ทัวร์ตูนีเซีย แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม
ทัวร์ตูนีเซีย แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม

ทัวร์ตูนีเซีย แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม

ทัวร์ตูนีเซีย แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม ทัวร์ตูนีเซีย แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม ทัวร์ตูนีเซีย แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม ทัวร์ตูนีเซีย แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม ทัวร์ตูนีเซีย แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม 11คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Emirates
14วัน | 11คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ตูนีเซีย แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม

ทัวร์ตูนีเซีย ทัวร์แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม

ตูนีเซีย เที่ยวเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชมโบราณสถานยุคอาณาจักรโรมัน โคลอสเซียม หมู่บ้านริมทะเล โอเอซิสกลางทะเลทราย ชมซากปรักหักพังที่เมืองสไบทลา เมืองโรมันโบราณอารยธรรมอันเก่าแก่ของฟิวนิกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

แอลจีเรีย ชม 3 เมืองโบราณในอดีตที่ยิ่งใหญ่แห่ง “ดีเจมิลา - ทิปาซา - ทิมกัต - ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมพระราชวัง และป้อมปราการโบราณที่มีชื่อเสียงหลากหลายในแอลจีเรีย ชมเมืองกองส์ตองติน “เมืองแห่งสะพาน” ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปทวีปแอฟริกา

#1288# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
1 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 159,900 159,900 159,900 30,000
จองทัวร์   ส่วนลด 1,500 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 29/01/23 8:32 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ตูนีเซีย แอลจีเรีย ทริปเดียวเที่ยว 2 อารยธรรม

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U14 สายการบินอิมิเรสต์แอร์  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – แอลจีเรีย

02.00  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK385 (เวลาบิน 6.55 ชม.)

06.00  เดินทางถึง ดูไบ  (รอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน)

08.45  ออกเดินทางสู่เมืองแอลเจียร์ ประเทศแอลจีเรีย โดยเที่ยวบินที่ EK757 (เวลาบิน 7.30 ชม.)

12.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฮาวรี บูเมอเดียน เมืองหลวงแอลเจียร์ ประเทศแอลจีเรีย  นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองหลวง

นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งการเสียสละ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น อนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารแอลจีเรียที่สละชีวิตในสงครามกู้อิสรภาพ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอลเจียร์เปิดตัวในปีคริสต์ศักราช 1982 ในวันครบรอบการเป็นอิสระของประเทศแอลจีเรีย ลักษณะของอนุสาวรีย์นี้จะประกอบไปด้วยใบปาล์ม 3 ใบประกบกันในแนวตั้ง และที่ขอบของแต่ละใบจะมีทหารยืนเฝ้าอยู่ นำท่านชมด้านนอก มัสยิดเก่าแก่เอล ดีเจดดิด สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสไตล์ฝรั่งเศสและสไตล์ดั้งเดิม

ทัวร์แอลจีเรีย

เยี่ยมชม จัตุรัสกลางเมือง  อันเป็นสถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติของนายพลชาวฝรั่งเศสนามว่า Emir Abdelkader

ทัวร์แอลจีเรีย

นำท่านชม แกรนเด้ โพสเต้ อาคารสำนักงานไปรษณีย์หลักของเมืองแอลเจียร์ สร้างขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยใช้สถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสจากนั้น 

