ขั้นตอนจองทัวร์

1 เลือกทัวร์ที่ท่านต้องการ
2เลือกวันเดินทาง คลิ๊กปุ่มจองทัวร์
3 เจ้าหน้าที่ตอบกลับ ชำระเงินมัดจำรับใบรับเงินเป็นหลักฐานการจอง

เวลาออฟฟิตทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00น. - 18:00น.
เสาร์ 9:00น. - 14:00น.
ติดต่อเร่งด่วน โทร. 0863324074 เพิ่มเพื่อน
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ญาจาง พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ญาจาง พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน

3คืน 1คืน
yes หัวหน้าทัวร์ไทย
yes ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
yes ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

Thaiairways/Bangkokairways
5วัน | 4คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ซิตี้ มุยเน่ ดาลัท ญาจาง 5 วัน โดยสายการบินไทย และ บางกอกแอร์เวย์ (บินตรงเข้าโฮจิมินห์ TG – บินออกญาจาง PG) เที่ยวสุดคุ้ม เน้นเที่ยวชม ไม่พลาดไฮไลท์วินเพริล์ วิลเลจ เมืองพักผ่อนชื่อดัง ณ เมือง ญาจาง พิเศษ!พักเมืองดาลัด 2 คืน *ราคารวมค่าทิปไกด์เวียดนาม และคนขับรถแล้ว *โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน เมืองดาลัด พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองมุยเน่ และญาจาง

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์   4 ที่สุดท้าย  
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์  
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 30,900 27,900 28,900 7,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/09/19 8:15 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการจอง

1.วันแรก กรงเทพฯ - โฮจิมินห์ ซิตี้ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบนถัน – มุยเน่

05.00 น.ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 สายการบินไทย TG แถว.. พบเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.35 น.เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG550
09.05 น.เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ นครโฮจิมินห์ซิตี้ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม

ทัวร์เวียดนามใต้

ชมด้านนอกโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส

ทัวร์เวียดนามใต้

ชมไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาไปรษณีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เวียดนามยังอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ออกแบบโดย Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลก ด้วยศิลปะแบบโกธิค ปัจจุบันไปรษณีย์แห่งนี้เป็นสถานที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

ทัวร์เวียดนามใต้

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ที่ด้านหน้าได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึงชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก

ทัวร์เวียดนามใต้

ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

ทัวร์เวียดนามใต้

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายจากนั้นพาคณะเดินทางไปช้อบปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ศูนย์รวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด พื้นเมือง เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด

ทัวร์เวียดนามใต้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมุยเน่ จังหวัดฟานเทียด ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Oriental Pearl Beach Resort & Spa ณ เมืองมุยเน่ หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
2.วันที่สอง มุยเน่ - หมู่บ้านชาวประมง - ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัท – สถานีรถไฟเก่าเมืองดาลัท - ตลาดค่ำเมืองดาลัท

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช้าแวะเที่ยวชม ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมง เมืองมุยเน่

ทัวร์เวียดนามใต้

จากนั้นนำท่านไปทะเลทรายขาว ทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป มีรถจี๊บและรถ ATV ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องเราสองสามคน

ทัวร์เวียดนามใต้


ทัวร์เวียดนามใต้


ทัวร์เวียดนามใต้

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายคณะออกเดินทางสู่เมืองดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆ ซึ่งท่านจะเห็น ไร่แก้วมังกร ไร่กาแฟ นำท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางโอบล้อมของขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียดถัดจากแม่น้ำกามลี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตรอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 17 องศาเซลเซียล นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดของเวียดนาม และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์ชมเมืองดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น ถึงดาลัท นำท่านชมสถานีรถไฟเก่าเมืองดาลัท

ทัวร์เวียดนามใต้

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากอาหารค่ำ พาคณะเที่ยวชมตลาดค่ำดาลัด เลือกซื้อของใช้ต่างๆ และสินค้าพื้นเมือง

ทัวร์เวียดนามใต้

เข้าสู่โรงแรมที่พัก .......... ณ เมืองดาลัท หรือโรงแรมระดับ เทียบเท่า 5 ดาว
3.วันที่สาม น้ำตกดาลัท – พระราชวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ – ชมหุบเขาแห่งความรัก – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช้าเที่ยวชมน้ำตกดาลัท น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัท โดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถราง ลงไปดูน้ำตก ท่านจะรู้สึกตื่นเต้น

ทัวร์เวียดนามใต้

จากนั้นนำท่านชมวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ ภายในจะประกอบไปด้วยห้องนอนของพระองค์พระมเหสีหลายองค์ พระโอรส พระธิดา ห้องทำงาน และห้องนั่งเล่น

