ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน 6คืน บินภายใน 1 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
รวมทิปไกด์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
ไม่เข้าร้าน เที่ยวครบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

Thai Smile Airways
7วัน | 6คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ เที่ยวเวียดนามทริปเดียว 2ภาค โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ญาจาง ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ชาปา สะดวกบินภายในประเทศ 1 รอบ โรงแรมคัดสรรระดับ 4 ดาว บริการคุณภาพ *รวมค่าทิปไกด์เวียดนาม และคนขับรถแล้ว

#1264# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
18 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 39,900 35,900 37,900 6,500
จองทัวร์  
8 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 39,900 35,900 37,900 6,500
จองทัวร์  
21 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 39,900 35,900 37,900 6,500
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 6:40 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - โฮจิมินห์ ซิตี้ - ไปรษณีย์กลาง - มุยเน่ - หมู่บ้านชาวประมง

05.00    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ประตู 3 แถว D เคาร์เตอร์สายการบินไทยสมายด์  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

07.45     เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทยสมายด์  เที่ยวบิน WE550

09.15    เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ นครโฮจิมินห์ซิตี้ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

ชมไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาไปรษณีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เวียดนามยังอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อกแบบโดย Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลก ด้วยศิลปะแบบโกธิค ปัจจุบันไปรษณีย์แห่งนี้เป็นสถานที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่ด้านหน้าได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึงชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         เดินทางสู่เมืองมุยเน่ (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม.)  มุยเน่เมืองริมชายทะเล เป็นสถานที่พักผ่อนชื่อดังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ถึงมุยเน่ แวะเที่ยวชม ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมง เมืองมุยเน่

ทัวร์เวียดนาม
 
เย็น         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก โรงแรม .....⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง มุยเน่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ดาลัด - สถานีรถไฟเก่าดาลัด - ตลาดค่ำดาลัด

เช้า         รับประทานอาหาร ณ โรงแรม *เช็คเอ้าท์
 
เที่ยวชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป มีรถจี๊บและรถ ATV ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็นจุดหนึ่งที่เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องเราสองสามคน
 
ทัวร์เวียดนาม
 
ทัวร์เวียดนาม

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัท(ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม.)  ดาลัท เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางโอบล้อมของขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียดถัดจากแม่น้ำกามลี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตรอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 17 องศาเซลเซียล นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดของเวียดนาม และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์ชมเมืองดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น

ถึงดาลัด นำท่านชมสถานีรถไฟเก่าเมืองดาลัทสถานีรถไฟแห่งนี้ ได้รับการออกแบบในปี 1932 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Moncet และ Reveron และเปิดในปี 1938

ทัวร์เวียดนาม ญาจาง

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านพาคณะเที่ยวชมตลาดค่ำดาลัดเลือกซื้อของใช้ต่างๆ และสินค้าพื้นเมือง

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ...... ณ เมืองดาลัท ⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว พัก 2คืน

วันที่สาม น้ำตกดาลัด  – วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ - ชมหุบเขาแห่งความรัก - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยียร์

เช้า      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำคณะชมวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ ภายใน จะประกอบไปด้วยห้องนอนของพระองค์พระมเหสีหลายองค์ พระโอรส พระธิดา ห้องทำงาน และห้องนั่งเล่น ภายในสามารถถ่ายรูปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นท่านที่สนใจ ถ่ายรูป โดยใส่ชุดเป็นกษัตริย์และพระมเหสี ( ค่าถ่ายรูปใบละ 20,000-30,000 ด่อง ไมีรวมในค่าทัวร์)

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

กลางวัน    รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านชมน้ำตกดาลัดจากนั้นนำชม หุบเขาแห่งความรัก (Love valley)สถานที่สวยงามยอดฮิตสำหรับการมาเยือนเมืองดาลัทแห่งนี้ เป็นการจัดสวนดอกไม้ นานาพันธ์ต่างๆ มุมถ่ายภาพสวยๆ ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติของภูเขา และทะเลสาบเมืองดาลัด ท่านจะได้รับอากาศที่สดชื่น และบริสุทธิ์ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
 
 
 
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียร์ อิสระถ่ายรูปภาพ

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

เย็น รับประทานอาหาร ณภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ........ ณ เมืองดาลัท (รร.เดิม) ⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ บินภายในสู่เมืองฮานอย - นิงห์บิงห์ -ล่องเรือจ่างอาน

เช้า      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

...        นำท่านเดินทางสู่สนามบินดาลัด เพื่อเดินทางไปยังเมืองดานัง

09. 40  บินสู่เมืองฮานอยโดยสายการบิน .......... เที่ยวบิน .............

