ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน)

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน)

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน) ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน) ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน) ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน) ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน) 5คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
รวมทิปไกด์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

Thai Smile Airways
6วัน | 5คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน)

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว ฮวาบิ่นห์ พิชิตสะพานแก้วมังกรขาว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก พาท่านชมธรรมชาติที่สวยงาม ทะเลสาบ น้ำตก ทิวภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน ไร่ชาขนาดใหญ่ นาขั้นบันได สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าไต ชมธรรมชาติที่งดงาม ไร่นา และทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาล เที่ยวชมนาขั้นบันไดเขตอนุรักษ์ฝู่ลวง ทิวทัศน์ภูขเาหินปูนสลับซับซ้อน "กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม" เที่ยวชมน้ำตกบ่านซก น้ำตกชายแดนจีน เวียดนาม น้ำตกที่ใหญ่ทีสุดในเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

#1271# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
24 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 34,900 31,900 32,900 5,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองภายใน 23 ก.ย. 
1 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 34,900 31,900 32,900 5,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองภายใน 23 ก.ย. 
8 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 34,900 31,900 32,900 5,500
จองทัวร์   8 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองภายใน 23 ก.ย. 
20 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 34,900 31,900 32,900 5,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองภายใน 23 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 7:28 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หมกโจว สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน)

1.วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ฮานอย - จังหวัดฮวาบิ่นห์  - นาขั้นบันไดพูลวง

05.30      คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทยสมายล์ แถว G  ประตู 5-6

07.45     เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE560(ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง)

09.35    เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดฮวาบิ่นห์ (ระยะทาง 90 กม.ประมาณ 2 ชม.) เมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม มีทิวเขาสลับซับซ้อน สวยงามแปลกตา ชมวิถีชนบท ของชนเผ่าพื้นเมือง ระหว่างทางชมทิวทัศน์ของเมืองเหวอบิ่นที่สวยงาม

ทัวร์เวียดนาม ฮวาบิ่งห์

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตคารท้องถิ่น

บ่าย  นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองฝู่ลวง เมืองที่มีการทำไร่นาขั้นบันได เพื่อการปลูกข้าวในระดับพื้นที่สูงบนภูเขา

 นำท่านไปยังจุดชมวิว นาขั้นบันได ถ่ายภาพสวยๆ เก็บภาพความประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

  นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวไท ชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้าน ที่มีนาขั้นบันได น้ำตกเล็กๆ จากนั้นได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย ระหว่างทางแวะถ่ายรูปภาพสวยๆ ชมทิวทัศน์ทุ่งนา พืชผล ไร่ สลับภูเขาหินปูน แวะจุดชมวิวเมืองไหมโจ้ว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ............... ระดับ 4 ดาว (บรรยากาศรีสอร์ทท้องถิ่น)

2.วันที่สอง  เมืองหมกโจว -  ไร่ชาหมกโจว - สะพานแก้วไป่ลอง สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหมกโจว (ระยะทาง 59 กม. 1.30 ชม) เมืองแห่งทุกดอกไม้ทุ่งหญ้า ไร่ชาผืนใหญ่ สลับกับทิวเขา ที่สวยงาม อากาศอันแสนบริสุทธิ์ เมืองหมกโจว เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูง กว่าระดับน้้าทะเล 1,050 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-22 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นเมือง ที่ได้รับขนานนามว่า เมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ ที่นี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายจากนั้นนำท่านเที่ยวไร่ชาหมกโจว แวะถ่ายรูป เก็บภาพประทับใจ

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเที่ยวชมสะพานแก้วไป๋ลอง หรือสะพานแล้วมังกรขาว พิชิตสะพานแก้วริมหน้าผาที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกในหนังสือ กิสเนสบุ๊ส เวิลด์เร็คคอด Guinness World Record วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีความยาของสะพานกระจกริมหนาผา 327 เมตร ความยาวทั้งหมดรวมสะพานแขวน 623 เมตร ใช้กระจกคุณภาพสูง Saint Gobain จากประเทศฝรั่งเศส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนหมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก ............... ระดับ 4 ดาว ดีที่สุด

3.วันที่สาม น้ำตกย๊ายเอี๋ยม - ถ้ำอางเยย - ฝู่ลวง -นาขั้นบันได

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านชมน้ำตกย๊ายเอี๋ยม น้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองหมกโจว สถานที่เที่ยวห้ามพลาด

ทัวร์เวียดนาม หมกโจว

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองฮานอย

 นำท่านไปเดินเล่น เลือกซื้อสินค้าย่านเมืองเก่า ถนน 36 สาย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ระดับ ........ 4 ดาว

4.วันที่  - ฮานอย - เมืองลางเซิน - เมืองกาวบั่ง

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เดินทางสู่เมืองลางเซิน เที่ยวชมวัดเจดีย์ตัมทาน วัดที่สร้างภายในถ้ำ ติดชายแดนเวียดนามีจีน วัดที่ได้รับความนับถือ เป็นสวนร่วมจิตใจของชาวเมืองลางเซิ้น

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกาวบั่ง เมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม มีน้ำตกชายแดน ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาก ใหญ่เป็นอันดับ4 ของโลก คือน้ำตก บ่านซก (เต๋อเทียน-จีน)

ทัวร์น้ำตกบ้านซก

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ระดับ ............ 4 ดาว

5.วันที่  น้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน-จีน) -  หุบเขา ฟองเนิบ (กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม) - เมืองลางเซิน

