ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า
ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า

ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า

ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า 6คืน
รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
มีหัวหน้าทัวร์ไทย หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุการเดืนทาง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

Royal Jordanian
9วัน | 6คืน
แสดงราคา /วันเดินทาง

เที่ยว 2 ประเทศ อิสราเอล จอร์แดน

ทริปเดียว เที่ยว 2 ประเทศ ทัวร์จอร์แดน อิสราเอล The Holy Land ทัวร์อิสราเอล & จอร์แดน 9 วัน สุดคุ้ม !!
อิสราเอล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็น แหล่งกำเนิดของ 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลาม ความแตกต่างด้านศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้ดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกว่า ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ The Holy Land และโบราณสถานที่สำคัญทางด้านศาสนาจอร์แดน ดินแดนมิตรไมตรี - สันติภาพแห่งตะวันออกกลาง ร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า..
** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว **

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์  ”Q1” ประตู  8 ชั้น 4 สายการบินโรยัลจอร์แดน  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
(สายการบินอนุญาตโหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม + ถือขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

วันที่สอง กรุงเทพ – อัมมาน - เทล อาวีฟ -  เซซาเรีย – อัคโค - นาซาเร็ท

00.15 เหิรฟ้าสู่ประเทศอียิปต์  โดยเที่ยวบิน RJ183 

05.15 ถึงสนามบินนานาชาติอัมมาน ประเทศจอร์แดน เพื่อนำท่านต่อเครื่องบินสู่ ประเทศอิสราเอล

06.50 เครื่องบินออกสู่กรุงเทล อาวีฟ เมืองหลวงประเทศอิสราเอล โดย RJ342

07.35 ถึง สนามบินเบนกูเรียล (Ben Gurion Airport) 

จากนั้นเดินทางเลียบริมทะเลสู่เมืองซีซาเรีย ชมเมืองเซซาเรีย (Caesarea) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล กษัตริย์เฮรอดมหาราชทรงสร้างเมืองนี้ อุทิศให้แก่ซีซาร์แห่งโรม ส่วนหนึ่งของเมืองจมลงไปในทะเล แต่ก็ได้มีการขุดค้นบูรณะส่วนที่เหลือไว้อย่างดี มีทั้งโรงละคร (Roman Theater) กำแพงคูเมืองสมัยโบราณ ให้เราได้ศึกษาความมหัศจรรย์ของเมืองนี้คือท่อส่งน้ำ ที่นำน้ำสำหรับอุปโภคส่งเข้ามาสู่ตัวเมืองมีความยาวกว่า 70 กิโลเมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางขึ้นสู่ทางตอนเหนือสู่ เมืองอัคโค (Akko) ซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นสุดท้ายของนักรบครูเสด ก่อนจะถูกล้อมในปี ค.ศ.1291และชมตัวเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2001 // ได้เวลาเดินทางต่อสู่เมืองนาซาเร็ท

ค่ำ นำท่านเช็คอินท์เข้าโรงแรม .....................Hotel นาซาเร็ท4* หรือเทียบเท่า 

รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ  

วันที่สาม นาซาเร็ท – เบตชีอัน – มาซาดา - เบธเลเฮ็ม

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

จากนั้น เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เบตชีอัน (Beit Shean) นครโรมันที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นซากแห่งอารยธรรมเพราะภัยธรรมชาติซึ่งถูกค้นพบว่าเคยมีโรงละคร,ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือสนามแข่งม้าแบบกรีก, ศูนย์สุขภาพ และ คาร์โด (Cardo) ซึ่งหมายถึงถนนที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้ของนครโรมัน ซึ่งจะพาดผ่านกองทหาร และมีตลาดและร้านค้าเรียงรายอยู่สองข้างทาง โดยถนนคาร์โดสายหลักจะถูกเรียกว่า คาร์โด แม็กซิมัส (Cardo Maximus)

