ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 0863324074 เพิ่มเพื่อน
ทัวร์กุ้ยโจว ซากุระหมื่นไร่ น้ำตกหวงกัวซู่ ภูเขาฟานจิ้งซาน หมู่บ้านเผ่าแม้วใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์กุ้ยโจว ซากุระหมื่นไร่ น้ำตกหวงกัวซู่ ภูเขาฟานจิ้งซาน หมู่บ้านเผ่าแม้วใหญ่ที่สุดในโลก

5คืน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพการเดินทาง
✓ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
✓ เที่ยวครบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

Thai Airways
6วัน | 5คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ทัวร์กุ้ยโจว..นำท่านชมความงามที่แปลก และบริสุทธิ์ ของมณฑลกุ้ยโจว มณฑลที่เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนธรรมชาติที่สวยงาม ชมภูเขาเฟ่านจิ้นซาน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 4 พุทธคีรี ได้รับมรดกโลก UNESCO เที่ยวชมเมืองโบราณริมน้ำเจิ้นหยวน ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เวนิสแห่งตะวันออก” เยือนหมู่บ้านเผ่าแม้ว ซีเจียง หมู่บ้านเผ่าแม้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวชมซากุระหมื่นไร่ บานสพรั่ง ชมอลังการ..น้ำตกหวงกั่วซู่ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก *เน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล*

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 27/01/20 3:38 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการจอง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง - รถไฟความเร็วสูง -เมืองอันซุน

08.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประตู 2) เคาเตอร์สายการบิน TG
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

10.50 น.ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการ เที่ยวบินที่ TG612 (ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.)
เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

14.05 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง สนามบินนาชาติฉางสุ่ย KUNMING CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT เป็นศูนย์กลางการบินขนาดใหญ่เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง สนามบินผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ และสนามบินไป๋หยุนนครกว่างโจว
ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ อันชุน โดยรถไฟความเร็วสูง ขนวนที่ .... (ใช้เวลา ประมาณ 1.50 นาที)

ค่ำถึงเมืองอันซุน นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Double Tree by Hilton 5* หรือเทียบเท่า
วันที่สอง อุทยานน้ำตกหวงกั่วซู่ - ซากุระหมื่นไร่ ซากุระกุ้ยโจว - กุ้ยหยาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เช้านำท่านเดินทางสู่อุทยานน้ำตกหวงกั่วซู่ (ใช้เวลาประมาณ 0.30 ชม.) นำท่านเที่ยวชมอุทยานน้ำตกหวงกั่วซู่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงในจีน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของจีน และเอเชีย น้ำตกใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีความสูง 77.8 เมตร มีความกว้างขนาด 101 เมตร ประกอบด้วยน้ำตก 18ชั้น ไฮไลท์ของน้ำตกหวนกั่วซู่ คือเป็นน้ำตกที่สามารถชมอย่างใกล้ชิด สามารถชมได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของน้ำตก สวยงามตระการตา

ทัวร์กุ้ยโจว


ทัวร์กุ้ยโจว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานซากุระหมื่นไร่..ซากุระกุ้ยโจว ที่ตั้งอยู่ริมทะลสาบหงเฟิ่ง ท่านจะได้ชมดอกซากุระช่วงผลิบาน อิสระเดินเล่น ถ่ายภาพ

ทัวร์กุ้ยโจว

*ภาพถ่ายทางอากาศ จากสำนักข่าวซินหัว Xinhua News ทัวร์ไม่สามารถพาไปมุมนี้ได้
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่งเมืองกุ้ยหยาง

เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HAMPTON BY HILTON GUIYANG HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองโบราณชินเหยียน - เมืองไข่หลี – หมู่บ้านโบราณเผ่าแม้วซีเจียง (รวมรถราง) – โชว์พื้นเมือง

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า

เช้านำเที่ยวชมเมืองโบราณชินเหยียน เมืองโบราณซินเหยียน เป็นเมืองโบราณไม่ใหญ่มาก สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงอายุประมาณ 600 ปี ไฮไลท์น่าสนใจชมกำแพงเมืองโบราณ และป้อมปราการ ไว้ป้องกันข้าศึก เมืองโบราณซินแหยียนได้รับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนบท ระดับ AAAAA อาหารที่มีชื่อเสียงเมืองนี้ ขาหมูพะโล้ คากิพะโล้ *อิสระเดินเล่น เลือกซื้อขอฝาก สินค้าพื้นเมือง

ทัวร์กุ้ยโจว


ทัวร์กุ้ยโจว


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองไขหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) เมืองไขหลี่ “อาณาจักรแห่งขุนเขา” มีพื้นที่เพาะปลูกชาเป็นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยังเป็นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลยูนนาน เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สุดของจีน ยังเป็นแหล่งผลิตเหล้ายี่ห้อ เหมาไถ ที่มียอดขายเป็น อันอันดับ 1 ของจีน

นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแม้ว ใหญ่ที่สุดในโลก ณ หมู่บ้านแม้วซีเจียง หมู่บ้านแม้วซีเจียง เป็นหมู่บานชนเผา เมี้ยวจู๋(ม้ง) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หมู่บานแม้วพ้นครอบครัว" ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยประมาณหมื่นกว่า คน และชนเผ่า เมี้ยวจู๋(ม้ง) ถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่า ทั่ว เมืองจีนและเป็นเผา ที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมโดดเด่นมาก

ทัวร์กุ้ยโจว


ทัวร์กุ้ยโจว


ทัวร์กุ้ยโจว


ทัวร์กุ้ยโจว

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HAMPTON BY HILTON KAILI HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ไขหลี่ - เจิ้นหยวน – เมืองโบราณเจิ้นหยวน - เมืองถงเหริน

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า

เช้า นำท่านเดินทางไปยังเมืองเจิ้นหยวน (ใช้เวลาเดินทาง 2.30ชม.) นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณเจิ้นหยวน ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “เวนิสแห่งตะวันออก” ด้วยความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นเมืองน้ำที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาภูมิประเทศที่งดงาม สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนเผ่า อาคารบ้านเรือนสร้างอยู่ริมแม่น้ำอู่หยาง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระดับประเทศของจีน โดยเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งเส้นทางบกและทางน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมในอดีต

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านล่องเรือ ชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามของหมู่บ้านริมน้ำเจินหยวน

ทัวร์กุ้ยโจว


ทัวร์กุ้ยโจว

ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่งเมืองถงเหริน (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม)

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TONGREN NATIONAL HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ภูเขาฟ่างจิ้งซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จุดชมวิวภูเขาเห็ดหอม – รถไฟความเร็วสูง - คุณหมิง

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า

เช้านำท่านเดินทางสู่ ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม) ภูเขาฟ่านจิ้งซานมีทิวทัศน์ที่แสนงดงาม และภูเขาเที่มีหินแปลกประหลาด ภูเขาฟ่านจิ้งซาน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอู่หลิงภูเขาฟ่านจิ้งซานได้รับการจดทะเบียนมรดกโลก UNESCO เป็นเขตสงวนชีวมณฑล ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชกว่า 2,000 ชนิด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ 2-65 ล้านปีก่อน กว่า 31 สายพันธุ์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีความเสี่ยงจะสูญพันธุ์อีกกว่า 19 สายพันธุ์ รวมถึงยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น นอกจากนี้ฟ่านจิ้งซาน ยังภูเขาศักสิทธิ์ของชาวพุทธแห่งหนึ่งของจีน มีการสร้างวัดอยู่บนยอดเขา ในสมัยราชวงศ์ถัง และราชวงศ์หมิง ไฮไล์ทมีองค์พระศรีอริยเมตไตรย สูง 5 เมตร สร้างจากทอง 250 กิโลกรัม โดยว่ากันว่าเป็นรูปปั้นพระศรีอริยเมตไตรยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านชมเปลี่ยนรถอุทยาน จากนั้นขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาฟ่านจิ้งซาน จากนั้นนำท่านเดินชม จุดชมวิวหินเห็ดหอม และ หินหมื่นตำรา ท่านจะพบความแปลกประหลาดของหินที่มีลักษณะเหมือนเห็ดหอม และหนังสือวางอยู่เป็นชั้นๆ

ทัวร์กุ้ยโจว

จากจุดชมวิวเห็ดหอม เมื่อท่านมองไปจะเห็นวิวอารามขอวัดบนยอดเขาสวยงาม ปกคลุมด้วยหมอกสวยมากมากราวกับสรวงสวรรค์

ทัวร์กุ้ยโจว


ทัวร์กุ้ยโจว

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเที่ยวชมวัด ภายในวัดจะมีองค์พระสังกัจจายน์ พระสังกัจจายน์ (พระสังกระจาย) ตามความเชื่อเป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ สติปัญญา และเมตตามหานิยม เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์ และมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีพุทธลักษณะที่โดดเด่น คือ อ้วนท้วนสมบูรณ์ ผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งทองคำ มีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ สังเกตใบหน้าของท่านจะยิ้มแย้มเสมอจึงเป็นที่รักใคร่เหล่ามนุษย์และเทพยดาอิสระเดินขึ้นชมอารามลอยฟ้าบนยอดเขา

ทัวร์กุ้ยโจว


ทัวร์กุ้ยโจว

หมายเหตุ ท่านที่ไม่ขึ้นอารามบนยอดเขา รออยู่บริเวณวัดด้านล่าง สภาพอากาศแต่ละวันเปลี่ยนแปลง วิวต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละช่วงเวลา)
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินลงสู่สถานีกระเช้า จากนั้นนั่งกระเช้าลงสู่ยอดเขา

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู่เมืองคุนหมิง

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (สำหรับอาหารมื้อนี้อาจเป็น Box set หรือทานบนรถไฟ หากได้เที่ยวรถไฟเปลี่ยนแปลง)

19.00 น.เวลาโดยประมาณ 18.00 -19.00 น.นำท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนรถไฟที่ .... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชม.) ถึงคุนหมิง นำท่านเข้าสู่โรงแรม ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GREEN LAKE HOTEL 5* หรือเทียบเท่า
วันที่หก คุนหมิง - อาหารพื้นเมืองขนมจีนข้ามสะพาน - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในโรงแรม

10.00 น.เดินทางสู่ภัตตาคาร รับประทานอาหารมื้อพิเศษ อาหารพื้นเมือง ขึ้นชื่อของมณฑลยูนนาน ขนมจีนขามสะพาน ภัตตาคารเก่าแก่กว่า 200 ปี พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

11.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทัวร์กุ้ยโจว

บ่ายนำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

15.20 น.เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการไทย เที่ยวบิน TG613 (ใช้เวลาเดินทาง 2.10 ชม.)

