ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์ราชบุรี สวนผึ้ง

2คืน
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Van
3วัน | 2คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ราชบุรีสวนผึ้ง ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ บรรยากาศรายล้อมด้วยขุนเขา
วัดหนองหอย หลวงพ่อใหญ่วัดบนยอดเขาที่ชาวราชบุรีให้ความเคารพนับถือ
อุทยานหินเขางู อุทยานวิวกลางหุบเขาแหล่งท่องเทียวธรรมชาติและด้านโบราณคดี
ชมโป่งยุบ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซับซ้อนหลายชั้นเหมือนเขาวงกต
กลิ่นอายแม่กำปอง ณ หมู่บ้านมอญรามัญ แห่งเทือกเขาตะนาวศรี
ฟาร์มแกะ ตกแต่งบ้านปูนสีขาวสไตล์เมอร์ดิเตอเรเนียน
ตลาดน้ำสวนผึ้งVeneto จำลองบรรยากาศจากเมือง Venice ประเทศอิตาลี
ที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแนวกรีซโบราณ
อุโบสถทองคำร้อยล้าน ณ วัดพระศรีอารย์

วันแรก  กรุงเทพฯ - ราชบุรี - วัดหนองหอย - อุทยานหินเขางู - โป่งยุบ - สวนผึ้ง

06.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดหมาย 

07.00 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

09.00 น.  เดินทางถึง จังหวัดราชบุรี นำท่านชมวัดหนองหอย ตำบลเขาแร้ง  จุดเด่นของวัดหนองหอย คือวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมที่มีความสูง 16 เมตร ขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแร้ง อีกด้านหนึ่งของยอดเขา (เขาพระใหญ่)  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัตน โกสินทร์มหามุณี หรือหลวงพ่อใหญ่ ที่ชาวราชบุรีให้ความเคารพนับถือ สำหรับวิหารเจ้าแม่กวนอิม มีสองวิหารตั้งอยู่ใกล้กัน วิหารใหญ่ประดิษฐานรูปปั้นจำลองเจ้าแม่กวนอิมในท่ายืน 2 องค์ งดงามด้วยสีทองอร่าม และมีพระพักตร์เปี่ยมด้วยความเมตตา ส่วนวิหารเล็กกว่านั้นประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่ในลักษณะเดียว กับวิหารใหญ่อยู่เพียงองค์เดียว ให้ท่านได้นมัสการเพื่อเป็นสิริมงคล

จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานหินเขางู วิวกลางหุบเขา ทางเข้าสวนสาธารณะเขางู ด้านหน้ามีภาพแกะสลักพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ และมีสะพานชมวิว อุทยานหินเขางูตัวสะพานเลียบแม่น้ำทอดยาว  อุทยานแต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทย เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี ต่อมามีความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศและวิวทิวทัศน์ ทางจังหวัดจึงได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณคดีอยู่หลายแห่ง เช่น ถ้ำต่างๆที่อยู่บนภูเขาพระพุทธฉายถ้ำฤๅษีเขางู ,ถ้ำฝาโถ และถ้ำจีน-จาม ซึ่งแต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆจะมีฝูงลิงอาศัยอยู่มาก

ถ้ำเขางู

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.30 น.  นำท่านสู่อำเภอสวนผึ้ง ชมโป่งยุบ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะเป็นเวลานานจนพื้นดินเกิดการยุบตัว ของลมและน้ำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ลักษณะบางบริเวณคล้ายกำแพงเมืองสูง บางจุดเหมือนถ้ำให้มุดเข้าไป บางบริเวณมีความซับซ้อนหลายชั้นเหมือนเขาวงกต บางช่วงของหน้าผามีลวดลายเป็นริ้วรอยคล้ายผ้าม่าน เคยมีผู้กล่าวว่าลักษณะของโป่งยุบนั้นดูคล้ายกับ แพะเมืองผีแห่งแพร่ แต่มีขนาดเล็กกว่าเท่า และในอดีตชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ ไม่ให้เด็ก ๆ เข้าไปวิ่งเล่น แต่ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมที่ทุกคนต้องแวะชมก่อนเดินทางสู่อำเภอสวนผึ้ง
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
เข้าสู่ที่พัก ...................  หรือเทียบเท่า รร. ระดับ 3ดาว

วันที่สอง  บ้านมอญ – ฟาร์มแกะ - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.  หลังอาหารเช้า นำท่านชม หมู่บ้านมอญ รามัญ บ้านห้วยน้ำใส ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งเทือกเขาตะนาวศรี สวนผึ้ง หมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา

จากนั้นนำท่านชมฟาร์มแกะ ที่เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม สถานที่นี้ตกแต่งบ้านปูนสีขาวสไตล์เมอร์ดิ เตอเรเนียน มีมุมมากมายให้ท่านได้ถ่ายรูปโดยเฉพาะฟาร์มแกะและทุ่งหญ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้ ให้ท่านได้ให้อาหารแกะ และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  จากนั้นพาท่านชม ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ธารน้ำร้อนกำเนิดจากน้ำแร่ร้อนไหลจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลมาไม่ขาดสายตามลำธารเล็กๆ ลงมายังบ่อน้ำร้อนด้านล่างสองฝั่งลำธารด้วยทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ

15.00 น.  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto ท่ามกลางบรรยากาศวิวภูเขาและทะเลสาบขนาดใหญ่กว่า 20 ไร่ ภายในมีกิจกรรมและร้านขายของที่ระลึก
มีร้านค้าขายของกว่า 50 ร้าน รูปแบบของตลาดน้ำสวนผึ้ง หรือ ตลาดน้ำ Veneto จะจำลองบรรยากาศมาจากเมือง Venice ประเทศอิตาลีและผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแนวกรีซโบราณ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ...................  หรือเทียบเท่า รร. ระดับ 3ดาว

วันที่สาม  สวนกล้วยไม้ - บ้านหอมเทียน - รงงาน เถ้า ฮง ไถ่ – อุโบสถทองคำ - กรุงเทพฯ

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.  นำท่านชมและถ่ายภายสวนกล้วยไม้ สวนผึ้งออร์คิด เป็นสวนกล้วยไม้มีหลากหลายสายพันธุ์หลากสีสัน ในท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา เป็นสวนเพาะพันธุ์และจำหน่ายกล้วยไม้ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของสวน นอกจากนี้ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเพื่อกลับไปเป็นของฝาก

ทัวร์กาญจนบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์กาญจนบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี

จากนั้นนำท่านชม บ้านหอมเทียน ให้ท่านได้เลือกซื้อเทียนหอมของที่ระลึกแบบหลากหลาย กระท่อมแบบชนบท ผสมผสานคาเฟ่สไตล์วินเทจและมุมถ่ายรูปสวยๆตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทาง

ทัวร์กาญจนบุรี

08.30 น.  นำท่านชมโรงงาน เถ้า ฮง ไถ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรี เถ้า ฮง ไถ่ เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปีพ.ศ 2476 นายซ่งฮงแซ่เตียได้มาพบแหล่งดินที่จังหวัดราชบุรี จึงได้มาตั้งโรงงานผลิตไหน้ำปลาโอ่งน้ำไม่มีลายกระถางต้นไม้เป็นโรงงานแรกของราชบุรีและต่อมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนมาถึงทายาทรุ่นที่ 3ได้พัฒนางานเซรามิก ที่หลุดกรอบเดิมๆ ออกมาเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ที่สวยงามร่วมสมัยและใช้สอยได้จริง มีสีสันสวยงามหลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ขึ้น

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านสู่ อุโบสถทองคำ ณ วัดพระศรีอารย์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการแห่งพลังศรัทธาของชาวราชบุรี วัดพระศรีอารย์ภายในมีพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน รูปแบบอุโบสถเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น จิตรกรรมเรื่องพระมหาชนก ทศชาติพระเจ้าห้าพระองค์ พระประธานในพระอุโบสถเป็น ปางมารวิชัย ศิลปะพม่า สร้างด้วยหยกขาวทั้งองค์ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปคู่วัด คือ พระศรีอารย์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่พิมพ์พระศรีอารย์ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีตาลปัตรอยู่ด้านหน้าองค์พระพุทธรูป จีวรจับกลีบคล้ายพระพุทธลักษณะสมัยคันธาระ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพกราบไหว้ ภายในวัดยังมีต้นสาละที่นำมาจากประเทศอินเดีย และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน

14.30 น.  หากมีเวลาให้ท่านได้แวะซื้อของฝากเมืองราชบุรี
นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพ (ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที )

16.00 น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
** เดินทางโดยรถตู้

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 22/10/21 7:51 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ไทย ทัวร์ราชบุรี ทัวร์สวนผึ้ง ธารน้ำร้อนบ่อคลึง วัดหนองหอย อุทยานหินเขางู โป่งยุบ อุโบสถทองคำทัวร์แนะนำ

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

3คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3654 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1649 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์สมุย เกาะหมู เกาะแตน 4วัน3คืน

ทัวร์สมุย เกาะหมู เกาะแตน 4วัน3คืน

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1735 ท่าน

Bangkok Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

2คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :4872 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
รายละเอียด

ทัวร์พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 4วัน

ทัวร์พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 4วัน

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :483 ท่าน

Van
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900
รายละเอียด

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต  วัดศรีมงคล

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3832 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด


^
TOP