ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

3คืน
✓ ตั๋วเครื่องบิน
✓ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Air Asia
4วัน | 3คืน
วันเดินทาง /ราคา

Tour Highlights

ทัวร์เขาค้อ ชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เที่ยวทุ่งดอกไม้ไร่GB เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ จุดชมวิวยอดภูเรือ ชมดอกไม้ภูเรือ เที่ยวทัวร์เชียงคาน เที่ยวสกายวอล์ค เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4 วัน3 คืน ทัวร์คุณภาพ เที่ยวไม่รีบเร่ง สุดคุ้มค่า

วันแรก สนามบินดอนเมือง - พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ

05.00 น.  พบกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย

07.05 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินพิษณุโลก โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD338

08.00 น.  ถึงพิษณุโลก เริ่มทัวร์พิษณุโลก นำท่านนมัสการ กราบไหว้ พระพุทธชินราช ที่สวยงามที่สุด ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย วัดคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดเก่าแก่ประมาณ 400 กว่าปี ณ วัดนางพญา ที่รู้จักกันดี สำหรับท่านที่นิยมพระเครื่องเก่าโบราณ พระพิมพ์นางพญา เป็นพระเนื้อดินเผา มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งถูกจัดอยู่ในชุด “เบญจภาคี” มีนพคุณเมตตามหานิยม แคล้วคลาดเป็นเลิศ สมกับเป็นหนึ่งในห้าชุดของชุดเบญจภาคีนั้นเอง

จากนั้นเชิญท่านนมัสการวัดเก่าแก่โบราณ ณ วัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยก่อนรัชสมัยพระยาลิไท แต่จากการค้นคว้าจากหลักฐานดังต่อไปนี้ ประวัติวัดบนไม้แผ่นป้ายของวัด มีความว่า “วัดราชบูรณะเดิมไม่ปรากฏชื่อ ก่อสร้างมานาน 1,000 ปีเศษ ก่อนที่พระยาลิไทได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ ดังนั้นวัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดราชบูรณะ” รวมความยาวนานถึงปัจจุบันประมาณ 1,000 ปีเศษ ทีเดียว

วัดราชบูรณะ

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ที่มีความงดงามทางธรรมชาติ ด้วยภูมิศาสตร์ภูเขาสลับซับซ้อน อากาศเย็นสบายในช่วงเดือน ตุลาคม -  กุมภาพันธ์ "เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง"

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร... 

บ่าย ถึงอำเภอเขาค้อ เริ่มเที่ยวเขาค้อ กันเลย จุดแรก แวะจุดชมวิว ถ่ายภาพสวยๆ ณ จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ แลนด์มาร์คใหม่ ต้องเช็คอิน (**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม อาหารค่ะ )

จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ

จากนั้นพาท่านไปยังทุ่งดอกไม้สวยๆ ช่วงนี้ ทุ่งดอกเวอร์บีน่า บานสะพรั่งรอคุณอยู่ ณ ไร่ GB เขาค้อ   (**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม อาหารค่ะ )


ไร่ GB เขาค้อ

หลังจากแวะถ่ายภาพสวยๆ แล้ว นำท่านเดินทางไปยังรีสอร์ท ที่พัก...

เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ....

คืนนี้พัก ที่ .............. 

วันที่สอง ชมทะเลหมอก ณ ที่พัก  -  ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ -วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

เช้าตรู่ ชมบรรยากาศยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ ทะเลหมอก  ณ ที่พัก พร้อม รับประทานอาหารเช้า

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเที่ยวชมสวนดอกไม้ ณไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ (**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม อาหารค่ะ)

ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ

นำท่านเที่ยวชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดที่มีงดงาม  และแปลกตา รายล้อยด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตา รวมทั้ง องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์ โดดเด่นมองเห็นแต่ไกล

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ...

ทัวร์เขาค้อ

บ่าย เดินทางสู่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  จากนั้นนำท่านเข้าชม นมัสการ ณ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง โบสถ์ไม้สักท่ามกลางขุนเขา อ.ภูเรือ มีพระอุโบสถโดดเด่นอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยวิหารรายทั้งสี่ ทุกหลังสร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายสุดอลังการ นาคหัวบันไดแกะสลักจากหินหยกแม่น้ำโขงจากประเทศพม่า

ทัวร์ภูเรือ

เย็น รับประทานอาหาร ณ ....

พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ...

