ทัวร์เฉิงตู ทัวร์ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสวรรค์ ภูเขาหิมะ การ์เซียร์ต้ากู๋ :ทัวร์จีน

 

Thai Airways
โรงแรม: 2 คืน
โรงแรม: 3 คืน

6 วัน   5 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถเรียบร้อยแล้ว
yes เน้นเที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ สวยงาม ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากูปิงชวน อุทยานซซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน * ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์เฉิงตู ทัวร์ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสวรรค์ ภูเขาหิมะ การ์เซียร์ต้ากู๋ :ทัวร์จีน (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 42,900 40,900 41,900 7,500
จองทัวร์  
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 43,900 41,900 42,900 8,500
จองทัวร์  
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 43,900 41,900 42,900 8,500
จองทัวร์  
24 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 43,900 41,900 42,900 8,500
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 2019-07-21 21:52:52 เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทัวร์เฉิงตู ทัวร์ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสวรรค์ ภูเขาหิมะ การ์เซียร์ต้ากู๋ :ทัวร์จีน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครเฉิงตู – เมืองตูเจียงเยี้ยน


07.00นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว H เคาเตอร์สายการบินไทย TG พบเจ้าหน้าที่บริษัทแพลนเนท เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.15เดินทางสู่เมืองเฉิงตูโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 618

14.25เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซสรวงหลิว นครเฉิงตู
นำท่านเที่ยวชม ณ ถนนโบราณควานไจ้เซี่ยง (ซอยเล็กใหญ่) ชมบ้านเรือน ร้านค้า ตกแต่งแบบคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดิน ควานไจ่เซี่ยงจื่อ เดิมเป็นถนนโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง และเป็นที่ตั้งค่ายพักทหารเมื่อ 300 กว่าปีก่อน ต่อมาเป็นที่ตั้งชุมชน ซอยกว้างนั้นเป็นที่อยู่ของผู้มีฐานะ ใช้รถม้าสัญจรซอยจึงกว้าง ส่วนซอยแคบนั้นจะเป็นที่ อยู่ของคนชั้นกลางใช้เดินสัญจร

ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
วันที่สอง อุทยานภูเขาสี่ดรุณี – หุบเขาซวงเฉียวโกว ( หุบเขาหยินหยาง ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า )

06.00รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่อุทยานภูเขาสี่ดุรณี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ภูเขาสี่ดรุณีนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครองตนเองอาป้าของชาวเชียงและชาวทิเบตในมณฑลเสฉวน บนเส้นทางระหว่าง “เมืองเสี่ยวจิน-” กับ “เมืองเหวินชวน” หรือก็คือยอดเขาสูงที่สุดในกลุ่มแนวเขา “ฉงไหล” เป็นกลุ่มเขาที่ติดกลับแนวเทือกเขาเหิงต้วน(แนวเทือกเขานี้ทอดตัวยาวไปถึงแชงกรีล่า)ทางด้านทิศตะวันออก


ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี


โดยภูเขาสี่ดรุณีนั้นมียอดเขาสี่ลูกที่เรียงรายติดต่อกันไป ตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะ 3.5 กม.ที่ยอดเขาทั้งสี่เรียงติดกันเหมือนกับต่อแถว, โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลแบ่งเป็น 6250 เมตร, 5664 เมตร, 5454 เมตร และ 5355 เมตร.ชื่อสี่ดรุณีนี้มีที่มาจากการที่ ยอดเขาทั้ง 4 นี้บนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี แลดูเหมือนส่วนหัวที่คลุมผ้าสีขาว บรรยากาศงดงามดุจดังสาวน้อยทั้ง 4 ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่าง ธารน้ำทั้งสองคือ “ฉางผิงโกว” กับ “ไห่จื่อโกว” ภูเขาสี่ดรุณีนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะความสวยงามและยิ่งใหญ่ลักษณะเขาที่สูงชัน, หิมะที่ปกคลุมยอดเขา แสงสีเงินที่สะท้อนลงมา.บนตีนเขาปกคลุมด้วยผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์, ผืนหญ้าที่เหมือนดั่งที่นอน, ธารน้ำใสที่ไหลผ่าน ความสวยงามที่เหมือนกับยุโรปตอนใต้, ทำให้ที่นี่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ภูเขาแอลป์แห่งตะวันออก”


ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชมอุทยานสี่ดรุณี (รถอุทยาน) ชมความงามธรรมชาติของซวงเฉียวโกว(ลำน้ำสองสะพาน) ธารน้ำมีความยาว 35 กม.มีทิวทัศน์ของภูเขาเป็นหลัก, ลำธารผ่านจุดต่างๆที่เป็นจุดทิวทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น “ซานกัวจวง”, “เขาหนิวซิน”, “เย่เหรินเฟิง” ถือเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ของเขาสี่ดรุณีที่รวบรวมจุดสำคัญหลายๆอย่างเข้าด้วยกันไว้
ไชมฮไลท์จุดชมวิว ได้แก่ ชมหุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุด ท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่ายทะเลสาบ และ ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า

ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี


ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สาม สี่ดรุณี – อุทยานซงผิงโกว (รวมรถไฟฟ้า) – เมืองเม่าเสี้ยนวันที่สาม สี่ดรุณี – อุทยานซงผิงโกว (รวมรถไฟฟ้า) – เมืองเม่าเสี้ยน

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า นำท่านเที่ยวเดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเที่ยวชมอุทยานซงผิงโกว อุทยานซงผิงโกวตั้งอยู่ในเขตเมืองเม่าเสี้ยน อุทยานที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทะเลสาบที่สวยงาม ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาหิมะและวิวทิวทัศน์ของภูเขา อุณหภูมิหนาวเย็นตลอดปี

นำท่านชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ช่างไป๋ล่าไห่-เซี่ยไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้ำเงินเข้ม


ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี


ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเม่าเสี้ยน

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ อุทยานการ์เซียร์ธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน (รวมกระเช้า) – เมืองเม่าเสี้ยน

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางไปเมืองเฮยสุ่ย ที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต” ธารน้ำแข็งแห่งนี้มีอายุประมาณ 100 ล้านปี ประกอบด้วยธารน้ำแข็งฟอสซิล ป่าดงดิบ ทะเลสาบ สำธาร น้ำตก ยอดเขาสูงมีหิมะปกคลุมทั้งปี ไฮไลท์หุบเขาธารน้ำแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารน้ำแข็ง และน้ำตกธารน้ำแข็ง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติของอุทยานต้ากู๋ปิงชวน ช่วงแรกจะเป็นการเดินทางโดยรถบัสของอุทยาน รถบัสจะแวะจอดชมจุดชมวิวต่างๆ ทะเลสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงส์ ลำธารคู่รัก ทะเลสาบต้ากู๋ “ ทะเลสาบน้ำมนต์” เล่าขานกันว่า มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี ชาวเผ่าโบราณหากใคร มีเรื่องไม่สบายใจ หรือต้องการขอพร จะมาทะเลสาบแห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความงามของทะเลสาบจะแตกต่างกันไปของแต่ฤดูกาล

ทัวร์ต้ากู๋ ปิงชวน


ทัวร์ต้ากู๋ ปิงชวน


ทัวร์ต้ากู๋ ปิงชวน


ทัวร์ต้ากู๋ ปิงชวน

นำท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่า ระยะทาง 1,226 เมตร มีความสุงประมาณ 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างนั่งกระเช้าชมความงามของภูเขาหิมะ 3 ลูกด้วยกันคล้ายสันหลังมังกร

ทัวร์ต้ากู๋ ปิงชวน


ทัวร์ต้ากู๋ ปิงชวน


ทัวร์ต้ากู๋ ปิงชวน


ทัวร์ต้ากู๋ ปิงชวน


ทัวร์ต้ากู๋ ปิงชวน


ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า เมืองโบราณกู่เซียงเฉิง – เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยหน้ากาก

