ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ

 

Air India   มาตรฐานโรงแรม:
6 วัน   5 คืน
yes มีหัวหน้าทัวร์ไทย
yes รวมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
yes ปลอดภัยชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ
บริษัททัวร์

Tour Highlights

บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสำรวจ รัฐโอริสสา ไข่มุกแห่งอ่าวเบงกอล
ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ.....ตามรอยพระเจ้าอโศกมหาราช...
เมืองแห่งเทพเจ้าแห่งสามโลก....สามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนา...
ชมสถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะ...ได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งเทวสถาน...

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ (ราคา / ท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
16 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 50,900 50,900 50,900 16,000
จองทัวร์  

 

ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ –กัลกัตตา (รัฐเบลกอลตะวันตก)

12.45คณะพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4ประตู4แถว E เคาเตอร์สายการบินIndigo เจ้าหน้าที่คอย ต้อนรับและอำนวยความสะดวก

15.45 ออกเดินทางสู่สนามบินกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ใช้เวลาในการบิน 2.30ชั่วโมง

16.50ถึงสนามบินกัลกัตตา นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักและรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ Pride Plaza Hotel
วันที่สอง กัลกัตตา – อัมบิกา – อัตรปุร - กัลกัตตา

เช้ารับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
นำท่านเดินทางสู่ วิหารใน เมืองอัมบิกา ตั้งอยู่ในรัฐเบงกอลตะวันตกมีชื่อเสียงในด้านวัดดินเผาที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ศาลเจ้าที่ซับซ้อนตรงกับความงดงามและความเป็นเลิศทางศิลปะของวัดดินเผาที่ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำ Bhagirathi เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อกัลนาที่ได้มาจากชื่อพระแม่กาลี ในพื้นที่วิหารแห่งนี้ประกอบด้วยหลายๆวิหารรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีจุดสังเกตที่สะดุดตาที่สุดคือวิหาร 108 วัดพระศิวะ วัดแสดงประติมากรรมดินเผาการแกะสลักที่เยี่ยมยอด อิสระให้ท่านเดินชมวิหารต่างๆในสวนแห่งนี้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั่น เดินทางสู่ เมืองอัตรปุร เป็นชุมชนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ มี วัดราฮวิดจุ ซึ่งมีภาพแกะสลักจากดินเผาที่ประดับประดาด้วยรูปแกะสลักจาก 18 แนว วัดสูง 100 ฟุตถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2329 (ค.ศ. 1708) มีงานแกะสลักจันฑิมณฑปที่ประณีต

เย็นได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองกัลตัตตา
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักและรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมเดิม
วันที่สาม กัลกัตตา–เมืองบูบาเนสวา (รัฐโอริสสา) – ยอดเขาเธาลี – ปริผริ – ปูรี

06.00รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ

07.00ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองบูบาเนสวา รัฐโอริสสา ด้วยเที่ยวบิน AI776

09.20เครื่องบินออกเดินทาง

10.20ถึงสนามบิน เมืองบูบาเนสวา เมืองหลวงของ รัฐโอริสสา หรือแคว้นกาลิงคะ ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าอโศกพยายามรวบรวมแคว้นต่างๆจากเหนือจรดใต้ ตะวันออก ตะวันตก ให้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรเมารยะ แคว้นกาลิงคะเป็นแคว้นสุดท้ายที่พระองศ์มาทำสงครามครั้งใหญ่ที่สุด ทำให้ประชาชนตายหลายแสนคน น้ำในแม่น้ำดายา เรียกว่าแดงเป็นสายเลือด เกิดความสลดใจแก่พระเจ้าอโศกอย่างมาก ทำให้พระองค์เปลี่ยนใจมาศึกษาพระธรรมในพุทธศาสนา และเริ่มทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปทั่วราชอาณาจักร