ทัวร์แอลจีเรีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมแอลจีเรีย (Algeria Museum of Popular Arts and Traditions) เพื่อทำความรู้จักกับประเทศนี้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ        นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม แอลเจียร์ – ทิปาซา – เชอร์เชลล์ – แอลเจียร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่เมืองทิปาซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ประมาณ 80 กม. ทางตะวันตกของแอลเจียร์ เป็นเมืองท่าโรมันทั่วไปที่มีความมั่งคั่งและอิทธิพลสูงสุดภายใต้จักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวอรัส (ค.ศ. 193-211) มันถูกล้อมรอบด้วยกำแพงป้องกัน 2.2 กม. ซึ่งช่วยรักษาความสมบูรณ์ของมันในการต่อต้านกองกำลังที่บุกรุกจนในที่สุดมันก็ถูกทำลายโดย Vandals ในปี ค.ศ. 372 หลังจากนั้นเมืองก็ทรุดโทรมและวัสดุก่อสร้างของทิปาซาจำนวนมากถูกนำมาใช้ในการก่อสร้าง ของประเทศแอลเจียร์ นำท่านชม หลุมฝังศพของสตรีชาวคริสต์ Royal Mausoleum of Mauretania  เพราะมีรูปทรงเหมือนกากบาทของเส้นแบ่งที่ประตูเท็จ ในภาษาอาหรับ สุสานเรียกว่า Kubr-er-Rumia หรือ Kbor er Roumia ซึ่งหมายถึงหลุมฝังศพของหญิงชาวโรมัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อสู่เมืองเชอร์เชลล์ Cherchell เมืองท่าเรือ ที่นี่มีหอประภาคารขนาดเล็กและเต็มไปด้วยเรือประมงท้องถิ่น อดีตเมืองนี้มีชื่อเสียงด้านการผลิตเหล็กกล้า เรือดิน และเครื่องใช้เหล็กเพื่อส่งออกให้กับประเทศข้างเคียง นำท่านชมท่าเรือและจัตุรัสผู้พลีชีพ ชมด้านนอกของมัสยิด El Rahman ที่มีเสา 100 ต้น อาคารหลังนี้มีลักษณะเหมือนโบสถ์คริสต์เพราะอดีตเป็นมหาวิหารเซนต์ปอลจนถึงปี ค.ศ. 1574 ชมอนุสาวรีย์คาทอลิกแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดวิหารโรมันเก่าแก่

จากนั้นชม ซากเมืองโรมันเก่าแก่  ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งเชอร์เชลล์ เพื่อดูซากของอดีตจักรวรรดิอันรุ่งโรจน์ ในตอนท้ายของทัวร์นิทรรศการถาวร ซึ่งมีงานประติมากรรมมากมายและผลงานอันโดดเด่นอื่น ๆ จากสมัยโบราณ  ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองแอลเจียร์ 

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ          นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่สี่ แอลเจียร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านชมด้านนอกมหาวิหารพระแม่แห่งแอฟริกาแอลเจียร์ มหาวิหารสร้างเสร็จในปี 1872 หลังจากทำงานมา 14 ปีเป็นผลงานสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Jean Eugene Fromageau ภายนอกสร้างขึ้นในสไตล์ไบแซนไทน์ ขณะที่ภายในได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมฮิสปาโน-มัวร์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศให้กับ Mary มารดาของพระเยซ ด้านหลังแท่นบูชาบนผนังมีคติสอนใจที่ว่า “พระแม่แห่งแอฟริกาอธิษฐานเผื่อเราและเพื่อชาวมุสลิม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมแอลจีเรีย (Algeria Museum of Popular Arts and Traditions) เพื่อทำความรู้จักกับประเทศนี้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมและความเป็นอยู่ของประชากรภายในประเทศ นำท่านเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนกรุงในเมืองแอลเจียร์ที่ Kasbah 

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ………….. HOTEL ระดับ 4 ดาว ในเมืองแอลเจียร์

วันที่ห้า  แอลเจียร์ – เมืองโบราณดีเจมิลา – กงส์ตองติน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณดีเจมิลา (ระยะทางประมาณ 325 กม., ประมาณ 4 ชม.) มีพื้นที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็กบริเวณภูเขาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแอลเจียร์ สถาปัตยกรรมที่พบในการก่อสร้างเมืองโบราณแห่งนี้เป็นแบบโรมัน ซึ่งจะพบสถาปัตยกรรมรูปแบบนี้ในเฉพาะภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือเท่านั้น ดีเจมิลาได้รับการคัดเลือกจาก องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ในปี ค.ศ.1982

