ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล หมู่บ้านอายุวัฒนะ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์

 

China Southern Airlines   มาตรฐานโรงแรม:
6 วัน   5 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถเรียบร้อยแล้ว
yes เน้นเที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

นำท่านทัวร์ความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นในประเทศจีน พาท่านชมถ้ำคริสตัล เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่มีสีขาวดั่งหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล หาชมได้ยากยิ่ง ชมถ้ำหน้าต่างสวรรค์ นำท่านล่องเรือชมความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำ เยี่ยมชมหมู่บ้านอายุวัฒนะ หมู่บ้านคนอายุยืนแห่งหนึ่งของโลก ต่อด้วยชมน้ำตกเต๋อเทียน เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย บริเวณนี้มียอดเขารูปทรงต่างๆ นานา ท่ามกลางหมอกเมฆ น้ำทะเลสาบใสเหมือนกระจกเงา ลำน้ำเสมือนหนึ่งสายหยก และล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน เป็นจุดชมวิวระดับ AAAA มีวิวภูเขาและน้ำที่สวยงามมาก

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล หมู่บ้านอายุวัฒนะ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
16 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 40,900 38,900 39,900 7,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
12 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 40,900 38,900 39,900 7,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
17 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 40,900 38,900 39,900 7,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 

 

ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล หมู่บ้านอายุวัฒนะ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – หนานหนิง

11.30พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern (ROW U) ประตู 9 เจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

13.25ออกเดินทางโดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ6100 (ใช้เวลาเดินทาง 3.10 ชม.)
เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

16.35ถึงสนามบินหนานหนิง นครหนานหนิง เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีความสำคัญในฐานะเมืองศูนย์กลางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ (อ่าวเป่ยปู้) ของมณฑล เป็นเมืองที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 จาก 14 เมือง) ของกว่างซี ทั้งในแง่พื้นที่ ประชากร และขนาดเศรษฐกิจ) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับอีกหลายเมืองใหญ่ของจีน นครหนานหนิงอาจได้รับการจัดให้เป็น “หัวเมืองชั้น 2” ของประเทศ นครหนานหนิง เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่จัดถาวรของ “งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Expo; CAEXPO) ได้รับการขนานนามเป็น “Green City”

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NanNing Winwin Hotel หรือโรงแรมเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง หนานหนิง - ปาหม่า - ถ้ำคริสตัล - โชว์วัฒนธรรมเผ่าเหยา

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองปาหม่าเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก ตามหลักการการสำรวจวัดจากคน 2,400 คน จะมีคนอายุเกิน 90 ปีประมาณ 10 คน แต่เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 100 ปีมีถึง 16 คน จึงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้านอายุยื่นที่สุดในโลก สาเหตุอาจจะมาจาก 1.เมืองนี้มีแรงดึงดูดมากกว่าที่อื่น 2.อากาศที่มีความหนาแน่นของออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่ทั่วไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย ก็ถือว่าดีแล้ว 3.อาหารการกินที่ขึ้นชื่อ หมูหอมที่มีน้ำหนักโตสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ฝอหม่าสมุนไพรที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้นเลือด ปลามัน เป็นปลาที่เวลาทอดไม่ต้องใช้น้ำมัน จะมีมันออกจากตัวปลาเอง และข้าวโพด ที่เป็นอาหารหลักของผู้สูงอายุปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำคริสตัล เป็นทำที่มีหินงอกหินย้อยที่มีสีขาวดั่งหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล ปกติความหนาแน่นของออกซิเจนทั่ว ๆ ไปจะอยู่ที่ 8,000-18,000 หน่วย แต่ภายในถ้ำนี้มีความหนาแน่นของออกซิเจนถึง 36,000-90,000 หน่วย ถือว่าเป็นถังออกซิเจนที่ใหญ่ที่สุดกล่าวกันว่าหากท่านใดได้เข้าไปสัมผัสอากาศและความสวยงามภายในถ้ำ แล้วจะรู้สึกว่าเหมืออยู่ในสรวงสวรรค์


ทัวร์หนานหนิง


นำท่านชม โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา เป็นโชว์เวทีกลางน้ำ แสดงแสงสีเสียงบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมชนชาวพื้นเมือง