11.30  ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes

กลางวัน    รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเดินทาง สู่เมืองนิงห์บิงห์ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม)เมืองนิงห์บิงห์ เป็นเมืองชนบทเล็กอยู่ทางใต้ของกรุงฮานอย เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่เป็นที่ลุ่มชุ่มด้วยน้ำอันกว้างใหญ่ จนได้รับขนานนามว่า " อ่าวฮาลองบนแผ่นดินใหญ่” หรือ “ฮาลองบก”

นำท่านล่องเรือ ชมภูมิทัศน์ จ่างอ่าน สถานที่ได้รับมรดกโลก UNESCO ในปี 2014 ตั้งอยู่ทางตอนใต้สามเหลี่ยมแม่น้ำแดง มีธรรมชาติที่งดงาม สายน้ำที่ลัดเลาะตามภูเขาหินปูน ภูเขาบางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ บางส่วนสูงพ้นน้ำ ยังค้นพบร่องรอยทางโบราณคดี ว่ามีผู้อาศัยกว่า 1,000 ปี

ทัวร์เวียดนาม ซาปา

นำท่านนั่งเรือพาย ณ จ่างอาน (นั่งลำละ 4 -5 ท่าน) ไปตามลำน้ำที่ลัดเลี้ยวไปตามหุบเขา เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่มีภูเขารูปทรงต่างๆ ล้อมรอบอันตื่นตาตื่นใจ หลายท่านถึงกับเอ่ยปากว่าสวยไม่แพ้ “กุ้ยหลินเมืองจีน”

ทัวร์เวียดนาม ซาปา

พายเรือตามสายน้ำลอดไปตามถ้ำ และโผล่ไปอีกด้านหนึ่งเพื่อชมทัศนียภาพ จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามก๊อก (Tam Coc) จากนั้นท่านล่องเรือผ่าน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Kong Skull Island ทำให้ จ่างอาน สถานที่แห่งนี้ได้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ด้วยความงามของ จ่างอาน ที่มีน้ำใสสะอาด เห็นสาหร่ายใต้น้ำ และภูมิทัศน์ของสายน้ำ และภูเขาหินปูนที่งดงาม จึงเป็นสถานที่ยอดนิยม ถ่าย พรีเวดดิ้ง ของคู่รักอีกด้วย

ทัวร์เวียดนาม ซาปา
 
ทัวร์เวียดนาม ซาปา

เย็น รับประทานอาหาร ณภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ........ ⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า นิงห์บิงห์ - ฮาลอง - ล่องเรือฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า  - ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง็อกเซิน - ย่านเมืองเก่าถนน 36 สาย

เช้า      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองฮาลอง (Halong) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)  อันเป็นที่ตั้งของอ่าวฮาลองซึ่งจัดว่าเป็นเขตภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดในเวียดนามและได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2537 ความงามแบบสันโดษของอ่าวนี้กินเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000  เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ก้อนหินรูปร่างประหลาดเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจากทะเล ถ้ำที่มีอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่สวยสดงดงามและปราศจากกาลเวลา เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้า ๆ บนท้องน้ำในอ่าวแห่งนี้ช่วงเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มากขึ้น

เที่ยวฮาลองเบย์

จากนั้นพาคณะไปยังท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดของอ่าวฮาลอง ฮาลองเบย์ ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่จูบกัน ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของฮาลองเบย์  ฯลฯ 

กลางวัน  รับประทานอาหาร บนเรือ ระหว่างล่องเรือชมทัศนียภาพหมู่เกาะฮาลองเบย์
 
นำท่านชมถ้ำเทียนกุง  ถ้ำนางฟ้าหรือถ้ำวิมานสวรรค์  ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้า พระพุทธรูป ศิวลึงค์ 
 
ทัวร์ฮาลอง
 
เกาะไก่จูบกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะ หันหน้าเข้าหากัน คล้าย ๆ กับ ไก่ หรือ นก แล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน
 
