ทัวร์ตรัง พัทลุง ปากประลากูน

ทัวร์ตรัง พัทลุง ปากประลากูน

1คืน 1คืน
✓ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Air Asia
3วัน | 2คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติ 2 จังหวัด ตรัง พัทลุง
ตรัง
-ชม ตรัง สตรีทอาร์ท ผลงานศิลปะภาพวาดสามมิติบนกำแพง 3 จุด สัญลักษณ์ของเมืองตรัง
-สักการะ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
-ชม วังเทพทาโร หรือ วังมังกรไม้หอม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไม้เทพทาโรหรือไม้จันจวงหอม

พัทลุง
-ชมวิวเขาพับผ้า เขาพับผ้าเป็นหนึ่งในเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง
-ชมบิ้งนาคาเฟ่ คาเฟ่ริมทุ่งนาเมืองพัทลุง ด้านหน้าร้านตกแต่งออกสไตล์โมเดิร์น
-ชมสะพานเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร
-ชม นาโปแก แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรไทยเริ่มตั้งแต่การเกี่ยวข้าว ไถนา ดำนา เลี้ยงควาย ขุดบ่อปลา

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ตรัง

11.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia)

13.10 ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง โดยสายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD3243 (ใช้เวลาในการบิน 1.25 ชั่วโมง)

14.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานตรัง จากนั้นชม หอนาฬิกาตรัง เดิมเป็นที่ตั้งหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองตรังที่มีโครงสร้างเป็นไม้ สร้างในสมัยของนายทุ่น อ่อนสนิท นายกเทศมนตรีในขณะนั้น ปีพ.ศ. 2504 เทศบาลสร้างหอนาฬิกาความสูง 15 เมตร ขึ้นมาแทนที่ ต่อมาปีพ.ศ.2548 เทศบาล ได้ปรับปรุงอีกครั้งทำให้หอนาฬิกากลับคืนสู่สภาพเดิม

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ตรัง สตรีทอาร์ท ผลงานศิลปะภาพวาดสามมิติบนกำแพง 3 จุด สัญลักษณ์ของเมืองตรัง ได้แก่ 1.ถ้ำมรกต (บ้านเลขที่ 17 ตึกชิโนโปรตุกีส) 2.ต้นดอกศรีตรัง (ร้านแว่นตาท็อปเจริญ ปากซอยไทรงาม) 3.ต้นยางพารา (บนผนังบ้านในซอยไทรงาม) ชม วงเวียนพะยูน ตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุงบริเวณทางขึ้นจวนผู้ว่า ฯ เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย

นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ผู้สร้างคุณูปการให้กับ เมืองตรังมากมาย และพัฒนาเมืองตรังแทบทุกด้าน อาทิ การคมนาคม เกษตรกรรม และท่านยังเป็นผู้นำยางพาราต้นแรกมาปลูกที่จังหวัดตรังก่อนแพร่หลายไปสู่หลาย ๆ จังหวัดในภาคใต้อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านเข้าที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง ตรัง – พัทลุง – เขาพับผ้า – ทะเลน้อย – นาโปแก – ปากประ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเขาพับผ้า เขาพับผ้าเป็นหนึ่งในเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง สร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เจ้าเมืองตรังในขณะนั้นเป็น ผู้สร้างและบุกเบิก แต่การสร้างถนนในสมัยนั้นมีความยากลาบากมาก จำเป็นต้องตัด ไปตามแนวร่องของเทือกเขาจึงทำให้ถนนคดไปคดมาเหมือนกับพับผ้า จึงเรียกถนนนี้ว่า ถนนสายเขาพับผ้า

นำท่านสู่ร้าน บิ้งนาคาเฟ่ คาเฟ่ริมทุ่งนาเมืองพัทลุง ด้านหน้าร้านตกแต่งออกสไตล์โมเดิร์น ออกแบบเป็นเรือนกระจกรอบตัวร้าน บรรยากาศโปร่งสบาย นั่งชมธรรมชาติวิวทุ่งนา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลน้อย หรือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดมี เนื้อที่ผืนน้ำประมาณ 17,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ระหว่าง ต.นางตุง และ ต.ทะเลน้อย มีขนาดความกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับ ทะเลสาบสงขลา

