มีชื่อเรียกขานกันว่า ธารน้ำเค็มหรือเอี๋ยนสุ่ยโกวลวดลายหินผาสีน้ำตาลแดง กลายเป็นผลงานแกะสลักที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก

ทัวร์เทียนซานแกรนด์แคนย่อน
ทัวร์เทียนซานแกรนด์แคนย่อน
ทัวร์เทียนซานแกรนด์แคนย่อน

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เข้าสู่ที่พัก...หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว (พัก 2 คืน)

วันที่หก ทะเลสาบเขาเทียนซาน – อูรูมูฉี

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เช้านำท่านเดินทางสู่อุทยานทะเลสาบสวรรค์ (ทะเลสาบเทียนฉือ) ชมวิวเขาเทียนซาน (ระยะทางประมาณ 110 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม) นำท่านทะเลสาบสวรรค์ “Heavenly Lake Scenic Spot in Tianshan Mountain” 1 ใน 10 สถานที่ท่องเทียวห้ามพลาดเมื่อมาเยือนมณฑลซินเจียง ล่องเรือชมความงามธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขาเทียนซานเป็นวิวฉากหลัง สวยงามมาก ดุจดั่งสวรรค์บนพื้นพิภพ ทะเลสาบเทียนฉือตั้งอยู่ใจกลางของภูเขาเทียนซาน ทะเลสาบมีความยาว 3,400 เมตร กว้าง 1,500 เมตร ความลึกมากสุด 105 เมตร มีพื้นที่ 4.9 ตร.กม. ทะเลสาบเทียนฉือได้รับฉายาว่า “"Pearl of Tianshan Mountain" ซึ่งภูเขาเทียนซานเป็นภูเขาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเอเซีย มีความสูงถึง 7,435 เมตร ที่ยอดเขากัวมูเออร์ มีความยาวถึง 2,500 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน 1,800 กม. และอยู่ในประเทศคาซัคสถาน 700 กิโลเมตร ด้วยความใหญ่และยาวของภูเขาเทียนซาน และยอกเขากว่าพันยอด ดูเสมือนพญามังกร 3 ตัวนอนวางตัวอยู่หลังสันเขา และด้วยความสูงของภูเขาเทียนซาน ทำให้เห็นหิมะปกคลุมยอดภูเขากว่าพันยอดตลอดทั้งปี ในปี 1990 จุดชมทิวทัศน์ Heavenly Lake ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกยูเนสโก UNESCO

ทัวร์ทะเลสาบเทียนซาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เข้าสู่ที่พัก...หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว

วันที่เจ็ด พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – ตลาดพื้นเมืองต้าปาจา (เอ้อเต้าเฉียว) – กรุงเทพฯ

08.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เช้าพิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจำาลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ ที่น่าสนใจแบบเหลือเชื่อ คือการขุดพบขนม ไหว้พระจันทร์โบราณ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 ซม. ใช้แป้งข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบ อัดใส่พิมพ์ทรงกลม ลวดลายประณีตเป็นดอกเบญจมาศ อบจนมีสีเหลือง สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคการทาขนมอบที่ยอดเยี่ยมของผู้คนในสมัยนั้น ค้นพบจากหลุมฝังศพอัสตานาในเมืองทูรูฟาน นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังได้นำมัมมี่มนุษย์โบราณ อายุเก่าแก่ 2,800-3,800 ปี มาแสดงอีกด้วย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บ่ายนำท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองตลาดต้าปาจา (เอ้อเต้าเฉียว) ตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ได้แก่ มีดเหล็กซินเจียง แส้หางจามรี เสื้อผ้า พรมเปอร์เซีย ผลไม้อบแห้ง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น

ทัวร์อูรูมูฉี

ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย 15.30นำท่านเดินทางสู่สนามบินอูรูมูฉี (อาหารเย็น เป็นอาหารกล่อง KFC) 19.00 ออกเดินทางจากเมืองอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC885 “เที่ยวบิน SC8885 เวลา 23.15 น. จะจอดแวะรับผู้โดยสารที่เมืองคุนหมิง 1.30 ชม. ลูกค้าลงจากเครื่องพร้อมนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องลงมา ผ่าน ตม.ตรวจคนเข้าเมือง และรอขึ้นเครื่องอีกครั้ง นั่งที่เดิม”

วันที่แปด กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

02.05เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/12/22 2:50 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

กรณียกเลิก
1.ยกเลิก 60 ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิก 30 -59 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 5,000 บาท/ท่าน
3.ยกเลิก 21 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
4.ยกเลิก 15 - 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงิน 50% ของค่าทัวร์
5.ยกเลิก 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงิน 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
8.ค่าวีซ่าประเทศจีนสำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าห้องพัก กรณีพัก 3 ท่าน บางโรงแรมห้องพักอาจไม่สามารถพัก 3 ท่านได้ ต้องแยกห้อง 1 ท่านบางโรงแรม ท่านที่สาม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
10.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการสิ้นสุดของคาร์บอนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิภายใน15-24 องศา โรงแรมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ
7.โรงแรม มาตรฐานระดับดาวโรงแรม เป็นระดับมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
8.ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
9.สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์อูรูมูฉี ทัวร์ทูรูฟาน ทัวร์ถ้ำพระพันองค์ทัวร์แนะนำ

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :1610 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :971 ท่าน

China Southern Airlines
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ฮู๋ซี ซิงฮั่ว อลังการดอกผักกาดเหลืองอร่าม ซากุระบานสะพรั่ง

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ฮู๋ซี ซิงฮั่ว อลังการดอกผักกาดเหลืองอร่าม ซากุระบานสะพรั่ง

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :415 ท่าน

Thai Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน เรือ ดาว ดาว ดาว ดาว ดาว ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :1077 ท่าน

Thai Smile Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง..หนีห่าวแยงซีเกียง ฉงชิ่ง อี๋ชาง เขื่อนยักษ์  อู่ฮั่น

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง..หนีห่าวแยงซีเกียง ฉงชิ่ง อี๋ชาง เขื่อนยักษ์ อู่ฮั่น

โรงแรม เรือ ดาว ดาว ดาว ดาว ดาว ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :269 ท่าน

Air Asia
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงระดับ 5ดาว เขื่อนยักษ์ต้าเสียต้าป้า อู่หลง ต้าจู๋

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงระดับ 5ดาว เขื่อนยักษ์ต้าเสียต้าป้า อู่หลง ต้าจู๋

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน เรือ ดาว ดาว ดาว ดาว ดาว ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :204 ท่าน

Thai Smile Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป สวนดอกไม้คุนหมิง

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป สวนดอกไม้คุนหมิง

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :280 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด


^
TOP