ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน

ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน

10คืน บินภายใน 3 รอบ
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Eva Airways
13วัน | 10คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ทัวร์อเมริกาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
แสงสียามค่ำคืน แห่งเมืองลาสเวกัส
ชมความงามสง่าของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
ความมหัศจรรย์ของแอนทีโลปแคนยอน ดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลกสีสันจากธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เดแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ
อุทยานแห่งชาติโคโลราโดแคนยอน อุทยานที่ไม่ควารพลาดกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา
อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ประติมากรรมแกะสลักบนหน้าผาของภูเขาหินแกรนิต

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 04/08/21 3:02 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 60,000 บาท
2.ชำระเงินส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ

การยกเลิก
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 60,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
2.ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class)สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
3.ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
4.ค่าทิปพนักงานขับรถ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
7.โรงแรมที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน จำเป็นต้องจองเป็นห้องพัก 2ห้องเท่านั้น
8.หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10.น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
11.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
12.และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
13.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
14.ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่ เกิน 7กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาท่านละ 8,500.- และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 100 บาท ต่อท่าน
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบินการนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ
สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ที่ทางทัวร์จัดให้
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน
และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา (ท่องเที่ยว)
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างประทับตรา 2หน้าขึ้นไปพร้อมเล่มเก่า (ถ้ามี)
2.รูปถ่ายสีปัจจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 x 2 นิ้ว
3.จำนวน 1 รูป เน้นใบหน้า มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน
4.ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และใบสูติบัตร (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
5.ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
6.ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
7.การเงิน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมstatementย้อนหลัง6เดือน
และหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร
8.การงาน
8.1 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน หรือใบจดทะเบียนการค้าตัวจริง
8.2 พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
8.3 ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองจากต้นสังกัด ระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
8.4 นักเรียน – นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ ออก ณ อำเภอ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
9.หากท่านไปพักกับญาติที่อเมริกา ต้องมีหนังสือเชิญจากทางญาติ ระบุความสัมพันธ์ วันที่เข้าพัก
พร้อมทั้ง สำเนาหน้า พาสปอร์ต และหน้าวีซ่าอเมริกา มาด้วย
สำหรับผู้ที่เดินทางไปเพื่อธุรกิจ ที่ต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกา
ควรแสดงจดหมายจากภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ที่ท่านจะไปติดต่อธุรกิจด้วย
ต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตทุกท่าน
หมายเหตุ : สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณีสถานทูตจะส่งพาสปอร์ตคืนหลังจากวันที่ได้รับการสัมภาษณ์ประมาณ 3-5 วัน
ท่านที่เคยได้รับวีซ่าอเมริกา กรุณาแนบหน้าวีซ่ามาด้วย

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อเมริกา เที่ยวลาสเวกัส อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน^
TOP