ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ 3คืน
ไม่รวมตั๋วเครื่องิบน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Air Asia
4วัน | 3คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน เที่ยวจัดเต็ม สัมผัสอากาศบริสุทธิ์

ทัวร์เขาค้อ ชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เที่ยวทุ่งดอกไม้ไร่GB เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ จุดชมวิวยอดภูเรือ ชมดอกไม้ภูเรือ เที่ยวทัวร์เชียงคาน เที่ยวสกายวอล์ค เชียงคาน ถนนคนเดินเชียงคาน ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4 วัน3 คืน ทัวร์คุณภาพ เที่ยวไม่รีบเร่ง สุดคุ้มค่า

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 11:05 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เชียงคาน 4วัน เที่ยวจัดเต็ม คุ้มสุดๆ

วันแรก สนามบินดอนเมือง - พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ

05.00 น.  พบกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย

07.05 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบินพิษณุโลก โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD338

08.00 น.  ถึงพิษณุโลก เริ่มทัวร์พิษณุโลก นำท่านนมัสการ กราบไหว้ พระพุทธชินราช ที่สวยงามที่สุด ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย วัดคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดเก่าแก่ประมาณ 400 กว่าปี ณ วัดนางพญา ที่รู้จักกันดี สำหรับท่านที่นิยมพระเครื่องเก่าโบราณ พระพิมพ์นางพญา เป็นพระเนื้อดินเผา มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งถูกจัดอยู่ในชุด “เบญจภาคี” มีนพคุณเมตตามหานิยม แคล้วคลาดเป็นเลิศ สมกับเป็นหนึ่งในห้าชุดของชุดเบญจภาคีนั้นเอง

จากนั้นเชิญท่านนมัสการวัดเก่าแก่โบราณ ณ วัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยก่อนรัชสมัยพระยาลิไท แต่จากการค้นคว้าจากหลักฐานดังต่อไปนี้ ประวัติวัดบนไม้แผ่นป้ายของวัด มีความว่า “วัดราชบูรณะเดิมไม่ปรากฏชื่อ ก่อสร้างมานาน 1,000 ปีเศษ ก่อนที่พระยาลิไทได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ ดังนั้นวัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดราชบูรณะ” รวมความยาวนานถึงปัจจุบันประมาณ 1,000 ปีเศษ ทีเดียว

วัดราชบูรณะ

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ที่มีความงดงามทางธรรมชาติ ด้วยภูมิศาสตร์ภูเขาสลับซับซ้อน อากาศเย็นสบายในช่วงเดือน ตุลาคม -  กุมภาพันธ์ "เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง"

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร... 

บ่าย ถึงอำเภอเขาค้อ เริ่มเที่ยวเขาค้อ กันเลย จุดแรก แวะจุดชมวิว ถ่ายภาพสวยๆ ณ จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ แลนด์มาร์คใหม่ ต้องเช็คอิน (**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม อาหารค่ะ )

จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ

จากนั้นพาท่านไปยังทุ่งดอกไม้สวยๆ ช่วงนี้ ทุ่งดอกเวอร์บีน่า บานสะพรั่งรอคุณอยู่ ณ ไร่ GB เขาค้อ   (**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม อาหารค่ะ )


ไร่ GB เขาค้อ

หลังจากแวะถ่ายภาพสวยๆ แล้ว นำท่านเดินทางไปยังรีสอร์ท ที่พัก...

เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ....

คืนนี้พัก ที่ .............. 

วันที่สอง ชมทะเลหมอก ณ ที่พัก  -  ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ -วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

เช้าตรู่ ชมบรรยากาศยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ ทะเลหมอก  ณ ที่พัก พร้อม รับประทานอาหารเช้า

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเที่ยวชมสวนดอกไม้ ณไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ (**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม อาหารค่ะ)

ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ

นำท่านเที่ยวชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดที่มีงดงาม  และแปลกตา รายล้อยด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตา รวมทั้ง องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์ โดดเด่นมองเห็นแต่ไกล

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ...

ทัวร์เขาค้อ

บ่าย เดินทางสู่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  จากนั้นนำท่านเข้าชม นมัสการ ณ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง โบสถ์ไม้สักท่ามกลางขุนเขา อ.ภูเรือ มีพระอุโบสถโดดเด่นอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยวิหารรายทั้งสี่ ทุกหลังสร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายสุดอลังการ นาคหัวบันไดแกะสลักจากหินหยกแม่น้ำโขงจากประเทศพม่า

ทัวร์ภูเรือ

เย็น รับประทานอาหาร ณ ....

พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ...

วันที่สาม ชุดชมวิว ณ อุทยานภูเรือ - สวนดอกไม้ภูเรือ - สกายวอล์ค เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้าตรู่ นำท่าน ไปยังจุดชมวิว ณ อุทยานภูเรือ ได้เวลาพอสมควร นำท่านกลับโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้า

ทัวร์ภูเรือ

09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ที่ว่าอำเภอภูเรือ เที่ยวชมสวนดอกไม้ ที่ทางอำเภอจัดไว้ตอนรับนักท่องเที่ยว

ทัวร์ภูเรือ

** ภาพสวนดอกไม้แต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ภาพเพียงแค่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยภูเรืออาจไม่ตรงความจริง**

จากนั้นเดินทางต่อสู่อำเภอเชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่

สกายวอล์ค เชียงคาน เดินทางผ่านระเบียงแก้ว ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางทางสู่ ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน เช็คอินเข้าที่พัก อิสระเดินเล่น รับประทานอาหาร ชมวิวริมแม่น้ำโขง

พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เชียงคาน

ทัวร์เชียงคาน
วันที่สี่ อิสระกิจกรรมตักบาตร หรือ เดินเล่น ณ ถนนคนเดินเชียงคาน - สนามบินเลย -สนามบินดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก อิสระกิจกรรมตักบาตรพระ หรือเดินเล่น ณ บริเวณถนนคนเดินเชียงคาน

ทัวร์เชียงคาน

09.00 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินเลย เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

12.10 น. เดินทางจากสนามบินเลย สู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3543

13.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


** คณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป หากต้องการกรุ๊ปส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางได้

** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

**************

 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 11:05 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์
1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางประมาณ 25 วันทำการ

** ผู้เดินทาง ต้องได้รับการ ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม สามารถยืนยันโดยเอกสาร หรือแสดงข้อมูลแอฟหมอพร้อม ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ เมื่อขอตรวจสอบ

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

อัตรานี้รวม

1.ค่ารถปรับอากาศ /รถตู้ /พาหนะ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
2.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (กรณีเดินทางโดยสารการบิน)
4.ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
5.ค่าทิปบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบริการ ..
6.ค่าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือเหตุผลเรื่องการควบคุมโรค ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , การควบคุมโรคติดต่อ และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้
-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- กระเป๋าสัมภาระ บริษัทฯยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณี ค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์เขาค้อ ทัวร์เชียงคาน ทัวร์ภูเรือ ทัวร์พิษณุโลกทัวร์แนะนำ

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

ทัวร์แม่ฮ่องสอน แสนสวย เที่ยวปาย บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ หมู่บ้านสันติชล

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :295 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900
รายละเอียด

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ออน แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ผาช่อ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :320 ท่าน

Thai Smile Airways
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
10,900
รายละเอียด

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม ดอยม่อนแจ่ม 3วัน

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ริม ดอยม่อนแจ่ม 3วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :217 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
8,200
รายละเอียด

ทัวร์เที่ยวน่าน แพร่ 5 วัน  เมืองแห่งอารยธรรม โบราณสถานล้ำค่า ธรรมชาติที่งดงาม

ทัวร์เที่ยวน่าน แพร่ 5 วัน เมืองแห่งอารยธรรม โบราณสถานล้ำค่า ธรรมชาติที่งดงาม

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :234 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

ทัวร์สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 1คืน โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :218 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

ทัวร์เบตง หาดใหญ่ นราธิวาส ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ปัตตานี ยะลา

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 4คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน
20 - 24 ส.ค. / 28 ส.ค. - 1 ก.ย. / 11 - 15 ก.ย. / 25 - 29 ก.ย. / 14 - 18 ต.ค. / 28 ต.ค. - 1 พ.ย.
สนใจทัวร์นี้ :951 ท่าน

Thai Smile Airways
5วัน | 4คืน
ราคาเริ่มต้น
15,900
รายละเอียด

ทัวร์ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ

ทัวร์ดอกพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูเรือ

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 3คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :108 ท่าน

Air Asia
4วัน | 3คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 3 วัน

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 3 วัน

โรงแรม โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรม 2คืน ตั๋วเครืองบินตั๋วเครื่องบิน

สนใจทัวร์นี้ :259 ท่าน

Thai Smile Airways
3วัน | 2คืน
ราคาเริ่มต้น
0
รายละเอียด


^
TOP