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า      นำท่านเที่ยวชมน้ำตกบ่านซก (เต๋อเทียน) น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลกรองมาจาก น้ำตกไนแอการา, น้ำตกวิกตอเรีย และน้ำตกอีกวาซู ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ตัวน้ำตกนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความต่างระดับของแม่น้ำ ในความสูงที่อยู่ระหว่าง 30-70 เมตร มีความกว้าง 200 เมตร

ทัวร์น้ำตกบ่านซก

น้ำตกบ่านซก แห่งนี้ มีตำนานเกี่ยวกับรักสามเส้า ระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวเผ่าไตที่รักกัน แต่เจ้าชายก็หลงสาวเผ่าไตคนนี้ด้วย เมื่อเธอไม่เล่นด้วย เจ้าชายกลับไม่ยอมเป็นฝ่ายพ่ายรัก จับเธอไปขังไว้ จนชายหนุ่มที่เป็นคนรักของเธอต้องฝ่าฟันอันตรายไปช่วยเธอหนีออกมาจนได้ ทั้งคู่พากันหนีในเวลานั้นเกิดฝนตกหนัก น้ำไหลบ่า ลงไปรวมกัน คือตำนานน้ำตกบ่านซก นับเป็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันระหว่างไทยกับเวียดนาม ที่มักมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ

ทัวร์น้ำตกบ่านซก

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขาฟองเนิบ บรรยากาศ วิวภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน จนได้รับสมญานาม "กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม" ชมวิวทุ่งนา พืชไร่ ลำธาร ที่มีภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนสวยงามมาก

ทัวร์น้ำตกบ่านซัก

ทัวร์น้ำตกบ่านซัก

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองลางเซิน

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก ระดับ ............ 4 ดาว

6.วันที่  ลางเซิน  -ช๊อปปิ้งตลาดชายแดน - ฮานอย - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้า       นำท่านเดินเล่น ซ๊อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ณ ตลาดชายแดนเวียดนาม -จีน เมืองลางเซิน

เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางไปยังสนามบิน

20.45   เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์  เที่ยวบินที่ WE565( ใช้เวลาบิน 1.50 ชม.)

22.35      ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

#1271# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
24 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 34,900 31,900 32,900 5,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองภายใน 23 ก.ย. 
1 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 34,900 31,900 32,900 5,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองภายใน 23 ก.ย. 
8 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 34,900 31,900 32,900 5,500
จองทัวร์   8 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองภายใน 23 ก.ย. 
20 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 34,900 31,900 32,900 5,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองภายใน 23 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/09/22 7:28 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก

ช่วงเดินทางปกติ
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวนค่าทัวร์

ช่วงเดินทางไฮซีซั่น
1. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวนค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าบริการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัว วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 100,000 บาท
5.ค่าทิปไกด์เวียดนาม
6. ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมน้ไหนักกระเป๋าสัมภาระ 20 กก. ไม่รวมอาหาร และ ประกันการเดินทางกับสายการบิน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ตั่วเครื่องบิน ไม่รวม อาหาร และ ประกันกับสายการบิน
4.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หูหิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
5.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
6.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
7.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
8.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
9. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีเจ็บป่วย รวมทั้งโควิด-19 หรืออุบัติเหตุในการเดินทาง ลูกค้าจำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อน และมาเครมประกันในภายหลัง โดยการพิจารณาการเอาประกัน เป้นไปตามบริษัทฯประกันพิจารณา บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5. ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.กรณีกระเช้าฟานซีปัน หยุดให้บริการ โดยไม่แจ้งข่าวให้ทราบล่วง หรือ หรือหยุดปรับปรุงกระทันหัน บริษัทจะขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาไปขึ้นภูห่ามโหร่ง เพื่อชมวิวเมืองซาปาแทน
11. กรณีบ้างช่วง นำ้ตกน้ำน้อย หรือไม่มีน้ำ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนเป็นอิสระพักผ่อนเมืองซาปาแทน
12. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีเจ็บป่วย รวมทั้งโควิด-19 หรืออุบัติเหตุในการเดินทาง ลูกค้าจำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อน และมาเครมประกันในภายหลัง โดยการพิจารณาการเอาประกัน เป้นไปตามบริษัทฯประกันพิจารณา บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์หมกโจว ทัวร์น้ำตกบ่านซก ทัวร์พูลวงทัวร์แนะนำ

Luxury Tour ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์  ซาปา 5วัน

Luxury Tour ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์ ซาปา 5วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
24 - 28 ก.ย. / 8 - 12 ต.ค. / 9 - 13 พ.ย. / 25 - 29 พ.ย. / 21 - 25 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :15409 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
30,900
รายละเอียด

Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์

Luxury Tour ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
4 - 8 พ.ย. / 1 - 5 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :7025 ท่าน

Bangkok Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
28,900
รายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พิเศษพักดาลัด 2 คืน ไทยสมายล์ WE

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
3 - 7 ธ.ค. / 10 - 14 ธ.ค. / 20 - 24 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1540 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
29,900
รายละเอียด

ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ-ใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นิงบิงห์ ฮาลองเบย์ ซาปา 7วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 6คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
18 - 24 พ.ย. / 8 - 14 ธ.ค. / 21 - 27 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :532 ท่าน

Thai Smile Airways
7วัน | 6คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900
รายละเอียด


^
TOP