ทัวร์แอลจีเรีย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เมืองโบราณดีเจมิลา ชมลานกลางแจ้ง ศาสนสถาน, มหาวิหาร, ซุ้มประตู,โมเสค และตลาดโรมัน ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี เดินทางสู่ เมืองกงส์ตองติน (ประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปแอฟริกา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากกรุงแอลเจียร์และเมืองออราน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ-ตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย อยู่ห่างจากกรุงแอลเจียร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 320 กิโลเมตร สร้างขึ้นโดยชาวอาหรับ เมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว มีลักษณะเป็นเมืองป้อมปราการบนโขดหินสูงกว่า 240 เมตร เหนือหุบเขาลำน้ำเบื้องล่าง มีกำแพงและประตูเมืองสร้างในสมัยกลาง รวมทั้งซากเมืองโรมันในบริเวณใกล้เคียง กงส์ตองตินเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ นูมิเดียเมื่อประมาณ 2 ปีก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาจักรพรรดิคอนสแตนติน มหาราชจักรพรรดิของโรมันได้บูรณะขึ้นใหม่ในปีคริสต์ศักราช 313 ต่อมาฝรั่งเศสยึดครองไว้ในปี ค.ศ. 1837 

นำท่านชม สะพานแห่งเมืองกงส์ตองติน เมืองกงส์ตองติน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสะพาน” เนื่องจากมีสะพานอันงดงามมากมาย ที่เชื่อมระหว่างภูเขาและหุบเหว กับเมือง ซึ่งถูกสร้างไว้หลายแห่ง

ทัวร์แอลจีเรีย

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ          นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่หก กงส์ตองติน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านชม สะพานแขวน ซิดี เอ็มซิด ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 175 เมตร ยาว 164 เมตร ข้ามแม่น้ำรัมเม ในเมืองกงส์ตองติน ประเทศแอลจีเรีย

ทัวร์แอลจีเรีย

นำท่านชม สะพานเดินเท้า เมลล่า สลิมาเนห์ เดินข้ามช่องแคบที่ดูน่าหวาดเสียวและตื่นเต้น ซึ่งท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของโตรกผาและบ้านที่สร้างอยู่ในหุบเขา

ทัวร์แอลจีเรีย

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งความตาย  ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 1  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เซอร์ตาร์  ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่ากว่า  7,000 ชิ้น ทั้งภาพเขียน และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์, สมัยโรมัน, ยุคพูนิค, ยุคอิสลาม และยุคอาณานิคมฝรั่งเศส

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมด้านนอก มัสยิดเอเมียร์ อับเดลคาเดอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1968 และเสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1994 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้น นำท่านเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยที่ปูด้วนหิน ไปสำรวจ ตลาดเมดิน่าตลาดเก่าแก่ที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 16 ท่านจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของตลาดการค้าโบราณมีทั้งของสดและของแห้ง ของที่ระลึก

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่เจ็ด กงส์ตองติน – ทิมกัต–  กงส์ตองติน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ ทิมกัต  ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเทือกเขาออร์เร็ส ห่างจากเมืองกงส์ตองติน 110 กิโลเมตร เป็นสถานที่ตั้งของเมืองโบราณภายใต้การปกครองของจักรพรรดิไตรดานุส แห่งจักรวรรดิ์ทราจัน ปัจจุบันเมืองโบราณทิมกัตได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปีคริสต์ศักราช 1982 นำท่านชม เมืองโบราณทิมกัต อดีตที่เคยเป็นห้องสมุด ศาสนสถาน อัฒจันทร์ และมหาวิหารของจักรวรรดิ์ทราจัน ที่เคยรุ่งเรือง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

   ได้เวลาเดินทางกลับ เมืองกงส์ตองติน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ค่ำ  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก..............................ระดับ 4 ดาว 

วันที่แปด กงส์ตองติน - ตูนิส - ซิดิ บูซาอิค - คาร์เธจ - ฮาเมเหม็ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

07.45   เครื่องบินออกเดินทางโดย UG1361 เวลาบิน1ชั่วโมง (เวลาท้องถิ่นที่แอลจีเรียกับตูนีเซียเท่ากัน)

