ทัวร์พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 4วัน

ทัวร์พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 4วัน

3คืน
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Van
4วัน | 3คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

นำท่านเที่ยวเมืองรอง 3จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง
เยือนเมืองประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย ธรรมชาติสมบูรณ์โอบล้อมด้วยขุนเขา มรดกโลกอันล้ำค่า สถาปัตยกรรมที่งดงาม

วันแรก  กรุงเทพฯ -พิษณุโลก - พระพุทธชินราช – บ้านทองสมสมัย - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - วัดช้างล้อม - อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

06.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง 30นาที)       

11.30 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลก นำท่านเข้าชมและให้ท่านสักการะขอพร พระพุทธชินราช เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก และถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดองค์หนึ่งด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย   จากนั้นนำท่านสู่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เดินทางถึงบ้านทองสมสมัย นำท่านชมเครื่องทองศรีสัชนาลัย อัตตลักษณ์ทองโบราณ หนึ่งเดียวในโลกทองสุโขทัยนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทองสุโขทัยหรือที่ผู้คนทั่วไปนิยมเรียกกันจนติดปากว่า ทองโบราณ ก็คือทองสุโขทัยที่ทำลวดลายเลียนแบบทองโบราณโดยใช้ทองเปอร์เซ็นต์สูงถึง 99.99 %  ในการผลิต เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีความประณีตงดงาม ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว

นำท่านเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีต่างๆ มากมาย อาทิเช่น วัดช้างล้อม วัดนางพญา วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดมหาธาตุ เป็นต้น วัดช้างล้อม เป็นโบราณที่สถานสำคัญ ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัยมีเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
มีช้างปูนปั้นเต็มตัวล้อมรอบ  ปัจจุบันช้างปูนปั้นได้ผุผังไปเป็นส่วนใหญ่ เหลือที่เห็นเป็นรูปหัวช้างอยู่จำนวนไม่กี่เชือก แต่ยังคงแสดงออกถึงความงดงามของประติมากรรมสมัยสุโขทัย
นำท่านสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง ณ เมืองบางขลัง สุโขทัย ได้ประดิษฐานคู่กันอย่างสมพระเกียรติและสง่างาม ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ทั้งสองพระองค์ประดิษฐานคู่กันอยู่กึ่งกลางระหว่างถนนสายเมืองเก่าสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อารหารเย็นพื้นเมืองสุโขทัย)
เข้าสู่ที่พัก เลอ ชาร์ม สุโขทัย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า รร.ระดับ 3ดาว

วันที่สอง  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – วัดศรีชุม – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง -วัดนางพญา -วัดราชบูรณะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ 

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร และมีโบราณสถานสำคัญที่น่าชมอีกมากมาย ยังคงเหลือเค้าโครงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังเป็นเมืองแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทย

นำท่านสู่วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัยที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได้ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัจนะหรืออจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และลักษณะของวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระอัจนะนั้น สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลาย ลงหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน ให้ท่านได้กราบ พระอจนะ ที่แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว ให้ท่านขอพรเพื่อเสริมสิริมมงคล

จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะโบราณที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย   นำท่านสู่วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่องเรียกว่าพระนางพญา ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชบูรณะ ถัดไปทางทิศตะวันออก เป็นวัดสำคัญที่บรรดาเกจิพระเครื่องรู้จักกันดี เพราะมีสุดยอดพระเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคี ที่เรียกกันว่า พระนางพญา ที่มีการพบกรุพระเครื่องครั้งแรกในปี พ.ศ.2444 และในปี พ.ศ.2497 โดยพระนางพญานั้นเป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงในด้านเมตตามหานิยม มีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดมีพระนางพญาไว้ในครอบครัง จะทำให้ผู้ใต้ปกครองนั้นรู้สึกยำเกรงประดุจนางพญา ปัจจุบันจัดเป็นพระเครื่องที่หายากมากแล้ว สำหรับสถาปัตยกรรมของวัดนางพญาสมัยเดียวกับวัดราชบูรณะแต่ต่างกันตรงที่วัดนางพญาไม่มีพระอุโบสถ มีแต่วิหารเท่านั้น

จากนั้นนำท่านสู่ วัดราชบูรณะ มีการสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย และได้รับการบูรณะครั้งแรกในสมัยพระยาลิไทที่ได้กลายเป็นที่มาของชื่อวัดในปัจจุบัน โดยวัดราชบูรณะนั้นมีความน่าสนใจอยู่ที่ตัวพรอุโบสถซึ่งมีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม ส่วนองค์พระประธานนั้นเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ภายในพระวิหารหลวง ประดิษฐานหลวงพ่อทองดำ พระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 เมตร สูง 5.50 เมตรศิลปะสมัยสุโขทัยที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อทองดำ ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีคนกราบไว้บูชาขอพรขอโชค นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์เป็นรูปรามเกียรติ์ ซึ่งวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4 สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างพื้นบ้าน

ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ทามัน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า รร.ระดับ 3ดาว

วันที่สาม  พระราชวังจันทน์ – พีโน่ ลาเต้ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ทุ่งกังหันลมยักษ์เขาค้อ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ 

