ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน โรงแรมทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน โรงแรม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน โรงแรม ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 1คืน ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 2คืน บินภายใน 1 รอบ
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
รวมทิปไกด์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ พักบนเกาะวินเพิร์ล 1 คืน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ ญาจาง พิเศษสุดพักโรงแรม 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล กับบรรยากาศริมทะเลแสนสวย สนุกสนาน กับกิจกรรมบนเกาะ หลากหลายรายการ เทียวดาลัด เมืองพักตากอากาศชื่อดังของเวียดนาม เที่ยวมุยเน่ เมืองริมทะเล เที่ยวชมเนินทะเลทรายอันกว้างใหญ่ เดินเล่น ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค ณ เมือง โฮจิมินห์ ซิตี้ เที่ยวแบบจัดเต็ม พักโรงแรมคุณภาพ 5 ดาว 1 คืน โรงแรม 4ดาว 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน

1.วันแรก กรงเทพฯ - โฮจิมินห์ ซิตี้  - ไปรษณีย์กลาง – ญาจาง

05.30    พร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 สายการบินไทยสมายล์ แถว D  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

07.35     เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE550

09.05   เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ นครโฮจิมินห์ซิตี้ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

ชมไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตาไปรษณีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เวียดนามยังอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อกแบบโดย Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลก ด้วยศิลปะแบบโกธิค ปัจจุบันไปรษณีย์แห่งนี้เป็นสถานที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่ด้านหน้าได้สร้างอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ไว้ให้ชาวเวียดนามได้รำลึกถึงชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       เดินทางสู่เมืองญาจาง โดยสายการบิน .....

16.00     ถึงเมืองญาจาง  ถึงญาจางนำท่านเดินทางสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ โดยการนั่งกระเช้า (*หมายเหตุ ช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อย บางวันกระเช้าไม่เปิด จะไปเกาะโดยเรือเฟอรี่แทน ใช้เวลาประมาณ 10-15นาที)

ญาจาง เมืองท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีชื่อเสียง อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ญาจาง

นำคณะเช็คอินที่โรงแรม อิสระเลินเด่น ว่ายน้ำภายในโรงแรม รีสอร์ท

ค่ำ       รับประทานอาหาร ภายในโรงแรม 

เข้าพักโรงแรม Vinpearl Resort Nha Trang Bay หรือเที่ยบเท่า ระดับ 5 ดาว

ทัวร์ญาจาง

2..วันที่สอง อิสระเที่ยวชมสวนสนุก Vinwonder - ปราสาทจามโพนคร - ซาปา - สถานีรถไฟเก่า - ช๊อปปิ้งถนนคนเดิน

07.00   รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

เช้า      อิสระเที่ยวชมสวนสนุก วินเพิร์ลวันเดอร์แลนด์ เล่นเครื่องเล่นต่างๆ เช่น ชมการแสดงปลาโลมา (หากต้องการเล่นกิจกรรมทางน้ำ กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) หรือท่านอาจเดินเล่น ชมวิวตามจุดต่างๆ อาคารแฟนตาซี หรือเดินช๊อปปิ้ง รับประทานอาหาร ดื่มกาแฟได้

ทัวร์ญาจาง
 
ทัวร์เวียดนาม ญาจาง

11.00      เช็คเอาท์ และรับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรม

บ่าย        นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งเมืองญาจาง จากนั้นนำท่านชมปราสาทจามโพนครเมืองญาจางในอดีตเคยเป็นส่วนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ปราสาทจามโพนคร เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปของพระภควตี ภาคหนึ่งของพระอุมา เป็นเทพีประจำอาณาจักรจามปาภาคใต้ โดยมีประวัติมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 อดีตเป็นที่ไหว้เทพเจ้าของศาสนาฮินดู

ทัวร์เวียดนาม ญาจาง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัด นำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัท(ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)  ดาลัท เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางโอบล้อมของขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียดถัดจากแม่น้ำกามลี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตรอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 17 องศาเซลเซียล นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดของเวียดนาม และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์ชมเมืองดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น

