ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

6คืน บินภายใน 2 รอบ
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Airways
8วัน | 6คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ขอต้อนรับท่านสู่การท่องเที่ยวเจาะลึกทัวร์รัสเซีย สัมผัสกับความหลากหลายของอารยธรรมแห่งดินแดน หมีขาว เยือนกรุงมอสโคว์ ชมจตุรัสแดง วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินอันสวยงามเลื่องชื่อ วิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของรัสเซีย พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า 850 ปี เยือนนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองหลวงเก่าที่ได้ชื่อว่า “นครที่สวยงามดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล พระราชวังฤดูหนาวอันตระการตา

วันแรก กรุงเทพฯ - มอสโคว์

11.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เคาเตอร์การบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง

14.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่กรุงมอสโคว์โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG974

20.20 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GRAND MARRIOTT MOSCOW 5*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง มอสโคว์ – รถไฟใต้ดิน - วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ –อารามชี – ถนนอาราบัท- ละครสัตว์

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง

ทัวร์รัสเซีย

นำชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่ บูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีกรุงมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย

จากนั่นนำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ ยอดเขาสแปโรว์ อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ชมสนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิทยาลัยแห่งมอสโคว์ พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

ทัวร์รัสเซีย

12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกอารามชีโนโวเดวิชชี่ คอนแวนต์ อารามสถาปัตยกรรมบารอคเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 16-17 เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและศาสนา ที่แห่งนี้เคยเป็นที่คุมขังพระนางโซเฟียและเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันเป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญระดับประเทศ

ทัวร์รัสเซีย

นำท่านสู่ย่านสินค้าราคาถูก ถนนอาราบัท ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้ง สายหลักของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งใจกับสินค้ามากมาย

ทัวร์รัสเซีย

16.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

18.00นำชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส (หรือการแสดงพื้นเมืองในกรณีที่ไม่มีการแสดงของคณะละครสัตว์)

ทัวร์รัสเซีย

โรงแรมที่พัก GRAND MARRIOTT HOTEL MOSCOW 5*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม มอสโคว์ – จัตุรัสแดง –เซ็นต์บาซิล – ห้างกุม – พระราชเครมลิน

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน ในบริเวณจัตุรัสแดงอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน

ทัวร์รัสเซีย

นำท่านเข้าชม วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย

นำชม ห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา มีนิทรรศการสำคัญผลัดเปลี่ยนให้ชมตลอดทั้งปี

ทัวร์รัสเซีย

13.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชมพิพิธภัณฑ์ อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย
 
ทัวร์รัสเซีย

ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ป้อมปืนใหญ่ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์รัสเซีย

18.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น โรงแรมที่พัก GRAND MARRIOTT HOTEL MOSCOW 5*หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก –โบสถ์หยดเลือด - วิหารเซ็นต์ไอแซค

เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง พร้อมเช็คเอ้าท์

06.30นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโวกรุงมอสโคว์

09.50เครื่องบินออกจากมอสโคว์ สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินแอร์โรฟลอตเที่ยวบินที่ SU12

11.15ถึงสนามบินพูลโคโว 1 นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำชม โบสถ์หยดเลือด ที่สร้างให้แด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ตรงบริเวณนั้น

ทัวร์รัสเซีย

นำชมด้านใน วิหารเซ็นต์ไอแซค ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วย ทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก

ทัวร์รัสเซีย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND EMERALD ST.PETER HOTEL 5*หรือเทียบเท่าพักติดกัน3 คืน

วันที่ห้า เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก –พระราชวังยูซูปอฟ - พระราชวังฤดูหนาว

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชม พระราชวังยูซูปอฟ วังของเจ้านายรัสเซียชั้นสูงที่ร่ำรวยที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งในอดีตถือได้ว่าวังแห่งนี้มีความสวยงาม และทันสมัยเป็นอย่างมากประวัติศาสตร์อันสะเทือนขวัญโดยใช้เป็นสถานที่วางแผนสังหารรัสปูตินผู้ซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันว่า ยาพิษและกระสุนเพชรฆาต ไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้ กระทั่งสุดท้ายต้องถูกจับมัดแล้วทิ้งลงในแม่น้ำเนวาอันหนาวเย็นจนเสียชีวิตด้วยการจมน้ำตาย ชมการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งจำลองสถานการณ์การลอบสังหารรัสปูตินในห้องใต้ดิน

12.30รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยรัสเซีย ทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียด้วย ปัจจุบันพระราชวังใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ เช่น ลีโอนาโดดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก ทั่วโลกชั้นนำมากมาย

ทัวร์รัสเซีย
 
ทัวร์รัสเซีย

18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.00นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่หก เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังแคทเธอรีน

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารอลังการยิ่งภายในพระราชวัง ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตาอิสระ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย (น้ำพุจะเปิดประมาณเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน)

ทัวร์รัสเซีย

12.30รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ชมห้องต่างๆนับร้อยห้องโดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

ทัวร์รัสเซีย

19.00 ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่ พระราชวังนิโคลัส (ทานอาหารดึก)

21.00 รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ภายในพระราชวังนิโคลัส ท่านจะได้ลิ้มลองไข่คาเวียร์ วอดก้า แชมเปญ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่เจ็ด เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – วิหารคาชาน - มอสโคว์

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า จากนั่นนำชมด้านนอก ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ จากนั่นนำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารคาชาน

ทัวร์รัสเซีย

อิสระในย่านเนสกี้ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค NEVSKY PROSPEKT

11.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

14.40 ออกจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก กลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินS71012

16.30ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ นำท่านเช็คอินท์การบินไทย

22.00เครื่องบินออกเดินทางจากมอสโคว์ กลับสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975

วันที่แปด กรุงเทพฯ

10.50ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 08/05/21 11:17 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

-สำเนาพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ พร้อมขอเก็บมัดจำท่านละ 20,000 บาท
-ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางประมาณ 20 วันทำการ

การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วันขึ้นไป หักค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน หักค่ามัดจำ20,000บาท+ขอเก็บเพิ่มอีก 40,000 บาท
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดแบบตั๋วกรุ๊ป โดยการบินไทย
2.ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5*/ รวม 6คืน ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
3.ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ / ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
4.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
5.ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
6.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทเงื่อนไขตามบริษัทฯประกัน
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ, 3 USD และคนขับรถ 2 USD รวม 7 วัน 35 USD / ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
2.ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
5.ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 20 กิโลกรัม
(สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
7.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
8.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
9.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
10.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
11.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

1. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

-

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซียมอสโคว์ ทัวร์รัสเซียTG ทัวร์ยุโรปทัวร์แนะนำ

ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

5คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :12480 ท่าน

Egyptair
8วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
72,900
รายละเอียด

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

6คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน ✓วีซ่า

สนใจทัวร์นี้ :2828 ท่าน

Turkish Airlines
9วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
89,900
รายละเอียด


^
TOP