ทัวร์หนานหนิง


หลังจากจบการแสดงนำท่านนั่งเรือกลับสู่ฝั่ง

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ba Ma Huayu Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ - หมู่บ้านอายุวัฒนะ - เมืองจิ้งซี

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ นำท่านล่องเรือชมความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำ ยังมีค้างคาว นกนางแอ่นนกนานาชนิด จึงทำให้ถ้ำนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำร้อยนกระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านความมืดความสว่าง ผสมผสานกันเหมือนดั่งหยินหยางซึ่งเป็นความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ คนที่นี่มีอายุยืนและน้ำในถ้ำเมื่อต้องกับแสงเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติเมื่อล่องออกจากปากถ้ำ ก็เหมือนดั่งท่านกำลังผ่านหน้าต่างสวรรค์


ทัวร์หนานหนิง


จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านอายุวัฒนะ (หมู่บ้านคนอายุยืน ท่านสามารถเตรียมของขวัญ หรือซองอั่งเปา ให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้ตัวเอง มีแต่ความสุข ให้ท่านผู้เฒ่าอายุยืน) เนื่องจากการสำรวจประชากรตามสถิติ คนใน 200 คน จะมี 8 คน ที่อายุยืน แต่หมู่บ้านนี้ คนใน 200 คน มีคนที่อายุยืนถึง 86 คน ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความเป็นหยินหยาง ความสมดุลย์สมบูรณ์ของธรรมชาติจึงทำให้คนที่นี่อายุยืนติดอันดับ 1 ใน 3 หมู่บ้านคนอายุยืนของโลก


ทัวร์หนานหนิง


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ้งซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกวางสี มีประชากรกว่า 90% เป็นชาวจ้วง ที่อาศัยอยู่ในเขตจิ้งซี ในช่วงฤดูร้อนไม่ร้อน ฤดูหนาวไม่หนาว ภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวมีจำนวนมาก ทิวทัศน์สวยเหมือนกุ้ยหลิน

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Huaxi International Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ จิ่วโจว - สวนสาธารณะเอ๋อฉวน – ถนนซิ่วชิ่วเจีย – เมืองเต๋อเทียน - น้ำตกเต๋อเทียน - พรมแดนจีน เวียดนาม

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านอออกเดินทางสู่ตำบลจิ่วโจว แวะชม สวนสาธารณะเอ๋อฉวนเป็นหนึ่งในแปดแห่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของเมืองจิ้งซีมีประวัติศาสตร์เจ็ดร้อยปีกว่ามีตำนานประเพณีพื้นบ้านโบราณหลากหลายมีรูปปั้นหินตะโกน และสถานที่ท่องเที่ยว เช่นวัดมังกร อนุสาวรีย์ห่าน เจ้าหญิงนิทรา ต้นไม้คู่รัก อื่น ๆ อีกมากมาย

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนซิ่วชิ่วเจีย ซิ่วชิ่วเป็นสิ่งค้า Otop ของเมืองกวางสี เป็นของขวัญก็ได้ ถนนสายนี้จึงใช้ชื่อนี้มาตั้ง เป็นถนนเอกลักษณ์ในประเทศจีนะชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวัน มาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางไปยังชายแดนจีน-เวียดนาม ที่ เมืองเต๋อเทียน มณฑลกวางสีเพื่อสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ อลังการของ น้ำตกเต๋อเทียน (Detian) อันเลื่องชื่อเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียชม น้ำตกเต๋อเทียน ตั้งอยู่ที่อำเภอต้าซินของกว่างสีซึ่งตั้งอยู่ชายแดนจีน-เวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์แห่งหนึ่ง พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมภูเขาและลำน้ำที่สวยงามอยู่ในแหล่งเดียวกันประกอบเป็นภาพที่สวยงาม ตามธรรมชาติที่มีพื้นที่กว้างหลายร้อยตารางกิโลเมตร บริเวณนี้มียอดเขารูปทรงต่างๆ นานา ท่ามกลางหมอกเมฆ น้ำทะเลสาบใสเหมือนกระจกเงา ลำน้ำเสมือนหนึ่งสายหยก ก้อนหินสูงตระหง่าน ต้นไม้โบราณสูงเสียดฟ้า กล่าวได้ว่า ทุกก้าวเดินล้วนเป็นภาพที่สวยงาม รวมแล้วมีจุดชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง

นำท่านชม น้ำตกเต๋อเทียน เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า)ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ที่อยู่ในจีนมี 3ชั้นมีขนาดใหญ่ กว่าฝั่งเวียดนามที่เป็นลักษณะน้ำตกชั้นเดียว (เวียดนามเรียกน้ำตกตาปาเกรียน) ความใหญ่โตของน้ำตกชวนตื่นตาตื่นใจแม้จะอยู่ในสถานที่ไกลออกไปก็ยังสามารถได้ยินเสียงครึกโครมกึกก้อง ของน้ำไหลอย่างชัดเจนน้ำตกแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง

จากนั้นขึ้นฝั่งด้านข้างเพื่อเดินขึ้นไปชมน้ำตกชั้น 2 และชั้นบน ก่อนจะเดินขึ้นไปชมหลักเขตแดนเสาเลขที่ 53 ที่กั้นพรมแดนจีน-เวียดนาม ระหว่างทางก่อนถึง 200เมตรจะมีร้านค้าขายสินค้าชนิดที่ว่าได้บรรยากาศ แบบจีนพื้นเมืองโดยแท้จริง หลังอาหารเดินทางต่อสู่ เมืองหมิงซื่อ


ทัวร์หนานหนิงทัวร์หนานหนิง


*** น้ำในน้ำตกเป็นไปตามธรรมชาติ สีสันของน้ำจะแตกต่างกันไปของแต่ละปี และช่วงเวลา บริษัทฯ ไม่สามารถการันตีความสวยงามทุกครั้งที่เช้าชมได้ การชมน้ำตกจากฝังจีน ท่านจะได้เห็นน้ำตกมุมสูง มีจุดชมวิวที่สวยงามกว่าฝังเวียดนาม บางครั้งเนื่องจากน้ำน้อย หรือน้ำมากเกินไป อาจไม่สามารถล่องเรือชมน้ำตกแบบใกล้ชิดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์พาชมเฉพาะจุดชมวิวแทนเท่านั้น ***

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mingshi Shanzhuang หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ล่องเรือไม้ไผ่ชมวิวหมิงสื่อเถียนเหยียน + ชมการแสดงชนเผ่าน้อย - เมืองหนานหนิง

07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่าน ล่องเรือไม้ไผ่ ชมวิว เหมิงสื่อเถียนเหยียน ห่างจากตัวเมืองประมาน 53 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิว AAAA ระดับชาติ รัศมี 20 กม. ของอุทยาน มีภูเขาและน้ำที่สวยงาม สวยพอๆ กับเมืองกุ้ยหลินก็ว่าได้ ทิวทัศน์สวยงาม จุดชมวิวที่มีการติดตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์ที่นี่ดังมากยิ่งขึ้น เพราะมีซีรีส์ทีวี "ฮวาเชียนกู่" มาถ่ายทำที่นี่


ทัวร์หนานหนิง


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางกลับ เมืองหนานหนิง เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั้งเป็นเมืองสำคัญของเขตบุกเบิกพัฒนาริมชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศจีน
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Nanning WinWin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่หก หนานหนิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

06.30รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

07.30นำท่านเดินทางไปยังสนามบินหนานหนิง

10.50เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบิน CZ6099

12.10ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล หมู่บ้านอายุวัฒนะ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
16 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 40,900 38,900 39,900 7,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
12 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 40,900 38,900 39,900 7,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 
17 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 40,900 38,900 39,900 7,000
จองทัวร์   ส่วนลด 900 บาท จองก่อน 15 ม.ค. 

 


อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ประกันการเดินทางนี้ไม่ครอบคลุมโรคประจำตัว และเจ็บป่วย สุขภาพ หากลูกค้าต้องการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมลูกค้าต้องซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ประกันโดยตรง หรือแจ้งบริษัทฯ ดำเนินการ
8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
2.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
6.ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
7.ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. Passport ตัวจริง
2. รูปถ่ายสี พื้นขาว 2” 2 ใบ รูปใส่ชุดข้าราชการใช้ไม่ได้
3. นามบัตรที่ทำงาน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6.ชื่อและเบอร์ติดต่อ กรณีฉุกเฉิน
7. กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 18 ปี
-สำเนาสูติบัตร

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ rsvn @planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ rsvn @planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
3.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
4.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
6.กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ


สอบถาม

สอบถามทัวร์จีน ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน ถ้ำคริสตัล หมู่บ้านอายุวัฒนะ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์หนานหนิง ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน
TOP