ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้
ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้

ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้

ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ โรงแรมทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ โรงแรม ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ โรงแรม ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ 3 คืน ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้ 6 คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน
ไม่รวมวีซ่า ไม่รวมค่าวีซ่า

Sichuan Airline
10วัน | 9คืน
แสดงราคา

ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้

“เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ ณ มณฑลซินเจียง ณ อุทยานสวรรค์คานาสือ ชมความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่น่าทึ่ง ภูเขาเปลวไฟ (ฝอเยี่ยนซาน) บ่อน้ำมันดำเค่อลามาอี้ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สัมผัสวิถีชีวิตชาวอุยกูร์ ชมระบบชลประทานใต้ดินโบราณ “คันเอ๋อจิง” ย้อนอดีตเมืองโบราณเจียวเหอ ชมถ้ำพุทธศิลป์ ถ้ำพระพันองค์ (เชียนฝอต้ง) มรดกล้ำค่า แห่งเส้นทางสายไหม”

1.วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉิงตู

15.00 น.นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว S เคาเตอร์สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์  พบเจ้าหน้าที่บริษัทแพลนเนท เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

17.45 น. เดินทางสู่เมืองเฉิงตูโดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U3936  (ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม.) *รับประทานอาหารบนเครื่อง

21.30 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเทียนฟู่ นครเฉิงตู 

เข้าสู่ที่พัก ........... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว ใกล้สนามบิน

*** โรงแรมอาจมีห้องประเภทเตียงเดี่ยวไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นห้องเตียงคู่ ***

2.วันที่สอง เฉิงตู – เมืองอูรูมฉี -เมืองเค่อลามาอี้

เช้าตรู่ เดินทางสู่สนามบินเทียนฟู่ เพื่อเดินทางไปยังเมืองอูรูมฉี

08.15 น. เดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี โดย สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8571

11.40 น. ถึงสนามบินเมืองอูรูมูฉี Urumqi Diwopu International Airport

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเค่อลาหมาอี (คาราเมย์) เมืองเค่อลาหมาอี้ ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์ หมายถึง “เมืองแห่งน้ำมันดำ” เพราะได้ตั้งชื่อตามชื่อ ภูเขาน้ำมันดำ เมืองเค่อลาหมาอี้เป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมากว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันเมืองเค่อลาหมาอี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี

ทัวร์คานาสือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เข้าสู่ที่พัก ...... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว

3.วันที่สาม บ่อน้ำมันเค่อลามาอี้ – เมืองปู้เอ่อจิ้น – ลำธารห้าสี – คานาสือ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า ชมบ่อน้ำมันดำเค่อลามาอี้ (ภูเขาน้ำมันสีดำ) เป็นพื้นที่พบน้ำมันดิบครั้งแรกของเมืองเค่อลามาอี้ ปัจจุบันบ่อน้ำมันยังมีน้ำมันดิบผุดออกมาตลอดเวลา ท่านจะได้เห็นบ่อน้ำมันนับร้อยลูกเรียงรายกัน จนคนท้องถิ่นบริเวณนี้ว่า ภูเขามังกรดำ เป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองปู้เอ่อจิน เมืองปู้เอ่อจิน มีแม่น้ำเบอร์ชินเป็นแม่น้ำสายหลักและมีแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง บรรยากาศทุ่งหญ้าตามเนินเขา เป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม นำชมลำธารห้าสี (ชายหาดห้าสี) เป็นพื้นที่กว้างที่เป็นหินหลากหลายสีอันสวยงามซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลม มีธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีส้มสลับสีเหลืองทองริมลำธาร ด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสวรรค์ของช่างภาพ

ทัวร์คานาสือ
 
ทัวร์คานาสือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก ...... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว

4.วันที่สี่ อุทยานคานาสือ ( ทะเลสาบมังกรหลับ – ทะเลสาบวงพระจันทร์ – จุดชมวิวศาลาชมปลา – ทะเลสาบเทวดา – ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ - ผ่านชมหมู่บ้านถูหวา) – เมืองปู้เออจิ้น

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่อุทยานคานาสือ ชมทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบมังกรหลับจะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูแล้วคล้ายกับสันหลังของมังกร (ภาพที่ออกมาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และระดับน้ำของลำธาร)

คานาสือ

นำชมทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์

ทัวร์คานาสือ

นำท่านสู่จุดชมวิวศาลาชมปลา ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของทะเลสาบกลางหุบเขา ถ้าโชคดีจะได้เห็นปลาแดงขนาดใหญ่ (หงหวี) ที่มีความยาวประมาณ 8-12 เมตร ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้เลยทีเดียว ระหว่างทางท่านจะผ่านแม่น้ำเคอเอ๋อฉี่ซื่อเห่อ