นำท่านเดินทางต่อสู่ Masada เป็นป้อมปราการโบราณในทะเลทรายจูเดียนตอนใต้ของอิสราเอล มันอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ที่มองเห็นทะเลเดดซี เคเบิลคาร์และเส้นทางคดเคี้ยวยาวขึ้นไปยังป้อมปราการซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีก่อนคริสตกาล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการโบราณ บนยอดเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิสราเอล สถานที่ที่ชาวยิวยืนหยัดต่อสู้กับชาวโรมันครั้งสุดท้ายหลังจากการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มในปี 70 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2544 ท่ามกลางซากปรักหักพัง ได้แก่ พระราชวังของกษัตริย์เฮโรดซึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาเหนือลานหิน 3 แห่ง และโรงอาบน้ำสไตล์โรมันที่มีพื้นกระเบื้องโมเสค พิพิธภัณฑ์

ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองเบธเลเฮ็ม

เย็น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ................. 4* หรือเทียบเท่า ภายในเมืองเบธเลเฮ็ม

รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่สี่ เบธเลเฮ็ม – เยรูซาเล็ม - เนินเขามะกอก-โกลเด้นเกท-สวนเกทเสมนี-โบสถ์นานาชาติ-กำแพงร้องไห้-เวีย โดโลโรซา – เบธเลเฮ็ม

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านเดินทาง สำรวจเมืองศักดิ์สิทธิ์ โดยเริ่มต้นจากเนินเขามะกอก (Mount of Olives) ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยเมื่อมองลงไปยังด้านล่าง จะเห็นเมืองเก่าได้อย่างชัดเจนและที่สำคัญ วิวจากเนินเขามะกอกสามารถมองเห็นอนุสรณ์สถานโดมทอง(Dome of the Rock) วิว ซึ่งเป็นมัสยิดที่สำคัญของชาวมุสลิม มีรูปทรงแปดเหลี่ยม และตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเยรูซาเล็ม  ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญอันดับ 3 ของโลกมุสลิม (โดมและมัสยิดไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้ถือนับถือศาสนามุสลิมเข้าภายในพื้นที่บริเวณรอบๆ)

ชมประตูโกลเด้น เกท (Golden Gate) อันเป็นความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนที่ว่า พระเยซูจะฟื้นคืนชีพ ณ ประตูแห่งนี้ จากนั้น เดินไปยังโบสถ์รัสเซีย ชมความงามของโบสถ์ของศาสนาคริสต์ นิการออร์ธอด็อกซ์ และเนินเขานี้ ยังเป็นที่ที่พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มอีกด้วย

จากนั้น จะนำท่านชม สวนเกทเสมนี (Gethsemne) ซึ่งมีต้นมะกอกเก่าแก่ถึง 8 ต้นที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เชื่อกันว่าเป็นต้นมะกอกสมัยพระเยซู, สุสานของนางมารี และโบสถ์นานาชาติ (The All of Nations Church) ซึ่งได้ชื่อนี้มาจากการที่มีประเทศต่างๆถึง 16 ประเทศ ในการร่วมก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย เดินทางเข้าสู่ เมืองเยรูซาเล็มเก่า เยี่ยมชมกำแพงร้องไห้ (Wailing Wall หรือ Western Wall) ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดในโลก และพระเจ้าจะคอยฟังคำขอของผู้ที่มาสวดอ้อนวอน ณ กำแพงแห่งนี้ และ โดมทอง

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางในการตามรอยพระเยซูก่อนที่จะทรงถูกตรึงด้วยไม้กางเขน ตามถนน เวีย โดโลโรซา (Via Dolorosa) จนถึง พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Holy Sepulcher) ซึ่งชาวคริสต์นิกายคาธอลิค เชื่อว่ามีอุโมงค์ฝังศพที่นี่ นำท่านชม สุสานกษัตริย์ดาวิด (King David’s Tomb) ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว มีมงกุฎเงินแห่งโทราซึ่งแสดงว่านี่คือ หลุมฝังศพของกษัตริย์ดาวิด แล้วเข้าชม ห้องอาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวกเป็นครั้งสุดท้าย

ได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองเบธเลเฮ็ม

เย็น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ................. 4* หรือเทียบเท่า ภายในเมืองเบธเลเฮ็ม

รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

วันที่ห้า เบธเลเฮ็ม  - เทล อาวีฟ – อัมมาน พัก เดดซี

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์ 

จากนั่นเดินทางสู่ เมืองเบธเลเฮ็ม (Bethlahem) ดินแดนที่ครอบ- ครองโดยปาเลสไตน์  เดินทางไปยัง ทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะ (Sheperd’s Field) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูแก่คนเลี้ยงแกะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซู เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทำลายโดยผู้ครอบครองชาติแล้วชาติเล่าได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv City Tour) เมืองบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอิสราเอล เมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ การท่องเที่ยว ที่ทันสมัยและมีค่าครองชีพแพงเป็นอันดับต้นๆของโลก โดดเด่นด้วยอาคาร ที่มีหลายพันหลังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่สถาปัตยกรรม และมีการจัดแสดงมัลติมีเดียที่แสดงถึงความทันสมัย ความก้าวหน้าของคนอิสราเอลได้อย่างลงตัว

16.00 นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่สนามบินเพื่อบินสู่เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน

18.45 เครื่องบินออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองอัมมาน

19.30 ถึงสนามบินอัมมาน ประเทศจอร์แดน นำท่านรับกระเป่าและผ่านตรวจคนเข้าเมือง

เดินทางเข้าสู่โรงแรมเดดซี.......................................

รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ.......................

วันที่หก เดดซี - เพตร้ามาน พัก เดดซี

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

อิสระให้ท่านเล่นน้ำทะเลเดดซี...กรุณาฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนลงเล่นน้ำ...

ทัวร์จอร์แดน

12.00 นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ

13.00 นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.00 ออกเดินทางสู่เมืองเพตร้าใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ค่ำ นำท่านเช็คอินท์โรงแรมภายในเมืองเพตร้า...........

รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม ...............4*หรือเทียบเท่าภายในเมืองเพตร้า

วันที่เจ็ด เพตร้า (ทั้งวัน) - อัมมาน

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านเข้าชมเมืองเพตร้า (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/07/07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโดไมท์  จวบจนกระทั่งถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาวอาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล – ปี ค.ศ 100 และได้เข้ามาสร้างอาณาจักร, บ้านเมือง ฯลฯ จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันที่นำโดย กษัตริย์ทราจัน และได้ผนึกเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก

นครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้นละทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้เมืองแห่งนี้รกร้างไปพร้อมกับการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์  ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนำไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

**กรณีที่ท่านต้องการขี่ลา (รวมอยู่ในค่าตั๋วแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่เคนจูงม้าท่านละ10USD ต่อท่าน ต่อเที่ยว แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)**

13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ภายในเมืองเพตร้า(เดินสุดทาง)

ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเข้าสู่หน้าเมือง พร้อมชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสร้าง รูปปั้นแกะสลัก ต่างๆ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษที่1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง คือ ห้องโถงใหญ่ตรงกลางและห้องเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ ชมโรงละครโรมัน (ROMANTHEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานว่าเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียนต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้ประมาณ 3,000 คน /

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

ได้เวลาเดินทางกลับออกนอกเมืองโบราณ

16.00 เตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองอัมมานใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ค่ำ นำท่านเช็คอินท์โรงแรมภายในเมืองอัมมาน...........

รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม ...............4*หรือเทียบเท่าภายในเมืองอัมมาน

วันที่แปด อัมมาน – เจอราช – อัมมานซิตี้ทัวร์ - สนามบิน

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่ทางตอนเหนือของเมืองอัมมาน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนับพันปีชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม

ทัวร์จอร์แดน

นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา

ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักที่ใช้เข้า-ออกเมืองแห่งนี้ บนถนนนั้นยังมีริ้วรอยทางของล้อรถม้า,ฝาท่อระบายน้ำ,ซุ้มโคมไฟ,บ่อน้ำดื่มของม้าชมน้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ มีที่พ่นน้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งด้วยเทพต่างๆ ประจำซุ้มด้านบนของน้ำพุ ฯลฯ