ทัวร์เวียดนามใต้

กลางวันรับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายจากนั้นนำชมหุบเขาแห่งความรัก (Love valley) สถานที่สวยงามยอดฮิตสำหรับการมาเยือนเมืองดาลัทแห่งนี้ เป็นการจัดสวนดอกไม้ นานาพันธ์ต่างๆ มุมถ่ายภาพสวยๆ ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติของภูเขา และทะเลสาบเมืองดาลัด ท่านจะได้รับอากาศที่สดชื่น และบริสุทธิ์ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อน

ทัวร์เวียดนามใต้


ทัวร์เวียดนามใต้


ทัวร์เวียดนามใต้

จากนั้นนำท่านชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย เป็นทุ่งดอกไฮเดรนเยียขนาดใหญ่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันได

ทัวร์เวียดนามใต้

ค่ำบริการ อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่โรงแรมที่ Swiss-Belresort Tuyen Lam Dalat ณ เมืองดาลัท หรือโรงแรมระดับ เทียบเท่า 5 ดาว (โรงแรมเดิม)
4.วันที่สี่ เมืองดาลัท - เมืองญาจาง – นั่งกระเช้าข้ามเกาะสู่วินเพิร์ลแลนด์ – พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ – อิสระเครื่องเล่น – นั่งกระช้ากลับฝั่ง – ตลาดค่ำเมืองญาจาง

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่เมืองญาจาง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ญาจาง เมืองท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีชื่อเสียง อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม

กลางวันรับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านนั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์

ทัวร์เวียดนามใต้

ถึงเกาะนำท่านชม,b>พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ ชมสัตว์น้ำ นานาชนิด พร้อมชมการแสดงให้อาหารปลา หลังจากนั้น อิสระเที่ยวชมสวนสนุก เล่นเครื่องเล่นต่างๆ เช่น ชมการแสดงปลาโลมา (หากต้องการเล่นกิจกรรมทางน้ำ กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) หรือท่านอาจเดินเล่น ชมวิวตามจุดต่างๆ อาคารแฟนตาซี หรือเดินช๊อปปิ้ง รับประทานอาหาร ดื่มกาแฟได้

ทัวร์เวียดนามใต้


ทัวร์เวียดนามใต้

ได้เวลาพอสมควร นำท่านนั่งกระเช้า กลับสู่เมืองญาจาง
ค่ำบริการ อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินชมบรรยาการตลาดท้องถิ่นเมืองญาจาง
เข้าสู่โรงแรม Queen Ann Nha Trang Hotel หรือโรงแรมระดับ เทียบเท่า 5 ดาว
5.วันที่ห้า ญาจาง –สนามบิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น.นำท่านชมปราสาทจามโพนคร เมืองญาจางในอดีตเคยเป็นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ปราสาทจามโพนคร เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปของพระภควตี ภาคหนึ่งของพระอุมา เป็นเทพีประจำอาณาจักรจามปาภาคใต้ โดยมีประวัติมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 อดีตเป็นที่ไหว้เทพเจ้าของศาสนาฮินดู

ทัวร์เวียดนามใต้

10.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
11.15 น.พาคณะออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกามซัญ (Cam Ranh)
13.40 น.เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินบากกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG944
15.30 น.เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

**************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์   4 ที่สุดท้าย  
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์  
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 29,900 26,900 27,900 6,500
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 30,900 27,900 28,900 7,000
จองทัวร์   ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 20/09/19 8:15 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงวัดหยุดยาว (สงกรานต์-วันปิยะ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ –ปีใหม่) ยกเว้นกรณีบริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ หลังจากออกตั๋วแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตํ่วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์โฮจิมินห์ ทัวร์มุยเน่ ทัวร์ดาลัด ทัวร์ดาลัท ทัวร์เวียดนามการบินไทย ทัวร์ญาจาง ทัวร์เอเชียทัวร์แนะนำ

LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยว 3 มรดกโลกUNESCO พิเศษ!พักซาปา รร.. 5ดาว 2คืน

LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยว 3 มรดกโลกUNESCO พิเศษ!พักซาปา รร.. 5ดาว 2คืน

3คืน 1คืน
18 - 22 ต.ค. / 9 - 13 พ.ย. / 23 - 27 พ.ย. / 1 - 5 ธ.ค. / 4 - 8 ธ.ค. / 26 - 30 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :6308 ท่าน

Thai Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
29,900
รายละเอียด

LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์

LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ พักบาน่าฮิลล์

1คืน 3คืน
5 - 9 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :7998 ท่าน

Bangkok Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
28,900
รายละเอียด

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 11 วัน 9 คืน

ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์แกรนด์ปากีสถานตอนเหนือ 11 วัน 9 คืน

9คืน
1 - 11 พ.ย. / 15 - 25 พ.ย. / 29 พ.ย. - 9 ธ.ค. / 27 ธ.ค. - 6 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :707 ท่าน

Thai Airways
11วัน | 9คืน
ราคาเริ่มต้น
69,900
รายละเอียดSIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ติดต่อ แพลนเนท เวิลด์ไวด์ PLANET WORLWIDE

TOP