The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์

The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์

The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ 5คืน The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Royal Jordanian
14วัน | 11คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์

The Exclusive เที่ยวชมประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งอารยธรรม ลุ่มแม่น้ำไนล์ ดินแดนอารยธรรมกว่า 5,000 ปี ชมสมบัติอันล้ำค่า ของฟาโรห์ตุตันคาเมน และมัมมี่อันลือชื่อ ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารอบูซิมเบลของรามเสสที่ 2 วิหารเนเฟอร์ติตี ล่องแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำ และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง อันลือชื่อ…..เมืองอัสวานผ่านคอมอมโบ-เอ็ดฟู สู่เมืองลุคซอร์ ชมวิหารฟิเล่ ล่องเรือเฟลุกะ
ชมวิหารลุคซอร์และคาร์นัค วิหารฮัตชิสุท และหุบผากษัตริย์ ช้อปปิ้งกับตลาดท้องถิ่นในเมืองลุคซอร์
ชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่าซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

จอร์แดน ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ของจอร์แดน ชมจุดชมวิววิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน ชมนครเจอราช หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์ ที่เมืองมาดาบา เล่นน้ำทะเลเดดซี พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ ? ชมเมืองเพตร้า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส

โปรแกรมการเดินทาง The Exclusive ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน 14 วัน ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q1-11
                      สายการบินโรยัลจอร์แดน เจ้าหน้าที่บริษัท ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

วันที่สอง    อัมมาน - ไคโร - พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ - ป้อมปราการซิตาเดล    

00.30 น.      ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ RJ183 เพื่อบินสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน เวลาบิน 8.25 ชม. เวลาที่จอร์แดนจะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.  “กรุณาเผื่อเวลาช่วงต่อเครื่องบินที่จอร์แดน”

05.15 น.      ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA นำท่านต่อเครื่องบินเที่ยวบิน RJ501 

06.50 น.      เครื่องบินออกสู่ประเทศอียิปต์ เวลาบิน 1.25 ชม. เวลาในประเทศอียิปต์ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.

07.20 น.      ถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์เจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกในการผ่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 490,000 ตารางเมืองในเมืองฟลุสตัสซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงไคโรพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีของเก่าแก่สะสมและที่ถูกค้นพบขึ้นมาใหม่ถูกจัดนำมาแสดงที่นี่พร้อมสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 50,000 ชิ้น และสมบัติของกษัตริย์ตุตันคาเมนและกษัตริย์อื่นๆ ถูกนำมาจัดแสดงที่นี่ด้วยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

นำท่านขึ้นชม ป้อมปราการ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการ ต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด และภายในชมที่พัก และที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สองเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศสพร้อมชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง     

ทัวร์อียิปต์

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม......................ระดับ 4*

วันที่สาม ไคโร - อัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน - วิหารฟิเลย์ - เสาโอเบลิก - ล่องเรือเฟลุกะ

04.00 น.    รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

06.30 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อบินสู่เมืองอัสวาน  โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่MS082 

07.50 น.    นำท่านแวะถ่ายรูปเขื่อนยักษ์อัสวาน ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอียิปต์  เดินทางชม วิหารฟิเลย์ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส วิหารกลางแม่น้ำต้องนั่งเรือเล็กเข้าไปประมาณ 15-20 นาที

จากนั่น เดินทางชม เสาหิน โอเบลิก ที่มีการแกะแต่สร้างไม่เสร็จ หากสร้าง เสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ หินแกรนิตที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

บ่าย          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

               นำท่านเช็คอินท์โรงแรมในเมืองอัสวาน.......................... ระดับ4*

เย็น          นําท่านล่องเรือเฟลุคคา เรือใบเสาเดี่ยวที่ ท่อง รอบเกาะ ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง

