ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 0863324074 เพิ่มเพื่อน
Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน

Unseen Guizhou ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน หมู่บ้านเผ่าแมวซีเจียง 6 วัน

5คืน
yes หัวหน้าทัวร์ไทย
yes ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
yes ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
yes เที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล

China Southern Airlines
6วัน | 5คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

“ทัวร์กุ้ยโจว..นำท่านชมความงามที่แปลก และบริสุทธิ์ ของมณฑลกุ้ยโจว มณฑลที่เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนธรรมชาติที่สวยงาม ชมภูเขาเฟ่านจิ้นซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 4 พุทธคีรี ได้รับมรดกโลก UNESCO เที่ยวชมเมืองโบราณริมน้ำเจิ้นหยวน ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เวนิสแห่งตะวันออก” เยือนหมู่บ้านเผ่าแม้ว ซีเจียง หมู่บ้านเผ่าแม้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวชมอุทยานซานเจียง มรกดกโลกระดับ UNESCO เที่ยวชมเลือกซื้อของฝาก ณ เมืองโบราณชินเหยียน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนบท ระดับ AAAAA อายุกว่า 600ปี *เน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล*

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
5 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 42,900 39,900 40,900 8,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
19 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 42,900 39,900 40,900 8,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/10/19 2:32 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการจอง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหยาง

16.30คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 3) เคาเตอร์สายกาไซน่าเซาเทรินส์ CZ แถว ..
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

19.05ออกเดินทางสู่เมืองกุ้ยหยาง โดยสายการ เที่ยวบินที่ CZ8370 (ใช้เวลาเดินทาง 3.05 ชม.)
เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

23.10เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกุ้ยหยางหลงตงเป่าเมืองศูนย์กลางของมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนอยู่ห่างจากใจกลางเมืองกุ้ยหยางประมาณ 11 กิโลเมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาดกว้างอย่าง Boeing 747 และ Airbus A330 ได้ อาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ 34,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คนต่อชั่วโมง โดยท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหยางถือเป็นศูนย์กลางท่าอากาศยานทางภาคใต้ของจีน ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก........ 5* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองลี่โป๋ – อุทยานแห่งชาติซางเจียง UNESCO

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองลี่โป๋ (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เข้าชมอุทยานแห่งชาติซางเจียง มีพื้นที่ 271.3 ตารางกิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งใหม่ของมณฑลกุ้ยโจว ได้รับมรดกโลก UNESCO ได้รับสมญานาม “จิ่วจ้ายโกวน้อย” ไฮไลท์จุดชมวิวแนะนำ จุดชมวิวทะเลสาบมังกร ทะเลสาบน้ำใสสีฟ้า จุดชมวิวน้ำตกช่องแคบเขียว จุดชมวิวสะพาน 7ช่องเล็ก สะพาน 7 ช่องใหญ่

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเข้าชม อุทยานซางเจียง ชมวิวสะพาน 7ช่องเล็ก สะพาน 7 ช่องใหญ่ จุดชมวิวน้ำตกช่องแคบเขียว จุดชมวิวทะเลสาบมังกร


 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน


เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ............ 5* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองไข่หลี – หมู่บ้านโบราณเผ่าแม้วซีเจียง (รวมรถราง) – โชว์พื้นเมือง

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองไขหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองไขหลี่ “อาณาจักรแห่งขุนเขา” มีพื้นที่เพาะปลูกชาเป็นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยังเป็นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลยูนนาน เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน ยังเป็นแหล่งผลิตเหล้ายี่ห้อ เหมาไถ ที่มียอดขายเป็น อันอันดับ 1 ของจีน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านแม้ว ใหญ่ที่สุดในโลก ณ หมู่บ้านแม้วซีเจียง หมู่บ้านแม้วซีเจียง เป็นหมู่บานชนเผา เมี้ยวจู๋(ม้ง) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บานแม้วพ้นครอบครัว" ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยประมาณหมื่นกว่า คน และชนเผ่า เมี้ยวจู๋(ม้ง) ถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่า ทั่ว เมืองจีนและเป็นเผา ที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมโดดเด่นมาก


 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน


ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ................. 5* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองถงหยิน – เจิ้นหยวน – เมืองโบราณเจิ้นหยวน

