ทัวร์นครราชสีมา ปราสาทหินพิมาย บุรีรัมย์ ปราสาทพนมรุ้ง วังน้ำเขียว

ทัวร์นครราชสีมา ปราสาทหินพิมาย บุรีรัมย์ ปราสาทพนมรุ้ง วังน้ำเขียว

4คืน
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Van
4วัน | 3คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

นครราชสีมา
-วัดธรรมจักรเสมาราม วัดอายุกว่า 1300 ปี
-ปราสาทเมืองเก่า เป็นอโรคยาศาลหรือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวน 102 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 1724-1758 ทั่วราชอาณาจักรขอม
-กราบสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารี
-อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย มีอายุราว 1,000 ปีมาแล้ว สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์

บุรีรัมย์
-สักการะบูชาขอพร พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล สร้างจากหินศิลาทราย 104 ก้อน น้ำหนักก้อนละ 3,000 กิโลกรัม
-มหาศิวะลึงค์ อยู่ภายใน สวนศิวะ 12 โดยมหาศิวลึงค์ ทำจากหินทราย สูงกว่า 9 เมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก
- วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร บริเวณที่ตั้งวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดี
- อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณซึ่งมีความสำคัญมากๆ ของประเทศไทย

วังน้ำเขียว ปราจีนบุรี
-เดินเล่นชมวิว ดอกไม้ ที่ ไร่สตอเบอรี่ล้านวิว *ดอกไม้ตามฤดูกาล*
-ถ่ายรูปที่ เดอะ เวโรน่า ทับลาน สัมผัสบรรยากาศเสมือนยกเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี มาให้ชมแบบครบจบในที่เดียว

วันแรก กรุงเทพฯ – นครราชสีมา - วัดธรรมจักรเสมาราม - เมืองโบราณเสมา - ปราสาทเมืองแขก - ปราสาทโนนกู่ - ปราสาทเมืองเก่า - ประตูชุมพล - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ท้าวย่าโม

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ เซ็นทรัลบางนา (จุดนัดหมาย)

เช้า นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

นำท่านเยี่ยมชม วัดธรรมจักรเสมาราม (พระนอนหินทราย) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสมา อ.สูงเนิน วัดอายุกว่า 1300 ปี แต่เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทราวดี มีโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อด้วยหินทรายที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความยาวประมาณ 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1200 

ทัวร์อีสาน โคราช นครราชสีมา

ชม เมืองโบราณเสมา เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แต่เมืองเสมานี้ คือจุดกำเนิดของเมืองนครราชสีมา หรือ โคราช ในปัจจุบัน จากร่องรอยศิลปวัตถุที่สำรวจพบ พบว่าเป็นเมืองโบราณที่มีอายุยาวนานตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 จนถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง มีการสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเดียวกับที่ปรากฏชื่อในจารึกของอาณาจักรกัมพูชา คือ โคราฆปุระ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่มาของคำว่าโคราช

ทัวร์อีสาน โคราช นครราชสีมา

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเมืองแขก เป็นศาสนสถานแบบศิลปะขอมที่มีขนาดใหญ่ ก่อด้วยอิฐปนทราย มีปราสาท 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านนอกเป็นแนวคูน้ำขนานกับแนวคันดินเกือบรอบโบราณสถาน ด้านเหนือมีประตูหรือโคปุระเป็นทางเดินเชื่อมไปยังด้านใน ชม ปราสาทโนนกู่ ปราสาทองค์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเมืองโคราฆปุระ ก่อด้วยอิฐปนทราย สร้างเป็นปราสาทหลังเดี่ยวตั้งบนฐานสูง ด้านหน้ามีวิหารหันหน้าเข้าหาปราสาทประธานอันเป็นที่สถิตของพระศิวะมหาเทพ ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูในราวพุทธศตวรรษที่ 16 สภาพปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานอาคาร

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ปราสาทเมืองเก่า เป็นอโรคยาศาลหรือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวน 102 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 1724-1758 ทั่วราชอาณาจักรขอม สร้างจากศิลาแลงและหินทราย มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยปรางค์ประธาน วิหาร กำแพงแก้วซุ้มประตู สระน้ำ ปัจจุบันเหลือเพียงซากกองหินปราสาทเมืองเก่า

จากนั้นนำท่านชม ประตูชุมพล อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูเมืองทางทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่า รูปแบบเป็นทรงไทยโบราณ ศิลปะสมัยอยุธยา หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา และมีช่อฟ้าใบระกา

นำท่านกราบสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารี หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ ย่าโม วีรสตรีไทยที่ถูกยกย่องในเรื่องของความดี และเป็นวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศที่มีอนุสาวรีย์นี้

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าที่ ............................................. หรือเทียบเท่า

วันที่สอง วัดศาลาลอย(เจดีย์ย่าโม) - ปราสาทหินพนมวัน - ปราสาทหินพิมาย - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย– จังหวัดบุรีรัมย์ - พระพุทธประโคนชัย - สวนศิวะ 12 - ถนนเซราะกราว

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดศาลาลอย (เจดีย์ย่าโม) มีพระอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี และพระอุโบสถหลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นลักษณะศิลปะไทยประยุกต์ โดยสร้างเป็นรูปสำเภาโต้คลื่น ใช้วัสดุพื้นเมือง คือใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียน วีรกรรม ณ ทุ่งสำริดของท้าวสุรนารี หรือที่ชาวไทยเรียกกันด้วยความคุ้นเคยว่าย่าโม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทหินพนมวัน เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ตัวปราสาทหินพนมวันสร้างเป็นปรางค์มีฉนวน (ทางเดิน) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว พระปรางค์มีประตูซุ้ม 3 ด้าน รอบปราสาทเป็นลานกว้างมีระเบียงคดก่อด้วยหิน

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  มีอายุราว 1,000 ปีมาแล้ว สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์ ลักษณะผังของปราสาทหินพิมายนั้นสร้างขึ้นคล้ายเขาพระสุเมรุ มีองค์ปราสาทประธาน ซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถาน เป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรากฐานและพัฒนาการของวัฒนธรรมอีสานในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองในพื้นที่อีสานตอนล่างแถบลุ่มแม่น้ำมูล-แม่น้ำชี ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้วจนถึงสมัยปัจจุบัน  

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

นำท่านสักการะบูชาขอพร พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล สร้างจากหินศิลาทราย 104 ก้อน น้ำหนักก้อนละ 3,000 กิโลกรัม พระพุทธประโคนชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 24 เมตร จากพื้นดิน สร้างบนเนื้อที่ 89 ไร่ 

ทัวร์อีสาน บุรีรัมย์

ท่านเยี่ยมชม สวนศิวะ 12  อยู่ภายในโครงการ บุรีรัมย์ คาสเซิล มีการจัดสร้างรูปปั้นแกะสลักศิลปะกามสูตร มหาศิวลึงค์ ทำจากหินทราย สูงกว่า 9 เมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก รายรอบด้วยแผ่นศิลาหินทราย “กามาสูตร” ซึ่งเปรียบดั่งจุดกำเนิดแห่งจักรวาล  

อิสระเดินเล่น ถนนเซราะกราว เป็นตลาดสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า โอท็อป อาหารคาวหวาน ผักผลไม้จากกลุ่มตลาดนัดสีเขียว สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนต่างๆ 

นอกจากนั้นยังมีการละเล่น การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม 

นำท่านเข้าที่พัก ............................