ทัวรือียิปต์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น // 

ได้เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

วันที่สี่ อัสวาน - วิหารอบูซิมเบล (นั่งรถไปวิหารอาบูซิมเบล) - เช็คอินท์ เรือ 

04.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

04.00 น.     ออกเดินทางโดยรถบัส เพื่อมุ่งหน้าสู่วิหารอบูซิมเบล

08.00 น. ถึง วิหารอาบูซิมเบล วิหารยิ่งใหญ่ ที่ควรค่าแก่การมาชม ใครมาอียิปต์ไม่ได้มาวิหารอาบูซิมเบลถือว่ามา ไม่ถึงอียิปต์ เพราะว่าฟาโรห์รามเสสที่ 2 เป็นฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจชื่อเสียงมากในอดีตของอียิปต์ ถึงเมืองอาบูซิมเบล นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหารรามเสสที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่งด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้าซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา ฮอรากาติ ด้านในมีภาพแกะสลักมากมาย และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี ด้านในพระวิหารจะมีภาพแกะสลักที่เล่าถึงเรื่องราวในอดีตในรูปแบบอียิปต์สมัยก่อน

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ อาบูซิมเบล

ได้เวลาเดินทางกลับเมืองอัสวาน โดยใช้รถบัสประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

ถึง เมืองอัสวาน นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่เรือล่องแม่น้ำไนล์มีห้องพักหรูระดับ 5 ดาว

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ 

อิสระพักผ่อนบนเรือ 

 **เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ เมืองเล็กๆที่อยู่ ระหว่างเมืองอัสวาน และเอ็ดฟู สภาพตัวเมืองดูโบราณ กว่าไคโรหรืออัสวานอย่างเห็นได้ชัด ตัวบ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่างๆ *โปรแกรมบนเรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการเดินเรือแต่เที่ยวครบคะ***

ทัวร์อียิปต์ไนท์ครู๊ซ

รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนบนเรือ

วันที่ห้า คอมออมโบ- เอ็ดฟู

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในเรือ

นำ วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์ คือเทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ เทพเจ้าแห่งลำน้ำและความอุดมสมบูรณ์ วิหารอยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว  เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ จากนั้นเรือล่องต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ

บ่าย    นำคณะชม วิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารต้องนั่งรถม้าต่อไปที่วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คัน จะนั่งประมาณ  4 คน) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ

ทัวร์อียิปต์

นำท่านกลับสู่เรือใหญ่

เย็น             รับประทานอาหารเย็นในเรือหรือร่วมงาน และพักค้างคืนบนเรือ เรือล่องต่อไปยัง เมืองลุคซอร์ ผ่านไปทางประตูน้ำอีสน่าล๊อค ซึ่งเมือง ลุคซอร์อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตร 

วันที่หก ลุคซอร์

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในเรือ 

ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชม เมืองลุคซอร์ นำท่านเดินทางไปชม เขตเวสต์แบงค์ หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ และ หุบเขากษัตริย์ เป็นสุสานขององค์ฟาโรห์ที่ซ่อนอยู่ตามเนินเขาเตี้ยๆ ประกอบด้วยหลุมประมาณ 62 หลุม ไม่รวมหลุมตุตันคาเมน (ซึ่งท่านที่ต้องการชมหลุมตุตันคาเมนต้องชำระเงินเพิ่มจำนวน 300 อียิปต์ชั่นพาวน์ กรุณาแจ้งความจำนงกับหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

ทัวร์อียิปต์

จากนั้นนำชม วิหารฮัสเชฟสุต ที่ตั้งอนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเชปซุทหรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสินท “เซเนมุท” มากกว่า 3500 ปีและรูปปั้นยักษ์แมมม่อน อดีตเป็นที่ตั้งของสุสานของฟาโรห์โฮเทปที่ 3 เกิดแผ่นดินไหว ทำให้วิหารพังลงมาเหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร เท่านั้น

นำท่านเดินทางกลับเรือ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น             รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงพื้นเมือง ที่เรียกว่า Belly Dance ระบำหน้าท้องพักค้างคืนบนเรือ

วันที่เจ็ด ลุคซอร์ - ไคโร

08.00 น.       รับประทานอาหารเช้าในเรือ หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์ ออกจากเรือ

08.30 น.       ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชมเขตตะวันออก ของ เมืองลุคซอร์ ชม วิหารคาร์นัค เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3600 ปี มาแล้ว จากนั้น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ได้สร้างเพิ่มขึ้นจากของเดิม ขอให้ท่านจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารว่าชาวอียิปต์โบราณ สามารถสร้างและขนย้ายหินด้วยวิธีใด

