ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

1คืน 2คืน
✓ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
✓ หัวหน้าทัวร์ไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล สะพานประวัติศาสตร์ โป่งน้ำร้อนท่าปาย ถนนคนเดินปาย และสถานที่เที่ยวอื่นๆ ไฮไลท์แม่ฮ่องสอน เดินทางโดย ขาไปบินเข้าเชียงใหม่ สายการบินไทยสมาด์ สะดวกสบายขากลับบินตรงออกจากแม่ฮ่องสอนโดยสายการบินนกแอร์ เน้นเที่ยวธรรมติที่สวยงาม ดื่มด่ำอากาศ สิ่งแวดล้อมอันแสนบริสุทธิ์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  - เชียงใหม่ - ปาย - หมู่บ้านสันติชล - สะพานประวัติศาสตร์ - โป่งน้ำร้อนท่าปาย - ถนนคนเดินปาย

05.30 น.       นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทยสมายด์ แถว B
07.25 น.       เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE102 
08.45 น.        ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. แวะ จุดชม & คาแฟ่ ระหว่างเดินทาง (ค่าเครื่องดื่ม อาหารร้านกาแฟ &คาแฟ่ ไม่รวมในค่าทัวร์)
 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล (ม่อนหยุนไหล) เป็นหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพมาตั้งบ้านเรือนในเมืองไทย หมู่เป็นลักษณะบ้านดินตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาเป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด  ทางเข้าจะมีมังกรสีสดพันอยู่บนเสาซึ่งตั้งบนเนินหินสีเข้ม สำหรับด้านในจะเป็นบ้านดินสวยๆ สีตัดกับท้องฟ้า และหุบเขาอย่างสวยงาม
 
แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ ที่ถูกสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง เชียงใหม่-ตองอู
 
ทัวร์ปาย
 
นำท่านเดินทางสู่ โป่งน้ำร้อนท่าปาย โป่งน้ำร้อนธรรมชาติอยู่ในอุทยานห้วยน้ำดัง ท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้ ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และบริเวณนี้เคยเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่น บริเวณนี้มีน้ำร้อนไหลผ่านเป็นบริเวณกว้าง มีบ้อน้ำร้อนใหญ่ถึงสองบ่อด้วยกัน
 
ค่ำ                 รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 
นำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินปาย เป็นแหล่งขายสินค้าต่างๆ เช่น สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของกิน ของฝาก  และของที่ระลึก
 
เข้าสู่ที่พัก ............... ปาย
 
วันที่สอง ทะเลหมอกหยุนไหล(ปาย) - บ้านจ่าโบ้ – ถ้ำน้ำลอด - บ้านรักษ์ไทย
 
เช้าตรู่ นำท่านสัมผัสทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองปายทั้งเมือง
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า
 
ทัวร์ปาย
 
08.00น.        รับประทานอหารเช้า ณ โรงแรม ที่พัก
 
เช้า               นำท่านเยี่ยมชม บ้านจ่าโบ้ ชุมชนเล็กๆ ที่อำเภอปางมะผ้า หมู่บ้านที่ถูกล้อมรอบไปด้วยขุนเขาธรรมชาติอันสมบูรณ์
 
ทัวร์ปาย
 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำน้ำลอด อายุกว่า 2,000 ปี ที่อำเภอปางมะผ้า แห่งโบราณคดีที่สำคัญ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ถ้ำน้ำลอดมีน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปากถ้ำมีความยาวประมาณ 500 เมตร กว้าง 20 เมตร สูงถึง 50 เมตร มีน้ำกัดเซาะมากกว่าล้านปีจึงทำให้เกิดเป็น 3 ถ้ำ ถ้ำเสาหินหลวง ถ้ำตุ๊กตาและถ้ำผีแมน
 
ทัวร์ปาย
 
                      นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายยูนนานมีการขนานามว่า “ดินแดนโรแมนติก
ท่ามกลางสายหมอก” ที่รายล้อมด้วยหุบเขา มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,700 เมตร ช่วงหน้าหนาวอากาศที่นี้จะหนาวมาก สัมผัสบรรยากาศทีโอบล้อมไปด้วยขุนเขา ไปหมอก และทะเลสาบ กับวิถีชีวิตที่รับอิทธิพลมาจากชาวยูนนาน
 
บ้านรักษ์ไทย
 
บ้านรักษ์ไทย
 
บ้านรักษ์ไทย
 
ค่ำ                รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 
เข้าสู่ที่พัก ........ บ้านรักษ์ไทย
วันที่สาม ปางอุ๋ง - สะพานซูตองเป้ – วัดพระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำ - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 
เช้าตรู่ นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง ชื่อเต็มว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 อันเป็นโครงการเนื่องในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของราษฎรกลุ่มน้อย มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน จุดเด่นจนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว
 
เที่ยวปางอุ๋ง
 
ปางอุ๋ง
 
08.30น.           รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก
 
นำท่านเดินทางต่อไปยัง สะพานซูตองเป้ หรือ สะพานอธิษฐานสำเร็จ เป็นสะพานไม้ไผ่ กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา
 