วันที่สาม วัดเขาพระอังคาร – ปราสาทหินพนมรุ้ง - ปราสาทเมืองต่ำ – วัดเขาซับพงโพด จังหวัดนครราชสีมา

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาอังคาร หรือ วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร บริเวณที่ตั้งวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดี เพราะพบเสมาหินแกะสลักเป็นจำนวนมาก วัดเขาอังคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดพุทธศิลป์ผสมศิลปะขอม ซึ่งเป็นแนวเดียวกันกับปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จึงสันนิษฐานว่าอาจจะสร้างมาในสมัยเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง หรือในยุคที่ขอมเรืองอำนาจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น โบสถ์ 3 ยอด ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษในโบสถ์ ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว รูปปางมารวิชัยจำนวน 108 องค์พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ และเทวรูปเจ้าเมืองขอม เป็นต้น บริเวณลานสนามกลางแจ้งหน้าวัดมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระพุทธรูปนอน) ขนาดใหญ่ สร้างด้วยงานพุทธศิลป์รูปแบบเฉพาะตัว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาอังคารให้ผู้ที่มาเยือนได้สักการะกัน

ทัวร์อีสาน บุรีรัมย์

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านชม ปราสาทพนมรุ้ง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณซึ่งมีความสำคัญมากๆ ของประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งก่อสร้างหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15-18 จึงทำให้มีความงดงามในด้านของสถาปัตยกรรม ความมหัศจรรย์ของปราสาทพนมรุ้งก็คือ จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่แสงอาทิตย์สาดส่องทะลุ 15 ช่องประตูของปราสาทพนมรุ้งในทุกๆ ปี ปีละ 4 ครั้ง

ทัวร์อีสาน บุรีรัมย์

เที่ยวชม ปราสาทเมืองต่ำ หรือ ปราสาทหินเมืองต่ำ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่สำคัญ และสวยงาม ที่นี่เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู มีสถาปัตยกรรมแบบศิลปะขอมโบราณ และสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16-17 ภายในบริเวณปราสาท มีภาพจำหลักหินบนหน้าบัน และทับหลังที่สวยงามมาก เหมาะแก่การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และศิลปะสมัยขอมโบราณ

ทัวร์อีสาน บุรีรัมย์

นำท่านเดินทางต่อสู่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ชม วัดเขาซับพงโพด วัดนี้ก่อตั้งเมื่อเมื่อปี พ.ศ. 2527 ชมพระพุทธรูปแกะสลักบนผาหินแดงที่สวยงาม มีพระพุทธรูปปรางค์สมาธิที่มีหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6 เมตร และพระพุทธรุปปรางค์ไสยาสน์ กว้าง 16 เมตร สูง 2.5 เมตร

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าที่พัก ................................ 

วันที่สี่ วังน้ำเขียว - กรุงเทพฯ

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินเล่นชมวิว ดอกไม้ ที่ ไร่สตอเบอรี่ล้านวิว *ดอกไม้ตามฤดูกาล*

ทัวร์วังน้ำเขียว ปราจีนบุรี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ เดอะ เวโรน่า ทับลาน สัมผัสบรรยากาศเสมือนยกเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี มาให้ชมแบบครบจบในที่เดียว

ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เซ็นทรัลบางนา) โดยสวัสดิภาพ

** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
** เดินทางโดยรถตู้

 

**************

ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 22/10/21 12:48 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
4.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ

หมายเหตุ

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อีสาน ทัวร์โคราช ทัวร์นครราชสีมา ทัวร์บุรีรัมย์ ทัวร์วังน้ำเขียว ปราสาทหินพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง บุรีรัมย์ทัวร์แนะนำ

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

3คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3653 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1646 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์สมุย เกาะหมู เกาะแตน 4วัน3คืน

ทัวร์สมุย เกาะหมู เกาะแตน 4วัน3คืน

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :1734 ท่าน

Bangkok Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 4 วัน

2คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :4871 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
รายละเอียด

ทัวร์พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 4วัน

ทัวร์พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ 4วัน

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :483 ท่าน

Van
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900
รายละเอียด

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต  วัดศรีมงคล

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3831 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด


^
TOP