ทัวร์คานาสือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในอุทยาน

บ่าย นำท่านชมทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบคานาสือ ชมความงามรอบทะเลสาบ เต็มไปด้วยภูเขา ต้นไม้นานาพันธ์ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีการที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล ทะเลสาบคานาสือ ยังป็นทะเลสาบที่ขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยาย สวยงามเกินคำบรรยาย อยู่ในเขตเทือกเขาอัลไต ใกล้เขตชายแดนประเทศคาซัคสถาน มองโกเลีย และรัสเซีย มีอายุกว่า 200,000 ปี ส่วนที่ลึกสุดประมาณ 183 เมตร

ทัวร์คานาสือ
 
ทัวร์คานาสือ
 
จากนั้นเดินทางออกจากอุทยานคานาสือ ระหว่างทางจะพบเห็น หมู่บ้านถูหวา หมู่บ้านชาวพื้นเมือง มีเชื่อสายชาวไซบีเรีย มองโกลเลีย และเอเชียกลาง โดยจะทำปศุสัตว์ตามพื้นที่ต่างๆ และจะย้ายถิ่นตามพื้นที่มีทุ่งหญ้า ในประเทศจีนจะมีที่พบในมณฑลซินเจียงเท่านั้น

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองปู้เอ่อจิ้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก ............. หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว

5.วันที่ห้า เมือผีอูเหอเอ๋อ - แพะเมืองผี - เมืองคุยถุน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือเรียกว่า แพะเมืองผี เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เป็นผืนแผ่นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เป็นประติมากรรมที่น่าอัศจรรย์มีหินรูปร่างแปลกตา กลางทะเลทรายโกบี (กิจกรรมขี่อูฐ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) ส่วนที่มาชื่อของ “แพะเมืองผี” นั้นเกิดจากมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า ในอดีตถึงสมัยกองทัพแดง เรดการ์ดของเหมาเจ๋อตุงครั้งตอนที่เข้ามายึดครองแผ่นดินของชาวอุยกูร์ ได้มาแวะพัก ยามค่ำคืนสถานที่นี้จะมีลมที่ัพัดกระโชกแรงมาก เม็ดทรายสัมผัสกับโขดหิน มีเสียงโหยหวน สร้างความน่ากลัวให้กับเหล่ากองทหาร จึงเป้นที่มาของแพะเมืองผี

ทัวร์คานาสือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเมือคุยถุน เมืองคุยถุนเป็นเมืองใหม่อยู่ติดกับเมืองอูซู เป็นเมืองเล็กๆ ประชากรประมาณ 3 แสนคน อุตสาหกรรมขึ้นชื่อได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งท่อ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติ และชมบ้านเรือนของชาวเมืองท้องถิ่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก ................. หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว

6.วันที่หก เมืองคุยถุน – ทูรูฟาน - ภูเขาเปลวไฟ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูรุฟานเมืองทูรูฟาน เป็นเมืองสำคัญของเส้นทางสายไหม ได้ชื่อว่าเป็นเมือง “โอเอซีสแห่งเส้นทางสายไหม” เมืองทูรูฟาน มีสภาพภูมิประเทศ ที่แตกต่างจากที่อื่นในประเทศจีนคือ เป็นเมืองร้อนที่สุดในจีน และเป็นเมืองที่ลมแรงที่สุดในจีน จึงสามารถผลิตไฟฟ้าพลังลมได้

นอกจากนี้เมืองทูรูฟาน ยังเป็นเมืองแห่งอารยธรรมโบราณและการค้าโบราณสำคัญของเส้นทางสายไหม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเที่ยวชม ภูเขาเปลวไฟ เป็นภูเขาที่มีลักษณะเหมือนเปลวไฟ เด่นสง่ามองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล และเป็นสถานที่กล่าวถึงในนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดีย

ทัวร์คานาสือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก ................. หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว

7.วันที่เจ็ด ถ้ำพระพันองค์ – เมืองโบราณเจียวเหอ – ระบบชลประทานใต้ดินคันเอ๋อจิ้น – เมืองอูรูมูฉี

07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านชมถ้ำพระพันองค์ เป็นนอีกหนึ่งถ้ำพุทธศิลป์โบราณสำคัญ ของเส้นทางสายไหมเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน

ทัวร์คานาสือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านชม เมืองโบราณเจียวเหอ (เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน ) เป็นเมืองโบราณที่สร้างด้วยดินที่เก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นระหว่างทศวรรษที่ 2 – 5 เมื่อทศวรรษที่ 14 ชาวมองโกก่อสงครามหลายปีอย่างดุเดือด บุกเข้าเขตซินเจียง ถล่มเมืองเกาชังและเจียวเหอ ขณะเดียวกัน ยังบังคับให้ชาวท้องถิ่นเลิกนับถือพุทธศาสนา บังคับให้นับถือศาสนาอิสลาม ภายใต้การทำลายเช่นนี้ เมืองโบราณเจียวเหอจึงค่อยๆ หมดความสำคัญ

ทัวร์คานาสือ

ปัจจุบัน ยังคงการรักษาซากเมืองโบราณเจียวเหอไว้เป็นอย่างดี ซากเมืองโบราณจากทิศใต้ถึงเหนือยาวประมาณ 1,600 เมตร กว้าง 300 เมตร แบ่งเป็นวัดวาอาราม เขตชุมชนและทำเนียบทางการเป็นต้น พื้นที่ราว 470,000 ตารางเมตร ซากสิ่งก่อสร้างที่ยังได้เห็นในปัจจุบันมี 360,000 ตารางเมตร ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง

เมื่อปี 1961 ทางการจีนประกาศให้ซากเมืองโบราณเจียวเหอเป็นโบราณสถานระดับชาติ และเมืองนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น "ซากโบราณสถานที่สวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก"

จากนั้นนำท่านชมบ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง ชมระบบชลประทานใต้ดินโบราณ โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวอุยกูร์ โดยขุดอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินที่ไหลมาจากหิมะที่ละลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน และการเกษตร ปศุสัตว์ มีระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตร จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นงานก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่

นำท่านเดินทางสู่เมืองอูรูมฉี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก ...... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว

8.วันที่แปด พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - ตลาดต้าปาจ้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจำาลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ ที่น่าสนใจแบบเหลือเชื่อ คือการขุดพบขนม ไหว้พระจันทร์โบราณ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 ซม. ใช้แป้งข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบ อัดใส่พิมพ์ทรงกลม ลวดลายประณีตเป็นดอกเบญจมาศ อบจนมีสีเหลือง สะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคการทาขนมอบที่ยอดเยี่ยมของผู้คนในสมัยนั้น ค้นพบจากหลุมฝังศพอัสตานาในเมืองทูรูฟาน

นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังได้นำมัมมี่มนุษย์โบราณ อายุเก่าแก่ 2,800-3,800 ปี มาแสดงอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองตลาดต้าปาจา (เอ้อเต้าเฉียว) ตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ได้แก่ มีดเหล็กซินเจียง แส้หางจามรี เสื้อผ้า พรมเปอร์เซีย ผลไม้อบแห้ง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ทัวร์คานาสือ

เย็น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ...... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว

9.วันที่เก้า บินภายใน - เมืองเฉิงตู - ถนนโบราณควานไจ้เซี่ยง

เช้าตรู่ ปลุกตื่น เดินทางสู่สนามบิน

10.00 น. เดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U6516

13.40 น. ถึงเมืองเฉิงตู นำท่านเที่ยวชม ณ ถนนโบราณควานไจ้เซี่ยง (ซอยเล็กใหญ่) ชมบ้านเรือน ร้านค้า ตกแต่งแบบคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดิน ควานไจ่เซี่ยงจื่อ เดิมเป็นถนนโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง และเป็นที่ตั้งค่ายพักทหารเมื่อ 300 กว่าปีก่อน ต่อมาเป็นที่ตั้งชุมชน ซอยกว้างนั้นเป็นที่อยู่ของผู้มีฐานะ ใช้รถม้าสัญจรซอยจึงกว้าง ส่วนซอยแคบนั้นจะเป็นที่อยู่ของคนชั้นกลางใช้เดินสัญจร

ทัวร์คังติ้ง

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก ..........หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว

10.วันที่สิบ ถนนโบราณจินหลี่  – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเที่ยวชม ช๊อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ณ ถนนโบราณจินหลี เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตู

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

10.30 น.ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ (*อาหารกลางวัน KFC)

14.20 น.เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U3935  (ใช้เวลาเดินทางรวม 3.15 ชม.)