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า , เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ 

ผ่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามมากที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด / อิสระช้อปปิ้งภายในห้างสรรพสินค้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

22.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมบินกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ

02.40 เครื่องบินออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน RJ182

15.15 เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิรู้ลืมเลือน

**********************************************

หมายเหตุ

*กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก 

**ราคาพิเศษ ไม่มีกระเป๋าแถม //โปรแกรมเที่ยวเยอะไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า12ปี โรงแรมห้องแบบสแตนดาร์ด ไม่แนะนำพัก 3 ท่านในห้องเดียวกัน กรณีลูกค้าต้องการอัพเกรดห้องพักรบกวนสอบถามได้ที่แผนกขาย

**************

#908# วันเดินทางและอัตราค่าบริการ (ราคา / ท่าน)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้อง เด็กไม่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว +เพิ่ม
18 พ.ย. 66 -
26 พ.ย. 66
129,900 129,900 129,900 35,000
จองทัวร์    ลด 1.000 บาท จองก่อน 26 ก.ย. 
25 พ.ย. 66 -
3 ธ.ค. 66
129,900 129,900 129,900 35,000
จองทัวร์    ลด 1.000 บาท จองก่อน 26 ก.ย. 
2 ธ.ค. 66 -
10 ธ.ค. 66
129,900 129,900 129,900 35,000
จองทัวร์    ลด 1.000 บาท จองก่อน 26 ก.ย. 

อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 27/09/23 8:33 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทัวร์อิสราเอล - จอร์แดน ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศสุดคุ้มค่า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19

หมายเหตุสำคัญ

1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19 เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR

โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้

ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์

1.กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมชำระงวดแรก 35,000 บาท
2.การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 60 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
3.กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 50 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
4.กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า30วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น

** เงื่อนไขการจองทัวร์ ช่วง Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่) กรุณายกเลิกก่อนล่วงหน้า75วัน
โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองทัวร์สำหรับช่วง Peak Season กับทางบริษัทอีกครั้ง**

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนี่ยน ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4* รวม 6 คืนและค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าวีซ่าหมู่ประเทศอิสราเอล และวีซ่าประเทศจอร์แดน(คณะเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์จอร์แดนไม่ต้องทำวีซ่า)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
7. บริการน้ำดื่ม 2 ขวดต่อวันต่อท่าน
8. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
9. รวมค่าโหลดกระเป๋า1ใบไม่เกิน25กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าน้ำหนักเกินตามที่สายการบินกำหนด (อนุญาตโหลดกระเป๋า1ใบไม่เกิน 25 กิโลกรัม)
2.ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่เดดซี
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ,ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ นอกเหนือรายการ
5.ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 10 USD / เที่ยว / ท่าน
6.ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถเฉลี่ย 3 และ 2 USD / ท่าน / วัน รวม 35 USD ตลอดทริป
7.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความเหมาะสม
8.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
9.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
10.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
11.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
12.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
13.ค่าเข้าห้องน้ำ สำหรับห้องน้ำเอกชนกรณีบางสถานที่เรียกเก็บ รบกวนชำระตรงผู้ให้บริการ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุภัยสงครามและภัยธรรมชาติต่าง ๆ
4.ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน
ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
5.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้

กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้ เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้

*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้ หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.พาสปอร์ตแบบสแกนเรียบร้อยโดยกางพาสปอร์ตแบบเต็มๆ
2.เขียนระบุอาชีพ ตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ
3.ชื่อสามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา ปู่ เป็นภาษาอังกฤษ
4.วีซ่าอิสราเอล แบบหมู่คณะ เข้า – ออกพร้อมคณะทัวร์เท่านั่นคะ

*************

ทัวร์แนะนำ : ทัวร์อิสราเอล ทัวร์จอร์แดน ทัวร์อิสราเอลจอร์แดน ทัวร์จอร์แดนอิสราเอล ทัวร์ตะวันออกกลาง^
TOP