08.00 น. นำท่านสู่ พระราชวังจันทน์ ให้ท่านเที่ยวชมและกราบสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช โดยในขณะนั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยา พระราชวังจันทน์เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ทางด้านทิศเหนือของเมืองพิษณุโลก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ.2537 ภายในเป็นอาคารจัดแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ และพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน ซึ่งบริเวณโดยรอบพระราชวังจันทน์ประกอบด้วยวัดอยู่รอบทิศ ได้แก่ วัดวิหารทอง, วัดโพธิ์ทอง และ วัดศรีสุคต ยังมีสระน้ำโบราณคู่เมืองพิษณุโลกอย่างสระสองห้อง โดยรอบประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากมาย ซึ่งแต่ละที่นั้นก็มีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านสู่ ร้านกาแฟพีโน่ ลาเต้ (Pino Latte) ตั้งอยู่ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมให้ท่านสัมผัสบรรยากาศวิวธรรมชาติอันสวยงาม ท่ามกลางโอบล้อมของขุนเขา และเมื่อท่านมองไปอีกฝั่งจะเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่เบื้องหน้าไม่ไกล

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามรอบด้าน ทิวเทือกเขาสลับซับซ้อน และมีศาลาปฎิบัติธรรม(ศาลาพระหยกเขียว)ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกงดงามภายในตกแต่งด้วยภาพวาดศิลปะสวยงามแปลกตา วัดที่มีความงดงามของของเจดีย์ ลวดลายตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ  ดูสวยงดงามแปลกตา และมีองค์พระพุทธรูปสีขาว ที่มองเห็นโดดเด่นพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ องค์พระพุทธรูปสีขาวเรียงกัน ๕องค์

นำท่านสู่ทุ่งกังหันลมยักษ์เขาค้อ บ้านเพชรดำ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกหนึ่งแลนด์มาร์ก บนเนินเขาสูงที่บ้านเพชรดำ นอกจากจะเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยสร้างรายได้ผลิตมวลรวมด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับจังหวัดแล้ว ยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งบริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างถนนเข้าสู่ชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นสน และ ต้นนางพญาเสือโคร่ง เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้ากังหันลม  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเขาสู่ที่พัก

ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ดิ อิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า รร.ระดับ 3ดาว

วันที่สี่  พระตำหนักเขาค้อ - ฐานปฎิบัติการฐานอิทธิ - ไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเช็คเอาท์ 

08.30 น. นำท่านสู่ พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่บนเขาย่า สร้างขึ้นเพื่อนำน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 ใช้เป็นที่ประทับแรมในโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จฯ ตรวจเยี่ยมงานในโครงการพระราชดำริ และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในอำเภอเขาค้อ หรืออำเภออื่นๆ และจังหวัดใกล้เคียง ให้ท่านได้เดินชมพระตำหนัก และถ่ายภาพมุมสวยงามต่าง ๆ เช่น สวนดอกไม้ ต้นสน วิวมุมมอง 360 องศา

นำท่านสู่ ฐานปฎิบัติการฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ เขาค้อ) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เขาค้อ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งบนสมรภูมิเขาค้อ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธยุโธปกรณ์ เช่น ปืนประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการสู้รบทั้งปืนใหญ่ ปืนลูกโม่ ปืนครก อาร์ก้า ฯลฯ รถถัง รถบรรทุกทหาร เฮลิคอปเตอร์ และมีป้ายอธิบายรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังมีบังเกอร์ และหลุมหลบภัยที่ได้ดัดแปลงเป็นห้องแสดงภาพ และรายละเอียดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีการฉายวิดิทัศน์ และจัดแสดงชุดอาวุธของกลุ่ม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บางส่วน นอกจากนี้ยังสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติจากบนฐานแห่งนี้ได้อีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านสู่ ไร่กำนันจุล เป็นไร่สวนเกษตรแบบผสมผสาน มีศูนย์รวมของฝากสินค้าทางการเกษตร
ให้ท่านเลือกมากมาย และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นรู้จักกันมานาน ของไร่กำนันจุล คือ ปลาส้ม
นอกจากนี้ยังเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ ไม่ว่าจะเป็นชมสวนผลไม้นานาชนิด มัลเบอร์รี่ องุ่น แปลงนาข้าวปลอดสารพิษ และบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่บนพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การผลิตเส้นไหม ที่มีกระบวนการผลิตของเส้นไหมเพื่อให้ได้ใยไหมที่มีคุณภาพดีและที่นี้เป็นโรงงานสาวไหมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเป็นผลิตภัณฑ์เส้นไหมมีชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพ (ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที )

19.30 น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
** เดินทางโดยรถตู้

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 22/10/21 12:03 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า *โรงแรมท้องถิ่น*
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ไทย ทัวร์พิษณุโลก ทัวร์สุโขทัย ทัวร์เพชรบูรณ์ พระพุทธชินราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดศรีชุม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ทุ่งกังหันลมยักษ์เขาค้อทัวร์แนะนำ

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

3คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3651 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1645 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์สมุย เกาะหมู เกาะแตน 4วัน3คืน

ทัวร์สมุย เกาะหมู เกาะแตน 4วัน3คืน

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1734 ท่าน

Bangkok Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

2คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :4871 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
รายละเอียด

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต  วัดศรีมงคล

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3831 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

อเมซิ่งทัวร์น่าน  แพร่ เมืองแห่งอารยธรรม โบราณสถานล้ำค่า ธรรมชาติที่งดงาม

อเมซิ่งทัวร์น่าน แพร่ เมืองแห่งอารยธรรม โบราณสถานล้ำค่า ธรรมชาติที่งดงาม

1คืน 3คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :6015 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
13,900
รายละเอียด


^
TOP