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้านำท่านเดินทางไปยัง เมืองเจิ้นหยวน นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณเจิ้นหยวน ที่ถูกขนานนามว่าเป็น
“เวนิสแห่งตะวันออก” ด้วยความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นเมืองน้ำที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงาม สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า อาคารบ้านเรือนสร้างอยู่ริมแม่น้ำอู่หยาง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระดับประเทศของจีน โดยเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งเส้นทางบกและทางน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมในอดีต

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน


 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน


เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก.........5* หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ภูเขาฟ่างจิ้งซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จุดชมวิวภูเขาเห็ดหอม – เมืองถงหยิน

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้านำท่านเดินทางสู่ ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (Fanjingshan) ภูเขาฟ่านจิ้งซานมีทิวทัศน์ที่แสนงดงาม และภูเขาเที่มีหินแปลกประหลาด
ภูเขาฟ่านจิ้งซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอู่หลิงภูเขาฟ่านจิ้งซานได้รับการจดทะเบียนมรดกโลก UNESCO เป็นเขตสงวนชีวมณฑล ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชกว่า 2,000 ชนิด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ 2-65 ล้านปีก่อน กว่า 31 สายพันธุ์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีความเสี่ยงจะสูญพันธุ์อีกกว่า 19 สายพันธุ์ รวมถึงยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น

นอกจากนี้ฟ่านจิ้งซาน ยังภูเขาศักสิทธิ์ของชาวพุทธแห่งหนึ่งของจีน มีการสร้างวัดอยู่บนยอดเขา ในสมัยราชวงศ์ถัง และราชวงศ์หมิง ไฮไล์ทมีองค์พระศรีอริยเมตไตรย สูง 5 เมตร สร้างจากทอง 250 กิโลกรัม โดยว่ากันว่าเป็นรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านชมเปลี่ยนรถอุทยาน จากนั้นขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาฟ่านจิ้งซาน จากนั้นนำท่านเดินชมจุดชมวิวหินเห็ดหอม และ หินหมื่นตำรา ท่านจะพบความแปลกประหลาดของหินที่มีลักษณะเหมือนเห็ดหอม และหนังสือวางอยู่เป็นชั้นๆ


 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน


จากจุดชมวิวเห็ดหอม เมื่อท่านมองไปจะเห็นวิวอารามขอวัดบนยอดเขาสวยงาม ปกคลุมด้วยหมอกสวยมากมากราวกับสรวงสวรรค์


 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน


ได้เวลาพอสมควรนำท่านเที่ยวชมวัด ภายในวัดจะมีองค์พระสังกัจจายน์ พระสังกัจจายน์ (พระสังกระจาย) ตามความเชื่อเป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ สติปัญญา และเมตตามหานิยม เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์ และมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีพุทธลักษณะที่โดดเด่น คือ อ้วนท้วนสมบูรณ์ ผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งทองคำ มีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ สังเกตใบหน้าของท่านจะยิ้มแย้มเสมอจึงเป็นที่รักใคร่เหล่ามนุษย์และเทพยดา
อิสระเดินขึ้นชมอารามลอยฟ้าบนยอดเขา

 ทัวร์กุ้ยโจว ฟ่านจิ้นซาน


หมายเหตุ ท่านที่ไม่ขึ้นอารามบนยอดเขา รออยู่บริเวณวัดด้านล่าง สภาพอากาศแต่ละวันเปลี่ยนแปลง วิวต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละช่วงเวลา) ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินลงสู่สถานีกระเช้า จากนั้นนั่งกระเช้าลงสู่ยอดเขา

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ........... 5* หรือเทียบเท่า
วันที่หก นั่งรถไฟความเร็วสูง –กุ้ยหยาง – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้านำท่านเดินทางเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองกุ้ยหยาง ขบวนที่ ....

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่สนามบินกุ้ยหยาง เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

15.50 เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการไซน่าเซาเทรินส์ เที่ยวบิน CZ 8369 (ใช้เวลาเดินทาง3.05 ชม.)