ถึงดาลัด นำท่านชมสถานีรถไฟเก่าเมืองดาลัทสถานีรถไฟแห่งนี้ ได้รับการออกแบบในปี 1932 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Moncet และ Reveron และเปิดในปี 1938

ทัวร์เวียดนาม ญาจาง

เย็น      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านพาคณะเที่ยวชมตลาดค่ำดาลัดเลือกซื้อของใช้ต่างๆ และสินค้าพื้นเมือง

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Swiss-Belresort  ณ เมืองดาลัท หรือโรงแรมระดับ เทียบเท่า 4 ดาว

ทัวร์ดาลัด

3.วันที่สาม น้ำตกดาลัด – ชมหุบเขาแห่งความรัก –  มุยเน่ - ผ่านชมหู่บ้านชาวประมง

เช้า      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

           นำท่านชมน้ำตกดาลัดจากนั้นนำชม หุบเขาแห่งความรัก (Love valley)สถานที่สวยงามยอดฮิตสำหรับการมาเยือนเมืองดาลัทแห่งนี้ เป็นการจัดสวนดอกไม้ นานาพันธ์ต่างๆ มุมถ่ายภาพสวยๆ ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติของภูเขา และทะเลสาบเมืองดาลัด ท่านจะได้รับอากาศที่สดชื่น และบริสุทธิ์ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
 
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
 
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด

กลางวัน    รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         เดินทางสู่เมืองมุยเน่ (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม.)  มุยเน่เมืองริมชายทะเล เป็นสถานที่พักผ่อนชื่อดังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ถึงมุยเน่ แวะเที่ยวชม ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมง เมืองมุยเน่

ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
 
เย็น         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก โรงแรม Sunny Beach Resort & Spa  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
ทัวร์เวียดนาม มุยเน่

4.วันที่สี่ มุยเน่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง -โฮจิมินห์ ซีต๊้ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า         รับประทานอาหาร ณ โรงแรม *เช็คเอ้าท์

เที่ยวชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป มีรถจี๊บและรถ ATV ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็นจุดหนึ่งที่เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องเราสองสามคน

ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
 
ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
 
ทัวร์เวียดนาม มุยเน่

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางเมืองโฮจิมินห์ 

เย็น              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

08.00           นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.10          เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE557 (ใช้เวลา 1.25ชม.)

21.35            ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

#1222# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
3 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65 29,900 26,900 27,900 5,000
จองทัวร์  
25 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 29,900 26,900 27,900 5,000
จองทัวร์  
6 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65 29,900 26,900 27,900 5,000
จองทัวร์  
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 29,900 26,900 27,900 5,000
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 23/05/22 5:27 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงวัดหยุดยาว (สงกรานต์-วันปิยะ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ –ปีใหม่) ยกเว้นกรณีบริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ หลังจากออกตั๋วแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัว วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 100,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
10.ไม่รวมค่าตรวจ ATK แบบไม่ใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 24 ชม.

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- สำหรับรายการทัวร์ที่เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์ดาลัด ทัวร์ญาจาง ทัวร์โฮจิมินห์ทัวร์แนะนำ

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ และฮอยอัน

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน เว้ พิเศษสุดพักบาน่าฮิลล์ และฮอยอัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
27 - 30 พ.ค. / 3 - 6 มิ.ย. / 10 - 13 มิ.ย. / 17 - 20 มิ.ย. / 24 - 27 มิ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :599 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
21,900
รายละเอียด

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์  ซาปา 5วัน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย จ่างอาน ฮาลองเบย์ ซาปา 5วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน ตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน
2 - 6 มิ.ย. / 25 - 29 มิ.ย. / 9 - 13 ก.ค. / 23 - 27 ก.ค. / 27 - 31 ก.ค.
สนใจทัวร์นี้ :519 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
30,500
รายละเอียด


^
TOP