จากนั่นนำท่านชม วิหารลุคซอร์ ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อถึงกัน ข้างทางเดินประดับประดาด้วยสฟิงซ์ ที่มีส่วนหัวเป็นแพะและตัวเป็นสิงโตหมอบ เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอน-รา เช่นเดียวกัน 

ทัวรือียิปต์ วิหารคานัค

ทัวร์อียิปต์

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

กรณีมีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นในตลาดลุคซอร์

16.30 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

17.30 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินลุคซอร์ เพื่อบินกลับสู่เมืองไคโร 

19.45 น.       คณะออกเดินทางสู่กรุงไคโร โดยเที่ยวบิน MS069

20.55 น.       ถึงสนามบินไคโร //นำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม …………ระดับ4* 

วันที่แปด                    ปิรามิด - สฟิงซ์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่

08.00 น.      รับประทานอาหารอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

นำท่านสู่ ที่ราบกีซ่า เพื่อชมมหาปิรามิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดสิ่งของโลก เช่น มหาปิรามิดคีออฟ ปิรามิดเคฟเฟร ปิรามิดไมครีนอส ชม สฟิงซ์ ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟรเป็นแบบ หากต้องการมุดหลุมปิรามิดกรุณาซื้อบัตรเพิ่มเติม 

ทัวร์อียิปต์

เที่ยวอียิปต์

นำท่านชม โรงงานทำกระดาษปาปิรุส ซึ่งทำจากต้นกก และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกและต่อไป ชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอมซึ่งน้ำหอมเหล่านี้ว่ากันว่าทำมาจากสูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่นหลังโกนหนวดของบริษัทฯ ดิออร์ อารามิส โปโลสปอรต์ และ ดัคคานัวร์ ..

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านสู่ ตลาดข่านแอลคาลิลี่ มีร้านค้าจำหน่ายจิวเวลรี่,ของที่ระลึก,เครื่องเทศ,เสื้อผ้า,เครื่องหนัง,และท่านสามารถทำจี้ “คาร์ทูซ” ที่ทำด้วยงานเงินหรือทองแบบสลักชื่อเป็นอักษรอียิปต์โบราณเพื่อเป็นของฝากในรูปทรงยาวเก๋ สวยแปลกตา แปลว่าอายุยืนยาว อดีตฟาโรห์อียิปต์ใช้สลักชื่อของพระองค์ตามวิหารและเสาต่างๆ

ทัวร์อียิปต์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก........................ระดับ 4*

วันที่เก้า  ไคโร – อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน –เสาปอมเปย์–ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย นำเที่ยวชมเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

ทัวร์อียิปต์

ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

บ่าย ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ชมภายนอกป้อมปราการซิทาเดล ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาพร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม

ทัวร์อียิปต์

// จากนั้นเดินทางกลับเมืองไคโร

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก........................ระดับ 4*

วันที่สิบ        ไคโร - อัมมาน (จอร์แดน) – เจอราช – เดดซี

04.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมเช็คเอ้าท์ / เดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่กรุงอัมมาน

06.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินแห่งชาติโรยัล จอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ508  เวลาบิน1.25ชม. (เวลาที่อียิปต์จะช้ากว่าจอร์แดน1ชั่วโมง)

09.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดนหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม

ทัวร์จอร์แดน

นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯโรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า,ฝาท่อระบายน้ำ,ซุ้มโคมไฟ,บ่อน้ำดื่มของม้า ชม น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้  เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)

ทัวร์จอร์แดน

เดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเข้าพักโรงแรม.........................ระดับ 4 ดาว

วันที่สิบเอ็ด           อัมมาน - เมืองเพตรา – มหานครศิลาสีชมพู มหาวิหารเอลคาซเน่ท์ (1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ของโลก)      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตร้า ใช้เวลาประมาณ 3ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ชมเมืองเพตร้า (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์  จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นำโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก

นำทุกท่าน ขี่ม้า (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ 5 USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ ชม โรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานว่าเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน /

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตร้า / ได้เวลานำท่านเดินทางออกจากเพตร้า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟต์ INTERNATIONAL ณ โรงแรมที่พัก)
นำท่านเข้าพัก................................ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พัก2คืนติดกัน