08.45 ถึงสนามบินนานาชาติตูนิส ประเทศตูนีเซีย จากนั้นนำท่านผ่านตม.และรับกระเป๋า 

            นำท่านสู่ เมืองซิดิ บูซาอิค ห่างจากตัวเมืองตูนิสประมาณ30นาที หมู่บ้านสีฟ้าและสีขาวน่ารัก บนหน้าผาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แสนงดงามของอ่าวตูนิส มี ตำนานเล่าขานไว้ ว่านักบุญหลุยส์ผู้ซึ่งเสร็จจากศึกสงครามได้มาถึงที่แห่งนี้ ได้ตกหลุมรักกับเจ้าหญิงเบอร์เบอร์ และได้อาศัยอยู่อย่างสงบสุข จึงได้เปลี่ยนชื่อและกลายจากนักบุญมาเป็นผู้อุปถัมภ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านที่มีมนต์เสน่ห์และเรื่องราวที่แสนสุขสันต์ 

ทัวร์ตูนิเซีย

ทัวร์ตูนิเซีย

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่านสู่ เมืองคาร์เธจ ในยุคกรีกโบราณคือนครคาร์เธจที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวฟินิเซีย ตั้งอยู่บนแหลมบริเวณเวิ้งอ่าวตูนิส ทำให้ได้เปรียบในด้านการเดินเรือ การค้าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สำคัญเป็นจุดส่งผ่านขึ้นเรือทุกลำที่จะข้ามทะเลสู่เกาะซิซีลี แต่นครคาร์เธจได้สูญสลายการพ่ายแพ้ต่อกองทัพโรมันในสงครามพิวนิกที่โรมันได้เผาทำลายนครคาร์เธจจนสิ้นซาก ดังนั้นจึงเป็นเพียงตำนานเล่าขานของนครคาร์เธจเท่านั่น ในเวลาต่อมาโรมันได้กลับมาสร้างเมืองคาร์เธจให้โชติช่วงขึ้นใหม่บนซากปรักหักพัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ โรงละครวิลล่า และห้องอาบน้ำ นครคาร์เธจกลายเป็นเมืองหลวงในการบริหารในแถบอัฟริกา นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาเมเหม็ด ประมาณ 1 ชั่วโมง

พักที่ ............... 4* หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารภายในโรงแรม 

วันที่เก้า ฮาเมเหม็ด – ไครวน - สบิทลา - โทเซอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

จากนั่น ออกเดินทางสู่ เมืองไครวน หรือคารวาน เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงในภาษาเปอร์เซียเป็นอดีตเมืองหลวง ของแม็กห์เร็บ เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมอิสลามที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นเมืองที่ก่อตั้งโดยชาวอาหรับราวปี ค.ศ. 670 ในรัชสมัยของพระเจ้ากาหลิบ มูวิยา และได้กลายเป็นศูนย์กลางในการสอนศาสนา อิสลามและคัมภีร์กุรอาน เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่ 4 รองจากเมืองเม็กกะ, เมืองเมดิน่า และเมืองคูฟา และเมืองไครวนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง 50 มัสยิด มีสำคัญทางศาสนาในแถบอัฟริกาเหนือ และยังเป็นศูนย์กลางของพรมทอที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในตูนีเซีย มีเอกลักษณ์ในเรื่องศิลปะการใช้เรขาคณิตเบอร์เบอร์ในการออกแบบพรมที่มีความเป็นเลิศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับช่างทอพรมของเมืองเป็นอย่างมาก 

นำท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใน เมืองไครวน...ชม สระน้ำอักห์ลาไบท์ ที่สร้างขึ้นโดยผู้นำชาวอักห์ลาไบท์ สระกักเก็บน้ำเพื่อส่งป้อนเข้าสู่ตัวเมือง เป็นประจักษ์พยานให้เห็นถึงทักษะความสามารถของคนในศตวรรษที่ 7 ที่สามารถพัฒนานำระบบไฮโดรลิกมาใช้งานทดน้ำเพื่อการประปา