นำท่านออกเดินทางสู่วัดชาวพุทธญี่ปุ่นบนยอดเขาเธาลี ชม สถูปศานติ หรือ Peace Pagoda ที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างฐานทัพบนยอดเขาเธาลีจุดที่มองเห็นสมรภูมิสุดท้ายของพระเจ้าอโศกทำให้ทหารและประชาชนตายหลายแสนคน..เป็นจุดที่ทำให้ท่านเปลี่ยนจากการแสวงหาอำนาจมาเป็นแสวงหาพระธรรมแทน

จากนั่น..นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านปริผริ ที่ทำการผลิตผ้าพื้นเมืองออกแบบศิลปะเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆและตกแต่งสีโดยธรรมชาติออกมาในรูปผ้าปูโต๊ะ ปอกหมอน โคมไฟ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายล้วนเป็นสินค้าที่ทำด้วยมือ..

จากนั่นเดินทางต่อสู่ เมืองปูรี เพื่อชมวิหารจักรนาถแห่ง เมืองปูริ เป็นวิหารที่เป็นจ้าวแห่งจักรวาล (เทวสถานแห่งนี้เปิดให้เฉพาะชาวฮินดูเท่านั้น) เป็นสถานที่แห่งการแสวงบุญที่สำคัญของ เมืองปูริ สร้างขึ้นในศตวรรษที่12 มีการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบกรอบภายในบูชาพระวิษณุสูงใหญ่ตระการตาถึง 58เมตร..

เย็นนำท่านเข้าสูที่พัก Mayfair Waves Hotel หรือเทียบเท่าและรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม
วันที่สี่ เมืองปูริ – เมืองโกนาค – พิพิธภัณฑ์โกนาค-เมืองบูบาเนสวา

span class="time">07.00รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์

span class="time">08.00ออกเดินทางสู่ เมืองโกนาค ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง
นำท่านชม เทวสถานพระสุริยะเทพหรือ วิหารโกนาค หรือเจดีย์ดำที่สร้างโดยกษัตริย์นรสิงหะเทวะที่1 เลียนแบบจำลองรูปรถม้าที่พระสุริยเทพขับเคลื่อน ท้องฟ้าจึงมีการแกะสลักล้อหินขนาดยักษ์ที่ประณีตงดงามโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบกาลิงคะดั้งเดิม

จากนั่นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โกนาค ได้รับการดูแลจากกรมศิลปากรประเทศอินเดีย ที่รวบรวมโบราณวัตถุกว่า 260 ชิ้น อาทิเช่น พระสุริยเทพที่ทำจากหินทราย และพระนารายณ์ในอวตารปางต่างๆ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เขาเดาลี หรือ เดลีคีรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นจุดที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรง เปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมาเป็นพุทธภายหลังจากศึกสงครามกาลิงคะที่ทำให้ผู้คนตายเป็นจำนวนมากโดยเนิน เขาจะปรากฏรูปช้างหินแกะสลักที่ถือได้ว่าเป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าแห่งแรกของโลก พร้อมด้วยศิลาจารึกบัญญัติ14ประการของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งข้อบัญญัติข้อที่11-13หายไปอาจเป็นเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดจากสงครามทำให้ท่านอาจไม่อยากกล่าวถึง..

จากนั้นนำท่านขึ้นยอดเขาเพื่อชม เจดีย์สันติภาพ หรือ ศานติสถูป สร้างตรงฐานทัพของพระเจ้าอโศกมหาราช และจะได้มองเห็นสมรภูมิที่ทำสงครามกับชาวเมืองแคว้นกาลิงคะ ที่สูญเสียทั้งทหารและประชาชนหลายแสนคนทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชเสียพระทัยและนำไปสู่การแสวงหาหนทางสันติไม่ทำลายล้างชีวิตมนุษย์ และสัตว์ จนตัดสินเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาและเผยแพร่ศาสนาไปทั่วทั้งชมพูทวีป รวมไปถึง
ประเทศจีน ศรีลังกา มองโกเลีย เอเชียกลาง อิหร่านและกรีซ //ได้เวลาเดินทางกลับเมืองบูบาเนสวา