ทัวร์ฮาลอง
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง
 
ทัวร์ฮาลอง
 
บ่าย เดินทางกลับ สู่ฮานอย ใช้เวลา ประมาณ 2.30 ชม. ถึงฮานอย ...พาคณะชมโบสถ์เซนต์โจเซฟ (ด้านชานอก) โบรสถ์เก่าแก่ ศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย มีรูปแบบนีโอกอธิค สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 โดยมีต้นแบบเป็นวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส มหาวิหารเซนต์โยเซฟแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองฮานอยในช่วงแรกๆ ถือเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่โดดเด่นมากของฮานอย *หากโบสถ์เซนต์โจเซฟ มีกิจกรรทางศาสนา จะชมเฉพาะด้านนอก
ทัวร์เวียดนาม ซาปา

จากนั้นชมความงามทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้นำดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชม วัดหง็อก เซิน (วัดเนินหยก) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

ทัวร์เวียดนาม ซาปา

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าพัก  ............⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่า 4ดาว

วันที่หก ฮานอย  - ซาปา - กระเช้าฟานซีปัน - อิสระเดินเล่นเมืองซาปา

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน นำท่านเดินทางสู่ลาวไก นำท่านเดินทางไปยังลาวไกโดยรถโค้ชปรับอากาศโดยใช้เส้นทางตัดใหม่ทางด่วนจากโนยบ่ายไปยังลาวไก (ระยะทางประมาณ 244 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เดินทางสู่เมืองซาปา (เวลาประมาณ 1 ชม.) ซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม ถึงเมืองซาปา เดินเล่น ชมเมืองซาปา

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย       นำท่านสู่ สถานีเคเบิลคาร์ เพื่อเดินทางสู่ ยอดเขาฟานสีปัน โดยรถรางและโดยกระเช้า เป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดในอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินที่ทอดตัวยาวมาจากประเทศจีน ยอดเขารูปทรงปิรามิดลูกนี้ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและอุณหภูมิลดต่ำกว่าศูนย์ องศาเซสเซียสเกือบตลอดทั้งปี
 
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
 
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารเย็น พาท่านเดินชมบรรยากาศถนนช๊อปปิ้งเมืองซาปา เดินเท้าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึ่ง มีคนพื้นเมืองชาวเขาขายของให้กับนักท่องเที่ยวสองข้างทางก็มีสินค้ามาวางขายทั้งของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ขายเสื้อผ้าของชนเผ่าต่างๆซึ่งมานั่งเย็บปักถักร้อยกันเป็นแถวสีสันของเสื้อผ้าสวยสดตามสไตล์

เข้าพักโรงแรมที่พัก ....⭐⭐⭐⭐ หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต - ฮานอย -  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้า เข้าชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ต กั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติ ของซาปา

ทัวร์เวียดนาม ซาปา
 
ทัวร์เวียดนาม ซาปา

บ่าย      นำท่านเดินทางกลับฮานอย ใช้เวลาประมาณ (5 ชม.)

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางไปยังสนามบิน

20.25  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE565 ( ใช้เวลาบิน 1.50 ชม.)

22.15      ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

 
หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

#1264# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
18 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 39,900 35,900 37,900 6,500
จองทัวร์  
8 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 39,900 35,900 37,900 6,500
จองทัวร์  
21 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 39,900 35,900 37,900 6,500
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 6:40 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงวัดหยุดยาว (สงกรานต์-วันปิยะ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ –ปีใหม่) ยกเว้นกรณีบริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ หลังจากออกตั๋วแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กก.
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัว วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หูหิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
10.ไม่รวมค่าตรวจ ATK แบบไม่ใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 24 ชม.

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์ซาปา ทัวร์ฮาลอง ทัวร์มุยเน่ ทัวร์ดาลัดทัวร์แนะนำ

Luxury Tour ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์  ซาปา 5วัน

Luxury Tour ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์ ซาปา 5วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
24 - 28 ก.ย. / 8 - 12 ต.ค. / 9 - 13 พ.ย. / 25 - 29 พ.ย. / 21 - 25 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :15406 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
30,900
รายละเอียด

Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์

Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
4 - 8 พ.ย. / 1 - 5 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :7025 ท่าน

Bangkok Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
28,900
รายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
3 - 7 ธ.ค. / 10 - 14 ธ.ค. / 20 - 24 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1540 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
29,900
รายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน)

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน)

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 5คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
24 - 29 พ.ย. / 1 - 6 ธ.ค. / 8 - 13 ธ.ค. / 20 - 25 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :2328 ท่าน

Thai Smile Airways
6วัน | 5คืน
ราคาเริ่มต้น
34,900
รายละเอียด


^
TOP