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

นำท่านชม สุสานของซิดิ ซาห์อับ หรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นมัสยิดของช่างตัดผม เป็นเสมือนอนุสรณ์สถานของศตวรรษที่ 17 หลุมฝังศพ โดม และอาคาร สร้างขึ้นโดย บีย์ มูราดิด ฮัมมูดา ปาชา (บีย์คือชื่อตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร หอมินาเรต หรือหอคอยยอดแหลม และห้องเรียนห้องสอนศาสนา สร้างโดยบีย์ มูราด ที่ 2 มัสยิดแห่งนี้เป็นที่เคารพบูชาของ อาบู ซามา อัลบาลาวี ผู้นำศาสนาอิสลามที่รู้จักกันอย่างดีในนาม ซาดิ ซาห์บี สหายขององค์ศาสดามูฮัมมัด ซึ่งเคยประกอบอาชีพช่างตัดผมและได้เก็บเครา 3 เส้นของพระศาสดามูฮัมมัดไว้ในกระเป๋าและติดตัวโดยตลอด จึงนำชื่อของท่านมาใช้กับมัสยิดแห่งนี้ ท่านจะได้ชมศิลปะการตกแต่งด้วยเซรามิก และปูนสทัคโค ที่งดงามตั้งแต่ระเบียงทางเดินภายใต้หลังจนถึงห้องหอด้านใน

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

นำท่านสู่ด้านในของกำแพงเมืองเก่าย่านเมดิน่า ชม สุเหร่าอัคบา ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 817 จากมัสยิดเดิมที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 670 โดย อัคบา อินาฟิ เพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมฉลองการมีชัยชนะเหนือคริสเตียนไบเซนไทน์ ถึงแม้จะไม่หลงเหลือร่องรอยของสิ่งก่อสร้างอาคารดั้งเดิมในศตวรรษที่ 7 แต่มัสยิด ซิดิ อัคบา แห่งนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นมัสยิดแรกและในเมืองแรกของศาสนาอิสลามในโลกอิสลามตะวันตก ความใหญ่โตของการก่อสร้าง คอลัมน์เสาหินแกรนิตจำนวน 414 ต้น ค้ำตัวอาคารที่เปรียบเสมือนดั่งกำแพงสี่ด้านกว้าง 70 ยาว 125 เมตร ล้อมรอบลานหินกว้างด้านหน้าเป็นหอคอยสามชั้นที่สูงใหญ่โต และอาคารมัสยิดหลังคาโดมที่ห้องโถงใช้สำหรับทำละหมาดสวดมนต์อาคารแสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นสูงของโลกอิสลามตะวันตก 

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสไบทลา เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เมืองโรมันโบราณ และเมือง อารยธรรมเก่าแก่ของพิวนิกที่บรรดาซากปรักของสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 7 และได้รับการดูแลเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดในตูนีเซีย สบีทลา ผู้ปกครองเมืองได้ประกาศอิสระภาพ พ้นจากการอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรคริสเตียนไบเซนไทน์ แล้วยกตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิ พร้อมกับสถาปนาสบีทลาขึ้นเป็นเมืองหลวงแทนคาร์เธจ ในปี ค.ศ. 646 หลังจากได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังอาหรับมุสลิมตะวันออกอย่างลับๆ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 642 แต่กระนั้นก็ได้จุดประกายการเริ่มต้นของการสิ้นสุดของคริสเตียนในตูนีเซีย 

นำท่านชมสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคสมัยโรมัน ที่สามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกาลได้เป็นอย่างดี จากซากปรักที่คงรูปทรงหลงเหลือให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นกำแพงซุ้มประตู ป้อมปราการ โรงละครกลางแจ้ง ศาลากลาง โบสถ์คริสเตียน ห้องอาบน้ำ และทางเดินที่ปูลาดรายเรียงด้วยก้อนหิน

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว จากนั่นเดินทางต่อสู่เมืองโทเซอร์ TOZEUR // 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก......................... ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ

วันที่สิบ โทเซอร์ - นั่งรถ 4x4 ชมโอเอซิส - ซาฮาร่า - เชบิกา - ทาเมอร์ซา - มิเดส – ทะเลเกลือ ชอต เอล จาริด – ดูซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านโดยสารรถขับเคลื่อน 4 ล้อสู่โอเอซิส 3 แห่งที่กล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในโอเอซิสที่สวยงามมากที่สุด ได้แก่ เชบิกา ทาเมอร์ซา และมิเดส ให้ท่านได้เก็บภาพทะเลทรายและภาพโอเอซิสที่ให้ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงพื้นที่และผู้คนอย่างยาวนาน เชบิกา ตั้งอยู่ที่เชิงเขาเป็นที่รู้จักกันในนามว่า Qasr EL - Shams หรือปราสาทแห่งดวงอาทิตย์ ในยุคสมัยโรมันเป็นที่ตั้งของด่านหน้า