ค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Trident Hotel หรือเทียบเท่าและรับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก
วันที่ห้า เมืองบูบาเนสวา-ลลิตคีรี–อุทัยคีรี–รัตนคีรี(ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนา)

06.00รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ

07.00นำท่านออกเดินทางออกเดินทางจาก เมืองบูบาเนสวา สู่ เมืองคัดแทค เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก เมืองบูบาเนสวา เมืองอันได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมเพชรของพระพุทธศาสนาของ รัฐโอริสสา สถานที่หมู่พุทธสถานสำคัญ3แห่งได้แก่ ลลิตคีรี – อุทัยคีรี – รัตนคีรี เดินทาง2.30ชม.

09.30เดินทางสู่ หมู่พุทธสถาน ลลิตคีรี เป็นจุดหนึ่งในสามเหลี่ยมของพุทธศาสนาที่รู้จักกันว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำแห่งโอริสสาที่มีความรุ่งโรจน์ของอารยะธรรมนับตั้งแต่ศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 15 ซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างอิฐก้อนใหญ่ซากสถูป สิ่งจารึกบนเจดีย์และเจดีย์หินที่บูรณะขึ้นมาตั้งบนยอดของกองหินทรายดูโดดเด่น ตามบันทึกของพระถังซัมจั๋งเกี่ยวกับเจดีย์ที่งดงามที่ยอดภูเขาที่ ปุษปคีรีสังฆารามมหาวิหาร ซึ่งเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์เจิดจรัสแห่งความศรัทธา Lalitgiri เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่ เก่าแก่ที่สุดของรัฐโอริสสา

จากนั่น ...นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่พระพุทธสถานแห่งลลิตคีรี ได้มีการจัดแสดงโบราณวัตถุฝีมืองดงามจำนวนมาก ได้แก่พระพุทธรูปหินปางต่างๆ พระโพธิสัตว์อวโลกิตศวรหินแกะสลัก โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและนับถือในเรื่องพญานาคที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังที่ปรากฏพระพุทธรูปปางนาคปรกและโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชม หมู่พุทธสถานแห่งอุทัยคีรี หรือ มัทวะปุระมหาวิหาร พุทธอุทัยศรีพื้นที่ทั้งหมดที่พบตั้งอยู่ที่เชิงเขาของภูเขาลูกใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นหลังพิงโบราณสถานที่หลงเหลือของอุทัยคีรี คือซากอิฐจากสถูปที่ปรักหักพังกองอิฐใหญ่สองกองจากซากอารามของอุทัยคีรีและที่อื่นพร้อมด้วยซากวัดและอารามในเขตอุทัยคีรีเป็นก้นหินตัดที่สวยงามซึ่งมีคำจารึกไว้ด้วย มีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นอย่างประณีต รวมทั้งอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตย์แห่งมหาปัญญา และหินแท่นบูชาสำหรับถวายและอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้อุทัยคีรีเป็นพุทธสถานโลกที่ล้ำค่าอย่างมากทีเดียว

จากนั่นนำท่านชม หมู่พุทธสถานรัตนคีรี เป็นโบราณสถานที่ถูกค้นพบภายหลังซึ่งรู้จักกันชื่อวงจรรัตนคีรีของชาวพุทธ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของชาวพุทธเพราะมีสถานที่สำคัญ สถูปและเจดีย์จำนวนมาก รัตนคีรีไม่เพียงเป็นสถานที่ทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่สำคัญในการเรียนรู้ทางศาสนาพุทธโดยมีการสันนิษฐานว่านิกายพุทธนิกายตันตระยานกหรือที่เรียกกันว่า นิกายวัชรยาน สิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นล้วนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรัตนคีรีในรัฐโอริสสาตั้งแต่แรกเริ่มมหาวิหารที่รัตนคีรีที่พบในจารึกโดย ชาวโอริสสายังเป็นสถานที่ยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้ปรัชญาของพุทธศาสนาอีกด้วย