17.50 ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
5 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 42,900 39,900 40,900 8,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 
19 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 42,900 39,900 40,900 8,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 18 ต.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/10/19 2:32 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ประกันการเดินทางนี้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัว และเจ็บป่วย สุขภาพ หากลูกค้าต้องการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมลูกค้าต้องซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ประกันโดยตรง หรือแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการ
8. นำดื่มบนรถบัส

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5. ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6. ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
7. มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
8. โรงแรมที่เมืองโบราณลี่เจียง ไม่สามารถพัก 3 ท่านได้ ท่านที่ 3 มีค่าใช้จ่ายสำหรับแยกพักห้องเดี่ยว 2,000 บาท (2คืน)
9. การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตํ่วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง
2.รูปถ่าย
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ระบุตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน
6.กรณีเด็ก อายุตำกว่า 20 ปี
-สำเนาใบเกิด
-ระบุชื่อสถานศึกษา

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยโจว ทัวร์ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์กุ้ยหยาง ทัวร์จีนไม่เข้าร้านรัฐบาลทัวร์แนะนำ

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถ่ซาน ศาลไคฟงเป้าบุ้นจิ้น เจิ้งโจว

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถ่ซาน ศาลไคฟงเป้าบุ้นจิ้น เจิ้งโจว

5คืน
22 - 28 ต.ค. / 9 - 15 พ.ย. / 3 - 9 ธ.ค. / 27 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 20 - 26 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :20540 ท่าน

Thai Smile Airways
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
41,900
รายละเอียด

ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง พิชิตภูเขามังกรหยก ทะเลสาบกระจก โชว์จางอี้โหมว  5 วัน (ทัวร์จีน)

ทัวร์ต้าลี่ ลี่เจียง พิชิตภูเขามังกรหยก ทะเลสาบกระจก โชว์จางอี้โหมว 5 วัน (ทัวร์จีน)

4คืน
23 - 27 พ.ย. / 18 - 22 ม.ค. / 7 - 11 ก.พ. / 8 - 12 ก.พ. / 20 - 24 มี.ค. / 9 - 14 เม.ย. / 8 - 12 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :4693 ท่าน

China Eastern Airlines
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
35,900
รายละเอียด

ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง ต้ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งการ์เซียร์ ช่วงสวยงามสุดๆ

ทัวร์ภูเขาหิมะซีหลิง ต้ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งการ์เซียร์ ช่วงสวยงามสุดๆ

2คืน 2คืน
21 - 25 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 11 - 15 ม.ค. / 8 - 12 ก.พ.
สนใจทัวร์นี้ :8561 ท่าน

Thai Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

ทัวร์จีน:ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน โดยสายการบิน CZ

ทัวร์จีน:ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน โดยสายการบิน CZ

4คืน
3 - 8 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :98 ท่าน

China Southern Airlines
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
38,000
รายละเอียด

Blossom season @Yunnan แกรนด์ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกซากุระ

Blossom season @Yunnan แกรนด์ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกซากุระ

4คืน 1คืน
29 ก.พ. - 5 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :273 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ้น ซานเจียง ภูเขาแปดเหลี่ยม หมู่บ้านเผ่าต้ง

ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ้น ซานเจียง ภูเขาแปดเหลี่ยม หมู่บ้านเผ่าต้ง

4คืน 1คืน
21 - 26 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1025 ท่าน

China Southern Airlines
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
33,900
รายละเอียด

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

4คืน
8 - 13 พ.ย. / 6 - 11 มี.ค. / 20 - 25 มี.ค. / 8 - 13 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :7626 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
46,900
รายละเอียด

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

3คืน 3คืน
22 - 28 พ.ย. / 7 - 13 ก.พ. / 6 - 12 มี.ค. / 20 - 26 มี.ค. / 10 - 16 เม.ย. / 17 - 23 เม.ย. / 22 - 28 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :11970 ท่าน

China Southern Airlines
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิงหวง เมืองโบราณฟู๋หรงเซิ้น โชว์จิ้งจอกขาว สะพานแก้ว (ทัวร์จีนแนะนำ)

ทัวร์จางเจียเจี้ย เฟิงหวง เมืองโบราณฟู๋หรงเซิ้น โชว์จิ้งจอกขาว สะพานแก้ว (ทัวร์จีนแนะนำ)

4คืน
18 - 22 มี.ค. / 25 - 29 มี.ค. / 22 - 26 เม.ย. / 6 - 10 พ.ค. / 20 - 24 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :20969 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
36,900
รายละเอียด

ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล  ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ หนานหนิง

ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ หนานหนิง

2คืน 3คืน
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. / 9 - 14 ม.ค. / 18 - 23 ม.ค. / 8 - 13 ก.พ. / 22 - 27 ก.พ.
สนใจทัวร์นี้ :149 ท่าน

China Southern Airlines
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
33,900
รายละเอียด

ทัวร์ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน

ทัวร์ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน

4คืน 1คืน
22 - 28 ต.ค. / 22 - 28 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :16753 ท่าน

Thai Airways
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
48,900
รายละเอียด

ทัวร์อันซีนเซี่ยงไฮ้ ฮู๋ซี ซูโจว โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊ก สวนโบราณมรดกโลกUNESCO เมืองโบราณโจวจวง

ทัวร์อันซีนเซี่ยงไฮ้ ฮู๋ซี ซูโจว โรงถ่ายภาพยนต์สามก๊ก สวนโบราณมรดกโลกUNESCO เมืองโบราณโจวจวง

4คืน
16 - 20 พ.ย. / 23 - 27 พ.ย. / 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. / 5 - 9 ธ.ค. / 26 - 30 ธ.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 8 - 12 ก.พ. / 22 - 26 ก.พ. / 7 - 11 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :4168 ท่าน

Thai Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

LUXURY TOUR ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

LUXURY TOUR ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

5คืน
16 - 21 พ.ย. / 14 - 19 มี.ค. / 21 - 26 มี.ค. / 9 - 14 พ.ค. / 23 - 28 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :6262 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
57,900
รายละเอียด

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูรูมูฉี ทูรูฟาน ตุนหวง โมเกาคู จางเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูรูมูฉี ทูรูฟาน ตุนหวง โมเกาคู จางเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง

7คืน
25 ต.ค. - 1 พ.ย. / 22 - 29 เม.ย. / 9 - 16 พ.ค. / 23 - 30 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :8479 ท่าน

China Southern Airlines
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900
รายละเอียด

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋

ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงหรูระดับ 5ดาว+ ฉงชิ่ง อี๋ชาง อู่หลง ต้าจู๋

2คืน 1คืน
22 - 28 ต.ค. / 23 - 29 พ.ย. / 7 - 13 มี.ค. / 19 - 25 มี.ค. / 21 - 27 มี.ค. / 9 - 15 เม.ย. / 11 - 17 เม.ย. / 21 - 27 เม.ย. / 9 - 15 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :22794 ท่าน

Thai Smile Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
47,900
รายละเอียด

ทัวร์จีน:ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน ไทยสมายแอร์ WE

ทัวร์จีน:ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน ไทยสมายแอร์ WE

5คืน
17 - 22 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :242 ท่าน

Thai Smile Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
38,900
รายละเอียด

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

5คืน
23 - 28 พ.ย. / 5 - 10 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 11 - 16 ม.ค. / 17 - 22 ม.ค. / 7 - 12 ก.พ. / 8 - 13 ก.พ. / 7 - 12 มี.ค. / 21 - 26 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :15133 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
41,900
รายละเอียด

ทัวร์ทิเบต เยือนลาซามรดกโลกล้ำค่า UNESCO พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตำหนักนอร์บุหลิงฆา

ทัวร์ทิเบต เยือนลาซามรดกโลกล้ำค่า UNESCO พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตำหนักนอร์บุหลิงฆา

5คืน
9 - 14 เม.ย. / 22 - 27 เม.ย. / 9 - 14 พ.ค. / 21 - 26 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :860 ท่าน

China Eastern Airlines
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
54,900
รายละเอียด

ทัวร์ทิเบต แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 7 วัน

ทัวร์ทิเบต แกรนด์ทัวร์ทิเบต ลาซา ซีหนิง นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 7 วัน

5คืน
10 - 16 เม.ย. / 17 - 23 เม.ย. / 9 - 15 พ.ค. / 22 - 28 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :26638 ท่าน

China Eastern Airlines
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
66,900
รายละเอียด

ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต การบินไทย TG

ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต การบินไทย TG

3คืน 4คืน
9 - 16 เม.ย. / 1 - 8 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :4671 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
61,900
รายละเอียดSIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ติดต่อ แพลนเนท เวิลด์ไวด์ PLANET WORLWIDE

TOP