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

และต่อมาเป็นที่ลี้ภัยองชาวเบอร์เบอร์ เป็นโอเอซิสภูเขาภายใต้ร่มเงาของต้นปาล์มอินทผลัม มีแหล่งน้ำ น้ำตก และลำธารหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้น ทาเมอร์ซา โอเอซิสภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในตูนิเซีย และมีเมืองอยู่รอบนอกบริเวณเชิงเขา เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ของแคนย่อน ขุนเขาสูงชันแปลกตา กำแพงผาเป็นหินโค้ง

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

มีน้ำพุที่ก่อตัวเป็นธารน้ำตกสองสายไหลหลั่งจากผาหินสีอมชมพูลงสู่หุบเบื้องล่าง สร้างความชุ่มชื้นต่อพืชพันธุ์ทำให้เจริญเติบโตแลดูสดชื่นเขียวขจีไปทั่งบริเวณ มิเดส โอเอซิสที่ถูกขนาบด้วยเขาลักษณะแคนยอนที่ถูกกันเซาะโดยสายน้ำในช่วงอดีตดึกดำบรรพ์ 2 ลูก เป็นแนวผาหินสีชมพูรูปทรงสวยงามมีความยาวถึง 3 กิโลเมตร สร้างความงดงามของภูมิทัศน์ธรรมชาติ และมีภัยธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัยในปี ค.ศ. 1969 เช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับทาเมอร์ซา ได้ทำลายหมู่บ้านเก่าที่บ้านก่อด้วยอิฐฉาบโคลนไปสิ้น จึงต้องไปตั้งถิ่นฐานใหม่ไปสร้างบ้านสีขาวกระจัดกระจายท่ามกลางเนินเขาสูงเหนือหุบลึก 

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

เดินทางต่อสู่ เมืองดูซ เมืองที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศฯ ต้นทางของเส้นทางซาฮาร่าของกองคาราวานจึงเสมือนเป็น“ประตูสู่ซาฮาร่า”โดยแวะถ่ายรูปทะเลเกลือในทะเลทราย Chott El Jerid Salt Lake คำว่า Chott ภาษาตูนิเซียแปลว่าทะเลสาบที่เหือดแห้งตลอดฤดูร้อน แต่บางครั้งยังคงมีน้ำเหลืออยู่ในฤดูหนาว ทะเลเกลือ Chott El Jerid มีบริเวณพื้นที่กว้างขวางถึง 5,000 ตารางกิโลเมตร และเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาบริเวณนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนเป็นพื้นดินทำให้เกิดการตกผลึกเป็นเกลือฝังลึกลงใต้พื้นผิว

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

พิเศษ นำท่านขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกบนเนินทะเลทราย

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

เย็น นำท่านสู่โรงแรมที่พักในเมืองดูซ โรงแรม................ ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สิบเอ็ด ดูซ – เอล เยม - ซูสส์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านสู่ เมืองเอล เยม ประมาณ 3.30 ชั่วโมง เมืองเล็ก ๆทางตะวันออกของประเทศ เป็นอดีตเมืองโรมัน ที่เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดในทวีปอัฟริกาต่อจากคาร์เธจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของซากปรักของอัฒจันทร์โคลอสเซี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 230 หรือกลางศตวรรษที่ 3 เป็นโคลอสเซี่ยมที่ใหญ่โตพอ ๆกับโคลอสเซี่ยมในกรุงโรม โดยมีความกว้าง 122 เมตร ยาว 148 เมตร สูง 35 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ถึง 35,000 คน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979

ทัวร์ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย

อิสระให้ท่านชมเดินชมความยิ่งใหญ่ของโคลอสเซี่ยม 

เดินทางต่อสู่เมืองซูสส์ เมืองที่มีชื่อเสียงจากตะวันออกของตูนิเซีย เมืองนี้เป็นที่ตั้งของตั้งแต่ยุคฟินิเชียนในศตวรรษที่ 9 ซูสส์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามในตูนิเซีย หรือที่รู้จักกันในนาม 'ไข่มุกแห่งซาเฮล' โดยส่วนใหญ่จำลองมาจากผู้ปกครองหลายคนของเมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ ตั้งแต่ชาวโรมัน ฟินีเชียน อาหรับ และไบแซนไทน์ วัฒนธรรมและประเพณีส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้ 

