Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน
Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน

Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน

Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน โรงแรมUnseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน โรงแรม Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน โรงแรม Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน 5คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ไม่เข้าร้านเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่ลงร้าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง อุทยานมรดกโลก UNESCO

“ทัวร์กุ้ยโจว..นำท่านชมความงามที่แปลก และบริสุทธิ์ ของมณฑลกุ้ยโจว มณฑลที่เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนธรรมชาติที่สวยงาม ชมภูเขาเฟ่านจิ้นซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 4 พุทธคีรี ได้รับมรดกโลก UNESCO เยือนหมู่บ้านเผ่าแม้ว ซีเจียง หมู่บ้านเผ่าแม้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวชมอุทยานซานเจียง มรกดกโลกระดับ UNESCO *เน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล*

โปรแกรมการเดินทาง Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง - กุ้ยหยาง

08.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 4) เคาเตอร์สายการบินไทย TG แถว  H

10.55 ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เที่ยวบินที่ TG612 (ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.) เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.05 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

..... เดินทางสู่เมืองกุ้ยหยาง เมืองศูนย์กลางของมณฑลกุ้ยโจว โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน...........

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก........ 5* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองลี่โป๋ – อุทยานแห่งชาติซางเจียง UNESCO

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้า  นำท่านเดินทางสู่เมืองลี่โป๋ (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  เข้าชมอุทยานแห่งชาติซางเจียง มีพื้นที่ 271.3 ตารางกิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งใหม่ของมณฑลกุ้ยโจว ได้รับมรดกโลก UNESCO ได้รับสมญานาม “จิ่วจ้ายโกวน้อย ไฮไลท์จุดชมวิวแนะนำ จุดชมวิวทะเลสาบมังกร ทะเลสาบน้ำใสสีฟ้า จุดชมวิวน้ำตกช่องแคบเขียว จุดชมวิวสะพาน 7ช่องเล็ก สะพาน 7 ช่องใหญ่  จุดชมวิวน้ำตกช่องแคบเขียว จุดชมวิวทะเลสาบมังกร

 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน
 
 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน
 
 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน
 
 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน
 
 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน
 
 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ............ 5* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองไข่หลี – หมู่บ้านโบราณเผ่าแม้วซีเจียง (รวมรถราง) – โชว์พื้นเมือง

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองไขหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองไขหลี่ “อาณาจักรแห่งขุนเขา” มีพื้นที่เพาะปลูกชาเป็นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยังเป็นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลยูนนาน เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน ยังเป็นแหล่งผลิตเหล้ายี่ห้อ เหมาไถ ที่มียอดขายเป็น อันอันดับ 1 ของจีน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านแม้ว ใหญ่ที่สุดในโลกหมู่บ้านแม้วซีเจียง หมู่บ้านแม้วซีเจียง เป็นหมู่บานชนเผา เมี้ยวจู๋(ม้ง) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บานแม้วพ้นครอบครัว" ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยประมาณหมื่นกว่า คน และชนเผ่า เมี้ยวจู๋(ม้ง) ถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่า ทั่ว เมืองจีนและเป็นเผา ที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมโดดเด่นมาก

 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน
 
 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน
 
 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน
 
 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ................. 5* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ภูเขาฟ่างจิ้งซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จุดชมวิวภูเขาเห็ดหอม – เมืองถงหยิน

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้านำท่านเดินทางสู่ ภูเขาฟ่านจิ้งซาน ภูเขาฟ่านจิ้งซานมีทิวทัศน์ที่แสนงดงาม และภูเขาเที่มีหินแปลกประหลาด ภูเขาฟ่านจิ้งซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอู่หลิงภูเขาฟ่านจิ้งซานได้รับการจดทะเบียนมรดกโลก UNESCO เป็นเขตสงวนชีวมณฑล ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชกว่า 2,000 ชนิด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ 2-65 ล้านปีก่อน กว่า 31 สายพันธุ์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีความเสี่ยงจะสูญพันธุ์อีกกว่า 19 สายพันธุ์ รวมถึงยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น นอกจากนี้ฟ่านจิ้งซาน ยังภูเขาศักสิทธิ์ของชาวพุทธแห่งหนึ่งของจีน มีการสร้างวัดอยู่บนยอดเขา ในสมัยราชวงศ์ถัง และราชวงศ์หมิง ไฮไล์ทมีองค์พระศรีอริยเมตไตรย สูง 5 เมตร สร้างจากทอง 250 กิโลกรัม โดยว่ากันว่าเป็นรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านชมเปลี่ยนรถอุทยาน จากนั้นขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาฟ่านจิ้งซาน จากนั้นนำท่านเดินชมจุดชมวิวหินเห็ดหอม และ หินหมื่นตำรา ท่านจะพบความแปลกประหลาดของหินที่มีลักษณะเหมือนเห็ดหอม และหนังสือวางอยู่เป็นชั้นๆ

 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน

จากจุดชมวิวเห็ดหอม เมื่อท่านมองไปจะเห็นวิวอารามขอวัด บนยอดเขาสวยงาม ปกคลุมด้วยหมอกสวยมากมากราวกับสรวงสวรรค์

