The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์

The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์

The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ โรงแรมThe Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ โรงแรม The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ โรงแรม The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ 12คืน The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Royal Jordanian
15วัน | 12คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

The Exclusive ทัวร์จอร์แดนต์ & อียิปต์ 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์

The Exclusive เที่ยวจอร์แดน ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ของจอร์แดน ชมจุดชมวิววิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน ชมนครเจอราช หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์ ที่เมืองมาดาบา เล่นน้ำทะเลเดดซี พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ ? ชมเมืองเพตร้า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส

เที่ยวชมประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำไนล์ ดินแดนอารยธรรมกว่า 5,000 ปี ชมสมบัติอันล้ำค่า ของฟาโรห์ตุตันคาเมน และมัมมี่อันลือชื่อ ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารอบูซิมเบลของรามเสสที่ 2 วิหารเนเฟอร์ติตี ล่องแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง อันลือชื่อ…..เมืองอัสวานผ่านคอมอมโบ-เอ็ดฟู สู่เมืองลุคซอร์ ชมวิหารฟิเล่ ล่องเรือเฟลุกะ
ชมวิหารลุคซอร์และคาร์นัค วิหารฮัตชิสุท และหุบผากษัตริย์ ช้อปปิ้งกับตลาดท้องถิ่นในเมืองลุคซอร์
ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่าซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

#1254# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
4 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66 159,900 159,900 159,900 38,000
จองทัวร์   ส่วนลด 4,000 บาท จองก่อน 15 ธ.ค.  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/12/22 4:51 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง The Exclusive ทัวร์จอร์แดน & อียิปต์ 15 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์

วีซ่าอียิปต์ ใช้เวลาทั้งหมด 40 วัน หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องอยู่ในสถานฑูต ประมาณ 15 วันทำการ  ทุกกรุ๊ปจะปิดกรับจองก่อน 40 วันก่อนการเดินทาง

1.วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q1-11 สายการบินโรยัลจอร์แดน เจ้าหน้าที่บริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

2.วันที่สอง   กรุงเทพฯ - อัมมาน (จอร์แดน) - ไคโร - เมมฟิส - พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง -เมืองโบราณซัคคาร่า - ปิรามิดขั้นบันได - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์

00.20 น. เหินฟ้าสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เที่ยวบินRJ..............  (เวลาบิน9.30ชม) 

04.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน นำท่านต่อเที่ยวบิน

06.45 น. เดินทางต่อสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบิน RJ....... (เวลาบิน 1.30 ชม)

08.20 น. ถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า

นำท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็นเมือง ที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว
 
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง แห่งเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดมหึมาของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เมื่อเห็น แล้วจะรู้สึกชมชาวอียิปต์แต่โบราณที่แกะสลักรูปปั้นได้อย่างเนียน และงดงามมาก โดยเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงามสง่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ และรูปปั้นสฟิงค์ที่สร้างด้วยหิน อลาบาสเตอร์สีขาว
 
ทัวร์อียิปต์
 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
บ่าย  นำท่านสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า อยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เพื่อชมปิรามิดขั้นบันได อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ซึ่งได้วิวัฒนาการไปเป็นปิรามิดที่แท้จริงในสมัยต่อมา
 
ทัวร์อียิปต์
             
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารใหญ่ เรียกโดยทั่วไปว่า พิพิธภัณฑ์อียิปต์โบราณ จัดตั้งขึ้นในปี คศ. 1858 โดยนักโบราณคดี ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Marriette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายใน ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ มีงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว 
 
ทัวร์อียิปต์
 
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก........... ระดับ 5* 

3.วันที่สาม   พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ NMEC - ป้อมปราการซิตาเดล

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

 นำท่านชม ป้อมปราการ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการ ต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สองเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศสพร้อมชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง
 
ทัวร์อียิปต์
 
บ่าย      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ NMEC เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 490,000 ตารางเมืองในเมืองฟลุสตัสซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงไคโรพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีของเก่าแก่สะสมและที่ถูกค้นพบขึ้นมาใหม่ถูกจัดนำมาแสดงที่นี่พร้อมสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 50,000 ชิ้น และสมบัติของกษัตริย์ตุตันคาเมนและกษัตริย์อื่นๆ ถูกนำมาจัดแสดงที่นี่ด้วยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก........... ระดับ 5* 