นำท่านชม สะพานเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร สะพานยาวผ่านทุ่งหญ้ากว้าง สะพานมีจุดจอดรถชมวิวถ่ายภาพ เป็นระยะ ๆ มีป้ายรูปภาพนกต่างๆ ที่มาหากินตามทุ่งหญ้าบริเวณสะพาน นำท่านชม สำเภาไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ มีเนื้อที่กว้างประมาณ 10 ไร่ ส่วนหนึ่งเป็นท้องทุ่งนาเขียวขจี และสะพานไม้ทอดยาวไปในผืนนา ให้ท่านได้ ถ่ายรูปบนสะพาน หรือนั่งห้อยขาจิบกาแฟ ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านชม นาโปแก แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกรไทยเริ่มตั้งแต่การเกี่ยวข้าว ไถนา ดำนา เลี้ยงควาย ขุดบ่อปลา นอกจากนี้ยังมีโซนร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า การเกษตร และสินค้าพื้นเมือง ซึ่งแต่ละร้านเชื่อมโยงกันด้วยสะพานไม้ที่ทอดยาวผ่าน ท้องนาเขียวขจี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านเข้าที่พักโรงแรมปากประลากูน หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สาม พัทลุง – ตรัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดตรัง ชม วังเทพทาโร หรือ วังมังกรไม้หอม เป็นแหล่ง เรียนรู้ด้านไม้เทพทาโรหรือไม้จันจวงหอม ก่อตั้งโดยอาจารย์จรูญ แก้วละเอียด เจ้าของผลงานศิลปะการแกะสลักมังกรจากรากไม้เทพทาโรซึ่งเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอม ภายในพื้นที่มีร้าน OTOP สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้เทพทาโร อาทิ ชาจากไม้เทพทาโร น้ำมันหอมระเหย ผลงานแกะสลักจากไม้เทพทาโร เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เดิมเป็น จวนเจ้าเมืองหรือบ้านพักของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการ เมืองตรัง ภายในบ้านจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของพระยารัษฎาฯ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่

นำท่านชม สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–กันตัง ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าค่าย ต.กันตัง อ.กันตัง ตัวสถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตัวอาคารและชานชาลา ด้านหน้าของอาคารมีมุขยื่น มีการตกแต่งประดับมุมเสา ด้วยลวดลายไม้ฉลุคงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบัน ได้รับการประกาศ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดตรังโดยกรมศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ. 2539

นำท่านออกเพดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรัง

19.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดยสายการบิน AirAsia เที่ยวบินที่ FD3246 (ใช้เวลาในการบิน 1.25 ชั่วโมง)

21.00 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กรุ๊ปเล็ก สำหรับ 8 ท่าน ขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง..   กรุ๊ปส่วนตัว  เที่ยวสะดวก อิสระเลือกวันเดินทางได้.. 

** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบิน
** เดินทางโดยรถตู้
** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 25/01/22 11:06 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ไทย ทัวร์ภาคใต้ ทัวร์ตรัง ทัวร์พัทลุงทัวร์แนะนำ

ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ บึงกาฬ นครพนม 3 วัน

ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ บึงกาฬ นครพนม 3 วัน

Xตั๋วเครื่องบิน
11 - 13 ก.พ. / 18 - 20 ก.พ. / 25 - 27 ก.พ. / 4 - 6 มี.ค. / 11 - 13 มี.ค. / 18 - 20 มี.ค. / 18 - 20 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :3272 ท่าน

Air Asia
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900
รายละเอียด

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน
15 - 19 ก.พ. / 22 - 26 ก.พ. / 8 - 12 มี.ค. / 22 - 26 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :8300 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี ทัวร์หินสามวาฬ ทัวร์บึงกาฬ อุดรธานี 3วัน

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี ทัวร์หินสามวาฬ ทัวร์บึงกาฬ อุดรธานี 3วัน

2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
11 - 13 มี.ค. / 19 - 21 มี.ค. / 8 - 10 เม.ย. / 13 - 15 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :373 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ วัดภูทอก พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อุดรธานี 4วัน

ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ วัดภูทอก พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อุดรธานี 4วัน

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
2 - 5 มี.ค. / 9 - 12 มี.ค. / 18 - 22 มี.ค. / 7 - 10 เม.ย. / 10 - 13 เม.ย. / 12 - 15 เม.ย. / 14 - 17 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :7089 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์น่าน 4 วัน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต  วัดศรีมงคล

ทัวร์น่าน 4 วัน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
9 - 12 ก.พ. / 16 - 19 ก.พ. / 23 - 26 ก.พ. / 9 - 12 มี.ค. / 17 - 20 มี.ค. / 24 - 27 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :5176 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี เที่ยวหินสามวาฬ พระธาตุนครพนม พระธาตุเรณู 4 วันสุดคุ้ม

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี เที่ยวหินสามวาฬ พระธาตุนครพนม พระธาตุเรณู 4 วันสุดคุ้ม

1คืน Xตั๋วเครื่องบิน
5 - 8 ก.พ. / 10 - 14 ก.พ. / 23 - 26 ก.พ. / 9 - 12 มี.ค. / 22 - 25 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :2199 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด


^
TOP