ทัวร์ลาว รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน

ทัวร์ลาว รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน

ทัวร์ลาว รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน ทัวร์ลาว รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน ทัวร์ลาว รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน ทัวร์ลาว รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน ทัวร์ลาว รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Airasia /Thai Smaile
4วัน | 3คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง วังเวียงกุ้ยหลินเมืองลาว

เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง ชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง พิเศษพักหลวงพระบาง 2 คืน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศในการนั่งรถไฟความเร็วสูง วังเวียง - หลวงพระบาง และ หลวงพระบาง -เวียงจันทร์ ชมวิว เส้นทางหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ (กรุ๊ปเล็กๆ เดินทางโดยรถตู้ 7-8 ท่าน/คัน)

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ลาว รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อุดรธานี เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - หอพระแก้ว - อนุสาวรีย์ประตูชัย - วังเวียง- ล่องเรือชมวิว - ถนนคนเดินวังเวียง

07.00      เหรินฟ้าสู่จังหวัดอุดรธานี  โดยสายการบินไทยสมายด์ เที่ยวบิน WE2  ใช้เวลาบิน 1.05 ชม.

08.05 ถึงท่าอากาศยานอุดรธานี เดินทางต่อสู่จังหวัดหนองคาย ผ่านด่าน เดินทางสู่เวียงจันทร์

11.00       รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ประเทศลาว มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงสีทอง ปัจจุบันวัดพระธาตุหลวงได้เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ

ทัวร์ลาว

จากนั้นนำท่านชม หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว  สร้างขึ้นโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า

หอพระแก้ว ลาว

นำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยู่ใจกลางนครเวียงจันทน์ เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบ ประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง

ทัวร์ลาว

ประตูชัยลาว

บ่าย  นำท่านออกเดินทางสู่ วังเวียง เป็นเมืองท่องเที่ยวในแขวงเวียงจันทน์ สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบระหว่างภูเขาหินปูน ป่าไม้สมบูรณ์ ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

เที่ยววังเวียง

จากนั้นนำท่านล่องเรือหางยาว ชมบรรยากาศริมแม่น้ำซอง ประกอบด้วยบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท ริมน้ำวิวทิวทัศน์ภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน สวยงามมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

เข้าสู่ที่พัก Amari Vang Vieng หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง วังเวียง ถ้ำจัง - บลู ลา กูน - รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง  - ถนนคนเดินหลวงพระบาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยวชม ถ้ำจัง ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียง คำว่า "จัง" ภาษาท้องถิ่นหมายถึง หนาวเย็นจนตัวสั่น ส่วนอีกความหมายมาจากเรื่องเล่าที่ว่า ในสมัยศตวรรษที่19 ถ้ำนี้ชาววังเวียงใช้เป็นที่หลบซ่อนตัว จากการปล้นสะดมของทหารจีนฮ่อ คำว่า "จัง" ในสถานการณ์นั้นก็เลยหมายถึง "ความอดทน" นำท่านเดินเข้าชมภายในถ้ำ ที่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีสะพาน มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา สัมผัสความเย็นสบายภายในถ้ำ ยิ่งเดินเข้าไปลึกเข้าไป ความเย็นฉ่ำยิ่งเพิ่มขึ้น 

ทัวร์ลาว ถ้ำจัง

เที่ยง รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย จากนั้นนำเที่ยวชม บลู ลากูน Blue Lagoon  วังเวียง สระน้ำสีมรกต สาเหตุที่น้ำในสระเป็นสีฟ้าหรือเขียวมรกตเช่นนี้ เป็นเพราะน้ำที่ผุดขึ้นมาจากบาดาลมีแหล่งกำเนิดมาจากภูเขาหินปูนที่โอบล้อมวังเวียงเอาไว้ ซึ่งในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งทำให้น้ำตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน้ำเท่านั้น ลูกค้าสามารร่วมกิจกรรมเล่นน้ำ หรือโหนสลิงได้บลูลากูน วังเวียง

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู่หลวงพระบาง

ถึงหลวงพระบาง นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

หลังอาหารค่ำ ให้ท่านอิสระเที่ยว ตลาดมืด หลวงพระบาง ชมบนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เป็นตลาดขายของพื้นเมืองชาวบ้านหลวงพระบาง ให้ท่านได้เลือกชมซื้อ สินค้าในบรรยากาศ สีสันยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

เข้าสู่ที่พัก ..........หรือเทียบเท่าระดับ 4+ ดาว (พัก 2 คืน)

วันที่สาม หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว -  วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - บ้านปากอู - บ้านซ่างไห -  น้ำตกตาดกลวางสี - วัดพระธาตุพูสี

เช้าตรู่  นำท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว หลวงพระบาง เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองหลวงพระบาง พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆทั่วเมืองจะออกบิณฑบาต

ตักบาตรข้าวเหนียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ้านปากอู แวะ บ้านซ่างไห หมู่บ้านริมน้ำโขงมีอาชีพในการต้มเหล้าขายที่มีชื่อเสียงของหลวงพระบาง หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกกันว่า เหล้าลาว นอกจากจะมีเหล้าต้มแล้วยังมีการทอผ้า เครื่องเงินและของที่ระลึกวางจำหน่ายไว้สำหรับนักท่องเที่ยว

นำท่านเที่ยวถ้ำติ่ง  ถ้ำติงเป้นถ้ำอยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งภายในถ้ำจะเห็นหินลักษณะ เป็นติ่งห้อยลงมา  ในช่วง รัชสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช (พ.ศ. 2063 - พ.ศ. 2090) ทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา มีการค้นพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมีทั้งจากไม้และเงินและทองคำ จากชาวบ้านที่มากราบไหว้ จะนำพระพุทธรูปมาไว้ เดิมค้นพบเพียง 2,500 องค์ แต่ปัจจุบันมีมากถึง 6,000 องค์ด้วยกัน ทั้งนี้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือ และเจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบางต้องเดินทางมาสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ้ำ รวมไปถึงการสรงน้ำพระในพิธีสำคัญ