16.30 น.ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 27/01/20 3:38 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. รวมการประกันภัยอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท / การรับการรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย (ไม่เกิน 7 วันหลังจากกลับต่างประเทศ) วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
*ไม่รวมโรคประจำตัว และโรคที่เกิดก่อนการเดินทาง พิจารณาโดยบริษัทฯประกันภัย*
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
8. นำดื่มบนรถบัส

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
- การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทางเล่มจริง
2.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว ผมไม่บังหูทั้งสองข้าง
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์จีน ทัวร์ซากุระหมื่นไร่ ทัวร์ซากุระกุ้ยโจว ทัวร์ฟ่านจิ้นซาน ทัวร์เอเซีย ทัวร์กุ้ยโจวทัวร์แนะนำ

ทัวร์ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน

ทัวร์ต้าถง ถ้ำหยุนกั่งสือคู อารามลอยฟ้า อู่ไถซาน ผิงเหยา ไท่หยวน

4คืน 1คืน
8 - 14 พ.ค. / 22 - 27 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :4356 ท่าน

Thai Airways
7วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
48,900
รายละเอียด

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

แกรนด์ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน พิเศษ พักเมืองโบราณลี่เจียง 2 คืน

5คืน
10 - 15 เม.ย. / 11 - 16 เม.ย. / 8 - 13 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :12396 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
42,900
รายละเอียด

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

Unseen Beijing ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ย เที่ยวสุดคุ้ม

4คืน
10 - 15 เม.ย. / 11 - 16 เม.ย. / 8 - 13 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :5940 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
46,900
รายละเอียด

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูรูมูฉี ทูรูฟาน ตุนหวง โมเกาคู จางเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง

ทัวร์เส้นทางสายไหม อูรูมูฉี ทูรูฟาน ตุนหวง โมเกาคู จางเย่ ภูเขาสลับสายรุ้ง

6คืน 1คืน
10 - 17 เม.ย. / 11 - 18 เม.ย. / 9 - 16 พ.ค. / 23 - 30 พ.ค. / 17 - 24 มิ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :5485 ท่าน

China Southern Airlines
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900
รายละเอียด

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน อุทยานหลางซาน ภูเขาแปดเหลี่ยม มรกดกโลก UNESCO

3คืน 3คืน
22 - 28 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :8926 ท่าน

China Southern Airlines
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน

ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน

4คืน 1คืน
9 - 15 พ.ค. / 16 - 22 พ.ค. / 23 - 29 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :13126 ท่าน

Air Asia
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

Blossom season@Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกซากุระ

Blossom season@Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกซากุระ

4คืน 1คืน

สนใจทัวร์นี้ :8517 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป สวนดอกไม้คุนหมิง

Spring flowers @Yunnan ทัวร์หยวนหยาง โหลวผิง เจี้ยนสุ่ย ดอกทิวลิป สวนดอกไม้คุนหมิง

4คืน 1คืน
7 - 12 ก.พ.
สนใจทัวร์นี้ :11674 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
40,900
รายละเอียด

LUXURY TOUR ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

LUXURY TOUR ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

5คืน
11 - 16 เม.ย. / 9 - 14 พ.ค. / 23 - 28 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :14610 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
57,900
รายละเอียด

ทัวร์ฉางไป่ซาน ทะเลสาบสวรรค์ กำแพงเมืองจีนตานตง ฉางชุน

ทัวร์ฉางไป่ซาน ทะเลสาบสวรรค์ กำแพงเมืองจีนตานตง ฉางชุน

6คืน
12 - 19 ก.ย. / 19 - 26 ก.ย.
สนใจทัวร์นี้ :689 ท่าน

China Southern Airlines
8วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
48,900
รายละเอียด

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง อุทยานธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง อุทยานธารน้ำแข็งต้ากู๋ปิงชวน

3คืน 2คืน
10 - 15 เม.ย. / 11 - 16 เม.ย. / 9 - 14 พ.ค. / 23 - 28 พ.ค. / 20 - 25 ต.ค.
สนใจทัวร์นี้ :7081 ท่าน

Thai Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
42,900
รายละเอียด

ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต การบินไทย TG

ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต การบินไทย TG

3คืน 4คืน
21 - 28 พ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1335 ท่าน

Thai Airways
8วัน | 7คืน
ราคาเริ่มต้น
62,900
รายละเอียดSIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ติดต่อ แพลนเนท เวิลด์ไวด์ PLANET WORLWIDE

TOP