จากนั่นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งรัตนคีรี แสดงโบราณสถานวัตถุโบราณใหม่ที่ถูกขุดพบในบริเวณหมู่พุทธสถานจัดแสดงทั้งหมด4ห้อง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ)นำท่านเดินทางกลับเมืองบูบาเนสวา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนภายในโรงแรมเดิม
วันที่หก เมืองบูบาเนสวา – เทวราชรานี-มุกเตศวร – พิพิธภัณฑ์โอริสสา – สนามบิน

06.00รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ พร้อมเช็คเอ้าท์

07.00นำท่านเดินทางสู่ เพื่อชม เทวราชรานี สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะในศตวรรษที่11 อดีตเรียกว่าเทวาลัยอินเดรสวร อันมีความหมายว่าเทวาลัยแห่งความรักมีที่ประดิษฐานศิวลึงค์ที่มีพระนามว่าตรีภูวเนศวร หรือเทพเจ้าแห่งสามโลกซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงภูพเนศวรในปัจจุบัน

จากนั่น ชม เทวาลัยมุกเตศวร สร้างขึ้นในศตวรรษที่10 มีขนาดเล็กแต่ด้วยความงดงามของฝีมือการแกะสลักแบบวิจิตรบรรจงทำให้ได้รับสมญานามว่า”อัญมณีแห่งโอริสสา” มีอีกแห่งที่น่าสนใจคือ สถาปัตยกรรมการแกะสลักซุ้มประตูที่ไม่เหมือนใคร (ห้องชั้นในอนุญาตให้เฉพาะชาวฮินดูเข้าเท่านั้น)

จากนั่นเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐโอริสสา สถานที่สำคัญที่สุดที่มีทั้งของพระพุทธศาสนา ศาสนาเชน และศาสนาฮินดูจากโบราณสถานต่างๆ ทั่วรัฐโอริสสา อย่างหามูลค่าไม่ได้

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น//

13.00ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน

15.45เครื่องบินออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน AI338

20.00ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ (ราคา / ท่าน)
<=แชร์เฟสบุ๊ค หรือแชร์ไลน์(ไทม์ไลน์) รับส่วนลดพิเศษ เฉพาะทัวร์และวันเดินทางที่ร่วมรายการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
16 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 50,900 50,900 50,900 16,000
จองทัวร์  

 


อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ- กัลกัตตา -บูบาเนสวา – กรุงเทพฯ
2.ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง อาจจะไม่สะดวกสบาย
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
4.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ /หัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นแต่ละเมือง
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์ไม่ต้องโชว์ตัวคะ
6.ค่าประกันภัยเฉพาะอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
7.ค่าวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ (กรณีมีวีซ่าแล้วหักคืนให้ท่านละ1,500บาท)
8.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ และค่าทิปร้านอาหาร รวม 20 USD ตลอดทริป

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ฯลฯ
3.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
4.ค่าวีซ่าติดเล่มที่ยื่นในไทย
5.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
6.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
7.ค่ากล้องถ่ายรูปและค่ากล้องวีดีโอ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทุกแห่ง เรียกเก็บ
8.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
9.กรณีที่ท่านต้องการยืนวีซ่าที่กรุงเทพฯ ลูกค้าต้องไปโชว์ตัวเพิ่มเงินอีกท่านละ3,500 บาท

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่/การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
6. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ rsvn @planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ rsvn @planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน
3.ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว**
คืนเงินค่ามัดจำกรณีที่ทางบริษัทหาผู้เดินทางท่านอื่นมาแทนที่ท่านได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าทำวีซ่า
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
** เงื่อนไขการจองทัวร์ ไม่สามารถใช้ได้กับช่วง Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่ )
โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองทัวร์สำหรับช่วง Peak Season กับทางบริษัทอีกครั้ง**


สอบถาม

สอบถามทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา ดินแดนพระพุทธศาสนาแคว้นกาลิงคะ
ชื่อลูกค้า: อีมเล์:  เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อินเดีย รัฐโอริสสา เที่ยวอินเดีย
TOP