 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเที่ยวชมวัด ภายในวัดจะมีองค์พระสังกัจจายน์ (พระสังกระจาย) ตามความเชื่อเป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ สติปัญญา และเมตตามหานิยม เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์ และมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีพุทธลักษณะที่โดดเด่น คือ อ้วนท้วนสมบูรณ์ ผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งทองคำ มีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ สังเกตใบหน้าของท่านจะยิ้มแย้มเสมอจึงเป็นที่รักใคร่เหล่ามนุษย์และเทพยดา อิสระเดินขึ้นชมอารามลอยฟ้าบนยอดเขา

 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน

หมายเหตุ ท่านที่ไม่ขึ้นอารามบนยอดเขา รออยู่บริเวณวัดด้านล่าง สภาพอากาศแต่ละวันเปลี่ยนแปลง วิวต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละช่วงเวลา)

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินลงสู่สถานีกระเช้า จากนั้นนั่งกระเช้าลงสู่ยอดเขา

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ........... 5* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า นั่งรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้านำท่านเดินทางเดินทางสุ๋เมืองถงเหริน

10.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองคุนหมิง ขบวนที่ ....

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ........... 5* หรือเทียบเท่า

6.วันที่หก เมืองโบราณกวนตู้  - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า  นำท่านชมเมืองโบราณกวนตู้  นำท่านเดินเล่นชมบรรยกาศ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.20 ออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

15.20 เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 613 (ใช้เวลาเดินทาง 2.10 ชม.)

16.00 ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

#1029# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
5 พ.ย. 66 -
10 พ.ย. 66
49,900 47,900 48,900 8,500
จองทัวร์    ลด 900 บาท จองก่อน 26 ก.ย. 
10 พ.ย. 66 -
15 พ.ย. 66
49,900 47,900 48,900 8,500
จองทัวร์    ลด 900 บาท จองก่อน 26 ก.ย. 
12 พ.ย. 66 -
17 พ.ย. 66
49,900 47,900 48,900 8,500
จองทัวร์    ลด 900 บาท จองก่อน 26 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 27/09/23 7:58 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
7. นำดื่มบนรถบัส
8. ค่าวีซ่าจีนสำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
10.ค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถ 120 หยวน/ทริป/ท่าน
11.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5. ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6. ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
7. มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
8. โรงแรมที่เมืองโบราณลี่เจียง ไม่สามารถพัก 3 ท่านได้ ท่านที่ 3 มีค่าใช้จ่ายสำหรับแยกพักห้องเดี่ยว 2,000 บาท (2คืน)
9. การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยโจว ทัวร์ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์กุ้ยหยาง ทัวร์จีนไม่เข้าร้านรัฐบาลทัวร์แนะนำ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง อุทยานธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง อุทยานธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
12 - 17 ต.ค. / 19 - 24 ต.ค. / 26 - 31 ต.ค. / 26 - 31 ต.ค. / 2 - 7 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :12494 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
52,900
รายละเอียด

ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง ต้ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งการ์เซียร์ บี้ผิงโกว ช่วงสวยงามสุดๆ

ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง ต้ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งการ์เซียร์ บี้ผิงโกว ช่วงสวยงามสุดๆ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
23 - 28 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 5 ม.ค. / 4 - 9 ม.ค. / 11 - 16 ม.ค. / 18 - 23 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :15967 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
47,900
รายละเอียด

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
11 - 16 พ.ย. / 18 - 23 พ.ย. / 2 - 7 ธ.ค. / 9 - 14 ธ.ค. / 16 - 21 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :38724 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
55,900
รายละเอียด

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถ่ซาน ศาลไคฟงเป้าบุ้นจิ้น

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถ่ซาน ศาลไคฟงเป้าบุ้นจิ้น

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
21 - 26 พ.ย. / 1 - 6 ธ.ค. / 8 - 13 ธ.ค. / 22 - 28 ธ.ค. / 23 - 28 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 5 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :16185 ท่าน

Air Asia
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
47,900
รายละเอียด

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
22 - 27 ต.ค. / 3 - 8 พ.ย. / 12 - 17 พ.ย. / 19 - 24 พ.ย. / 1 - 6 ธ.ค. / 8 - 13 ธ.ค. / 17 - 22 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 5 ม.ค. / 5 - 10 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :44200 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
รายละเอียด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อันซีนเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว เมืองโบราณโจวจวง

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อันซีนเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว เมืองโบราณโจวจวง

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
21 - 26 พ.ย. / 5 - 10 ธ.ค. / 19 - 24 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :3463 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
53,900
รายละเอียด

ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
11 - 17 ต.ค. / 25 - 31 ต.ค. / 8 - 14 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :9258 ท่าน

Thai Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
67,900
รายละเอียด

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต้ากู๋ปิงชวน เสฉวนแอร์ไลน์

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต้ากู๋ปิงชวน เสฉวนแอร์ไลน์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
18 - 23 ต.ค. / 20 - 25 ต.ค. / 4 - 9 พ.ย. / 7 - 12 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :14765 ท่าน

Sichuan Airline
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
49,900
รายละเอียด


^
TOP