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 
บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้นไปสักการะ พระธาตุดอยกองมู  ชื่อเดิม วัดปลายดอย เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างโดยจองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก ชมวิหารวัดพระธาตุดอยกองมู อยู่ติดกับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นพร้อมกัน มีลักษณะเป็นอาคารทรงโรงเปิดโล่ง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคา ซ้อนสามชั้นมุง ด้วยกระเบื้องไม้และตกแต่งโลหะฉลุลวดลายตามแบบศิลปะไทใหญ่
แวะจุดชมวิว ด้านหน้าองค์พระเจดีย์ จากจุดนี้สามารถชมทัศนียภาพเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงาม 
ทัวรืแม่ฮ่องสอน
 
นำท่านเยี่ยมชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดซึ่งตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่  วัดจองกลางมีการจัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวชสันดรชาดกโดยช่างชาวพม่า
 
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
 
ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
นำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน 
 
เข้าสู่ที่พัก…… พักตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
วันที่สี่ สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุขภาพ บ้านผาบ่อง – หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านเดินทางไปยัง บ้านผาบ่อง สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชาวไตหรือไทใหญ่และชาวปกาเกอะญอ ชมความสวยงามของ สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข สะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่งนาข้าว โอบล้อมไปด้วยขุนเขาที่เขียวขจี แวะจุดชมวิวผาบ่อง ชมทัศนียภาพที่สวยงามของป่าและทิวเขา ด้านล่างจะมองเห็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำลักษณะสายน้ำคล้ายน้ำตก
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านของชาวกระเหรี่ยงคอยาว อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ภายในหมู่บ้านจะมีจำหน่ายของที่ระลึก เช่น ผ้าทอมือ กำไลเงิน หยก เครื่องประดับของชนเผ่าต่างๆ 
 
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย               แวะช้อปปิ้ง.. ได้เวลาพอสมควร นำนท่าน ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ
 
16.15 น.         เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD155 (ใช้เวลาเดินทางรวม  1.20 ชม.)
 
17.40 น.         ถึงสนามบินกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 
** คณะ 8 ท่านขึ้นไป ยืนยันการเดินทาง
**ไกด์รับ-ส่ง ที่สนามบินเชียงใหม่ /สนามบินแม่ฮ่องสอน
** เดินทางโดยรถตู้
** ราคาทัวร์ ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
** รับเฉพาะท่าน ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเท่านั้น

(ทัวร์ไม่เหมาะสม สำหรับท่านที่เมารถง่าย)

 

 

**************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
11 ก.พ. 65 - 14 ก.พ. 65 10,900 10,900 10,900 4,000
จองทัวร์  
18 ก.พ. 65 - 21 ก.พ. 65 10,900 10,900 10,900 4,000
จองทัวร์  
25 ก.พ. 65 - 28 ก.พ. 65 10,900 10,900 10,900 4,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/01/22 2:34 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

** ผู้เดินทาง ต้องได้รับการ ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม สามารถยืนยันโดยเอกสาร หรือแสดงข้อมูลแอฟหมอพร้อม ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ เมื่อขอตรวจสอบ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

**กำลังอับเดตข้อมูล**

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์แม่ฮ่องสอน เที่ยวปาย ทัวร์ปาย บ้านรักไทย เที่ยวแม่ฮ่องสอนทัวร์แนะนำ

ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ วัดภูทอก พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อุดรธานี 4วัน

ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ วัดภูทอก พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อุดรธานี 4วัน

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
5 - 8 มี.ค. / 9 - 12 มี.ค. / 7 - 10 เม.ย. / 10 - 13 เม.ย. / 12 - 15 เม.ย. / 14 - 17 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :6606 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์นาคี ทัวร์คำชะโนด บึงกาฬ อุดรธานี 3วัน

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์นาคี ทัวร์คำชะโนด บึงกาฬ อุดรธานี 3วัน

2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
11 - 13 มี.ค. / 23 - 25 มี.ค. / 6 - 8 เม.ย. / 8 - 10 เม.ย. / 10 - 12 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :743 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี เที่ยวหินสามวาฬ พระธาตุนครพนม พระธาตุเรณู 4 วันสุดคุ้ม

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี เที่ยวหินสามวาฬ พระธาตุนครพนม พระธาตุเรณู 4 วันสุดคุ้ม

1คืน Xตั๋วเครื่องบิน
5 - 8 ก.พ. / 10 - 14 ก.พ. / 23 - 26 ก.พ. / 9 - 12 มี.ค. / 22 - 25 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :1779 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ บึงกาฬ นครพนม 3 วัน

ทัวร์ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี หินสามวาฬ บึงกาฬ นครพนม 3 วัน

Xตั๋วเครื่องบิน
4 - 6 ก.พ. / 11 - 13 ก.พ. / 18 - 20 ก.พ. / 25 - 27 ก.พ. / 4 - 6 มี.ค. / 11 - 13 มี.ค.
สนใจทัวร์นี้ :2516 ท่าน

Air Asia
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900
รายละเอียด

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี ทัวร์หินสามวาฬ ทัวร์บึงกาฬ อุดรธานี 3วัน

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี ทัวร์หินสามวาฬ ทัวร์บึงกาฬ อุดรธานี 3วัน

2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
4 - 6 มี.ค. / 11 - 13 มี.ค. / 8 - 10 เม.ย. / 13 - 15 เม.ย.
สนใจทัวร์นี้ :7 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
7,900
รายละเอียด

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน
8 - 12 ก.พ. / 15 - 19 ก.พ. / 22 - 26 ก.พ.
สนใจทัวร์นี้ :8090 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
12,900
รายละเอียด


^
TOP