วันที่สิบสอง         เพตรา- ล่องเรือท้องกระจกเมืองอควาบา – ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอควาบา เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประเทศจอร์แดนเป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี มีประชากรอาศัยราว 70,000 คน นำท่านลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด, เม่นทะเล, แมงกะพรุน ฯลฯ(ทะเลแดงเป็นทะเลแห่งประวัติสาสตร์ ที่ได้มีการกล่าวขานในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ว่าทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่โมเสสได้ทำอัศจรรย์โดยการชูไม้เท้าแหวกทะเลแดงเป็นทางเดินพาชาวอิสราเอลหนีให้รอดพ้นจากการตามล่าของทหารอิยิปต์เพื่อจับไปเป็นทาสของอียิปต์และจุดมุ่งหมายเพื่อเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับชาวอิสราเอล นั่นคือก็คือกรุงเยรูซาเลมในปัจจุบัน )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
(บุฟเฟต์บนเรือ แบบบาร์บีคิว พร้อมชมทัศนียภาพ และบรรยากาศของทะเลแดง) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์(เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปีค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษทีอีลอว์เรนซ์และเจ้าชายไฟซาลผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดนและต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA”  (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ มากกว่า 30 รางวัล นำแสดงโดย Peter O'Toole, Omar Sharif ฯลฯ)

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

นำท่าน นั่งรถกระบะเปิดหลังคา รับบรรยาอากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทรายนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์)

ทัวร์จอร์แดน

ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักและคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน  (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 5USD แก่คนขับรถ)

เย็น ได้เวลาอันเหมาะสม นำทุกท่าน เดินทางกลับสู่เมือง เพตรา
นำท่านเข้าพัก PETRA GUEST HOUSE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สิบสาม  เมืองเพตรา – เครัก – อัมมานซิตี้ทัวร์ – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน ระหว่างทางแวะเที่ยวชม เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามข้างทางระหว่างทางขึ้นสู่เขา โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง PAYEN LE BOUTIELLER ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิมภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (SALADIN)   / ได้เวลาเดินทางต่อสู่เมืองอัมมาน

ทัวร์จอร์แดน

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่าน ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา7ลูกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า,เมืองใหม่,ย่านธุรกิจ,ตลาดใจกลางเมือง,ย่านคนรวย ฯลฯ ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITADEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ ด้านบนป้อมปราการเป็นพระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดนซึ่งภายในประกอบห้องทำงาน,ห้องรับแขกฯลฯ

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

จากจุดชมวิวสามารถชม โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดนจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนักที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด

นำท่านอิสระช้อปปิ้งในห้างคาร

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

ได้เวลาอันเหมาะสม นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอัมมาน

วันที่สิบสี่  กรุงอัมมาน – กรุงเทพฯ

02.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน รอยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ180

15.55 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน

หมายเหตุ

**กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
**กรณีมีไฟล์ทเดินทางต่อหลังจากกรุ๊ปกลับมาทันทีกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน 
**สายการบินโรยัลจอร์แดนเนี่ยน ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือรีฟันท์ได้**
**โหลดกระเป๋าได้ 1 ชิ้นไม่เกิน23กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องบินได้ 1 ชิ้นไม่เกิน 5กิโลกรัม**
**ตั๋วกรุ๊ปไม่มีราคาเด็ก / กรณีมีเด็ก กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง // ไม่มีกระเป๋าแจก