วันที่สาม ชุดชมวิว ณ อุทยานภูเรือ - สวนดอกไม้ภูเรือ - สกายวอล์ค เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้าตรู่ นำท่าน ไปยังจุดชมวิว ณ อุทยานภูเรือ ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้า

ทัวร์ภูเรือ

09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ที่ว่าอำเภอภูเรือ เที่ยวชมสวนดอกไม้ ที่ทางอำเภอจัดไว้ตอนรับนักท่องเที่ยว

ทัวร์ภูเรือ

** ภาพสวนดอกไม้แต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ภาพเพียงแค่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยภูเรืออาจไม่ตรงความจริง**

จากนั้นเดินทางต่อสู่อำเภอเชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่

สกายวอล์ค เชียงคาน เดินทางผ่านระเบียงแก้ว ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางทางสู่ ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน เช็คอินเข้าที่พัก อิสระเดินเล่น รับประทานอาหาร ชมวิวริมแม่น้ำโขง

พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เชียงคาน

ทัวร์เชียงคาน
วันที่สี่ อิสระกิจกรรมตักบาตร หรือ เดินเล่น ณ ถนนคนเดินเชียงคาน - สนามบินเลย -สนามบินดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก อิสระกิจกรรมตักบาตรพระ หรือเดินเล่น ณ บริเวณถนนคนเดินเชียงคาน

ทัวร์เชียงคาน

09.00 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินเลย เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

12.10 น. เดินทางจากสนามบินเลย สู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3543

13.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


** คณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป หากต้องการกรุ๊ปส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางได้

** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

** กรุ๊ปนี้ต้องใช้ปกระเป๋าเล็ก ถือขึ้นเครื่องเท่านั้น เที่ยวบินนี้ไม่สามารถโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้

**************

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
7 ธ.ค. 64 - 10 ธ.ค. 64 10,900 8,000 10,900 3,500
จองทัวร์  
14 ธ.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64 10,900 8,000 10,900 3,500
จองทัวร์  
21 ธ.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64 10,900 8,000 10,900 3,500
จองทัวร์  
4 ม.ค. 65 - 7 ม.ค. 65 10,900 8,000 10,900 3,500
จองทัวร์  
11 ม.ค. 65 - 14 ม.ค. 65 10,900 8,000 10,900 3,500
จองทัวร์  
18 ม.ค. 65 - 21 ม.ค. 65 10,900 8,000 10,900 3,500
จองทัวร์  

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 28/11/21 3:43 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

** ผู้เดินทาง ต้องได้รับการ ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม สามารถยืนยันโดยเอกสาร หรือแสดงข้อมูลแอฟหมอพร้อม ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ เมื่อขอตรวจสอบ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เขาค้อ ทัวร์เชียงคาน ทัวร์ภูเรือ ทัวร์พิษณุโลกทัวร์แนะนำ

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี เที่ยวหินสามวาฬ พระธาตุนครพนม พระธาตุเชิงชุม ทัวร์บึงกาฬ

ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์ถ้ำนาคี เที่ยวหินสามวาฬ พระธาตุนครพนม พระธาตุเชิงชุม ทัวร์บึงกาฬ

3คืน ✓ตั๋วเครื่องบิน
2 - 5 ธ.ค. / 14 - 17 ธ.ค. / 20 - 23 ธ.ค. / 22 - 25 ธ.ค. / 6 - 9 ม.ค. / 20 - 24 ม.ค. / 10 - 13 ก.พ.
สนใจทัวร์นี้ :485 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

ทัวร์บึงกาฬ ทัวร์ถ้ำนาคา หินสามวาฬ นครพนม ถ้ำนาคี สกลนคร

4คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :3917 ท่าน

Air Asia
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

ทัวร์บึงกาฬ ถ้ำนาคา หินสามวาฬ อุดรธานี หนองคาย

3คืน 1คืน Xตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :4900 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
9,900
รายละเอียด

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต  วัดศรีมงคล

อเมซิ่งทัวร์น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ดอยสะกาด วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล

1คืน 2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
5 - 8 ธ.ค. / 8 - 11 ธ.ค.
สนใจทัวร์นี้ :4183 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
9,500
รายละเอียด

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

ทัวร์กาญจนบุรี ราชบุรี สวนผึ้ง

3คืน Xตั๋วเครื่องบิน
7 - 10 ธ.ค. / 14 - 17 ธ.ค. / 21 - 24 ธ.ค. / 4 - 7 ม.ค. / 11 - 14 ม.ค. / 18 - 19 ม.ค. / 25 - 28 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :2556 ท่าน

Van
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
12,500
รายละเอียด

ทัวร์ปราจีนบุรี ทับลาน วังน้ำเขียว นครนายก

ทัวร์ปราจีนบุรี ทับลาน วังน้ำเขียว นครนายก

2คืน Xตั๋วเครื่องบิน
9 - 11 ธ.ค. / 16 - 18 ธ.ค. / 23 - 25 ธ.ค. / 6 - 8 ม.ค. / 13 - 15 ม.ค. / 20 - 22 ม.ค. / 27 - 29 ม.ค.
สนใจทัวร์นี้ :2565 ท่าน

Van
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,900
รายละเอียด


^
TOP