06.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า นำท่านเที่ยวเมืองโบราณกู่เชียงเฉิง เมืองโบราณกู่เชียงเฉิง ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหมิงเจียง ไฮไลท์เมืองโบราณกู่เชียงเฉิง มีรูปแบบการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมการตกแต่งตามวิถีชีวิต ประเพณีดังเดิมของชาวกลุ่มน้อยยี

ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ถึงเฉิงตู ท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ เช่น ZARA, H & M, UNIQLO อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคล็ดลับ เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น ห้ามสอนเคล็ดวิชานี้แก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นศิลปะการแสดงงิ้วของเสฉวน ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการเที่ยวเฉิงตู เพราะไม่ว่าใครๆ ที่ได้มาดูโชว์นี้ ก็ยังไม่สามารถจับผิดหรือรู้วิธีการเปลี่ยนหน้ากาก เป็นโชว์พิเศษที่มีแห่งเดียวเท่านั้น


ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก... หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
วันที่หก ถนนโบราณจินหลี่ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเที่ยวชม ช๊อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ณ ถนนโบราณจินหลี เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตู


ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.30 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

15.30 เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 619 (ใช้เวลาเดินทางรวม 3.05 ชม.)

17.35 ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์เฉิงตู ทัวร์ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสวรรค์ ภูเขาหิมะ การ์เซียร์ต้ากู๋ :ทัวร์จีน (ราคา / ท่าน)
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง yes รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ yes เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านรัฐบาล yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 42,900 40,900 41,900 7,500
จองทัวร์  
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 43,900 41,900 42,900 8,500
จองทัวร์  
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 43,900 41,900 42,900 8,500
จองทัวร์  
24 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 43,900 41,900 42,900 8,500
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
8.ค่าวีซ่าประเทศจีนสำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6.ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการสิ้นสุดของคาร์บอนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิภายใน15-24 องศา โรงแรมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ
7.โรงแรม มาตรฐานระดับดาวโรงแรม เป็นระดับมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
8.ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
9.สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.Passport ตัวจริง อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด
2.รูปถ่ายสี พื้นขาว 33 มม.x48 มม.จำนวน 2 ใบ
3.นามบัตรที่ทำงาน หรือ ระบุตำแหน่งงาน ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร สถานที่ทำงาน
กรณี Retired ระบุชื่อบริษัท พร้อมที่อยู่ ของสถานที่ทำงานครั้งสุดท้าย
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.ชื่อ เบอร์โทร บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน พร้อมระบุความสัมพันธ์
7.กรณีผู้ขอวีซ่าเกิดที่ฮ่องกงต้องใช้หนังสือเดินทางฮ่องกง ถ้าไม่มีต้องเขียนจดหมายรับรองตนเอง
8.กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 18 ปี เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- สำเนาสูติบัตร ชื่อ นามสกุล พ่อและแม่ในใบเกิดต้องตรงกัน หากพ่อแม่มีการเปลี่ยนต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อด้วย
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา
- ระบุชื่อที่อยู่ เบอร์โทร สถานศึกษา

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ rsvn @planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ rsvn @planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

กรณียกเลิก
1.ยกเลิก 60 ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิก 30 -59 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 5,000 บาท/ท่าน
3.ยกเลิก 21 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินค่ามัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
4.ยกเลิก 15 - 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงิน 50% ของค่าทัวร์
5.ยกเลิก 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงิน 100% ของค่าทัวร์


สอบถาม

สอบถามทัวร์เฉิงตู ทัวร์ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสวรรค์ ภูเขาหิมะ การ์เซียร์ต้ากู๋ :ทัวร์จีน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์ซงผิงโกว ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี ทัวร์เฉิงตู ทัวร์ต้ากู๋
TOP