ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล 1คืน ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล 2คืน
ไม่รวมตั๋วเครื่องิบน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย เยือนบ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล สะพานประวัติศาสตร์ โป่งน้ำร้อนท่าปาย ถนนคนเดินปาย และสถานที่เที่ยวอื่นๆ ไฮไลท์แม่ฮ่องสอน เดินทางโดย ขาไปบินเข้าเชียงใหม่ สายการบินไทยสมาด์ สะดวกสบายขากลับบินตรงออกจากแม่ฮ่องสอนโดยสายการบินนกแอร์ เน้นเที่ยวธรรมติที่สวยงาม ดื่มด่ำอากาศ สิ่งแวดล้อมอันแสนบริสุทธิ์

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/12/22 3:59 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  - เชียงใหม่ - ปาย - หมู่บ้านสันติชล - สะพานประวัติศาสตร์ - โป่งน้ำร้อนท่าปาย - ถนนคนเดินปาย

05.30 น.       นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทยสมายด์ แถว B

07.25 น.       เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE102 

08.45 น.        ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. แวะ จุดชม & คาแฟ่ ระหว่างเดินทาง (ค่าเครื่องดื่ม อาหารร้านกาแฟ &คาแฟ่ ไม่รวมในค่าทัวร์)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล (ม่อนหยุนไหล) เป็นหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพมาตั้งบ้านเรือนในเมืองไทย หมู่เป็นลักษณะบ้านดินตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาเป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด  ทางเข้าจะมีมังกรสีสดพันอยู่บนเสาซึ่งตั้งบนเนินหินสีเข้ม สำหรับด้านในจะเป็นบ้านดินสวยๆ สีตัดกับท้องฟ้า และหุบเขาอย่างสวยงาม

แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ ที่ถูกสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง เชียงใหม่-ตองอู

 
ทัวร์ปาย

นำท่านเดินทางสู่ โป่งน้ำร้อนท่าปาย โป่งน้ำร้อนธรรมชาติอยู่ในอุทยานห้วยน้ำดัง ท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้ ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และบริเวณนี้เคยเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่น บริเวณนี้มีน้ำร้อนไหลผ่านเป็นบริเวณกว้าง มีบ้อน้ำร้อนใหญ่ถึงสองบ่อด้วยกัน

ค่ำ                 รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

นำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินปาย เป็นแหล่งขายสินค้าต่างๆ เช่น สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของกิน ของฝาก  และของที่ระลึก

เข้าสู่ที่พัก ............... ปาย

วันที่สอง ทะเลหมอกหยุนไหล(ปาย) - บ้านจ่าโบ้ – ถ้ำน้ำลอด - บ้านรักษ์ไทย

เช้าตรู่ นำท่านสัมผัสทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองปายทั้งเมือง

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า
 
ทัวร์ปาย

08.00 น.        รับประทานอหารเช้า ณ โรงแรม ที่พัก

เช้า               นำท่านเยี่ยมชม บ้านจ่าโบ้ ชุมชนเล็กๆ ที่อำเภอปางมะผ้า หมู่บ้านที่ถูกล้อมรอบไปด้วยขุนเขาธรรมชาติอันสมบูรณ์

ทัวร์ปาย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำน้ำลอด อายุกว่า 2,000 ปี ที่อำเภอปางมะผ้า แห่งโบราณคดีที่สำคัญ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ถ้ำน้ำลอดมีน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปากถ้ำมีความยาวประมาณ 500 เมตร กว้าง 20 เมตร สูงถึง 50 เมตร มีน้ำกัดเซาะมากกว่าล้านปีจึงทำให้เกิดเป็น 3 ถ้ำ ถ้ำเสาหินหลวง ถ้ำตุ๊กตาและถ้ำผีแมน

 
ทัวร์ปาย
 
                      นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานมีการขนานามว่า “ดินแดนโรแมนติก
ท่ามกลางสายหมอก” ที่รายล้อมด้วยหุบเขา มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,700 เมตร ช่วงหน้าหนาวอากาศที่นี้จะหนาวมาก สัมผัสบรรยากาศทีโอบล้อมไปด้วยขุนเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวิถีชีวิตที่รับอิทธิพลมาจากชาวยูนนาน
 
บ้านรักษ์ไทย
 
บ้านรักษ์ไทย
 
บ้านรักษ์ไทย

ค่ำ                รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก ........ บ้านรักษ์ไทย

วันที่สาม ปางอุ๋ง - สะพานซูตองเป้ – วัดพระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำ - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

เช้าตรู่ นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง ชื่อเต็มว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 อันเป็นโครงการเนื่องในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของราษฎรกลุ่มน้อย มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน จุดเด่นจนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว
 
เที่ยวปางอุ๋ง
 
ปางอุ๋ง
 
08.30 น.           รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางต่อไปยัง สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา

 
ทัวร์แม่ฮ่องสอน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้นไปสักการะ พระธาตุดอยกองมู  ชื่อเดิม วัดปลายดอย เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างโดยจองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก ชมวิหารวัดพระธาตุดอยกองมู อยู่ติดกับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นพร้อมกัน มีลักษณะเป็นอาคารทรงโรงเปิดโล่ง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคา ซ้อนสามชั้นมุง ด้วยกระเบื้องไม้และตกแต่งโลหะฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญ่

แวะจุดชมวิว ด้านหน้าองค์พระเจดีย์ จากจุดนี้สามารถชมทัศนียภาพเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงาม 
ทัวรืแม่ฮ่องสอน
 
นำท่านเยี่ยมชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดซึ่งตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่  วัดจองกลางมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยช่างชาวพม่า
 
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
 
ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน 

เข้าสู่ที่พัก…… พักตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่สี่ สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุขภาพ บ้านผาบ่อง – หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง บ้านผาบ่อง สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชาวไตหรือไทใหญ่และชาวปกาเกอะญอ ชมความสวยงามของ สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข สะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่งนาข้าว โอบล้อมไปด้วยขุนเขาที่เขียวขจี แวะจุดชมวิวผาบ่อง ชมทัศนียภาพที่สวยงามของป่าและทิวเขา ด้านล่างจะมองเห็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำลักษณะสายน้ำคล้ายน้ำตก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงคอยาว อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ภายในหมู่บ้านจะมีจำหน่ายของที่ระลึก เช่น ผ้าทอมือ กำไลเงิน หยก เครื่องประดับของชนเผ่าต่างๆ 
 
ทัวร์แม่ฮ่องสอน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย               แวะช้อปปิ้ง.. ได้เวลาพอสมควร นำนท่าน ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ

16.15 น.         เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD155 (ใช้เวลาเดินทางรวม  1.20 ชม.)

17.40 น.         ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบินเชียงใหม่ /สนามบินแม่ฮ่องสอน
** เดินทางโดยรถตู้
** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
** รับเฉพาะท่าน ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเท่านั้น

(ทัวร์ไม่เหมาะสม สำหรับท่านที่เมารถง่าย)

 

 

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/12/22 3:59 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

** ผู้เดินทาง ต้องได้รับการ ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม สามารถยืนยันโดยเอกสาร หรือแสดงข้อมูลแอฟหมอพร้อม ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ เมื่อขอตรวจสอบ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

**กำลังอับเดตข้อมูล**

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์แม่ฮ่องสอน เที่ยวปาย ทัวร์ปาย บ้านรักไทย เที่ยวแม่ฮ่องสอนทัวร์แนะนำ

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :608 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ

ทัวร์ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :317 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 3 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 3 วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :508 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด


^
TOP