**************

#1254# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
11 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 139,900 139,900 139,900 27,000
จองทัวร์   ลด 1,500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 
1 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 139,900 139,900 139,900 27,000
จองทัวร์   ลด 1,500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/07/22 3:23 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 90วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 50,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ กรุณาโทรสอบถาม)
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 60 วัน เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4.กรณียกเลิกน้อยกว่า 45 วันนับจากวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสายการบินโรยัลจอร์แดน แบบตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสะสมไมล์ได้
2.ค่าบินภายในประเทศอียิปต์2รอบ (ตั๋วกรุ๊ปสะสมไมล์ไม่ได้-โหลดกระเป๋าได้1ชิ้นไม่เกิน 23กิโลกรัม)
2.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ / ค่าวีซ่าจอร์แดนแบบหมู่คณะ
3.ค่าห้องพักโรงแรมในอียิปต์ ระดับ 4*และเรือล่อง3คืนระดับ 5* รวม8 คืน
4.ค่าห้องพักโรงแรมในจอร์แดน ระดับ4* รวม 3คืน
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7.ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทตามเงื่อนไขบริษัทฯประกันภัย
9.ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าบนเรือ 10USD/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าขี่อูฐ 30-50 USD ขึ้นอยู่กับการต่อรองอียิปต์-จอร์แดน ค่ารถลากที่เพตร้า
2.ค่าเข้ามุดลงปิรามิดหลังใหญ่ 400EGP และหลังอื่นๆ ประมาณ 200EGP
3.ค่าเข้าหลุมตุตันคาเมน ที่หุบผากษัตริย์ประมาณ 300EGP
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ,ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
5.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความเหมาะสม
6.ค่ากล้องถ่ายรูปวีดีโอและค่ากล้องมือถือที่บางสถานที่ที่เรียกเก็บ
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
8.สายการบินโรยัลจอร์แดนจัดเก้าอี้แบบโซนกรุ๊ปจัดวันเดินทางเท่านั้นไม่มีจัดล่วงหน้า
9.กรณีที่ท่านต้องการระบุเก้าอี้แน่นอนชัดเจน กรุณาซื้อเพิ่มเติม
10.อียิปต์ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 USD และ 3 USD ตามลำดับต่อท่านต่อวัน รวม 45 USD/ท่าน
11.จอร์แดนค่าค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 3 USD และ 3 USD ตามลำดับต่อท่านต่อวัน รวม 24 USD/ท่าน
12.ค่าใช้บริการเสริมที่เดดซี เช่น ห่วงยาง,โคลน,ผ้าเช็ดตัว,ครีมอาบน้ำ,ล็อกเกอร์ ฯลฯ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์-จอร์แดน ได้ถึง 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ภัยทางการเมือง สงครามการเมืองต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

หมายเหตุ...รบกวนลูกค้าโปรดพิจารณา
1.บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์...เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้ //
2.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา // กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวไป กรุณาอย่าโหลดลงในกระเป๋าใบใหญ่ //
3.กรุณานำกระเป๋าใบเล็กๆ ใส่เอกสารและเงินติดตัวท่านตลอดบนเครื่องบินและตลอดการเดินทาง
4.บริษัทฯ จัดการเดินทางเป็นคณะพร้อมกัน ดูแลลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน กรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวและการบริการที่เหนือผู้อื่นผู้ใด และไม่ต้องการมิตรภาพจากผู้ใดในคณะ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งก่อนการจองทัวร์ //
5.กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน //
บริษัทฯขอขอบพระคุณที่ลูกค้าทุกท่านใช้บริการแพลนเนทอย่างต่อเนื่องและเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องแจ้งลูกค้าทุกท่านให้ทราบก่อนการเดินทาง /

ขอแสดงความนับถือ
บจก.แพลนเนท เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอียิปต์
ใช้เวลาประมาณ 25 วันทำการ
1.หนังสือเดินทางเล่มจริง
2.รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ( ไม่ใส่เสื้อสีขาว )
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.การเงิน ถ่ายสำเนาจากสมุดบัญชี (ประเภทออมทรัพย์) ย้อนหลัง 3 เดือน หน้าแรกที่มีชื่อ+หน้าสุดท้าย วันที่ระบุในยอดสุดท้ายต้องไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น
5.การเงิน กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย ( ผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส )
6.ระบุอาชีพ
7.กรณี นักเรียน/นักศึกษา
7.1 สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
7.2 สำเนาใบเกิด หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าจอร์แดน
หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า (ประเภทวีซ่า: วีซ่า ON ARRIVAL)

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อียิปต์ ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อียิปต์ดีที่สุด ทัวร์จอร์แดนดีที่สุด ทัวร์อียิปต์จอร์แดน ทัวร์ตะวันออกกลางทัวร์แนะนำ

ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน ไฮไลท์อียิปต์ จอร์แดน เพตรา ทริปเดียวสองประเทศ

ทัวร์อียิปต์ & จอร์แดน ไฮไลท์อียิปต์ จอร์แดน เพตรา ทริปเดียวสองประเทศ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน วีซ่าวีซ่า
11 - 18 ต.ค. / 15 - 22 ต.ค. / 8 - 15 พ.ย. / 19 - 26 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :1178 ท่าน

Royal Jordanian
8วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
92,900
รายละเอียด


^
TOP