4.วันที่สี่ ไคโร – อเล็กซานเดรีย –เสาปอมเปย์–ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

ออกเดินทางสู่เมืองอเล็กซานเดรีย นำเที่ยวชมเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

ทัวร์อียิปต์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

บ่าย ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ชมภายนอกป้อมปราการซิทาเดล ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาพร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม

ทัวร์อียิปต์

// จากนั้นเดินทางกลับเมืองไคโร

นำท่านสู่ตลาดข่านแอลคาลิลี่ มีร้านค้าจำหน่ายจิวเวลรี่,ของที่ระลึก,เครื่องเทศ,เสื้อผ้า,เครื่องหนัง และ ท่านสามารถทำจี้ “คาร์ทูซ” ที่ทำด้วยงานเงินหรือทองแบบสลักชื่อเป็นอักษรอียิปต์โบราณเพื่อเป็นของฝากในรูปทรงยาวเก๋ สวยแปลกตา แปลว่าอายุยืนยาว อดีตฟาโรห์อียิปต์ใช้สลักชื่อของพระองค์ตามวิหารและเสาต่างๆ (ไม่แนะนำให้ซื้อสินค้าประเภทพลอย,หินชนิดต่างๆ)

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก..........ระดับ 5* 

5.วันที่ห้า หลุมฝังศพใต้ดิน - ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม - โรงงานกระดาษ - ลุคซอร์ 

06.30 น.      รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

นำท่านชม หลุมฝังศพใต้ดิน ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ 

เดินทางสู่ที่ราบกีซ่า เพื่อชมมหาปิรามิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดสิ่งของโลก เช่น มหาปิรามิดคีออฟ ปิรามิดเคฟเฟร ปิรามิดไมครีนอส ชมสฟิงซ์ ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟรเป็นแบบ หากต้องการมุดหลุมปิรามิดกรุณาซื้อบัตรเพิ่มเติม

ทัวร์อียิปต์

เที่ยวอียิปต์

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่านชมโรงงานทำกระดาษปาปิรุส ซึ่งทำจากต้นกก และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกและชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอมซึ่งน้ำหอมเหล่านี้ว่ากันว่าทำมาจากสูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่นหลังโกนหนวดของบริษัทฯ ดิออร์ อารามิส โปโลสปอรต์ และ ดัคคานัวร์ ..

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก.............ระดับ 5* 

6.วันที่หก   ไคโร -  ลุคซอร์ - วิหารฮัสเชสุต - หุบผากษัตริย์

ตี4.30 รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง พร้อมเช็คเอ้าท์

06.30 น.      เครื่องบินออกเดินทางสู่เมืองลุคซอร์ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่........

07.30 น.      ถึงสนามบินเมืองลุคซอร์ / นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง 

เดินทางสู่เขตเวสต์แบงค์ หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ และหุบเขากษัตริย์ เป็นสุสานขององค์ฟาโรห์ที่ซ่อนอยู่ตามเนินเขาเตี้ยๆ ประกอบด้วยหลุมประมาณ 62 หลุม ไม่รวมหลุมตุตันคาเมน (ซึ่งท่านที่ต้องการชมหลุมตุตันคาเมนต้องชำระเงินเพิ่มจำนวน 300 อียิปต์ชั่นพาวน์ กรุณาแจ้งความจำนงกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

ทัวร์อียิปต์

ชมวิหารฮัสเชฟสุต ที่ตั้งอนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเชปซุทหรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสินท “เซเนมุท” มากกว่า 3500 ปีและรูปปั้นยักษ์แมมม่อน อดีตเป็นที่ตั้งของสุสานของฟาโรห์โฮเทปที่ 3 เกิดแผ่นดินไหว ทำให้วิหารพังลงมาเหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร เท่านั้น

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักบนเรือ

เช็คอินท์ และพักผ่อนค้างคืนบนเรือ........ภายในเมืองลุคซอร์ 

ทัวร์อียิปต์ไนท์ครู๊ซ

7.วันที่เจ็ด วิหารคาร์นัก - วิหารลุคซอร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

ชมเขตตะวันออก ของเมืองลุคซอร์ ชมวิหารคาร์นัค เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3600 ปี มาแล้ว จากนั้น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ได้สร้างเพิ่มขึ้นจากของเดิม ขอให้ท่านจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารว่าชาวอียิปต์โบราณ สามารถสร้างและขนย้ายหินด้วยวิธีใด