เย็น นำท่านสู่โรงแรมที่พักในเมืองซูสส์ โรงแรม ……………………ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สิบสอง ซูสส์ – ตูนิส

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งซูสส์ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่มีชีวิต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน เนื่องจากมีภาพโมเสกเก่าแก่, แจกัน, หน้ากาก และหลุมฝังศพที่สวยงามจากยุคโรมัน นอกจากนี้ยังมีวัตถุจากสุสานของชาวคริสต์และภาพโมเสกแสดงฉากจากอัฒจันทร์ สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมโบราณได้เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองตูนิส ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

            นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศตูนิเซีย เมืองตูนิส Gate of France ประตูเมืองฝรั่งเศส, เมดิน่า ,สถานทูตฝรั่งเศส และโบสถ์คาธอลิค ตั้งอยู่บนถนน Habib Bourguiba ใจกลางเมืองตูนิส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งภายในเมืองเมดิน่า   

เย็น นำท่านสู่โรงแรมที่พักในเมืองตูนิส โรงแรม …………………… 4* หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สิบสาม ตูนิส - ดูไบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

อิสระเดินเล่นและช้อปปิ้งในเมดิน่า

11.00 เช็คเอ้าท์และรับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง

11.30   ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอินท์

13.55  ออกเดินทางจากตูนิส โดยเที่ยวบินที่ EK748  ใช้เวลาบินประมาณ 7.30 ชั่วโมง

22.40 ถึงสนามบินเมืองดูไบ นำท่านต่อเที่ยวบิน EK384 

วันที่สิบสี่  ดูไบ  – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

02.50  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK384  

12.45  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
                                                     ****************************
หมายเหตุ 
1.โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับเที่ยวบินภายในประเทศ บางสถานที่มีเวลาเปิด-ปิดไม่ทั้งวัน-บางแห่งไม่ได้เปิดทำการทุกวัน – บริษัทฯจะพาไปเข้าชมอย่างอื่นแทน – ดังนั้นขอให้ท่านโปรดทำความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
2.วัคซีนโควิดต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป

 

**************

#1288# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
1 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 159,900 159,900 159,900 30,000
จองทัวร์   ส่วนลด 1,500 บาท จองก่อน 30 ม.ค.  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 29/01/23 8:32 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำ 50,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
1.ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 วันทำงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาทัวร์
3.ถ้ายกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสายการบิน อิมิเรสต์(EK) ชั้นประหยัดโหลดได้2ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม
2.ค่าตั๋วโดยสายการบินTunisair Express (UG) ชั้นประหยัดโหลดกระเป๋าได้1ชิ้นไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน
3.ค่าวีซ่าเข้าประเทศแอลจีเรีย ใช้เวลายื่นก่อนการเดินทางประมาณ60วัน
4.ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ4ดาว ตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุอยู่ในรายการฯ
6.ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างการเดินทาง และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุอยู่ในรายการ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของประกันภัยไทยวิวัฒน์
ไม่รวมค่าสุขภาพและโรคประจำตัว และไม่รวมโควิด

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการฯ ค่ากล้องถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (มือถือไม่เสียคะ)
2.ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเดินทาง
3.ค่าทิปตามธรรมเนียม 80 EURO สำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
6.ไม่รวมค่าตรวจ RT PCR TEST กรณีที่ประเทศใดบังคับ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
7.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้
8.กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
คำชี้แจ้ง
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์...เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์
ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
3.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์
4.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน
บริษัทฯขอขอบพระคุณที่ลูกค้าทุกท่านใช้บริการแพลนเนท อย่างต่อเนื่องและเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องแจ้งลูกค้าทุกท่านทราบก่อนการจองทัวร์
*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้
*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน
*********************************

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์แอลจีเรีย ทัวร์ตะวันออกกลาง-แอฟริกา ทัวร์ตูนิเซีย ทัวร์ตูนีเซีย^
TOP