ถ้ำติ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางยัง น้ำตกตาดกวางสี หรือ น้ำตกกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูน สูงราว 70 เมตรมีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

น้ำตกกวางสี

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สักการะ วัดพระธาตุพูสี อีกชื่อหนึ่งคือ พูสวง หรือ พูซวง ตั้งตระหง่านอยู่บนเขากลางเมืองซัว หรือหลวงพระบาง การได้เดินขึ้นไปบนยอดภูษีทำให้เห็นเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ และเห็นสายน้ำโขงยาวไปจนสุดสายตา

ทัวร์หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

หลวงพระบาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เข้าสู่ที่พัก ..........หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่  วัดเชียงทอง -วัดวิชุนราช (วัดพระธาตุหมากโม) - พระราชวังเก่า หอพิพิธภัณฑ์หลวง - นั่งรถไฟฟ้าหลวงพระบาง เวียงจันทร์ -  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ที่พัก

นำท่านชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมผั่งเม่น้ำโขง เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น จากนั้นชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่าที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ

ทัวร์หลวงพระบาง

วัดเชียงทอง

ชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) หรือ พระบรมมหาราชวัง (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) หลวงพระบาง เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ท่านทรงประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้จนสิ้นพระชนม์  ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมงดงาม เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง ศิลปกรรมแบบยุโรปผสมล้านช้าง โดยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนที่นี่เป็น หอพิพิธภัณฑ์หลวง โดยใช้เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ พระพุทธรูป เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต จุดท่องเที่ยวสำคัญในพระบรมมหาราชวังก็คือ โรงละครพระลักษณ์-พระราม, หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง และหอพระบาง 

พระราชวังเก่า หลวงพระบาง

จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม (วัดใหม่ สุวันนะพูมาราม) เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสีทองสวยงามที่สุด กำแพงนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ได้อย่างดี ทำให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ระเบียงอุโบสถ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวมาก่อน อุโบสถของวัดนี้สร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกัน ห้าชั้นตามแบบหลวงพระบาง กำแพงพระระเบียงด้านหน้า ทำเป็นลายรดน้ำปิดทองเล่าเรื่องรามายณะและพระเวสสันดรชาดก พระบางเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งปีพ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวัง

ทัวร์หลวงพระบาง

ชม วัดวิชุนราช หรือ วัดพระธาตุหมากโม  มีเอกลักษณ์ที่พระธาตุมีทรงกลมคว่ำต่างจากวัดอื่น วัดพระธาตุหมากโม ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุนราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง สร้างขึ้นโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช เปรียบได้กับพลังของสตรีชาวลาว ปี พ.ศ. 2343 เกิดการโจมตีจากพวกโจรธงดำภายใต้การบังคับบัญชาของพวกฮ่อ ทำให้วัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง กระทั่ง พ.ศ. 2441 จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ และอัญเชิญพระบางมาประดิษฐานไว้ในวัดแห่งนี้ จุดเด่นของวัดนี้เห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม และมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจากปราสาทวัดภูแขวงจำปาศักดิ์ ในเขตลาวภาคใต้

หลวงพระบาง

หลวงพระบาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางไปที่สถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อเดินทางไปยังเวียงจันทร์ เที่ยวรถไฟ .......... ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศในการนั่งรถไฟชมวิว

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

20.30 เหรินฟ้า โดยสายการบินไทยสามยด์ เที่ยวบิน WE575

21.50 ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
 

หมายเหตุ 1. ท่านที่เดินทางต้องได้รับวัคซีน 2เข็มขึ้นไป 
                 2. วัคซีนพาสปอร์ตจะต้องอัพเดตข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้เป็นข้อมูลล่าสุด

 

**************

#1233# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 25,900 23,900 24,900 4,000
จองทัวร์   ลด 500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 25,900 23,900 24,900 4,000
จองทัวร์   ลด 500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 
24 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 25,900 23,900 24,900 4,000
จองทัวร์   ลด 500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 25,900 23,900 24,900 4,000
จองทัวร์   ลด 500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 
11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 25,900 23,900 24,900 4,000
จองทัวร์   ลด 500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 25,900 23,900 24,900 4,000
จองทัวร์   ลด 500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 
25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 25,900 23,900 24,900 4,000
จองทัวร์   ลด 500 บาท จองภายใน 8 ก.ค. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 07/07/22 2:41 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก

ช่วงเดินทางปกติ
1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวนค่าทัวร์

ช่วงเดินทางไฮซีซั่น
1. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง หักเงินมัดจำค่าทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน หักค่าทัวร์เต็มจำนวนค่าทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่าบริการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (ใช้รถตู้)
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัว วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 100,000 บาท
5.ค่าทิปไกด์

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
4.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
5.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
6.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
7.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
8.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
9. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีเจ็บป่วย รวมทั้งโควิด-19 หรืออุบัติเหตุในการเดินทาง ลูกค้าจำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อน และมาเครมประกันในภายหลัง โดยการพิจารณาการเอาประกัน เป้นไปตามบริษัทฯประกันพิจารณา บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
5. ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีเจ็บป่วย รวมทั้งโควิด-19 หรืออุบัติเหตุในการเดินทาง ลูกค้าจำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อน และมาเครมประกันในภายหลัง โดยการพิจารณาการเอาประกัน เป้นไปตามบริษัทฯประกันพิจารณา บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาวรถไฟความเร็วสูง ทัวร์หลวงพระบาง^
TOP