จากนั่นนำท่านชมวิหารลุคซอร์ ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน ข้างทางเดินประดับประดาด้วยสฟิงซ์ ที่มีส่วนหัวเป็นแพะและตัวเป็นสิงโตหมอบ เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอน-รา เช่นเดียวกัน 

ทัวรือียิปต์ วิหารคานัค

ทัวร์อียิปต์

 บ่าย รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ   
อิสระเดินเล่นในตลาดเมืองลุคซอร์**(ถ้ามีเวลา)

เดินทางกลับสู่เรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ        รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนค้างคืนบนเรือ 
         *** เรือล่องสู่เมืองเอ็ดฟู โปรแกรมบนเรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการเดินเรือแต่เที่ยวครบคะ***

8.วันที่แปด วิหารเอ็ดฟู - วิหารคอมออมโบ

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในเรือ

ถึงเมืองเอ็ดฟู เมืองท่าเล็กๆที่สะท้อนการอนุรักษ์อาชีพและความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นอียิปต์ได้ดี สภาพบ้านเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำไนล์ ที่ยังคงอยู่ นำท่านชม วิหารเอ็ดฟู วิหารที่ถูกสร้างในยุคปโตเลมี ถูกสร้างบนเนื้อที่ของวิหารที่เคยเพื่อถวายเทพเจ้าฮอรัส และประกอบพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นวิหารที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และวิหารผ่านกลุ่มสาวกที่คอยต่อต้านพยายามจะลบภาพแกะสลักลอยนูนต่ำของกำแพงวิหารเรื่อยมา แต่วิหารยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน (เมื่อเรือมาถึงวิหารต้องนั่งรถม้าต่อไปที่วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คัน จะนั่งประมาณ  4 คน)

ทัวร์อียิปต์

**เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ เมืองเล็กๆที่อยู่ ระหว่างเมืองอัสวาน** 

บ่าย        รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

ถึง วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือเทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ เทพเจ้าแห่งลำน้ำและความอุดมสมบูรณ์ วิหารอยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว  เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ

**เรือล่องต่อสู่เมืองอัสวาน**

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนบนเรือพร้อมชมการแสดงระบำหน้าท้องที่เรียกว่า Belly Dance 

9.วันที่เก้า อัสวาน - วิหารอบูซิมเบล (นั่งรถไปวิหารอาบูซิมเบล) -  เฟลุกะ

04.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

04.00 น.     ออกเดินทางโดยรถบัส เพื่อมุ่งหน้าสู่วิหารอบูซิมเบล ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมง

08.00 น. ถึง วิหารอาบูซิมเบล วิหารยิ่งใหญ่ ที่ควรค่าแก่การมาชม ใครมาอียิปต์ไม่ได้มาวิหารอาบูซิมเบลถือว่ามา ไม่ถึงอียิปต์ เพราะว่าฟาโรห์รามเสสที่ 2 เป็นฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจชื่อเสียงมากในอดีตของอียิปต์  ถึงเมืองอาบูซิมเบล นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหารรามเสสที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่งด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้าซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา ฮอรากาติ ด้านในมีภาพแกะสลักมากมาย และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี ด้านในพระวิหารจะมีภาพแกะสลักที่เล่าถึงเรื่องราวในอดีตในรูปแบบอียิปต์สมัยก่อน

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ อาบูซิมเบล

ได้เวลาเดินทางกลับเมืองอัสวาน โดยใช้รถบัสประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

14.00    ถึงเมืองอัสวาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่เรือ เพื่อรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ 

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำบนเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย                                       

10.วันที่สิบ เฟลุกะ - อัสวาน - วิหารฟิเลย์ - เสาโอเบลิก - ไคโร

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

นําท่านล่องเรือเฟลุคคา เรือใบเสาเดี่ยวที่ ท่อง รอบเกาะ ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง

ทัวร์อียิปต์

10.00 น.     เดินทางชมวิหารฟิเลย์ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นโดยชาวปโตเลมี เพื่อบูชาเทพีไอซิสเทพเจ้าแห่งการรักษา วิหารสร้างอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำต้องนั่งเรือเล็กเข้าไป รอบๆ วิหารจะถูดดูดน้ำออกเพื่อมิให้วิหารจมอยู่ใต้น้ำตามความช่วยเหลือขององค์การยูเนสโก้ แต่ทั้งนี้ยังคงมีร่องรอยคราบของการจมน้ำยังคงมีให้เห็นความโอ่อ่าและงดงามภาพแกะสลัก ความยิ่งใหญ่ของวิหารดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