16.35 น.ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

** สายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ จะเป็นการร้องขอหน้าเคาเตอร์เช็คอินเท่านั้น // น้ำหนักกระเป๋าโหลด ไม่เกิน 23 กก. 1 ชิ้น / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 5 กก. **

**************

#961# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
20 มิ.ย. 67 -
29 มิ.ย. 67
89,900 89,900 89,900 18,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 18/05/24 23:02:00 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์คานาสือ เส้นทางสายไหมตอนบน ทูรูฟาน อูรูมูฉี เค่อลามาอี้

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 40,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. ท่านละ 1 ใบเท่านั้น / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 5 กก. 1 ใบ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ไม่รวมค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
5. ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
6. ไม่รวมค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้าและออกห้องพักโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าทิปพนักงาน 5-10 หยวน/ครั้ง/กระเป๋า1 ใบ จ่ายพนักงานโดยตรง
** บางโรงแรม 4 ดาว หรือ 5ดาวนอกเมืองหลัก อาจจะไม่มีพนักงานบริการให้ส่วนนี้ **

การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8. ไม่รวมค่าวีซ่าจีน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้

- ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการสิ้นสุดของคาร์บอนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิภายใน15-24 องศา โรงแรมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ

- โรงแรม มาตรฐานระดับดาวโรงแรม เป็นระดับมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม

- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การขอที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

**กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่เช็คราคากับทางสายการบินแต่ละวัน

*ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*สำหรับท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบินเอง เป็นดุลยพินิจของลูกค้า กรณีแอร์ไลน์ยกเลิกบิน หรือเปลี่ยนเวลาบิน บริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เนื่องจากอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ และก่อนออกตั๋วเครื่องบินต้องได้รับคำยืนยันจากบริษัทว่ากรุ๊ปยืนยันเดินทางแล้วแน่นอนแล้ว บริษัทฯแนะนำ ควรออกตั๋วภายในประเทศให้ช้าที่สุด

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัว เนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*กรณีลูกค้าที่เดินทางไปร่วมกับคณะในต่างประเทศหรือลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ เช่นเดินทางไปก่อน หรือยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมคณะ ขอให้ลูกค้าทำประกันการเดินทางของท่านเอง เนื่องจากบริษัทฯ ทำประกันการเดินทางแบบหมู่คณะที่เดินทางไปกลับพร้อมคณะเท่านั้นและประกันเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นไม่รวมสุขภาพ,ไม่รวมโควิด,ไม่รวมโรคประจำตัว,ไม่รวมภัยสงครามหรือภัยจากก่อการร้าย

*ที่นั่งบนรถบัส บริษัทฯขอความร่วมมือให้ลูกค้านั่งด้านหน้ารถบัสให้ครบทุกเบาะก่อน เพื่อให้ทุกท่านได้นั่งเบาะปกติก่อน และขอสงวนสิทธิ์แถวหน้าสุดสำหรับไกด์ และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเป็นพื้นที่ประสานงาน ดังนั้นขอเก้าอี้แถวด้านหน้า ขอเป็นที่นั่งสำหรับที่นั่ง 1 ท่าน/เบาะที่นั่ง เนื่องจากเส้นทางระยะไกล เบาะที่นั่งแถวหลังอาจเกิดการเมารถและไม่สบายกับผู้ที่นั่งหลังๆได้

*บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โรงแรมที่พัก ก่อนเดินทาง และหลังจบทริป ทุกกรณี เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ และเกิดจากเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินล่าช้า สายการบินยกเลิก สายการบินเปลี่ยนเวลาบิน เหตุสุดวิสัยภัยทางธรรมชาติ เหตุสงคราม การจราจล เป็นต้น

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ซินเจียง ทัวร์อูรูมฉี ทัวร์ทูรูฟาน ทัวร์คานาสือ ทัวร์เอเชีย ทัวร์จีนทัวร์แนะนำ

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน

ทัวร์เส้นทางสายไหม ตุนหวง ภูเขาสลับสายรุ้ง จ่างเย่ ชิงไห่ ภูเขาหญ้าฉีเหลียน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 9คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
16 - 25 ก.ค. / 23 ก.ค. - 1 ส.ค. / 20 - 29 ส.ค. / 3 - 12 ก.ย.
สนใจทัวร์นี้ :20718 ท่าน

Sichuan Airline
10วัน | 9คืน
ราคาเริ่มต้น
79,900
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูรุมฉี ทูรูฟาน ตุนหวง ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูรุมฉี ทูรูฟาน ตุนหวง ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 6คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
14 - 21 ต.ค. / 24 - 31 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1919 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
86,900
โปรแกรมทัวร์


^
TOP