จากนั่น เดินทางชมเสาหิน โอเบลิก ที่มีการแกะแต่สร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ หินแกรนิตที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

บ่าย          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

อิสระเดินเล่นภายในเมืองอัสวาน 

เดินทางต่อสู่สนามบินอัสวานเพื่อบินกลับสู่เมืองไคโร

15.50        เครื่องบินออกสู่เมืองไคโร โดย MS........

17.15        ถึงสนามบินเมืองไคโร นำท่านรับกระเป๋าและเดินทางสู่ร้านอาหาร

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น //นำท่านเข้าสู่ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 5*………

11.วันที่สิบแอ็ด ไคโร - อัมมาน - เจอราช - เดดซี 

04.00 รับอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร เพื่อบินสู่กรุงอัมมาน โดย RJ............

06.30     เครื่องบินออกจากสนามบินไคโร สู่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดน (รับประทานอาหารเช้าบนเครื่องบิน)

07.50     ถึงสนามบินกรุงอัมมาน / นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองจอร์แดนและรับกระเป๋า

เดินทางสู่ นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปีชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม

ทัวร์จอร์แดน

นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า,ฝาท่อระบายน้ำ,ซุ้มโคมไฟ,บ่อน้ำดื่มของม้าชมน้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
เข้าพักโรงแรม............. ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

12.วันที่สิบสอง อัมมาน - เดดซี - เมืองเพตรา – มหานครศิลาสีชมพู มหาวิหารเอลคาซเน่ท์ (1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ของโลก)      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้  เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)

ทัวร์จอร์แดน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตร้า 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ชมเมืองเพตร้า (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์  จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นำโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก

นำทุกท่าน ขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 5 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไปนำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานว่าเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน /

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า / ได้เวลานำท่านเดินทางออกจากเพตร้า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟต์ INTERNATIONAL ณ โรงแรมที่พัก)

นำท่านเข้าพัก ...........ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

13.วันที่สิบสาม       เพตรา- ล่องเรือท้องกระจกเมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์(เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษทีอีลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาลผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA”  (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นำแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
(บุฟเฟต์บนเรือ แบบบาร์บีคิว พร้อมชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง)

บ่าย เดินทางสู่ เมืองอควาบา เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คนนำท่านลง เรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ(ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทำอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์เพื่อจับไปเป็นทาสของอียิปต์และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอลนั่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบัน ) 

นำท่าน นั่งรถกระบะเปิดหลังคา รับอากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์)

ทัวร์จอร์แดน

เย็น ได้เวลาอันเหมาะสม นำทุกท่าน เดินทางกลับสู่เมือง เพตรา

รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนภายในโรงแรม..... ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

14.วันที่สิบสี่ เมืองเพตรา – อัมมานซิตี้ทัวร์                                                               

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม.

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITADEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ ด้านบนป้อมปราการเป็นพระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดนซึ่งภายในประกอบห้องทำงาน,ห้องรับแขกฯลฯ

จากจุดชมวิวสามารถชมโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดนจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนักที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

เย็น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งภายในห้องสรรพสินค้า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

22.00 ได้เวลาเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

15.วันที่สิบห้า  กรุงอัมมาน – กรุงเทพฯ

01.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน รอยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ........

14.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน

หมายเหตุ

**กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
**กรณีมีไฟล์ทเดินทางต่อหลังจากกรุ๊ปกลับมาทันทีกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน 
**สายการบินโรยัลจอร์แดนเนี่ยน ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือรีฟันท์ได้**
**โหลดกระเป๋าได้ 1 ชิ้นไม่เกิน23กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องบินได้ 1 ชิ้นไม่เกิน 5กิโลกรัม**
**ตั๋วกรุ๊ปไม่มีราคาเด็ก / กรณีมีเด็ก กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง // ไม่มีกระเป๋าแจก

 

**************

#1254# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
4 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66 159,900 159,900 159,900 38,000
จองทัวร์   ส่วนลด 4,000 บาท จองก่อน 15 ธ.ค.  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/12/22 4:51 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 90วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 50,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ กรุณาโทรสอบถาม)
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 60 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.กรณียกเลิกน้อยกว่า 45 วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสายการบินโรยัลจอร์แดน แบบตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้
2.ค่าบินภายในประเทศอียิปต์2รอบ (ตั๋วกรุ๊ปสะสมไมล์ไม่ได้-โหลดกระเป๋าได้1ชิ้นไม่เกิน 23กิโลกรัม)
2.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ / ค่าวีซ่าจอร์แดนแบบหมู่คณะ
3.ค่าห้องพักโรงแรมในอียิปต์ ระดับ 4*และเรือล่องระดับ 5* รวม8 คืน
4.ค่าห้องพักโรงแรมในจอร์แดน ระดับ4* รวม 3คืน
5.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
6.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทตามเงื่อนไขบริษัทฯประกันภัย
(ค่าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ โควิด และโรคประจำตัว)
9.ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าบนเรือ 10USD/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าขี่อูฐ 30-50 USD ขึ้นอยู่กับการต่อรองอียิปต์-จอร์แดน ค่ารถลากที่เพตร้า
2.ค่าเข้ามุดลงปิรามิดหลังใหญ่ 400EGP และหลังอื่นๆ ประมาณ 200EGP
3.ค่าเข้าหลุมตุตันคาเมน ที่หุบผากษัตริย์ประมาณ 300EGP
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ,ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
5.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความเหมาะสม
6.ค่ากล้องถ่ายรูปวีดีโอและค่ากล้องมือถือที่บางสถานที่ที่เรียกเก็บ
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
8.สายการบินโรยัลจอร์แดนจัดเก้าอี้แบบโซนกรุ๊ปจัดวันเดินทางเท่านั้นไม่มีจัดล่วงหน้า
9.กรณีที่ท่านต้องการระบุเก้าอี้แน่นอนชัดเจน กรุณาซื้อเพิ่มเติม
10.อียิปต์ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 USD และ 3 USD ตามลำดับต่อท่านต่อวัน รวม 45 USD/ท่าน
11.จอร์แดนค่าค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 3 USD และ 3 USD ตามลำดับต่อท่านต่อวัน รวม 24 USD/ท่าน
12.ค่าใช้บริการเสริมที่เดดซี เช่น ห่วงยาง,โคลน,ผ้าเช็ดตัว,ครีมอาบน้ำ,ล็อกเกอร์ ฯลฯ
13.ค่าเข้าห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำเอกชนกรณีบางสถานที่เรียกเก็บ รบกวนชำระตรงผู้ให้บริการ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์-จอร์แดน ได้ถึง 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ภัยทางการเมือง สงครามการเมืองต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

หมายเหตุ...รบกวนลูกค้าโปรดพิจารณา
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์...เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้ //
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา // กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวไป กรุณาอย่าโหลดลงในกระเป๋าใบใหญ่ //
3.กรุณานำกระเป๋าใบเล็กๆ ใส่เอกสารและเงินติดตัวท่านตลอดบนเครื่องบินและตลอดการเดินทาง
4.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์ //
5.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน //
บริษัทฯขอขอบพระคุณที่ลูกค้าทุกท่านใช้บริการแพลนเนทอย่างต่อเนื่องและเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องแจ้งลูกค้าทุกท่านให้ทราบก่อนการเดินทาง /

ขอแสดงความนับถือ
บจก.แพลนเนท เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอียิปต์
ใช้เวลาประมาณ 25 วันทำการ
1.หนังสือเดินทางเล่มจริง
2.รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ( ไม่ใส่เสื้อสีขาว )
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.การเงิน ถ่ายสำเนาจากสมุดบัญชี (ประเภทออมทรัพย์) ย้อนหลัง 3 เดือน หน้าแรกที่มีชื่อ+หน้าสุดท้าย วันที่ระบุในยอดสุดท้ายต้องไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น
5.การเงิน กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย ( ผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส )
6.ระบุอาชีพ
7.กรณี นักเรียน/นักศึกษา
7.1 สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
7.2 สำเนาใบเกิด หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าจอร์แดน
หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า (ประเภทวีซ่า: วีซ่า ON ARRIVAL)

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อียิปต์ ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ดีที่สุด ทัวร์จอร์แดนดีที่สุด ทัวร์อียิปต์จอร์แดน ทัวร์ตะวันออกกลาง^
TOP